Navigačný riadok

Dočasní zamestnanci

Čo je náplňou práce dočasných zamestnancov?

Dočasní zamestnanci môžu byť zamestnaní na účely vykonávania širokej škály úloh v rámci jednej z týchto kategórií:

  • a) na vykonávanie neštandardných (vysoko špecializované pracovné miesta) alebo dočasných úloh;
  • b) na doplnenie chýbajúcich zamestnancov v prípadoch, keď sa vyčerpali rezervné zoznamy z výberových konaní;
  • c) na prácu v kabinetoch komisárov;
  • d) v prípade osobitných požiadaviek vo vedeckom sektore.

Ako dočasný zamestnanec podľa písm. d) môžete pracovať v jednom z rozličných výskumných centier, ktoré EÚ založila na podporu výskumu a na riadenie európskych rámcových programov v oblasti výskumu a vývoja. Ako dočasný zamestnanec podľa písm. c) môžete pracovať v kabinete jedného z komisárov počas jeho funkčného obdobia.

Dočasní zamestnanci podľa písm. a) a b) môžu byť zamestnaní na účely vykonávania širokej škály prác, ktoré sú v podstate zhodné s prácami, ktoré vykonávajú stáli úradníci Komisie. Uvedené však závisí od rôznych faktorov, ako sú dočasné potreby Komisie a situácia pri obsadzovaní voľných pracovných miest.

Ako sa stať dočasným zamestnancom?

Kde môžem nájsť informácie o pozíciách dočasných zamestnancov?

Ak chce generálne riaditeľstvo zamestnať dočasného zamestnanca na vysoko špecializované pracovné miesto alebo pre dočasnú úlohu [podľa písm. a)], zašle oznámenie o voľnom pracovnom mieste spolu s požadovaným profilom uchádzača stálym zastúpeniam členských štátov a takisto ho uverejní na webovej stránke úradu EPSO. Generálne riaditeľstvo môže oznámenie o voľnom pracovnom mieste uverejniť aj na svojej webovej stránke; takže ak by ste sa chceli zamestnať na nejakom konkrétnom generálnom riaditeľstve, oplatí sa pravidelne kontrolovať jeho stránky.

O pozíciu dočasného zamestnanca sa môžete uchádzať aj tak, že svoje údaje zapíšete do databázy EÚ životopis on-line.

Kariéra a výhody

Kariéra

Po prijatí na pozíciu dočasného zamestnanca vás zaradia do platovej triedy na základe druhu pozície, na ktorú ste boli prijatí, a vašej predchádzajúcej odbornej praxe.

Aj keď sú pravidlá týkajúce sa dĺžky úvodnej zmluvy a následných zmlúv rozdielne, platí pravidlo, že Komisia môže prijať dočasných zamestnancov podľa písm. a), b) a d) maximálne na obdobie šiestich rokov a dočasných zamestnancov, ktorí pracujú v kabinetoch komisárov, na obdobie, počas ktorého ich komisár vykonáva svoj mandát.

Na dočasných zamestnancov sa vzťahuje systém ročného hodnotenia pracovníkov, ktorý sa uplatňuje na stálych úradníkov.

Plat a ďalšie výhody

Váš plat, výhody a pracovné podmienky dočasného zamestnanca sú v zásade rovnaké, aké platia v prípade stálych úradníkov. Patria sem rôzne rodinné príspevky (vrátane príspevku na expatriáciu), výhody sociálneho zabezpečenia ako zdravotné poistenie a dôchodky (dôchodkové práva sa nadobúdajú rovnako ako u stálych úradníkov), podmienky zdaňovania, dovolenka z rodinných dôvodov, riadna dovolenka a pracovný čas. Viac informácii nájdete v časti Stáli úradníci.

Ako dočasný zamestnanec môžete mať po skončení vašej zmluvy takisto nárok na dočasný príspevok v nezamestnanosti. Viac informácií možno nájsť v hlave 2 (Dočasní zamestnanci) podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev

Commission civil service