Europos Komisija > ETIT > Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai > Suomija

Naujausia redakcija: 21-11-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai - Suomija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

Pirmiausia kokie alternatyvaus ginčų sprendimo būdai yra galimi Suomijoje? Pirmiausia kokie alternatyvaus ginčų sprendimo būdai yra galimi Suomijoje?
Apžvalga Apžvalga
Konsultacinės paslaugos Konsultacinės paslaugos 
Arbitražas Arbitražas 
Rekomendacijos Rekomendacijos
Alternatyvus ginčų sprendimo būdas gali būti taikomas daugumai ginčų. Toliau pateikiama išsamesnė informacija apie įvairiose situacijose galimas procedūras: Alternatyvus ginčų sprendimo būdas gali būti taikomas daugumai ginčų. Toliau pateikiama išsamesnė informacija apie įvairiose situacijose galimas procedūras:
Ginčai tarp įmonių Ginčai tarp įmonių
Ginčai tarp darbdavių ir darbuotojų Ginčai tarp darbdavių ir darbuotojų
Ginčai tarp savininkų ir nuomininkų Ginčai tarp savininkų ir nuomininkų
Ginčai tarp vartotojų ir įmonių Ginčai tarp vartotojų ir įmonių
Šeimos ginčai Šeimos ginčai
Ginčai tarp asmenų Ginčai tarp asmenų
Kiti specialūs atvejai (pavyzdžiui, ginčai su valdžios institucijomis, sveikatos priežiūros įstaigomis ir teisinėmis tarnybomis)  Kiti specialūs atvejai (pavyzdžiui, ginčai su valdžios institucijomis, sveikatos priežiūros įstaigomis ir teisinėmis tarnybomis) 

 

Pirmiausia kokie alternatyvaus ginčų sprendimo būdai yra galimi Suomijoje?

Apžvalga

Jei norima, ginčas gali būti pateikiamas spręsti teismui, nepaisant to, ar jam spręsti yra naudojamasi neteismine paslauga. Bet kurioje situacijoje nėra privaloma naudotis neteisminėmis paslaugomis. Tačiau naudotis tokiomis paslaugomis gali būti pravartu, kai siekiama bylą išspręsti greitai.

Vienas iš teismo proceso civilinėse bylose reikalavimų yra tas, kad teismai turi nustatyti, ar byla negali būti išspręsta taikos sutartimi. Šis reikalavimas yra nustatytas Proceso kodekso 5 skyriaus 26 skirsnyje.

Taip pat rengiamas specialus įstatymas, pagal kurį teismai, nevaržomi formalių reikalavimų, galėtų spręsti civilines bylas nepaisant to, ar jau vyko kokia nors teisės normų sureguliuota ginčo sprendimo procedūra.

Suomijoje bylos šalys visus savo teisinius reikalus gali tvarkyti pačios, be teisininko ar advokato. Ši nuostata taikoma šiame dokumente apibūdintiems alternatyviems sprendimo būdams ir teisinėms procedūroms teisme. Nepaisant to, dėl bylos pobūdžio gali būti būtina naudotis advokato paslaugomis, kad būtų gauta specialių teisės žinių.

Ginčus spręsti neteisminiu būdu galima siekti trimis toliau išsamiau apibūdintomis procedūromis.

Konsultacinės paslaugos 

Prie šalies piliečiams teikiamų konsultacinių paslaugų gali būti priskiriama pagalba, teikiama sudarant susitarimą, reikalingą bylos šalių ginčams spręsti, pavyzdžiui, pagalba patikslinant skolos dydį. Kai kurios paslaugos yra įstatymo nustatytos, pavyzdžiui, tos, kurias teikia Finansinio ir skolų konsultavimo tarnyba, o kai kurios yra įvairių organizacijų teikiamos savanoriškos paslaugos.

viršųviršų

Arbitražas 

Taip pat galima naudotis specialistų arbitražo paslaugomis. Arbitražo tikslas – kiek įmanoma suartinti bylos šalių požiūrius ir padėti joms išspręsti ginčą atsižvelgiant į jų pačių esmines pozicijas. Ginčo sprendimas gali būti grindžiamas tuo, kas šalims racionaliai priimtina, o ne tuo, kokia būtų buvusi baigtis, jeigu būtų buvę taikomi įstatymai. Verta pažymėti, kad viena arbitražo paslauga yra ginčo dėl vaikų globos, bendravimo teisių ir išlaikymo sureguliavimas, kuris baigiasi tėvų susitarimu; jei reikia, tokį susitarimą gali inicijuoti socialinis darbuotojas, kuris taip pat gali užtikrinti, kad to susitarimo būtų laikomasi.

Suomijos advokatų asociacija arbitražą suomi siūlo kaip teisininkų teikiamą komercinę paslaugą.

Rekomendacijos

Galimas ir dar vienas ginčų sprendimo būdas – rekomendacijos, kaip išspręsti ginčą, teikimas. Rekomendacija iš esmės yra grindžiama galiojančiais įstatymais. Ryškiausias šios procedūros pavyzdys yra vartotojų keliamų ginčų sprendimas Vartotojų skundų komisijoje. Yra oficialių įstatymo nustatytų institucijų, taikančių šį būdą, tokių kaip Vartotojų skundų komisija, bet yra ir kitų darinių, tokių kaip savanoriškumo pagrindais įsteigta Suomijos draudimo skundų komisija, skirta draudimo sutartims. 

Alternatyvus ginčų sprendimo būdas gali būti taikomas daugumai ginčų. Toliau pateikiama išsamesnė informacija apie įvairiose situacijose galimas procedūras:

Ginčai tarp įmonių

Ginčai tarp darbdavių ir darbuotojų

Ginčai tarp savininkų ir nuomininkų

Ginčai tarp vartotojų ir įmonių

Vietinės valdžios organizuota vartotojų konsultavimo tarnyba

Vietinės valdžios organizuota vartotojų konsultavimo tarnyba yra įstatymo nustatyta konsultavimo tarnyba, kurią organizuoti yra teisiškai įpareigotos vietos valdžios institucijos.

viršųviršų

Tarnyba teikia bendro pobūdžio informaciją ir konsultuoja asmenis klausimais, kurie yra svarbūs sprendimams vartotojų bylose ir vartotojo padėčiai; ji taip pat vartotojams padeda sprendžiant individualius ginčus tarp vartotojų ir įmonių. Šios rūšies ginčuose Vartotojų konsultavimo tarnyba gali paaiškinti vartotojo ir įmonės bylą bei padėti rasti būdą ją išspręsti taikos sutartimi; prireikus konsultavimo tarnyba gali nurodyti vartotojui atitinkamą instituciją, kuri galėtų teisiškai apginti jo teises.

Konsultaciją galima gauti to rajono, kuriame vartotojas gyvena, vartotojų konsultavimo centre. Tarptautinio pobūdžio klausimais kreipiamasi į Helsinkio vartotojų konsultavimo centrą Deutsch - English - français - suomi - svenska.

Jei bylos negalima išspręsti konsultuojantis, dėl sprendimo rekomendacijos galima kreiptis į kitos rūšies instituciją. Yra dvi tokios institucijos: Vartotojų skundų komisija ir Draudimo skundų komisija. Jų veikla apima visą šalį.

viršųviršų

Vartotojų skundų komisija

Pagrindinis Vartotojų skundų komisijos English - suomi - svenska uždavinys – teikti rekomendacijas dėl nesutarimų tarp įmonių ir vartotojų individualiose bylose, susijusiose su vartojimo prekių sutartimis, arba kitose su vartojimo prekių įsigijimu susijusiose bylose, kurias vartotojai yra pateikę Vartotojų skundų komisijai svarstyti. Tipiška yra tokia situacija, kai vartotojas mano, kad jo nusipirktos prekės turi trūkumų, o įmonė su tuo nesutinka.

Vartotojų skundų komisijoje vyksta rašytinis procesas. Į skundą atsakančios šalies prašoma atsakyti į pareiškimą, išskyrus atvejus, kai skundas yra laikomas aiškiai nepagrįstu. Parengiamojoje stadijoje gali būti mėginama pasiekti susitarimą, ir tas mėginimas gali būti įforminamas kaip siūlomas susitarimas. Iš Vartotojų skundų komisijos įstatymo 6 skirsnio taip pat yra aišku, kad komisijos vaidmuo yra papildyti teisių gynimą teisme; 6 skirsnyje nurodyta, kad komisija negali spręsti bylų, kurios tuo pat metu yra nagrinėjamos teisme arba jau buvo išspręstos teisme.

Už bylos nagrinėjimą Vartotojų skundų komisijoje jokio mokesčio mokėti nereikia. Bylos šalys yra atsakingos už išlaidas, kurias jos pačios patiria dėl to, kad bylą nagrinėja Vartotojų skundų komisija. Tačiau komisijos Būsto skyrius gali, remdamasis specialiais pagrindais, rekomenduoti apmokėti atsakovo išlaidas.

viršųviršų

Vartotojų skundų komisija savo nutarimus skelbia viešai, o jie yra svarbūs vartotojams ir įmonėms, nes yra susiję su atitinkamų teisės aktų taikymu.

Draudimo skundų komisija

Ginčus dėl neprivalomojo draudimo sutarčių ir kompensacijos išmokų pagal tokias sutartis nagrinėja Draudimo skundų komisija suomi. Jos veikla yra grindžiama draudimo bendrovių sutartiniais susitarimais, o šios jai už ją moka. Komisijos veikla nagrinėjant bylas yra organizuota tais pačiais pagrindais kaip ir Vartotojų skundų komisijos veikla.

Finansinio ir skolų konsultavimo tarnyba

Dėl asmens ir jo kreditorių susitarimų gali padėti iš naujo susiderėti Finansinio ir skolų konsultavimo tarnyba. Asmens skolų sureguliavimas taip pat gali apimti ginčų sprendimo susitarimus.

Finansinio ir skolų konsultavimo tarnyba yra įstatymo nustatyta nacionalinė tarnyba. Tarnyba teikia asmenims informaciją ir konsultacijas jų finansų ir skolų valdymo klausimais. Prireikus ji padeda planuoti finansų valdymą ir paaiškina, kokiais būdais skolininkas gali išspręsti savo finansines problemas. Skolininkui taip pat teikiama pagalba siekiant susitarimo su kreditoriais dėl skolos sutvarkymo.

Prireikus klientui taip pat teikiama pagalba tvarkant skolos sureguliavimo reikalus, ypač rengiant skolos sureguliavimo prašymo projektą bei kitus pranešimus ir dokumentus, reikalaujamus pagal Privataus asmens skolų tvarkymo įstatymą (57/1993); prireikus skolininkui taip pat padedama ieškoti teisinės pagalbos.

viršųviršų

Asmuo kreipiasi į tarnybą pagal savo gyvenamąjį rajoną.

Svarbiausią informaciją apie Finansinio ir skolų konsultavimo tarnybą galima rasti Nacionalinės vartotojų administracijos tinklalapyje suomi.

Šeimos ginčai

Arbitražą šeimos klausimais daugiausia atlieka socialinių paslaugų tarnybos. Dėl to tai yra viešoji paslauga. Asmenys gali kreiptis dėl šios paslaugos į savo gyvenamojo rajono socialinių paslaugų centrą.

Paprastai gali būti siekiama socialinio tikslo – darnos šeimos gyvenime arba gali būti siekiama imtis teisinių priemonių, pavyzdžiui, sudarant susitarimą dėl vaikų globos, bendravimo teisių ir išlaikymo.

Kai tėvai skiriasi, tokiose situacijose svarbu, kad būtų tariamasi dėl vaikų globos ir išlaikymo, ypač pačių vaikų akivaizdoje. Tariantis gali būti sudaromi tėvų susitarimai, kuriuos patvirtina Socialinės rūpybos valdyba. Pagal Vaikų globos ir bendravimo teisių įstatymą susitarimas dėl globos ir bendravimo teisių bus patvirtintas, jeigu jis neprieštarauja vaiko interesams ir atitinka paties vaiko norus. Pagal Vaiko išlaikymo įstatymą išlaikymo susitarimui patvirtinti reikia, kad tas susitarimas užtikrintų pakankamą vaiko aprūpinimą. Socialinės rūpybos įstaigos iš esmės padeda pasiekti susitarimą šiais klausimais. Patvirtintas susitarimas vykdomas taip, tarsi jis būtų neapskundžiamas sprendimas.

viršųviršų

Faktiškai dauguma teisinių susitarimų dėl vaikų globos, bendravimo teisių ir išlaikymo yra administruojami pagal Socialinės rūpybos valdybos patvirtintus susitarimus. Socialinės tarnybos kasmet patvirtina apie 38 000 susitarimų dėl globos.

Įstatymo nustatyta, kad pagrindinė procedūra, taikoma sprendimams dėl vaiko globos ir bendravimo teisių vykdyti, yra arbitražas. Tai reiškia, kad apskritai teismas turi nustatyti arbitrą arba arbitrus, kurių užduotis – skatinti dalyvaujančių bylos šalių bendradarbiavimą siekiant užtikrinti vaiko gerovę sprendime nustatytu būdu. Vykdymo rekomendacijas taip pat administruoja socialinė tarnyba.

(Žr. Vaikų globa - Suomija ir Išlaikymas – Suomija)

Ginčai tarp asmenų

Arbitražas baudžiamojo pobūdžio bylose atliekamas daugumoje savivaldybių. Tokiose bylose dalyvauja asmuo, įtariamas padaręs nusikaltimą, ir nukentėjusysis, kai jie vienas su kitu bendrauja per arbitrą (tarpininką) ir yra aptariama, kaip atitaisyti dėl to, kas įvyko, padarytą žalą. Taip pat gali būti nagrinėjamas iš nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo kylančios žalos atlyginimas ir siekiama susitarimo.

Ši veikla kol kas yra savanoriška. Iniciatyvą siekti arbitražo gali rodyti suinteresuotos šalys, policija, baudžiamojo persekiojimo arba socialinės rūpybos institucijos. Šiuo metu diskutuojama, ar nereikėtų šios paslaugos įteisinti įstatymu ir išplėsti visos šalies mastu.

viršųviršų

Papildomos informacijos apie arbitražą baudžiamojo pobūdžio bylose galima rasti teismų sistemai skirtame tinklalapyje English - suomi - svenska.

Kiti specialūs atvejai (pavyzdžiui, ginčai su valdžios institucijomis, sveikatos priežiūros įstaigomis ir teisinėmis tarnybomis) 

Rekomendaciją dėl atsakomybės klausimų sveikatos priežiūros paslaugų srityje sprendimo gali duoti Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija. Procedūra yra apibūdinta komisijos tinklalapyje suomi - svenska.

Nesutarimus dėl kompensacijos, mokėtinos pagal variklinės transporto priemonės privalomą draudimą kitiems padarytai žalai vairuojant variklinę transporto priemonę atlyginti, nagrinėja Variklinių transporto priemonių draudimo komisija. Ji gali dėl šio dalyko pateikti nuomonę arba rekomendaciją. Informacijos apie komisijos veiklą galima rasti čia suomi - svenska.

Teisine paslauga, už kurią buvo sumokėtas mokestis, nepatenkintas naudotojas gali pateikti kompensacijos reikalavimą, kurį vidaus tvarka išnagrinės Suomijos advokatų asociacija. Nurodymus dėl šios procedūros galima rasti šiame puslapyje suomi. Procedūra nėra privaloma, o kitas toks pat tinkamas būdas gali būti perduoti klausimą svarstyti Vartotojų skundų komisijai arba kreiptis tiesiai į teismą.

« Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai - Bendro pobūdžio informacija | Suomija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 21-11-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė