Europese Commissie > EJN > Alternatieve wijzen van geschillenbeslechting > Tsjechië

Laatste aanpassing: 13-01-2009
Printversie Voeg toe aan favorieten

Alternatieve wijzen van geschillenbeslechting - Tsjechië

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Soorten alternatieve geschillenbeslechting in de Tsjechische republiek 1.
1.1. Arbitrage 1.1.
1.2. Financiële arbiter 1.2.
1.3. Ombudsman 1.3.
2. Bovengenoemde vormen van alternatieve geschillenbeslechting kunnen in de meeste situaties worden gebruikt. Nadere informatie over een bepaald soort geschil kan worden gevonden in de onderstaande lijst. 2.
2.1. Geschillen tussen ondernemingen en consumenten 2.1.
2.1.1. Arbitrage 2.1.1.
2.1.2. Financiële arbiter 2.1.2.
2.2. Geschillen tussen ondernemingen 2.2.
2.3. Geschillen tussen werkgevers en werknemers 2.3.
2.4. Familiale geschillen 2.4.
2.5. Geschillen tussen individuele personen 2.5.
2.6. Andere specifieke geschillen 2.6.

 

1. Soorten alternatieve geschillenbeslechting in de Tsjechische republiek

1.1. Arbitrage

Arbitrage vindt plaats onder toezicht van de deelnemers op grond van een schriftelijke overeenkomst waarin de deelnemers bepalen dat hun geschil zal worden beslecht door een aangestelde onafhankelijke partij. Dit kan een freelance arbiter zijn (elke handelingsbekwame volwassene die competent is in juridische aangelegenheden) of een permanent arbitrageorgaan (in de Tsjechische republiek, bijvoorbeeld: Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR ceština - Deutsch - English) (Arbitrageorgaan toegevoegd aan de Economische Kamer van de Tsjechische republiek en de Landbouwkamer van de Tsjechische republiek).

Dit soort alternatieve geschillenbeslechting kan worden gebruikt voor eigendomsgeschillen. Zij is hoofdzakelijk gericht op zaken waarbij mits betaling een recht (bijvoorbeeld het eigendomsrecht voor een koopovereenkomst) of activa worden overgedragen. Tot deze categorie behoren commerciële eigendomsgeschillen (bijvoorbeeld geschillen die voortvloeien uit leasingovereenkomsten), arbeidsgeschillen (die voortvloeien uit het onrechtmatig beëindigen van arbeidsovereenkomsten of looneisen) en familiegeschillen (betreffende onderhoudsverplichtingen tussen volwassenen). Arbitrage kan echter niet gebruikt worden om geschillen op te lossen die voortvloeien uit de uitvoering van beslissingen of die betrekking hebben op mededingingsproblemen of schadevergoeding.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

1.2. Financiële arbiter

Dit is het orgaan dat bevoegd is voor geschillenbeslechting tussen instellingen die financiële diensten verstrekken (banken, spaarbanken en andere organisaties), overmakingen van gelden uitvoeren of daarvoor als makelaar optreden, en hun klanten, of tussen uitgevers en gebruikers van betaalmiddelen (bv. kredietkaarten).

1.3. Ombudsman

Dit orgaan behandelt klachten op eigen initiatief betreffende geschillen met overheidsinstanties.

De ombudsman staat personen bij die de overheid heeft behandeld op een manier die onrechtmatig is of die niet in overeenstemming is met de beginselen van een democratische rechtstaat. Hij kan weliswaar de beslissingen van overheidsdiensten niet wijzigen of tenietdoen, maar kan wel aanbevelen dat zij corrigerende maatregelen nemen wanneer hij vaststelt dat zij onjuist hebben gehandeld.

2. Bovengenoemde vormen van alternatieve geschillenbeslechting kunnen in de meeste situaties worden gebruikt. Nadere informatie over een bepaald soort geschil kan worden gevonden in de onderstaande lijst.

2.1. Geschillen tussen ondernemingen en consumenten

Zoals reeds werd vermeld in het informatiebestand “Alternatieve wijzen van geschillenbeslechting - Gemeenschapsrecht”, heeft de Commissie op haar website een uitgebreide lijst bekendgemaakt van personen die instaan voor alternatieve oplossingen voor consumentengeschillen in de lidstaten. In dat informatiebestand vindt u praktische informatie die u helpt bij de keuze welk soort alternatieve geschillenbeslechting u wilt gebruiken. U vindt er ook informatie over de structuur, de bestreken gebieden, procedures, kosten en andere gegevens. Deze lijst kan worden gevonden op het volgende internetadres Deutsch - English - français.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Het is mogelijk dat u een instelling voor alternatieve geschillenbeslechting moet raadplegen die in een andere lidstaat is gelegen. Om te weten te komen wie u precies moet contacteren in dergelijke gevallen, kan u de website van het Europees buitengerechtelijk netwerk over de beslechting van grensoverschrijdende geschillen (EEJ-Net) raadplegen of de website FIN-NET voor gevallen die betrekking hebben op financiële diensten.

In de Tsjechische Republiek kunnen deze geschillen worden opgelost door middel van arbitrage en, op bepaalde gebieden, kunnen financiële geschillen door de financiële arbiter worden beslecht.

2.1.1. Arbitrage

Arbitrage is mogelijk voor bijna alle geschillen op dit gebied, aangezien de grote meerderheid ervan in de categorie van eigendomsgeschillen valt, zoals hierboven beschreven. Een typisch geschil kan voortkomen uit een verkoopsovereenkomst.

De regels inzake arbitrage zijn opgenomen in de gewijzigde wet nr. 216/1994 Sb. betreffende arbitrageprocedures en de tenuitvoerlegging van arbitrage-uitspraken ceština.

Arbitrage wordt uitgevoerd op basis van een tussen partijen gesloten schriftelijke arbitrage-overeenkomst (een mondelinge overeenkomst wordt ook aanvaard op voorwaarde dat de betrokkenen die schriftelijk bevestigen wanneer de arbitragebeslissing wordt uitgesproken).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De consument moet een schriftelijke overeenkomst sluiten met de ondernemer (arbitrageclausule) waarin wordt bepaald dat alle uit een specifieke overeenkomst voortvloeiende geschillen (bv. een verkoopsovereenkomst, een overeenkomst over arbeidsomstandigheden, enzovoort) door arbitrage zullen worden opgelost. Wanneer een geschil betrekking heeft op een aangelegenheid die onder een geldende arbitrageclausule valt, mag deze zaak niet door een rechter worden beslecht. Toch mag de verzoeker zich tot de rechter wenden wanneer de kwestie is behandeld voor de arbiter overeenkomstig de overeenkomst tussen de betrokkenen.

Arbiters zijn gebonden door een geheimhoudingsverplichting die waarborgt dat gegevens die de partijen bij het geschil vertrouwelijk wensen te houden, beschermt.

Arbiters kunnen over een overeenkomst onderhandelen via telegram, telex of elk ander elektronisch middel dat hun toestaat hun boodschap over te brengen en de mensen aan te stellen om over de overeenkomst te onderhandelen. De procedures zelf kunnen ook op deze manier worden gevoerd wanneer de partijen zulks overeenkomen.

In arbitrageprocedures zijn de partijen niet verplicht een wettelijke vertegenwoordiger te hebben. De partijen dragen de kosten van de procedure.

De beslissing in een arbitrageprocedure (de uitspraak) is definitief, bindend en kan via wettelijke middelen ten uitvoer worden gelegd (beslag). De beslissing van de arbiter kan alleen worden vernietigd om wettelijk vastgestelde redenen. Het kan onder meer gaan om: technische redenen zoals onbevoegdheid van de arbiter (een arbiter die niet meerderjarig is of een arbiter wiens erkenning om als arbiter op te treden, is ingetrokken of beperkt), de situatie waarin de arbiter geen voorafgaande machtiging van de partijen heeft ontvangen, enz. Een uitspraak van een rechter tot vernietiging van een arbitrale beslissing moet worden gedaan binnen drie maanden na de dag waarop die beslissing aan de partij die om de vernietiging verzoekt, wordt bezorgd.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

U vindt een referentie naar de delegatie van bevoegdheden in de afdeling over Aanbevolen bewoordingen van arbitrageclausules ceština in overeenkomsten op de website van het Arbitrageorgaan toegevoegd aan de Economische Kamer van de Tsjechische republiek en de Landbouwkamer van de Tsjechische republiek.

Andere nuttige internetsites: Arbitrageorgaan ceština

2.1.2. Financiële arbiter

Consumenten kunnen daaraan hun geschillen met banken en andere financiële instellingen voorleggen betreffende het aanbieden of vergemakkelijken van overmakingen van geld, het gebruik van betaalmiddelen zoals kredietkaarten of andere bankdiensten. De diensten van de financiële arbiter kunnen ook worden aangesproken wanneer banken de door de klant gevraagde verrichting niet uitvoeren of met vertraging of fouten uitvoeren. Een ander typisch geval waarin deze vorm van alternatieve geschillenbeslechting wordt gebruikt, is het misbruik van kredietkaarten van klanten. De financiële arbiter is bevoegd om zaken te behandelen waarin het bedrag van de verrichting niet meer bedraagt dan 50 000 EUR. Sinds de toetreding van de Tsjechische Republiek tot de Europese Unie, is de Tsjechische financiële arbiter verantwoordelijk voor het oplossen van geschillen over verrichtingen in euro in de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

De procedures die gelden voor de financiële arbiter en de bevoegdheden van dit ambt worden geregeld in wet 229/2002 PDF File (PDF File) Coll. betreffende de financiële arbiter van 9 mei 2002 (die op 1 januari 2003 in werking is getreden).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De financiële arbiter wordt benoemd door het Tsjechische Parlement en moet een te goeder naam en faam bekendstaand persoon zijn met geschikte beroepsbekwaamheid en ervaring. Hij is gebonden door een geheimhoudingsverplichting over de gegevens die hij in het kader van zijn werkzaamheden verkrijgt. Dit waarborgt dat de procedures eerlijk verlopen en dat vertrouwelijke gegevens worden beschermd.

Arbitrage is niet verplicht. Andere vormen van geschillenbeslechting, waaronder de traditionele procedures voor de rechter, kunnen als alternatief worden gebruikt. Daarom is het niet mogelijk om een procedure bij de financiële arbiter aanhangig te maken wanneer een rechter zich reeds over dezelfde zaak heeft uitgesproken of wanneer er reeds een procedure voor de rechter aanhangig is. Hetzelfde geldt wanneer het geschil reeds voor de financiële arbiter is gebracht of wanneer dat het voorwerp is geweest van een andere arbitrale procedure.

Een consument die klant is bij een specifieke financiële instelling of een houder van een elektronisch betaalmiddel, mag de procedure instellen.

De procedure kan ook elektronisch worden ingesteld via een beveiligde elektronische handtekening. Het is ook mogelijk een procedure in te stellen via telex, fax of via een openbaar gegevensnetwerk zonder beveiligde elektronische handtekening op voorwaarde dat het verzoekschrift om de procedure in te stellen, binnen drie dagen wordt ondertekend, hetzij schriftelijk, hetzij via beveiligde elektronische handtekening. Het verzoekschrift kan ook worden neergelegd in het door de arbiter verstrekte formulier. Klik hier ceština PDF File (PDF File 174 KB) voor het standaardformulier (pdf) of hier ceština voor het elektronisch formulier.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De procedure zelf kan vanop afstand worden gevoerd, hetzij schriftelijk hetzij elektronisch, maar de arbiter kan de betrokkenen verzoeken om mondelinge uitleg te verschaffen.

De partijen zijn niet verplicht een wettelijke vertegenwoordiger te hebben. De procedure is niet aan belasting onderworpen. Elke partij draagt zijn of haar eigen kosten, met uitzondering van het tolken, dat door de financiële instelling wordt betaald. Dit heeft betrekking op het tolken naar de taal waarin de overeenkomst van de verzoeker met de instelling is opgesteld of naar de taal waarin hij of zij regelmatig met de instelling schriftelijk communiceert. De verzoeker heeft recht op dit soort tolken.

De arbiter doet uitspraak in elke zaak en deze uitspraak wordt persoonlijk aan de betrokkenen verstrekt. Bezwaren tegen de uitspraak moeten in de juiste juridische vorm worden ingediend. Partijen kunnen binnen 15 dagen na ontvangst van de uitspraak met redenen omklede bezwaren indienen. Het is mogelijk afstand te doen van het recht om bezwaren in te dienen. Het indienen van bezwaren heeft opschortende werking. De uitspraak van de arbiter over de ingediende bezwaren bevestigt of wijzigt de oorspronkelijke uitspraak. Een afschrift van de beslissing over de bezwaren wordt aan de betrokkenen gegeven en wordt als definitief beschouwd. Deze beslissing is wettelijk bindend en geen andere bezwaren kunnen worden ingediend. De beslissing kan door de rechtbanken ten uitvoer worden gelegd in overeenstemming met het wetboek van burgerlijke rechtsvordering zodra de datum vanaf de welke dit mogelijk is, is verstreken. Wanneer die datum niet uitdrukkelijk in de beslissing is vermeld, is de beslissing uitvoerbaar zodra zij wettelijk bindend is.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Wanneer de consument niet tevreden is met de beslechting van het geschil door de financiële arbiter, kan hij zich tot de rechter wenden. Ook de betrokken financiële instelling heeft dat recht. Zich wenden tot de rechter, het geschil aan arbitrage voorleggen, een overeenkomst bereiken via een buitengerechtelijke minnelijke schikking en het intrekken van het verzoekschrift alvorens de beslissing wettelijk bindend wordt, maken de beslissing ongeldig.

Andere nuttige internetsites: Financiële arbiter ceština

2.2. Geschillen tussen ondernemingen

Ondernemingen kunnen een beroep doen op arbitrage om met name eigendomsgeschillen op te lossen. Zie hierboven voor nadere informatie over deze soort alternatieve geschillenbeslechting.

Wanneer een onderneming een geschil heeft met een bank, kan die ook een beroep doen op de financiële arbiter. Voor nadere gegevens over de voorwaarden waaronder deze soort alternatieve geschillenbeslechting effectief kan worden gebruikt, zie de afdeling hierboven over geschillen tussen ondernemingen en consumenten.

2.3. Geschillen tussen werkgevers en werknemers

Bij deze geschillen kan arbitrage worden gebruikt voor arbeidsgerelateerde kwesties (onrechtmatige beëindiging van een arbeidsverhouding, looneisen, enz.). Klik hier voor nadere gegevens over arbitrage.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2.4. Familiale geschillen

Op dit gebied is het alleen mogelijk arbitrage te gebruiken als een alternatieve vorm van geschillenbeslechting, en dan nog alleen in een klein aantal geschillen die op eigendom betrekking hebben en die moeten voldoen aan de voorwaarden van Wet nr. 216/1994 Coll. betreffende arbitrageprocedures en de tenuitvoerlegging van arbitrage-uitspraken ceština. Daaruit volgt bijvoorbeeld dat arbitrage niet mag worden gebruikt in het geval van echtscheiding. In de praktijk lijkt arbitrage het meest aangewezen bij geschillen betreffende onderhoudsverplichtingen tussen volwassenen of regelingen inzake het gemeenschappelijke vermogen van echtgenoten. Klik hier voor nadere gegevens over arbitrage.

2.5. Geschillen tussen individuele personen

Individuele personen kunnen ook een beroep doen op arbitrage om eigendomsgeschillen te beslechten. Zie hierboven voor nadere informatie over deze soort alternatieve geschillenbeslechting.

2.6. Andere specifieke geschillen

Als het soort geschil tot dusver nog niet specifiek werd vermeld in dit informatiebestand, gaat het wellicht om een geschil tussen individuele personen en de overheid. In dergelijke gevallen moet een beroep worden gedaan op de Ombudsman.

Het statuut en de bevoegdheden van de Ombudsman worden beheerst door Wet 349/1999 Coll. van 8 december 1999 betreffende de Ombudsman ceština.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De ombudsman staat personen bij die de overheid heeft behandeld op een manier die onrechtmatig is of die niet in overeenstemming is met de beginselen van een democratische rechtstaat.

De klacht kan betrekking hebben regeringsdepartementen of andere administratieve overheden die landelijke verantwoordelijkheid hebben en departementen die aan hen rapporteren (bijvoorbeeld het kadaster, werkgelegenheidsagentschappen, financiële departementen), lokale overheden die overheidstaken uitoefenen, politie (met uitzondering uiteraard van opsporingsbrigades), het leger, de Raad voor Radio en Televisie, gevangenissen, instellingen voor internering of beschermende detentie, sanatoria en instellingen van de publieke ziektekostenverzekering.

De ombudsman heeft geen bevoegdheid om klachten te verwijzen naar het parlement, de president van de republiek en de regering, de hoge rekenkamer, de Tsjechische inlichtingendienst, de voor strafprocedures verantwoordelijke instantie, openbare aanklagers en rechtbanken, met uitzondering van de nationale administratie van de rechtbanken.

De ombudsman wordt door het Tsjechische Parlement gekozen uit door de president en de senaat voorgestelde kandidaten. De functie van ombudsman is onverenigbaar met die van president van de republiek, parlementslid, senator of rechter en met alle functies van openbaar bestuur. De ombudsman mag geen lid zijn van een politieke partij of beweging. Voorts mag de ombudsman geen bezoldigde activiteiten uitoefenen, met uitzondering van het beheer van zijn privé-vermogen of het uitoefenen van wetenschappelijke, educatieve, literaire of artistieke activiteiten, of publiceren, op voorwaarde dat deze zijn bekwaamheid om zijn functies uit te oefenen, niet aantasten of het ambt van ombudsman of het vertrouwen in zijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid dreigen te ondermijnen. De ombudsman moet ook de vertrouwelijkheid bewaren van de gegevens waar hij in het kader van zijn functies toegang toe heeft. Dit geldt ook na zijn ambtstermijn en voor het personeel van de diensten van de ombudsman. Overheidsdepartementen, met inbegrip van die welke verantwoordelijk zijn voor strafprocedures, mogen de dossiers van de ombudsman raadplegen en deze met instemming van de ombudsman en als daar wettelijke gronden voor zijn, wegnemen. Wanneer de ombudsman instemming weigert, is de toestemming van de voorzitter van de kamer van volksvertegenwoordigers nodig. Dit waarborgt dat de zaken die door de diensten van de ombudsman worden behandeld, op een onpartijdige en vertrouwelijke manier worden behandeld.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Personen die zich op eigen initiatief tot de ombudsman wenden, dienen zich niet wettelijk te laten vertegenwoordigen.

Klik hier ceština om elektronisch een klacht bij de ombudsman in te dienen of zend een e-mail naar dit adres.

Het indienen van een klacht bij de ombudsman brengt geen kosten met zich.

De ombudsman controleert onafhankelijk of een rechter zich over de betrokken aangelegenheden heeft uitgesproken, dan wel of een procedure voor een rechter aanhangig is, maar in deze gevallen heeft hij het recht om bepaalde klachten niet te behandelen ("uitstellen").

Wanneer de ombudsman in de loop van zijn onderzoek geen bewijs vindt van het feit dat de wet is overtreden of een andere onrechtmatige handeling is gepleegd, brengt hij de klager en de betrokken overheid op de hoogte.

Als hij van oordeel is dat er wel dergelijke onregelmatigheden hebben plaatsgevonden, wordt de betrokken overheid verzocht binnen 30 dagen haar opmerkingen kenbaar te maken. Wanneer de betrokken overheid, als antwoord op dit verzoek, bevestigt dat zij corrigerende maatregelen heeft genomen of daarmee bezig is en wanneer de ombudsman van oordeel is dat deze maatregelen volstaan, moeten de klager en de betrokken overheid worden ingelicht over deze beslissing. In alle andere gevallen moet de ombudsman, na ontvangst van de gevraagde documenten of na het verstrijken van de termijn op opmerkingen te geven, de klager en de betrokken overheid inlichten over zijn definitieve beslissing; een deel van de beslissing zal bestaan in corrigerende maatregelen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De belangrijkste maatregelen die de ombudsman kan aanbevelen zijn:

 1. het instellen van een procedure om een beslissing, maatregel of overheidsprocedure te herzien, wanneer het mogelijk is voor de ombudsman om dergelijke procedures in te stellen;
 2. het nemen van maatregelen om inactiviteit te voorkomen;
 3. het nemen van disciplinaire of soortgelijke maatregelen;
 4. vervolging van een misdrijf, onrechtmatige handeling of andere administratieve inbreuk;
 5. betalen van schadevergoeding of indienen van een vordering tot schadevergoeding.

De betrokken overheid moet de ombudsman informeren over de corrigerende maatregelen binnen 30 dagen na ontvangst van de definitieve beslissing. Wanneer de overheid haar verplichtingen om corrigerende maatregelen te nemen, niet nakomt of wanneer de ombudsman van oordeel is dat de door de overheid genomen maatregelen onvoldoende zijn, heeft hij twee mogelijkheden: hetzij een hogere overheid inlichten of, bij gebrek aan dergelijke overheid, de regering, hetzij het publiek inlichten.

Een beroep op de ombudsman heeft geen invloed op het recht van de klager om een rechtsvordering in te stellen voor de rechter.

Andere nuttige internetsites: De Ombudsman ceština - Deutsch - English - français

« Alternatieve wijzen van geschillenbeslechting - Algemene informatie | Tsjechië - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 13-01-2009

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk