Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των διαφορών > Γαλλία

Τελευταία ενημέρωση: 09-10-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των διαφορών - Γαλλία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


Έχετε ήδη σχηματίσει συνολική εικόνα για τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών γνωρίζοντας τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη σελίδα "Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των διαφορών - Γενικές πληροφορίες".

Στην παρούσα σελίδα θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε πιο πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στη Γαλλία. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Αρχικά, ποιοι είναι, εν γένει, οι διάφοροι τύποι εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των διαφορών στη Γαλλία; Αρχικά, ποιοι είναι, εν γένει, οι διάφοροι τύποι εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των διαφορών στη Γαλλία;
Διαμεσολάβηση Διαμεσολάβηση
Συμβιβασμός Συμβιβασμός
Στις περισσότερες συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεί να προσφύγετε σε κάποιον από τους διάφορους τύπους εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των διαφορών. Για περισσότερες διευκρινήσεις, επιλέξτε στον ακόλουθο κατάλογο την κατάσταση στην οποία βρίσκεστε ακριβώς: Στις περισσότερες συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεί να προσφύγετε σε κάποιον από τους διάφορους τύπους εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των διαφορών. Για περισσότερες διευκρινήσεις, επιλέξτε στον ακόλουθο κατάλογο την κατάσταση στην οποία βρίσκεστε ακριβώς:
Διαφορές μεταξύ καταναλωτών και επαγγελματιών Διαφορές μεταξύ καταναλωτών και επαγγελματιών
Διαφορές μεταξύ επαγγελματιών Διαφορές μεταξύ επαγγελματιών
Διαφορές μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών Διαφορές μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών
Διαφορές μεταξύ εκμισθωτών και μισθωτών Διαφορές μεταξύ εκμισθωτών και μισθωτών
Οικογενειακές διαφορές Οικογενειακές διαφορές
Διαφορές μεταξύ ιδιωτών Διαφορές μεταξύ ιδιωτών
Άλλες ειδικές συγκεκριμένες περιπτώσεις (για παράδειγμα σχέσεις με τη διοίκηση, τις υγειονομικές υπηρεσίες, τους δικηγόρους, τους συμβολαιογράφους) Άλλες ειδικές συγκεκριμένες περιπτώσεις (για παράδειγμα σχέσεις με τη διοίκηση, τις υγειονομικές υπηρεσίες, τους δικηγόρους, τους συμβολαιογράφους)

 

Αρχικά, ποιοι είναι, εν γένει, οι διάφοροι τύποι εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των διαφορών στη Γαλλία;

Υπάρχουν δύο τύποι εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των διαφορών στη Γαλλία.

Διαμεσολάβηση

Η διαμεσολάβηση ορίζεται ως η επιδίωξη, για το διαμεσολαβητή, της προσέγγισης των μερών και της παροχής συνδρομής για την εξεύρεση λύσης στις διαφορές που τα φέρνουν αντιμέτωπα.

Η διαμεσολάβηση μπορεί να επέλθει είτε εκτός οιασδήποτε διαδικασίας, είτε εντός του δικαστικού πλαισίου. Όταν επέρχεται εντός αυτού του πλαισίου, η διαμεσολάβηση διέπεται από τα άρθρα 131-1 και εξής του νέου κώδικα πολιτικής δικονομίας και διεξάγεται υπό τον έλεγχο του δικαστή. Έτσι, κάθε δικαστής στον οποίον υποβάλλεται μια διαφορά μπορεί, με τη συμφωνία των μερών, να προσφύγει στη διαμεσολάβηση: για το σκοπό αυτό ορίζει διαμεσολαβητή, με υψηλή κατάρτιση, αμερόληπτο και ανεξάρτητο. Η διαμεσολάβηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μήνες και η εμπιστευτικότητά της είναι εξασφαλισμένη. Η αμοιβή του διαμεσολαβητή ορίζεται από τον δικαστή και επιβαρύνει τα μέρη που οφείλουν να καταβάλουν προκαταβολή στην αρχή της διαδικασίας, με εξαίρεση τους άπορους που μπορούν να τύχουν δικαστικής αρωγής.

Όταν επέρχεται εκτός οιασδήποτε δικαστικής διαδικασίας, η διαμεσολάβηση δεν τυγχάνει συνολικής ρύθμισης.

Συμβιβασμός

Συμβιβασμός είναι η συμφωνία στην οποία καταλήγουν τα μέρη, είτε κατόπιν συζήτησης μεταξύ τους, είτε μέσω τρίτου, του οργάνου συμβιβασμού. Ο συμβιβασμός αποσκοπεί να θέσει τέλος σε διαφορά με λύση αποδεκτή από τους ενδιαφερομένους.

Τα μέρη μπορούν να προσφεύγουν σε συμβιβασμό ενώπιον δικαστικού οργάνου συμβιβασμού εξωδικαστικά, υπό τον όρο ότι η διαφορά τους αφορά δικαιώματα για τα οποία έχουν την ελεύθερη βούληση. Τα όργανα συμβιβασμού δέχονται τα μέρη που μπορούν να τύχουν συνδρομής. Ενεργούν υπό πλήρη εμπιστευτικότητα δηλαδή οι διαπιστώσεις ή οι δηλώσεις δεν μπορούν ούτε να προσκομιστούν ούτε να προβληθούν στη συνέχεια της διαδικασίας χωρίς τη συμφωνία των μερών. Η συμφωνία μπορεί να απαιτεί εκτελεστότητα εφόσον τα μέρη το ζητήσουν από τον δικαστή.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Σε δικαστικό επίπεδο, ο συμβιβασμός ορίζεται ως η συμφωνία που επέρχεται μεταξύ των αντιδίκων, υπό την αιγίδα του δικαστή προκειμένου η διαδικασία να περατωθεί δια της διαπραγματευτικής οδού και όχι ως επιβαλλόμενη από τη δικαστική αρχή. Ο ειρηνοδίκης και το τοπικό δικαστήριο μπορούν επίσης να ορίσουν, με τη συμφωνία των μερών, δικαστικό όργανο συμβιβασμού. Είναι ένας βοηθητικός δικαστικός υπάλληλος εγγεγραμμένος οικειοθελώς σε κατάλογο που έχει εκπονήσει ο πρώτος πρόεδρος του Εφετείου κατόπιν πρότασης του ειρηνοδίκη. Η συμβιβασμός είναι δωρεάν.

Υπάρχουν δύο μηχανισμοί:

 • Η προσπάθεια πριν από το συμβιβασμό ενώπιον του ειρηνοδικείου και του τοπικού δικαστηρίου: ο ενάγων υποβάλλει το αίτημά του προφορικά ή με απλή επιστολή στη Γραμματεία του δικαστηρίου. Ο γραμματέας καλεί τα μέρη με απλή επιστολή. Αν η υπόθεση καταλήξει σε συμβιβασμό, τα πρακτικά υπογράφονται από τα μέρη, τον δικαστή και τον γραμματέα και η απόφαση είναι εκτελεστή. Σε περίπτωση μη συμβιβασμού, η υπόθεση μπορεί είτε να εκδικαστεί άμεσα εφόσον τα μέρη συναινέσουν, είτε να αποτελέσει αντικείμενο κλήτευσης ή δήλωσης στον γραμματέα ανάλογα με τη σημασία του αιτήματος και τη φύση της διαφοράς. Στην πράξη, στα περισσότερα ειρηνοδικεία υπάρχουν συνεδριάσεις συμβιβασμού που πραγματοποιεί δικαστής.
 • Ο συμβιβασμός που διατάσσει το ειρηνοδικείο με τη συμφωνία των μερών: ο ειρηνοδίκης ή ο τοπικός δικαστής μπορεί, με τη συμφωνία των μερών, να ορίσει όργανο συμβιβασμού για να προβεί στην απόπειρα συμβιβασμού. Ορίζει τη διάρκεια της αποστολής που δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα μήνα αλλά μπορεί να ανανεωθεί για μία φορά. Το όργανο συμβιβασμού δέχεται τα μέρη υπό πλήρη εμπιστευτικότητα. Σε περίπτωση συμφωνίας, αυτή υπόκειται στην έγκριση του δικαστή. Σε περίπτωση αποτυχίας, το δικαστήριο αναλαμβάνει εκ νέου.

Ο νόμος περί προσανατολισμού και προγραμματισμού της δικαιοσύνης επιτρέπει στον ειρηνοδίκη και στον τοπικό δικαστή να προστάξουν τα μέρη να συναντήσουν ένα όργανο συμβιβασμού προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με το αντικείμενο και την εξέλιξη του συμβιβασμού.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Ο συμβιβασμός και η διαμεσολάβηση είναι πάντα προαιρετικά

Καταλήγουν μόνο με τη συμφωνία των μερών. Αφορούν μόνο δικαιώματα για τα οποία τα μέρη έχουν την ελεύθερη βούληση.

Η προσφυγή σε δικηγόρο δεν είναι απαραίτητη. Ορισμένοι δικηγόροι διεκπεραιώνουν αποστολές εξωδικαστικού συμβιβασμού ή διαμεσολάβησης.

Το ευεργέτημα της δικαστικής αρωγής παρέχεται για συμβιβασμούς που πραγματοποιούνται πριν από κάθε νομική διαφορά από δικηγόρο (άρθρο 10 του νόμου της 10ης Ιουλίου 1991) και διαμεσολαβήσεις υπό τον έλεγχο του δικαστή. Στις λοιπές περιπτώσεις, εάν η διαμεσολάβηση είναι επί πληρωμή, το κόστος της κατανέμεται μεταξύ των μερών (Δικαστική αρωγή - Γενικές πληροφορίες).

Οι εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των διαφορών που καταλήγουν σε συμβιβασμό, δηλαδή σε αμοιβαίες παραχωρήσεις κατόπιν συναίνεσης των μερών για την επίλυση της διαφορά τους, μπορούν να εκχωρήσουν εκτελεστότητα στον πρόεδρο του Πρωτοδικείου (άρθρο 1441-4 του νέου κώδικα πολιτικής δικονομίας). Οι συμφωνίες αυτές έχουν την ίδια ισχύ με απόφαση. Στις λοιπές περιπτώσεις, η συμφωνία θα έχει την ίδια αξία με σύμβαση μεταξύ των μερών. Αν η συμφωνία δεν εκτελεστεί, το μέρος που το επιθυμεί μπορεί να φέρει τη διαφορά ενώπιον του δικαστή.

Συμβατική συμφωνία μεταξύ των μερών που προβλέπει την προσφυγή σε μηχανισμό εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των διαφορών δεν απαγορεύεται επί της αρχής της. Πρέπει να εφαρμόζεται από τα μέρη. Εντούτοις, η συμφωνία δύναται να απαγορευτεί εφόσον προβλέπει την προσφυγή στο συγκεκριμένο μηχανισμό εξαιρουμένης οιασδήποτε προσφυγής σε δικαστήριο διότι στερεί το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη.

Στις περισσότερες συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεί να προσφύγετε σε κάποιον από τους διάφορους τύπους εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των διαφορών. Για περισσότερες διευκρινήσεις, επιλέξτε στον ακόλουθο κατάλογο την κατάσταση στην οποία βρίσκεστε ακριβώς:

Διαφορές μεταξύ καταναλωτών και επαγγελματιών

Όπως αναφέρεται στη σελίδα «Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των διαφορών - Κοινοτικό δίκαιο», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της τον κατάλογο ορισμένων εξωδικαστικών οργάνων επίλυσης καταναλωτικών διαφορών σε όλα τα κράτη μέλη. Χάρη σε αυτό τον κατάλογο, μπορείτε να αποκτήσετε τις πρακτικές πληροφορίες που χρειάζεστε για να αποφασίσετε την προσφυγή ή όχι σε κάποιο από τα όργανα: τη διάρθρωσή του, τον τομέα παρέμβασής του, τους τύπους διαδικασίας, το κόστος και τα στοιχεία του. Μπορείτε να προσφύγετε σε εξωδικαστικό όργανο επίλυσης καταναλωτικών διαφορών που εδρεύει σε άλλο κράτος μέλος. Για να ενημερωθείτε ακριβέστερα σχετικά με το όργανο στο οποίο πρέπει να απευθυνθείτε, συμβουλευτείτε τις ιστοσελίδες του δικτύου EEJ-Net English ή του δικτύου FIN-NET σε περίπτωση διαφορών που αφορούν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Υπάρχει ένα εξωδικαστικό όργανο διευθέτησης των καταναλωτικών διαφορών που έχει συσταθεί από τις γαλλικές δημόσιες αρχές:
 • Boîte postale 5000 - 75000 Paris - France.

Η εν λόγω διεύθυνση έχει ως αποστολή την ενημέρωση, τον προσανατολισμό των καταναλωτών και τη φιλική διευθέτηση των καταναλωτικών διαφορών. Συνδέει σε νομαρχιακό επίπεδο τις ενώσεις καταναλωτών, τις επαγγελματικές οργανώσεις και τη διοίκηση (νομαρχιακή διεύθυνση ανταγωνισμού, κατανάλωσης και καταπολέμησης των περιπτώσεων απάτης). Ο εν λόγω μηχανισμός παρέχεται δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. την ιστοσελίδα français της γενικής διεύθυνσης ανταγωνισμού, κατανάλωσης και καταπολέμησης των περιπτώσεων απάτης.

Στον ασφαλιστικό τομέα, όμιλοι ασφαλιστικών επιχειρήσεων έχουν εκπονήσει κανόνες διαμεσολάβησης με τους οποίους ένας ανεξάρτητος διαμεσολαβητής γνωμοδοτεί για διαφορά που φέρνει αντιμέτωπους τον ασφαλιστή με τον ασφαλιζόμενο. Ο διαμεσολαβητής μπορεί να επιληφθεί με απλή επιστολή (αλλά είναι προτιμητέα η συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής). Στον διαμεσολαβητή επιβάλλεται η αρχή κατ' αντιπαράθεση. Σε περίπτωση αποτυχίας της διαμεσολάβησης, η υπόθεση μπορεί να εκδικαστεί, εντός δύο ετών, κατ' αρχήν, από το περιστατικό που αποτελεί την αιτία της διαφοράς.

Χρήσιμες διευθύνσεις:

 • Médiation assurance: 11, rue de la Rochefoucault F-75009 PARIS
 • Centre de documentation et d'information de l'assurance (CDIA) 26, boulevard Haussmann F-75311 Paris Cedex 09

Στον τραπεζικό τομέα, το άρθρο L 312-1-3 του νομισματικού και χρηματοπιστωτικού κώδικα αποσκοπεί στη θεσμοθέτηση και επέκταση της πρακτικής του τραπεζικού διαμεσολαβητή. Η διαδικασία παρέχεται δωρεάν και ο διαμεσολαβητής πρέπει να αποφασίσει εντός δύο μηνών από την προσφυγή που αναστέλλει το χρόνο παραγραφής.

Διαφορές μεταξύ επαγγελματιών

Στον εμπορικό τομέα, μπορεί να εφαρμοστεί διαμεσολάβηση ή συμβιβασμός όπως αναφέρεται παραπάνω.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Διαφορές μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών

Ενώπιον του Εργατοδικείου, του εξειδικευμένου δικαστηρίου για την εκδίκαση των διαφορών μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, η διαδικασία γνωρίζει ένα στάδιο υποχρεωτικού συμβιβασμού ενώπιον της υπηρεσίας συμβιβασμού. Η διαδικασία διέπεται από τα άρθρα του εργατικού κώδικα (L. 511-1 και R. 516 και εξής του εργατικού κώδικα). Αν τα μέρη καταλήξουν σε συμφωνία, συντάσσουν πρακτικά. Στην αντίθετη περίπτωση, συνεχίζεται η διαδικασία.

Διαφορές μεταξύ εκμισθωτών και μισθωτών

Στο εσωτερικό κάθε νομαρχίας υπάρχει νομαρχιακή επιτροπή συμβιβασμού όσον αφορά τις μισθώσεις κατοικιών. Η προσφυγή στην επιτροπή είναι υποχρεωτική πριν από την προσφυγή στο δικαστήριο όταν η διαφορά σχετίζεται με την τιμή του μισθώματος. Η διαδικασία είναι ανέξοδη. Η προσφυγή στην επιτροπή είναι επίσης δυνατή για κάθε διαφορά σχετικά με την πραγματογνωμοσύνη μισθίου, την κατάθεση εγγύησης για τις επιβαρύνσεις και τις επισκευές. Η λειτουργία της επιτροπής διέπεται από το διάταγμα αριθ. 2001-653 της 19ης Ιουλίου 2001.

Όσον αφορά τις εμπορικές μισθώσεις, υπάρχουν παρεμφερείς επιτροπές στις οποίες η προσφυγή είναι πάντα προαιρετική: οι επιτροπές συμβιβασμού όσον αφορά εμπορικές μισθώσεις. Διέπονται από το άρθρο L. 145-35 του εμπορικού κώδικα και το διάταγμα αριθ. 88-694 της 9ης Μαΐου 1988. Είναι αρμόδιες για θέματα διαφωνίας σχετικά με τον καθορισμό του ποσού του μισθώματος της υπό ανανέωση σύμβασης μίσθωσης.

Οικογενειακές διαφορές

Η οικογενειακή διαμεσολάβηση είναι μια διαδικασία συγκρότησης ή ανασυγκρότησης των οικογενειακών δεσμών με άξονα την αυτονομία και την ευθύνη των προσώπων που ενέχονται σε καταστάσεις διακοπής σχέσεων ή χωρισμών την οποία αναλαμβάνει ένας τρίτος αμερόληπτος, ανεξάρτητος, με ειδική κατάρτιση και χωρίς εξουσία λήψης αποφάσεων: ο οικογενειακός διαμεσολαβητής ευνοεί, μέσω της οργάνωσης εμπιστευτικών συζητήσεων, την επικοινωνία τους, τη διαχείριση της διαφοράς τους στο οικογενειακό πεδίο συνεκτιμώμενης της πολυμορφίας και της εξέλιξής του.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Δεν πρέπει να αφορά δικαιώματα για τα οποία τα μέρη δεν έχουν την ελεύθερη βούληση (π.χ. γνησιότητα τέκνου). Αυτός ο τρόπος επίλυσης των διαφορών φαίνεται ιδιαίτερα προσαρμοσμένος στον εν λόγω τομέα δικαίου όπου οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνουν επιτακτικά υπόψη τις ανθρώπινες προκλήσεις και την ανάγκη διατήρησης των οικογενειακών δεσμών μετά το χωρισμό.

Στο δικαστικό πλαίσιο, τυγχάνει ρύθμισης (βλ. παραπάνω). Πέραν του δικαστικού πλαισίου, βρίσκονται υπό επεξεργασία κείμενα σχετικά με τη θέσπιση διπλώματος οικογενειακού διαμεσολαβητή.

Διαφορές μεταξύ ιδιωτών

(βλ. παραπάνω).

Άλλες ειδικές συγκεκριμένες περιπτώσεις (για παράδειγμα σχέσεις με τη διοίκηση, τις υγειονομικές υπηρεσίες, τους δικηγόρους, τους συμβολαιογράφους)

Πολλές διοικήσεις διαθέτουν διαμεσολαβητή. Ο διαμεσολαβητής της Δημοκρατίας français γνωρίζει τις σχέσεις μεταξύ της διοίκησης και των διοικούμενων. Προτού απευθυνθείτε στον Διαμεσολαβητή της Δημοκρατίας, πρέπει υποχρεωτικά να έχετε αποταθεί προηγουμένως στη διοίκηση - αίτηση εξήγησης ή αμφισβήτησης της απόφασης - και να διαπιστώσετε κατά πόσον η διαφωνία εμμένει. Η προσφυγή δεν είναι άμεση: πρέπει να ακολουθήσει την κοινοβουλευτική οδό. Ωστόσο, οι Εκπρόσωποι του Διαμεσολαβητή της Δημοκρατίας διευθετούν άμεσα και ταχέως μεγάλο αριθμό προβλημάτων.

Στον υγειονομικό τομέα, οι περιφερειακές επιτροπές συμβιβασμού και ιατρικών ατυχημάτων συστάθηκαν με το νόμο αριθ. 2002-303 της 4ης Μαρτίου 2002 σχετικά με τα δικαιώματα των ασθενών και την ποιότητα του υγειονομικού συστήματος.

Όσον αφορά τις διαφορές με δικηγόρους, οι πελάτες τους μπορούν να προσφεύγουν για φιλική επίλυση, στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου με απλή επιστολή, ή και συστημένη αποστολή με απόδειξη παραλαβής. Σε περίπτωση μη συμφωνίας, μπορεί να αναληφθεί ένδικη διαδικασία.

Όσον αφορά τις διαφορές με συμβολαιογράφο, μπορείτε να προσφύγετε στον Πρόεδρο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου του νομού με απλή επιστολή, ή και συστημένη αποστολή με απόδειξη παραλαβής. Σε περίπτωση μη φιλικής διευθέτησης του προβλήματος, μπορεί να υποβληθεί δικαστική προσφυγή.

Πρόσθετες πληροφορίες

 • Υπουργείο Δικαιοσύνης français (Γαλλία)
 • Δημόσια Υπηρεσία - η πύλη της γαλλικής Διοίκησης Deutsch - English - español - français

« Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των διαφορών - Γενικές Πληροφορίες | Γαλλία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 09-10-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο