Διαδρομή πλοήγησης

Πρακτική άσκηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει δύο πένταμηνες περιόδους ενδοϋπηρεσιακής πρακτικής άσκησης ("stages") για νέους πτυχιούχους πανεπιστημίων, που επιθυμούν να εξοικειωθούνμε τον τρόπο λειτουργίας και τις εργασίες της Επιτροπής και να αποκτήσουν επαγγελματική πείρα σε μία από τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Το πρόγραμμα λειτουργεί εδώ και 45χρόνια και στο διάστημα αυτό περισσότεροι από 30.000 νέοι δοκίμασαν την εμπειρία της πεντάμηνης εργασίας στην Επιτροπή, και μεταξύ τους, πολλοί μετέπειτα μόνιμοι υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών οργάνων και, μάλιστα, ορισμένοι από τους Επιτρόπους!

Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης στην Επιτροπή συνήθως αρχίζουν την 1η Μαρτίου και την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία επιλογής, τους όρους εργασίας, τις χρηματικές και άλλες παροχές θα βρείτε στον δικτυακό τόπο για την πρακτική άσκηση στην

Υπάρχουν δύο είδη ενδοϋπηρεσιακής πρακτικής άσκησης: 

  • Διοικητική ενδοϋπηρεσιακή πρακτική άσκηση (σε όλες τις υπηρεσίες εκτός από τη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης)

    Τα καθήκοντα που ανατίθενται στους διοικητικούς ασκουμένους αντιστοιχούν περίπου στα καθήκοντα που αναλαμβάνουν οι μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι στην αρχή της σταδιοδρομίας τους στην Επιτροπή, όπως, συλλογή πληροφοριών και τεκμηρίωση, οργάνωση ομάδων εργασίας, φόρουμ, δημόσιες  ακροάσεις και συνεδριάσεις, προετοιμασία εκθέσεων και απάντηση σε επερωτήσεις, συμμετοχή σε συνεδριάσεις ομάδων, αρχειοθέτηση, γλωσσικήεπεξεργασία κειμένων, κ.λπ. 
  • Ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση στη γραπτή μετάφραση (αποκλειστικά στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης)

    Οι ασκούμενοι απασχολούνται σε μεταφραστική μονάδα με μεταφραστές της ίδιας μητρικής γλώσσας. Εκτελούν την ίδια εργασία με τους μόνιμους υπαλλήλους,δηλαδή μεταφράζουν προς τη μητρική τους γλώσσα από τουλάχιστον δύο άλλες κοινοτικές γλώσσες. Η εργασία τους αναθεωρείται από πεπειραμένο ανώτερο προσωπικό. Ορισμένοι ασκούμενοι τοποθετούνται σε μονάδα υποστήριξης εντός της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης.

Επιτροπή.

Commission civil service