comisia europeană > RJE > Căi alternative de soluţionare a conflictelor > Belgia

Ultima actualizare: 22-04-2009
Versiune pentru tipărit Adaugă la preferinţe

Căi alternative de soluţionare a conflictelor - Belgia

EJN logo

Această pagină nu mai este de actualitate. Actualizarea este în curs şi va fi publicată pe portalul european e-justiţie.


Notă preliminară: prezenta trecere în revistă prezintă situaţia juridică înainte de intrarea în vigoare a noii legislaţii privind medierea, care este prevăzută pentru data de 30 septembrie 2005.

Prevederile legislative şi alte prevederi similare menţionate la această pagină pot fi consultate la adresa Federale Overheidsdienst Justitie Deutsch - français - Nederlands (legislaţie consolidată)

În ceea ce priveşte căile alternative de soluţionare a litigiilor, a se consulta „Căi alternative de soluţionare a litigiilor - informaţii generale”.

Acest dosar nou reprezintă o încercare de a oferi informaţii cu caracter practic privind CASL (căile alternative de soluţionare a litigiilor) în Belgia. 

TABLE OF CONTENTS

1. Organizaţii generale de mediere 1.
1.1. Centrul belgian de arbitraj şi mediere (CEPINA English - français - Nederlands1.1.
1.2. Centrul de mediere în domeniul comercial din Bruxelles (BBMC français - Nederlands1.2.
1.3. Camera de mediere şi arbitraj din Anvers (AKaBa English - Nederlands1.3.
1.4. Soluţionarea litigiilor consumatorilor pe cale electronică (ECODIR English - français1.4.
1.5. Kamer van Arbitrage en Bemiddeling Nederlands vzw 1.5.
1.6. Arbitrage- en Bemiddelingsinstelling (ABI) 1.6.
2. Organisme de mediere pentru anumite ramuri economice 2.
2.1. Verzoeningscommissie Bouw Nederlands 2.1.
2.2. Comisia pentru litigii privind autoturismele la mâna a doua français - Nederlands 2.2.
2.3. Centrum Advocaat-Bemiddelaars in Familiezaken (CABF Nederlands2.3.
2.4. Association pour la Médiation Familiale (AMF français2.4.
2.5. Ombudsmanul English - français - Nederlands pentru domeniul bancar 2.5.
2.6. Ombudsmanul pentru domeniul asigurărilor Nederlands 2.6.
2.7. Ombudsmanii pentru serviciile publice français - Nederlands 2.7.
2.8. Ombudsmanii pentru autorităţile publice français - Nederlands 2.8.

 

Care sunt, dintr-o perspectivă generală, diferitele tipuri de CASL disponibile în Belgia?

Pe lângă arbitraj şi ombudsmani, principala cale alternativă de soluţionare a litigiilor (CASL) este medierea în materie civilă şi comercială.

Medierea este un mecanism menit să soluţioneze litigii care au apărut sau sunt susceptibile să apară prin invitarea părţilor la discuţii pentru a-şi negocia poziţiile şi pentru a ajunge la un acord. Medierea înseamnă că o parte terţă, mediatorul, ajută părţile să ajungă la o soluţie de compromis pentru litigiul în care se află.

Medierea necesită cooperarea deplină a părţilor şi dorinţa lor de a purta discuţii deschise şi constructive pentru soluţionarea problemei acestora, astfel încât procedurile obligatorii să poată fi evitate.

Ce tip de litigii pot fi soluţionate prin acest tip de CASL?

Se poate apela la mediere în materie civilă şi comercială, inclusiv în conflictele de muncă şi în litigiile consumatorilor. Medierea este de asemenea disponibilă pentru datorii şi în materie penală.

Apelarea la acest tip de CASL este obligatorie prin lege sau printr-un ordin judecătoresc?

În principiu, părţile au libertatea de a decide dacă să apeleze sau nu la mediere. Există însă excepţii. De exemplu: în cazul în care o instanţă dispune întocmirea unui raport de expertiză, expertul trebuie să încerce să realizeze o reconciliere între părţi; în cazurile de divorţ, instanţa informează părţile cu privire la aspectele despre care aceasta consideră că vor ajuta la realizarea unei reconcilieri.

Acest tip de CASL este reglementat prin lege?

În momentul redactării prezentului text (iunie 2005), nu există reglementări generale în legislaţia din Belgia cu privire la mediere. Însă în Monitorul Oficial din Belgia s-a publicat Legea din 21 februarie 2005 de modificare a Codul judiciar privind medierea. Legea va intra în vigoare în integralitatea sa cel mai târziu la 30 septembrie 2005. În aşteptarea adoptării şi a intrării în vigoare a Legii privind medierea, nu dispunem decât de câteva prevederi fragmentare. Legea din 19 februarie 2001 a introdus medierea în materie de dreptul familiei în Codul judiciar (partea IV cartea II titlul II capitolul I bis). De asemenea, există mai multe organe extrajudiciare pentru cazuri precum contractele încheiate cu consumatorii (de exemplu vehiculele la mâna a doua) şi corporaţiile publice (poşta, căile ferate).

Ar putea exista clauze contractuale care să stipuleze că orice litigiu referitor la contract va fi supus CASL înainte de a fi trimis în instanţă. Sunt astfel de clauze obligatorii pentru cele două părţi pentru acest tip de CASL?

Pe baza dreptului general al contractelor, clauzele valabile dintr-un contract sunt obligatorii pentru părţi şi nerespectarea acestora expune partea care nu le respectă la riscul de a fi chemată în instanţă.

Cum vă puteţi asigura că CASL la care aţi apelat are gradul de fiabilitate cerut de către administraţia juridică? În special, cum se poate asigura păstrarea confidenţialităţii asupra negocierilor?

În aşteptarea intrării în vigoare a noii Legi privind medierea, aceasta este reglementată numai prin regulile proprii ale organismelor de mediere, cu excepţia cauzelor care intră sub incidenţa dreptului familiei.

Este necesară asistenţa juridică? Care este rolul avocatului în acest tip de CASL?

Avocaţi şi martori experimentaţi sunt adesea implicaţi în procedurile de mediere, însă acest lucru nu este obligatoriu.

Acest tip de CASL poate fi condus de la distanţă, în special prin mijloace electronice?

Acest lucru depinde de organismul de mediere (a se vedea mai jos).

Acest tip de CASL implică anumite costuri? Dacă da, cum sunt distribuite aceste cheltuieli? Este posibilă acordarea de asistenţă juridică? (a se vedea tema Asistenţă juridică - informaţii generale)

Acest lucru depinde de organismul de mediere (a se vedea mai jos).

Dacă apelaţi la acest tip de CASL, însă nu reuşiţi să rezolvaţi litigiul, mai este încă posibil să vă adresaţi unei instanţe?

Este întotdeauna posibil să apelaţi la arbitraj sau la instanţe în cazul în care medierea nu conduce la rezultatul dorit. Acestea au puterea exclusivă, în temeiul Constituţiei, de a soluţiona litigii în materie civilă şi comercială şi de a emite ordine executorii (articolul 144 din Constituţie).

Dacă apelaţi la acest tip de CASL şi reuşiţi să rezolvaţi litigiul, ce formă ia acest acord?

Rezultatul medierii încheiate cu succes este soluţionarea pe cale amiabilă, care reprezintă de fapt un nou contract. În cazul în care înţelegerea la care s-a ajuns nu este respectată de una dintre părţi, partea prejudiciată nu poate cere executarea acesteia ca în cazul unui ordin de arbitraj sau al unei hotărâri judecătoreşti ci trebuie mai întâi să înceapă procedurile judiciare sau procedurile de arbitraj.

(sursă: VERBIST, H., DE VUYST, B, Arbitrage en alternative dispute resolution in België: een overzicht van de in België aanwezige arbitrage- en mediatie-instellingen en ombudsdiensten, Arbitrage et modes alternatifs de règlement des conflits en Belgique: une étude des institutions d'arbitrage et de médiation et des services d'ombudsman présents en Belgique („Arbitrajul şi căi alternative de soluţionare a litigiilor în Belgia: un studiu asupra instituţiilor de arbitraj şi de mediere şi asupra serviciilor ombudsmanului disponibile în Belgia”, Brugge, Die Keure, 2002, 536 p.)

Puteţi opta pentru căile alternative de soluţionare a litigiilor în majoritatea cazurilor. Lista de mai jos prezintă diferitele situaţii în care v-aţi putea afla:

NB.

Lista nu se pretinde a fi exhaustivă. Unele organizaţii sunt pur private. Unele primesc sprijin public fără a-şi pierde statutul de organizaţie din sectorul privat. Altele sunt organisme oficiale (de exemplu ombudsmanii).

1. Organizaţii generale de mediere

1.1. Centrul belgian de arbitraj şi mediere (CEPINA English - français - Nederlands)

Funcţie: CEPINA este un organism naţional independent care acoperă toate domeniile de activitate şi care este format din directori de întreprinderi, jurişti, avocaţi şi profesori universitari care urmăresc următoarele obiective:

 • studierea şi promovarea medierii;
 • organizarea de colocvii ştiinţifice pe tema medierii;
 • soluţionarea cazurilor practice de mediere;
 • elaborarea şi difuzarea regulilor în domeniul medierii;
 • numirea unor mediatori competenţi, dedicaţi şi independenţi;
 • supravegherea procedurilor prin (atunci când este cazul) oferirea de soluţii pentru dificultăţile juridice sau materiale care să corespundă cât mai mult dorinţelor părţilor. 

Tip de litigii: Civile şi comerciale

Procedura de mediere: Centrul CEPINA însuşi nu este un mediator şi nu acreditează mediatori. CEPINA depune toate eforturile pentru a numi cea mai potrivită persoană ca mediator, în funcţie de natura specifică a cauzei. Mediatorii sunt plătiţi cu un tarif fix stabilit pe baza grilei de salarizare CEPINA.

SusSus

Reguli English - français - Nederlands

1.2. Centrul de mediere în domeniul comercial din Bruxelles (BBMC français - Nederlands)

Funcţie: Centrul de mediere în domeniul comercial din Bruxelles urmăreşte următoarele obiective:

 • promovarea medierii ca procedură de soluţionare a litigiilor în domeniul comercial;
 • oferirea de structuri adecvate în care să poată avea loc medierea;
 • furnizarea unei formări corespunzătoare pentru persoanele care efectuează servicii de mediere în domeniul comercial.

Tip de litigii: comerciale

Procedura de mediere: întocmirea unei liste de mediatori recunoscuţi de BBMC din care părţile să poată alege un mediator pentru litigiul acestora. Serviciile mediatorilor sunt remunerate prin plata unui tarif pe oră.

SusSus

Reguli: regulile privind medierea

1.3. Camera de mediere şi arbitraj din Anvers (AKaBa English - Nederlands)

Funcţie: organizarea medierii

Tip de litigii: comerciale

Procedura de mediere: întocmirea unei liste de mediatori recunoscuţi de AKaBa din care părţile să poată alege un mediator pentru litigiul acestora. Mediatorii au dreptul la onorarii şi la rambursarea cheltuielilor.

Reguli English - Nederlands

1.4. Soluţionarea litigiilor consumatorilor pe cale electronică (ECODIR English - français)

Funcţie: ECODIR ajută consumatorii şi întreprinderile să prevină sau să-şi soluţioneze plângerile prin intermediul internetului folosind un serviciu rapid, eficient şi convenabil.

SusSus

ECODIR lucrează în beneficiul consumatorilor deoarece le oferă un mijloc eficient de a-şi soluţiona plângerile prin intermediul internetului. ECODIR utilizează un proces structurat de negociere şi (dacă este necesar) de mediere - totul desfăşurându-se într-un mediu privat şi sigur pe internet. Sistemul este uşor de utilizat, oriunde s-ar afla părţile.

ECODIR oferă, de asemenea, beneficii întreprinderilor deoarece plângerile din partea consumatorilor şi creanţele le sunt prezentate sub formă de pachet - ceea ce le permite să-şi gestioneze relaţiile cu clienţii într-un mod mai eficient. Clienţii, de asemenea, preferă să apeleze la întreprindere care dispun de proceduri eficiente de gestionare a plângerilor şi a litigiilor.

Tip de litigii: litigiul a rezultat dintr-o tranzacţie efectuată prin intermediul internetului. Litigiul implică cel puţin un consumator. Litigiul nu vizează aspecte legate de conţinutul ilicit, daune corporale, familie, impozite şi proprietatea intelectuală.

Procedura de mediere: ECODIR oferă un spaţiu internet privat sigur în care părţile unui litigiu pot negocia pentru a ajunge la o soluţie acceptabilă pentru ambele părţi folosind procesul de negociere al ECODIR. Părţile pot solicita asistenţa unui mediator ECODIR calificat, care să-i sprijine în soluţionarea litigiului lor, dacă ambele părţi doresc acest lucru. Serviciul este gratuit atât pentru consumatori, cât şi pentru întreprinderi.

Reguli English - français

SusSus

1.5. Kamer van Arbitrage en Bemiddeling Nederlands vzw

Funcţie: Obiectivul urmărit de Camera de arbitraj şi mediere este de a reuni avocaţi specializaţi în una sau mai multe ramuri ale dreptului care, prin formarea, experienţa şi reputaţia lor, au obligaţia să-şi exercite profesia în mod competent şi cu înţelegere.

Tip de litigii: civile şi comerciale şi în domeniul construcţiilor

Mediere: Camera este formată din mediatori.

Reguli Nederlands privind procedura de mediere

1.6. Arbitrage- en Bemiddelingsinstelling (ABI)

Funcţie: furnizarea de servicii de mediere

Tip de litigii: comerciale

Procedura de mediere: ABI acreditează mediatori, însă nu întocmeşte liste. Remuneraţia mediatorilor este acordată prin intermediul ABI.

Reguli: „Regulamentul de procedură”

2. Organisme de mediere pentru anumite ramuri economice

2.1. Verzoeningscommissie Bouw Nederlands

Funcţie: soluţionarea litigiilor între clienţi individuali (nu întreprinderi) pe de o parte şi antreprenorul şi arhitectul acestora pe de altă parte.

SusSus

Tip de litigii: litigii în domeniul construcţiilor

Procedura de mediere: întocmirea unei liste de experţi din care părţile pot alege un expert pentru a-şi soluţiona litigiul. Onorariile experţilor sunt plătite de părţi; Comisia nu percepe nicio taxă.

Reguli: Procedurereglement van de verzoeningscommissie “Bouw” Nederlands PDF File (PDF File 52.1 KB)

2.2. Comisia pentru litigii privind autoturismele la mâna a doua français - Nederlands

Funcţie: furnizarea de asistenţă pentru soluţionarea litigiilor dintre comercianţii şi cumpărătorii care folosesc contractul standard propus de „Federauto-Test-Aankoop/Federauto-Test-Achats” pentru autoturismele la mâna a doua.

Tip de litigii: litigii referitoare la tranzacţiile cu autovehicule: autoturisme la mâna a doua, reparaţii, vânzări de către comercianţi profesionişti şi persoane fizice.

Procedura de mediere: părţile pot alege un mediator dintr-o listă. Nu există prevederi pentru remuneraţia mediatorilor, cu excepţia cazului în care aceştia sunt experţi oficiali.

SusSus

Reguli: „Reguli referitoare la procedura de mediere privind vehiculele la mâna a doua”

2.3. Centrum Advocaat-Bemiddelaars in Familiezaken (CABF Nederlands)

Funcţie: promovarea, utilizarea şi dezvoltarea tuturor formelor de soluţionare extrajudiciară a litigiilor în materie familială, oferind o varietate de forme de servicii de mediere, precum şi formare pentru utilizarea căilor alternative de soluţionare a litigiilor.

Tip de litigii: familiale

Procedura de mediere: părţile sunt libere să aleagă un avocat de mediere recunoscut. Pentru aceste servicii se prevede o remuneraţie.

2.4. Association pour la Médiation Familiale (AMF français)

Funcţie: promovarea şi organizarea medierii familiale şi elaborarea normelor de etică profesională în domeniu.

Tip de litigii: familiale

Procedura de mediere: părţile sunt libere să aleagă un avocat de mediere recunoscut. Mediatorul primeşte remuneraţie de la părţi.

2.5. Ombudsmanul English - français - Nederlands pentru domeniul bancar

Funcţia: ombudsmanul pentru domeniul bancar este un mediator imparţial care ajută persoanele fizice să-şi rezolve problemele cu băncile, brokerii, responsabilul cu gestionarea activelor, consilierul pentru investiţii sau instituţiile de credit.

SusSus

Tip de litigii: financiare

Procedura de mediere: ombudsmanul emite un aviz fără caracter obligatoriu privind problema care i se prezintă. Nu se percep taxe.

2.6. Ombudsmanul pentru domeniul asigurărilor Nederlands

Funcţie: funcţia ombudsmanului este de a analiza litigiile şi de realiza medierea între un consumator (oricare ar fi capacitatea acestuia) şi o întreprindere de asigurări, un intermediar sau Datassur français - Nederlands.

Tip de litigii: litigii ale consumatorilor în domeniul asigurărilor

Procedura de mediere: ombudsmanului trebuie să i se prezinte o cerere scrisă. Acesta emite un aviz scris motivat în cel mai scurt timp posibil şi, în orice caz, în termen de şase luni. Nu se percep taxe.

Reguli: Carta - Bevoegdheden français - Nederlands

2.7. Ombudsmanii pentru serviciile publice français - Nederlands

Unde: serviciile poştale, căile ferate, Inspectoratul pentru telecomunicaţii şi asigurări (CDV)

2.8. Ombudsmanii pentru autorităţile publice français - Nederlands

Unde: Guvernul federal, guvernele regionale flamand şi valon, comunitatea franceză şi anumite municipii şi oraşe din Belgia.

« Căi alternative de soluţionare a conflictelor - Informaţii generale | Belgia - Informaţii generale »

SusSus

Ultima actualizare: 22-04-2009

 
 • Drept comunitar
 • Drept internaţional

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Germania
 • Estonia
 • Irlanda
 • Grecia
 • Spania
 • Franţa
 • Italia
 • Cipru
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Ungaria
 • Malta
 • Ţările de Jos
 • Austria
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Finlanda
 • Suedia
 • Regatul Unit