Διαδρομή πλοήγησης

Θέσεις εργασίας ανά τον κόσμο

Για να γίνει κανείς μέλος του μόνιμου προσωπικού της Εξωτερικής Υπηρεσίας πρέπει να επιτύχει σε γενικό διαγωνισμό.

Ωστόσο, οι αντιπροσωπείες κάνουν εκτεταμένη χρήση τοπικών υπαλλήλων οι οποίοι προσλαμβάνονται συνήθως με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου με όρους, όμως, που διαφέρουν από εκείνους που ισχύουν για τους μόνιμους υπαλλήλους.Οι κενές θέσεις για τοπικούς υπαλλήλους στις αντιπροσωπείες δημοσιεύονται κατά κανόνα στις γνωστότερες εφημερίδες της οικείας χώρας.

Σε ό,τι αφορά τις προσωρινές θέσεις εργασίας, ίσως σας ενδιαφέρει να δείτε:

Σ΄αυτούς τους δικτυακούς τόπους θα βρείτε επίσης πληροφορίες για την προσωρινή απασχόλησή σας ως εξωτερικός μεταφραστής ή διερμηνέας ή ασκούμενος στον γλωσσικό τομέα.

 

Commission civil service