Europos Komisija > ETIT > Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai > Prancūzija

Naujausia redakcija: 16-10-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai - Prancūzija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


Su alternatyvių ginčo sprendimo būdų apžvalga susipažinsite perskaitę informaciją skyrelyje „AGS – bendroji informacija“.

Pamėginsime jums pateikti daugiau praktinio pobūdžio informacijos apie AGS Prancūzijoje. 

TURINIO LENTELE

Pirmiausia apskritai kokie AGS būdai yra galimi Prancūzijoje? Pirmiausia apskritai kokie AGS būdai yra galimi Prancūzijoje?
Tarpininkavimas Tarpininkavimas
Sutaikinimas Sutaikinimas
Daugeliu atvejų jūs galite pasinaudoti vienu arba kitu iš šių įvairių alternatyvaus ginčų sprendimo būdų. Jei norite gauti išsamesnės informacijos, prašom toliau nurodytame sąraše pasirinkti jums rūpimą atvejį. Daugeliu atvejų jūs galite pasinaudoti vienu arba kitu iš šių įvairių alternatyvaus ginčų sprendimo būdų. Jei norite gauti išsamesnės informacijos, prašom toliau nurodytame sąraše pasirinkti jums rūpimą atvejį.
Konfliktai tarp vartotojo ir įmonės Konfliktai tarp vartotojo ir įmonės
Konfliktai tarp įmonių Konfliktai tarp įmonių
Konfliktai tarp darbuotojų ir darbdavių Konfliktai tarp darbuotojų ir darbdavių
Konfliktai tarp savininkų ir nuomininkų Konfliktai tarp savininkų ir nuomininkų
Šeimos konfliktai Šeimos konfliktai
Konfliktai tarp privačių asmenų Konfliktai tarp privačių asmenų
Kiti specialūs atvejai (pvz., santykiai su valstybės institucijomis, sveikatos priežiūros tarnybomis, advokatais, notarais ir pan.) Kiti specialūs atvejai (pvz., santykiai su valstybės institucijomis, sveikatos priežiūros tarnybomis, advokatais, notarais ir pan.)

 

Pirmiausia apskritai kokie AGS būdai yra galimi Prancūzijoje?

Prancūzijoje yra dvi alternatyvaus ginčų sprendimo būdų rūšys.

Tarpininkavimas

Tarpininkavimas – tai tarpininko veikimas, kuriuo siekiama abi bylos šalis suartinti ir padėti joms surasti tarp jų kilusio ginčo sprendimą.  

Tarpininkavimas gali vykti ne teisme arba atliekant teismo procesinius veiksmus. Antruoju atveju šį procesą reglamentuoja naujojo Civilinio proceso kodekso 131-1 ir paskesni skirsniai, ir jis vyksta teisėjo kontroliuojamas. Kiekvienas teisėjas, kuriam perduodamas spręsti koks nors ginčas, bylos šalių sutikimu gali nustatyti tarpininkavimą: šiuo tikslu jis paskiria tarpininką – trečiąjį asmenį, kuris yra kvalifikuotas, nešališkas ir nepriklausomas. Tarpininkavimo procesas neturi tęsti ilgiau kaip tris mėnesius, ir yra garantuojamas jo konfidencialumas. Tarpininko atlyginimą nustato teisėjas, o už jį yra atsakingos bylos šalys, kurios procedūros pradžioje turi sumokėti laikiną mokestį, išskyrus pinigų neturinčias bylos šalis, kurios turi teisę gauti teisinę pagalbą.

Kai tarpininkavimas vyksta ne teisme, jį reglamentuojančių bendrų nuostatų nėra.

Sutaikinimas

Sutaikinimas – tai bylos šalių susitarimas, pasiektas joms tariantis tarpusavyje arba per trečiąją šalį – sutaikintoją. Sutaikinimu siekiama užbaigti ginčą bylos šalims priimtinu sprendimu.  

viršųviršų

Bylos šalys gali siekti susitaikinimo teisėtą sutaikintoją pasitelkdamos ne teisme, jei jų ginčas yra susijęs su teisėmis, kuriomis jos laisvai naudojasi. Sutaikintojai priima šalis, kurios gali gauti pagalbą. Jie veikia visiškai konfidencialiai, t. y. pranešimai ir pareiškimai, kuriuos jie gauna, be šalių sutikimo negali būti vėliau pateikti arba cituojami paskesniame teismo procese. Susitarimo memorandumas gali tapti teisiškai vykdytinu, jei bylos šalys prašo teismą patvirtinti jį nutartimi.

Teismo kontekste sutaikinimas – tai susitarimas, kurį bylos šalys, globojamos teisėjo, sudaro siekdamos, kad procesas baigtųsi derybomis pasiektu, o ne teisminės institucijos primestu sprendimu. Pirmosios instancijos teismas ir vietos teismas taip pat gali bylos šalių sutikimu paskirti sutaikintoją. Jis yra savanoris teisinis padėjėjas, įregistruotas pirmosios instancijos teismo teikimu Apeliacinio teismo pirmojo pirmininko sudarytame sąraše. Sutaikinimas yra neatlygintinai teikiama paslauga.

Yra du mechanizmai:

 • Išankstinis mėginimas sutaikinti pirmosios instancijos teisme ir vietos teisme: pareiškėjas žodžiu arba raštu kreipiasi į teismo kanceliarijos sekretorių. Teismo sekretorius paprastu laišku sukviečia bylos šalis kartu. Jei sutaikinimas yra sėkmingas, pranešimas, kurį pasirašo bylos šalys, teisėjas ir teismo sekretorius, yra teisiškai saistantis. Jei sutaikinimas nepavyksta, byla gali būti nedelsiant nagrinėjama, jei bylos šalys sutinka, arba teismo kanceliarijai gali būti parengiama santrauka ar deklaracija, atsižvelgiant į ieškinio svarbumą ir ginčo pobūdį. Iš tikrųjų sutaikinimo posėdis dalyvaujant teisėjui rengiamas daugumoje pirmosios instancijos teismų.
 • Sutaikinimas, paskirtas procesinius veiksmus pradėjus bylos šalių sutikimu: pirmosios instancijos teismas arba vietos teismas bylos šalių sutikimu gali paskirti sutaikintoją, kad būtų galima siekti sutaikinimo. Jis nustato sutaikinimo trukmę, kuri negali būti ilgesnė kaip vienas mėnuo, bet gali būti tik vieną kartą atnaujinama. Sutaikintojas bylos šalis priima visiškai konfidencialiai. Jei parengiamas susitarimo memorandumas, jis turi būti pateiktas teisėjui patvirtinti. Nepavykus šalių sutaikinti, procesiniai veiksmai vėl atnaujinami.

Vadovavimo procesui ir jo planavimo teisinės nuostatos leidžia pirmosios instancijos teismui ir vietos teismui įsakyti bylos šalims susitikti su sutaikintoju, kad šis galėtų jas informuoti apie sutaikinimo proceso tikslus ir tvarką.

viršųviršų

Susitaikinimas ir tarpininkavimas visada yra neprivalomas.

Šios procedūros negali būti sėkmingos be abiejų šalių sutarimo. Jos gali būti susijusios tik su teisėmis, kuriomis bylos šalys gali laisvai naudotis.

Turėti advokatą nebūtina. Kai kurie advokatai imasi sutaikinimo arba tarpininkavimo veiklos ne teisme.

Teisinė pagalba gali būti teikiama advokato atliekamoms ikiteisminėms ginčo sureguliavimo procedūroms (1991 m. liepos 10 d. įstatymo 10 skirsnis) ir teisėjo kontroliuojamam tarpininkavimui. Kitais atvejais, jei už tarpininkavimą reikia mokėti, išlaidas kartu padengia bylos šalys (plg. „Aide judiciaire – Informations générales“) („Teisinė pagalba – Bendroji informacija“).

Alternatyvių rūšių procesą, kuris baigiasi susitarimu, t. y. bylos šalių sutartomis abipusėmis nuolaidomis, kad būtų galima užbaigti ginčą, gali įteisinti pirmosios instancijos teismo pirmininkas (naujojo civilinio proceso kodekso 1441-4 skirsnis). Dėl to šie susitarimai turi tokią pačią teisinę galią kaip teismo sprendimas. Kitais atvejais, susitarimas turės tą pačią vertę kaip bylos šalių sutartis. Jei susitarimas nebus vykdomas, vykdymo reikalaujanti šalis gali perduoti ginčą teismui.

Sutartimi įformintas šalių susitarimas, numatantis naudojimąsi alternatyvaus ginčų sprendimo būdo mechanizmu, iš principo nėra draudžiamas. Šalys jį turi vykdyti. Tačiau šis susitarimas yra draustinas, jei jame numatytas naudojimasis šiuo mechanizmu atmetant bet kokią galimybę kreiptis į teismą, nes jis atimtų teisę kreiptis į teismą.

viršųviršų

Daugeliu atvejų jūs galite pasinaudoti vienu arba kitu iš šių įvairių alternatyvaus ginčų sprendimo būdų. Jei norite gauti išsamesnės informacijos, prašom toliau nurodytame sąraše pasirinkti jums rūpimą atvejį.

Konfliktai tarp vartotojo ir įmonės

Kaip nurodyta puslapyje „Modes alternatifs de résolution des conflits - Droit communautaire“ („Alternatyvaus ginčų sprendimo būdai – Bendrijos teisė“), Europos Komisija savo tinklalapyje yra paskelbusi daugelio neteisminių institucijų, sprendžiančių vartotojų ginčus, visose valstybėse narėse, sąrašą Deutsch - English - français. Šiame sąraše jūs rasite praktinio pobūdžio informacijos, kuri jums reikalinga apsisprendžiant, ar kreiptis ar nesikreipti į vieną iš šių institucijų: apie jų struktūrą, veiklos sritį, taikomą tvarką, išlaidas ir kitas sąlygas. Gali atsitikti ir taip, kad jums prireikės kreiptis į kurią nors vartotojų ginčus sprendžiančią neteisminę instituciją, įsteigtą kitoje valstybėje narėje. Kad sužinotumėte tiksliai, į kurią instituciją kreiptis, galite ieškoti informacijos tinklalapiuose réseau EEJ-Net arba réseau FIN-NET dansk - Deutsch - English - español - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska, jei ginčai yra susiję su finansinėmis paslaugomis.

viršųviršų

Yra Prancūzijos valstybės institucijų įsteigta įstaiga su vartotojais susijusiems ginčams ne teismo tvarka spręsti:
 • Boîte postale (P.O. Box) 5000 – 75000 Paris – France.

Tai „vieno langelio“ principu veikianti įstaiga, teikianti vartotojams informaciją ir konsultacijas bei padedanti spręsti su vartotojais susijusius ginčus. Ji département lygmeniu vienija vartotojų asociacijas, profesines organizacijas ir administraciją (département Konkurencijos, vartotojų reikalų ir sukčiavimo prevencijos tarnyba). Šiuo mechanizmu galima naudotis nemokamai. Išsamesnės informacijos galima rasti Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes français (Konkurencijos, vartotojų reikalų ir sukčiavimo prevencijos tarnybos) tinklalapyje.

Kalbant apie draudimą, draudimo bendrovių grupė yra parengusi tarininkavimo nuostatus, pagal kuriuos nepriklausomas tarpininkas pateikia išvadą dėl ginčo tarp draudėjo ir draudiko. Į šį tarpininką galima kreiptis laišku (pageidautina registruotu laišku su gavimo pranešimu). Tarpininką saisto rungtyninio proceso sistema. Jei tarpininkavimas nepavyksta, byla per dvejis metus, iš principo, nuo veiksmo, dėl kurio iš pradžių kilo tas ginčas, gali būti perduota teismams.

Pravartūs adresai:

 • Médiation assurance (Draudimo tarpininkavimas) : 11, rue de la Rochefoucault F-75009 PARIS
 • Centre de documentation et d’information de l’assurance (Draudimo dokumentacijos ir informacijos centras) (CDIA) 26, boulevard Haussmann F-75311 Paris Cedex 09

Su bankais susijusiose bylose Pinigų ir finansų kodekso skirsniu L 312-1-3 siekiama oficialiai įteisinti ir išplėsti su bankais susijusių tarpininkų praktinę veiklą. Procedūra yra neatlygintina, o tarpininkas per du mėnesius nuo tos dienos, kai byla buvo perduota, turi priimti nutarimą; per tą laiką senaties terminai sustabdomi.

viršųviršų

Konfliktai tarp įmonių

Komercinėse bylose tarpininkavimas arba sutaikinimas gali taikomi kaip apibūdinta pirmiau.

Konfliktai tarp darbuotojų ir darbdavių

Darbo ginčų teisme, specializuotame teisme darbdavių ir darbuotojų ginčams nagrinėti, vykstančiame procese yra numatyta privaloma sutaikinimo stadija sutaikinimo biure. Šią procedūrą reglamentuoja Darbo kodekso L. 511-1 skirsnis ir R. 516 bei paskesni skirsniai. Jei bylos šalys pasiekia susitarimą, jis yra įforminamas raštu oficialiame pranešime. Jei joms nepavyksta susitarti, teismo procesas tęsiasi.

Konfliktai tarp savininkų ir nuomininkų

Kiekviename département yra sutaikinimo komisija, nagrinėjanti bylas, susijusias su gyvenamųjų patalpų nuoma. Prieš iškeliant bylą teisme, kai ginčas yra susijęs su nuomos kainomis, būtina perduoti bylą šiai komisijai. Ši procedūra yra neatlygintina. Ginčai dėl patalpų sąlygų, garantinio užstato, mokesčių ir remonto taip pat gali būti perduodami spręsti šiai komisijai. Šios komisijos darbą reglamentuoja 2001 m. liepos 19 d. Dekretas Nr. 2001-653.

Kalbant apie komercinių patalpų nuomą, yra panašios komisijos – sutaikinimo komisijos su komercine nuoma susijusioms byloms spręsti, į kurias kreiptis nėra privaloma. Jų veiklą reglamentuoja Komercinio kodekso skirsnis L. 145-35 ir 1988 m. gegužės 9 d. Dekretas Nr. 88-694. Jos yra kompetentingos nagrinėti bylas, susijusias su nesutarimais dėl nuomos mokesčių nustatymo pratęsiant nuomojimo terminus.

viršųviršų

Šeimos konfliktai

Tarpininkavimas šeimai – šeimos ryšių kūrimo arba atkūrimo procesas, kuriam vykstant dėmesys kreipiamas į suinteresuotų asmenų nepriklausomumą ir atsakomybę tokiais atvejais, kai šeima irsta ar ima gyventi skyrium, ir kurį įtraukiama nešališka nepriklausoma kvalifikuota sprendimo priėmimo galios neturinti trečioji šalis – šeimos tarpininkas, kuris, rengdamas konfidencialius pokalbius, skatina šeimos narius bendrauti ir užtikrina korektišką jų ginčo tvarkymą neperžengiant pageidautinų šeimos ribų ir atsižvelgiant į jos įvairovę ir kitimą.

Jis neturi būti susijęs su teisėmis, kuriomis bylos šalys negali laisvai naudotis (pvz., tėvystės (motinystės) nustatymo). Šis ginčų sprendimo būdas yra ypač tinkamas šioje teisės srityje, kai priimant sprendimus reikia atsižvelgti į žmogiškumo išsaugojimo kainą ir būtinumą išlaikyti šeimos ryšius po išsiskyrimo.

Teismų sistemoje šis procesas yra reglamentuojamas (žr. pirmiau). Kalbant apie jo galimybes už šios sistemos ribų, galima nurodyti, kad šiuo metu rengiami teisės aktų projektai, numatantys nustatyti tarpininkavimo šeimai diplomą.

Konfliktai tarp privačių asmenų

(žr. pirmiau)

Kiti specialūs atvejai (pvz., santykiai su valstybės institucijomis, sveikatos priežiūros tarnybomis, advokatais, notarais ir pan.)

Daugelis valstybės institucijų turi arbitrą. Médiateur de la République français (Prancūzijos ombudsmenas) turi jurisdikciją santykiams tarp valstybės institucijų ir jų rinkėjų. Prieš perduodant bylą ombudsmenui, pirmiausia būtina kreiptis į atitinkamas institucijas – prašant paaiškinimo arba ginčijant nutarimą – ir nustatyti, kad nesutarimas išlieka. Perdavimo procedūra nėra tiesioginė: byla jį turi pasiekti per parlamento narį. Tačiau ombudsmeno atstovai taip pat gali daugelį problemų spręsti tiesiogiai ir greitai.

Kalbant apie sveikatos priežiūros reikalus, regioninės sutaikinimo komisijos nelaimingiems atsitikimams medicinos praktikoje tirti buvo sukurtos 2002 m. kovo 4 d. Įstatymu Nr. 2002-303 dėl pacientu teisių ir sveikatos priežiūros sistemos kokybės.

Tais atvejais, kai ginčai yra susiję su advokatais, jų klientai, siekdami taikaus ginčo sprendimo, gali dėl jo kreiptis į Advokatų tarybos pirmininką raštu arba net registruotu laišku su gavimo pranešimu. Nepasiekus susitarimo, galima pradėti įprastus procesinius veiksmus teisme.

Ginčai su notarais gali būti perduoti département Notarų kolegijos pirmininkui raštu arba net registruotu laišku su gavimo pranešimu. Neišsprendus ginčo taikiai, gali būti keliama teismo byla.

Papildoma informacija

 • Ministère de la Justice français (Teisingumo ministerija)(Prancūzija)
 • Service-Public – le portail de l’Administration française Deutsch - English - español - français (Viešoji tarnyba – interneto vartai į Prancūzijos administraciją)

« Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai - Bendro pobūdžio informacija | Prancūzija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 16-10-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė