Европейска комисия > ЕСМ > Алтернативно разрешаване на спорове > Австрия

Последна актуализация: 16-11-2007
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Алтернативно разрешаване на спорове - Австрия

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


 

TABLE OF CONTENTS

Кои основни методи на извънсъдебно решаване на спорове са налични в Австрия? Кои основни методи на извънсъдебно решаване на спорове са налични в Австрия?
А. Арбитражни съдилища А.
Б. Процедури на помирителните съвети при спорове по наемните правоотношения Б.
В. Медиацията по гражданско-правни дела (особено в семейното право) В.
Г. Помирителен съвет по телекомуникационни въпроси Г.
Д. Служби за медиация на органите на местна власт Д.
Е. Арбитражни съдилища и помирителни центрове на асоциациите на адвокатите/юристите Е.

 

Кои основни методи на извънсъдебно решаване на спорове са налични в Австрия?

По принцип, се прави разграничение между извънсъдебни процедури за решаване на спорове, които са нормативно регламентирани и такива, които функционират без законова основа.

Уреждането на спорове, предвидено в нормативен акт, включва „преторианското“ решаване на спорове, което се извършва с намесата и участието на съдилищата, но не води до съдебно решение. Съгласно Гражданския процесуален кодекс на Австрия, преторианското решаване предполага нарочно искане във връзка със съществуващи спорове, които се решават от една от страните, която се обръща за помощ към съда в опит за приятелско решаване на спора, със съдействието и съвета на съдия.

Друга възможна форма на извънсъдебно решаване на спорове, е създаването на изпълним нотариален акт. Подробности за допълнителни правни институти на извънсъдебно решаване на спорове като арбитражни съдилища, помирителни съвети по жилищни въпроси, медиация по гражданско-правни въпроси (особено в семейното право), помирителни съвети по телекомуникационни въпроси и медиаторски служби на местни органи на властта могат да бъдат намерени в точки A) до E) по-долу. В допълнение към всички тези органи, представители на професионални органи, като тези на адвокатите, нотариусите, лекарите и строителните инженери осъществяват медиация в спорове между техни членове или в спорове между членове и техен клиент. В точка F) може да бъде намерена допълнителна информация за арбитражните съдилища и помирителните съвети на австрийските асоциации на юристите/адвокатите.

НагореНагоре

В допълнение към всички тези методи, предвидени в законодателството, съществуват редица непредвидени в закона методи на извънсъдебно решаване или избягване на спорове, по-специално по потребителски въпроси. Те включват неформални отдели за жалби на гилдии и търговски асоциации, помирителни комитети в търговски камари, помирителни съвети, в които участва Асоциацията за информация на потребителите, помирителна служба за въпроси на медицинската отговорност и т.н. Можете да намерите повече информация за защита на потребителите и списък и описание на извънсъдебни институции в Австрия, като посетите интернет страницата на Европейската комисия (http://ec.europa.eu/consumers/redress/out_of_court/adrdb_en.htm English).

От 1 март 2003 г. Австрия също има помирителен съвет за спорове, свързани с австрийските домейни „.at“. Това са спорове относно собствеността върху домейни „.at“, по-специално спорове относно правото на ползване на име и правата във връзка с идентификационни кодове, търговски марки, интелектуална собственост и конкуренция. Допълнителна информация (на немски и английски език) може да бъде намерена на уебсайта Deutsch - English.

НагореНагоре

Има и Интернет омбудсман, който предоставя услуги по помиряване при спорове и разглежда жалби, свързани с търсенето на най-благосклонния съд („forum-shopping”), т.е. избора на компетентна държава за случай, свързан с Интернет. Услугите на Омбудсмана могат да бъдат ползвани, ако се плаща годишна членска такса (понастоящем €25). Допълнителна информация (на немски и английски език) може да бъде открита на уебсайта Deutsch.

А. Арбитражни съдилища

Членове от 577 до 618 от Гражданския процесуален кодекс на Австрия се прилагат за всички арбитражни производства пред арбитражни съдилища със седалища в Австрия. Кодексът посочва общо закона за арбитраж, като не прави разлика между чисто вътрешни и международни производства, или между търговски спорове и други въпроси. Съществуват и специални правила за определени групи, които се нуждаят от специална защита като потребители, служители и работници.

НагореНагоре

По принцип, всички имуществени искове, които могат да бъдат разгледани от обикновени съдилища, могат да бъдат решени с арбитражно споразумение. Искове, които не са свързани изключително с имущество, могат да бъдат решени с арбитраж, ако страните са способни да стигнат до споразумение. Искове обаче,които са в определени правни области, не могат да бъдат обективно решени с арбитраж (основно искове, засягащи семейното право и наемните правоотношения).

Арбитражният съд може да бъде сезиран да постанови решение само със съгласието на страните. Арбитражното споразумение трябва да се отнася за конкретен правен спор или за бъдещи спорове, възникващи от конкретно правоотношение.

По въпроси, свързани с арбитража, страните се ползват с широка автономия. Освен това те са свободни да решат дали да водят производството въз основа на техните собствени правила или въз основа на специални процедурни правила, освен ако има задължителни изисквания в обратния смисъл. Задължителните изисквания включват принципа, че отношението към страните трябва да бъде справедливо и че всяко лице има правото да бъде изслушано. Правото на страната да бъде представлявана от лице по неин избор е неотменимо.

НагореНагоре

По правило, арбитражът приключва с решение, което има същите последици и действие като решение по обикновено гражданско дело. След връчване на решението на страните то има правно действие и следва да бъде изпълнено след изтичането на срок, който следва да бъде указан. Решението е подлежащ на изпълнение акт, който може да бъде изпълнен принудително от съдилищата, ако това е необходимо.

Обикновен съд може да отмени арбитражното решение на определени основания, които са изброени в Гражданския процесуален кодекс и не могат да бъдат заобиколени, въз основа на молба за отмяна на арбитражното решение. Тези основания включват отказ от правото на съдебно разглеждане, липса на надлежно съгласие за решаване на делото с арбитраж, нарушение на задължителни арбитражни правила, нарушение на задължителни правила на арбитражната процедура и на обществения ред (ordre public), липса на обективно основание за арбитраж и нарушения на обществения ред (ordre public) по отношение на материалното право.

НагореНагоре

Полезни връзки

 • Австрийски закони Deutsch - English във федералната правно-информационна система
 • Австрийско федерално министерство на правосъдието Deutsch - English - français
 • Международен арбитражен съд Deutsch - English на Австрийката търговска палата

Б. Процедури на помирителните съвети при спорове по наемните правоотношения

В определени спорове във връзка със Закона за етажната собственост (Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz) или Закона за собствеността от 2002 г., по които трябва да бъде постановено решение по несъстезателна съдебна процедура, когато въпросните местни власти имат помирителни съвети, които разглеждат спорове, свързани с наемните правоотношения, местната помирителна процедура трябва да бъде открита преди въпросът да може да бъде предаден на съд. Местните власти в Грац, Инсбрук, Клагенфурт, Леобен, Линц, Мюрцушлаг, Нойкирхен, Залцбург, Ст Пьолтен, Щокерау и Виена понастяощем имат такива учреждения.

НагореНагоре

Наемните правоотношения могат да се отнасят до извършването на поддръжка и подобрения, законността на уговорени наеми или разпределението на режийни разноски.

В това производство е задължително въпросът да се отнесе пред арбитражен съд, свързан с наемните отношения в един от районите на местната власт, където има арбитражен съд. Ето защо тези случаи могат да бъдат отнесени пред съд, само ако преди това са били отнесени пред помирителния съвет на органите на местна власт и помирителният съвет вече е постановил решение или ако производството не е приключило в срок от три месеца.

По-принцип разглеждането пред помирителни съвети се провежда при закрити врата. Само страните по производството имат достъп до протоколите. Освен това, определени документи се изключват от обхвата на правото на достъп до протоколите. Такъв е случаят, когато проверката на съдържанието на делата би могло да навреди на законните интереси на една от страните или на трето лице. Това се прилага и когато упражняването на компетентност на местния орган може да бъде изложено на риск или ако това би възпрепятствало постигането на целта на производството.

НагореНагоре

Представителство от адвокат се позволява, но не е задължително.

Заявления, молби, известия, жалби и други съобщения могат да бъдат изпращани с каквито и да е налични технически средства, включително по телеграф, телекс, автоматично прехвърляне на данни или каквото и да е друго технологично средство. Заявления могат да бъдат подадени и в електронна форма, ако съответният помирителен съвет разполага с необходимото технологично оборудване.

В повечето случаи, обаче, трябва да се проведат изслушвания. Страните трябва да се явят лично (а не просто да бъдат представлявани от адвокат), като това, само по себе си, насърчава уреждането на спора по взаимно съгласие. По правило обаче това не представлява затруднение, тъй като производството пред помирителния съвет се осъществя в района на местния орган, където се намира наетият имот.

Помирителното производство по наемни въпроси е безплатно.

Ако опитът, спорът да бъде решен по взаимно съгласие излезе неуспешен, помирителният съвет трябва да постанови решение по заявлението. Ако една от страните не е удовлетворена от решението на помирителния съвет, страната може да поиска случая да бъде отнесен пред съд в срок от четири седмици от връчването на решението на помирителния съвет. Решението на помирителния съвет се обезсилва след отнасяне на случая пред съда. Всяка от страните може да отнесе въпроса пред съд и преди приключването на производството пред помирителния съвет в срок от три месеца. При надлежно искане за това, помирителният съвет трябва да спре производството пред него.

НагореНагоре

Ако никоя от страните не е отнесла въпроса пред съд в срок от четири седмици от връчването на решението на помирителния съвет, решението на помирителния съвет става окончателно. То представлява изпълнителен лист. Повече не е възможно сезирането на съда със същия наемен въпрос. Единствените права на обжалване и съдебни средства за удовлетворение, които могат да бъдат използвани на този етап на производството, са предвидените в изпълнителното производство.

Полезни връзки

 • Град Виена Deutsch - English
 • Грац - живот и пътуване в града Deutsch - English

В. Медиацията по гражданско-правни дела (особено в семейното право)

Тук става дума за разрешаване на спорове, които са подсъдни на обикновените съдилища. Законът за медиацията в гражданското право (Zivilrechts-Mediations-Gesetz, BGBl I 2003/29) предвижда подробни правила за медиация при спорове, попадащи в подсъдността на обикновените граждански съдилища. Ние може да говорим за медиация по смисъла на този закон, само ако медиаторът е квалифициран експерт, който използва признати методи.

НагореНагоре

Законът изисква от медиатора да бъде безпристрастен и да полага специални грижи за обслужването на страните, без да се отнася с предпочитание към която и да е от тях (той трябва да бъде справедлив с всички тях). Правилата на производството по медиация се определят, по принцип, от спорещите страни и споразумението за медиация, сключено от тях, определя принципите на производството. Съдържанието на обсъжданията по време на медиация е поверително за всички участници и, съгласно член 320, алинея (4) от Гражданския процесуален кодекс (ZPO), медиаторите не могат да бъдат призовавани като свидетели в каквото и да е последващо съдебно производство. Медиаторите са правно задължени да пазят поверителност. За нарушаване на това тяхно задължение, те носят наказателна отговорност. Само лицата, които са вписани в специален списък, могат да извършват дейност като медиатори. Това гарантира, че те имат необходимите експертни квалификации.

Правното представителство не е задължително, но страните могат да бъдат представлявани от адвокат, освен ако бъде уговорено друго.

НагореНагоре

Целта на медиацията е да постигне съгласие между страните като се използват уменията за комуникация на медиатора. Ето защо е трудно да се извършва медиация чрез електронни средства за комуникация. Има задължителни разходи, свързани с използването на медиатори. Разходите за един медиатор не зависят от материалния интерес по спора, а от времето, изразходвано от медиатора. Разходите за медиация, по принцип, се поделят между участниците. Страните по спора се договарят за разпределението на разходите в хода на производството. По принцип не съществува разпоредба за предоставяне на правна помощ. При медиация по семейни въпроси, Федералното министерство по въпросите на здравето, семейството и младежта може да извърши финансиране в зависимост от дохода на семейството.

Тъй като производството по медиация е доброволно, то може да бъде прекратено от страните в който и да е момент и въпросът може да бъде отнесен пред обикновен съд. Съгласно член 22 от Закона за медиацията в гражданското право, медиацията прекъсва законната давност и други срокове, за да се даде възможност правата и исканията във връзка с медиацията да бъдат изразени, когато медиацията започва и се провежда с помощта на вписан медиатор. В резултат на това, законовите давностни и други срокове започват да текат отново едва след спиране на медиацията.

НагореНагоре

Целта на производството по медиация е да се постигне съгласие между страните. Това съгласие не подлежи на принудително изпълнение от съда; то представлява предложение за решение, което съдът по-късно може да използва, за да обоснове своето решение. Дори, след като в производство по медиация е било постигнато решение страните пак имат възможност да отнесат въпроса пред обикновен съд, в който и да е момент.

Полезни връзки

 • Австрийски закони Deutsch - English във федералната правно-информационна система
 • Австрийско федерално министерство на правосъдието Deutsch - English - français 

Г. Помирителен съвет по телекомуникационни въпроси

Съветът разглежда спорове във връзка с комуникационни услуги. Процедурата се използва основно за спорове, свързани с уреждане на сметки или разходи, но може да бъде използвана и за жалби относно качеството на предлаганите услуги. Жалби могат да се подават и от потребители, и от организации за защита на интереси. Помирението обаче не задължително.

НагореНагоре

Подробностите от производството по уреждане на спорове са определени в Закона за далекосъобщенията от 2003 г. (TKG 2003). Член 122 от TKG 2003 изисква регулаторната служба да установи правила за провеждане на процедурата по разрешаване на спорове.

Спорът може да бъде решен извънсъдебно, само ако всички засегнати страни внесат писмено заявление пред помирителния съвет, RTR-GmbH, след като други опити за намиране на решение са се оказали неуспешни. Участието в процедурата е доброволно за всички заинтересувани страни и преговорите могат да бъдат прекратени в който и да е момент без да е необходимо да се посочва причина за това.

Молителите могат да бъдат представлявани от адвокат или от което и да е лице, ползващо се с тяхното доверие, по време на всеки етап от процедурата. От доставчиците на телекомуникационни услуги може да бъде поискано да упълномощят определено лице да участва в това производство, да преговаря и да договори взаимно-приемливо решение.

НагореНагоре

Страните трябва да представят техните аргументи в писмена или електронна форма. Това се отнася и за предаването на документи. Въз основа на представените от двете страни аргументи и мнението на техническо вещо лице, с което е извършена консултация, помирителният съвет изготвя проекторешение, което страните могат да подпишат и да върнат на помирителния съвет в определен срок. Ако решението не бъде върнато, помирителният съвет може да призове всички участници за устно изслушване, ако счете това за целесъобразно и ако молителят не възрази. Препоръката на помирителния съвет е само предложение и не подлежи на принудително изпълнение. Ако, обаче, двете страни се съгласят в писмена форма с препоръката, тя може да придобие силата на частноправна спогодба.

Самото помирително производство е безплатно, но всяка от страните по спора трябва да поеме разходите за възнаграждението на своя адвокат. Ако молителят не е потребител, помирителният съвет може да поиска от него да плати действителните разходи. Не съществува разпоредба за предоставяне на правна помощ, но при определени обстоятелства на потребителите се възстановяват техните пътни разходи.

НагореНагоре

Страните могат да отнесат въпроса пред съд, в който и да е момент по време на хода на производството, или дори след приключването му. След изпращането на заявление пред помирителния съвет, падежът на фактурата се отлага до края на производството.

Полезни връзки

 • Австрийски закони Deutsch - English във федералната правно-информационна система
 • Regulator for wireless and telecommunications Deutsch - English GmbH

Д. Служби за медиация на органите на местна власт

Службите за медиация на органите на местна власт са публични органи, създадени на местно ниво. Те нямат право да вземат решения; тяхната роля е да се опитат да постигнат решаване на определени въпроси между спорещи страни, включително финансови искове, спорове за имуществени права, спорове за граници, спорове за собственост или въпроси относно клевета. Изпращането на заявление до службите за медиация на местните органи на властта е доброволно.

НагореНагоре

Службите за медиация на органите на местна власт са създадени по нареждане на регионалните органи на властта. В момента има служби за медиация в шест от провинциите на Австрия.

Службите за медиация на органите на местна власт обикновено се състоят от три доверени лица, избрани от местния съвет. Съгласно нормативните изисквания не се води протокол от производството по уреждане на спора, провеждано в служби за медиация на органи на местната власт.

Страните са свободни да изберат дали да се явят лично в производството или да упълномощят някого да ги представлява. Няма задължително представителство от адвокат. От страните не се изисква да присъстват на производството, но те трябва да имат основателна причина за всяко отсъствие в надлежен срок.

Службата за медиация на орган на местната власт трябва да изслуша двете страни. Производството е устно; няма разпоредба за провеждане на производството чрез електронни средства за комуникация.

НагореНагоре

Производството е безплатно.

Ако опитът за уреждане на спора излезе неуспешен, спорът може да бъде отнесен пред обикновен съд. Производството не засяга давностни или други срокове за изпълнение.

Спогодба, постигната със съдействието на службата за медиация на органа на местна власт има същото действие като съдебно решение и поради това подлежи на принудително изпълнение съгласно изпълнителния процес.

Е. Арбитражни съдилища и помирителни центрове на асоциациите на адвокатите/юристите

Арбитражните съдилища и помирителните центрова на асоциациите на адвокатите/юристите могат да бъдат сезирани от тези, които търсят извънсъдебно решаване на спорове, възникнали в областта на гражданското, търговското, икономическото право и наемното право. Тяхното сезиране е доброволно.

Всяка от асоциациите на адвокатите/юристите в Австрия има собствени правила за провеждане на арбитраж или помирително производство и арбитражното или помирително производство пред определен арбитражен съд или помирителен център се провежда съгласно правилата на въпросната асоциация. Помирителната процедура не е предвидена в закона; моля, вижте раздел A) по-горе за подробности относно арбитражните процедури.

НагореНагоре

Договорните клаузи, съгласно които се изисква първо да се направи опит за постигане на извънсъдебно разрешаване на спора преди отнасянето му пред съд, са задължителни за арбитражното производство, но не и за помирителното производство.

Помирителите в помирителни производства и арбитрите в арбитражни производства, провеждани в помирителните центрове или арбитражните съдилища, създадени от австрийските асоциации на адвокатите/юристите, са адвокати/юристи. Помирителите и арбитрите са длъжни да изпълняват задължения си напълно независимо и безпристрастно в съответствие със своите знания и умения и в съответствие с тяхното професионално задължение като адвокати. Те имат задължение за поверителност по отношение на всичко, което чуят при изпълнение на тази функция и да заявят открито всички обстоятелства, които могат да застрашат тяхната независимост или безпристрастност спрямо страните.

Макар да е напълно възможно да има правни представители или консултанти по време на помирителното производство или арбитражното производство, няма законово задължение за това. Няма разпоредба за правна помощ.

НагореНагоре

Разходите за производството в помирителния център и възнаграждението на помирителя се изчисляват съгласно тарифа за таксите, която може да бъде получена от въпросната асоциация на адвокатите/юристите. По принцип, всяка страна трябва да поеме собствените си разходи (напр. такси за помирение, такси за представителство и за консултация, такси за писмени и устни преводачи). Страните, обаче, могат да се споразумеят между тях за подялба на разходите.

Разходите за производството пред арбитражен съд и таксите за арбитър или арбитражен състав се изчисляват съобразно таксите за арбитраж. Те се определят съгласно материалния интерес и се изчисляват съгласно тарифата за таксите, приложена към правилника за арбитраж на въпросната асоциация на адвокатите/юристите. Възстановяването на разходите и разноските се определя съобразно това кой печели делото, освен ако бъде уговорено друго в договора за арбитраж или в клаузата за арбитраж.

НагореНагоре

При помирително производство в помирителен център, създаден от австрийска асоциация на адвокатите/юристите, страните се съгласяват пред помирителя, който записва резултата от помирението. Това споразумение е обвързващо, но не подлежи на принудително изпълнение. Трябва да бъде отправено искане за изпълнение на това споразумение пред държавен съд или арбитражен съд. Принудително изпълнение може да бъде поискано след това по обичайния ред.

Арбитражното решение на арбитражен съд на австрийска асоциация на адвокатите/юристите подлежи на принудително изпълнение след изтичане на срока за доброволно изпълнение. След това може да бъде поискано принудително изпълнение по обичайния ред (виж раздел A за повече подробности).

Полезна връзка

 • Обща информация може да бъде намерена на началната страница Deutsch на Австрийската конфедерация на асоциациите на адвокатите (Услуги/арбитражен съд), която има връзки и към уебсайтовете в отделните асоциации на адвокатите/юристите.

« Алтернативно разрешаване на спорове - Обща информация | Австрия - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 16-11-2007

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство