Navigačný riadok

Dočasní zamestnanci

Čo je náplňou práce dočasných zamestnancov v Komisii?

Dočasní zamestnanci môžu byť zamestnaní na výkon rozmanitej škály úloh v rámci jednej z týchto kategórií:

  • (a) na neštandardné (vysoko špecializované zamestnania) alebo dočasné úlohy;
  • (b) na doplnenie chýbajúcich pracovníkov v prípadoch, keď sa vyčerpali rezervné listiny výberových konaní;
  • (c) do súkromných kancelárií komisárov („kabinety“);
  • (d) na osobitné požiadavky v rámci vedeckého sektora.

Ako dočasný zamestnanec typu (d) môžte pracovať v jednom z rozličných výskumných centier založených z iniciatívy EÚ na podporu výskumu a na riadenie európskych rámcových programov pre výskum a vývoj.Ako dočasný zamestnanec typu (c) môžte pracovať v súkromnej kancelárii komisára počas jeho funkčného obdobia.

Dočasní zamestnanci typu (a) a (b) môžu byť zamestnaní na výkon rozmanitej práce, v podstate zhodnej práce, akú vykonávajú stáli úradníci Komisie.Uvedené však závisí na činiteľoch, ako sú dočasné potreby Komisie a stav obsadzovania voľných pracovných miest.

Ako sa stať dočasným zamestnancom

Kde môžem nájsť informácie o pozíciách dočasných zamestnancov?

Ak chce generálne riaditeľstvo prijať dočasného zamestnanca na vysoko špecializované pracovné miesto alebo pre dočasnú úlohu (typ a), zašle oznam o pracovnom mieste a požadovaný profil uchádzača na stále zastúpeniačlenských štátov a oznam uverejní aj na internetovej stránke EPSO.Oznam o voľnom pracovnom mieste môžu uverejniť aj na internetovej stránke ich GR;takže pravidelné prezeranie týchto stránok sa môže vyplatiť, ak ste si vybrali konkrétne GR, na ktorom by ste radi pracovali.

Uchádzať sa o prácu ako dočasný zamestnanec sa môžte aj tak, že vaše osobné údaje vložíte do databázy EÚ životopis on-line (alebo databázy ELSA, ak sa zaujímate o oblasť výskumu).

Kariéra a výhody

Kariéra

Keď vás príjmu ako dočasného zamestnanca, vašu triedu určia v závislosti od druhu pozície, na ktorú ste boli prijatí, a vašej predchádzajúcej pracovnej praxe.

Aj keď pravidlá týkajúce sa dĺžky úvodnej zmluvy a následných zmlúv sú rozdielne, platí pravidlo, že dočasní zamestnanci typu (a), (b) a (d) môžu byť Komisiou prijatí na maximálne obdobie šiestich rokov a dočasní zamestnanci, ktorí pracujú v súkromných kanceláriách komisárov sa prijímajú na obdobie, počas ktorého ich komisár vykonáva svoj mandát.

Dočasní zamestnanci participujú na systéme ročného hodnotenia pracovníkov, ktorý sa vzťahuje na stálych úradníkov.

Plat a ďalšie výhody

Váš plat, výhody a pracovné podmienky dočasného zamestnanca sú v zásade rovnaké, ako platia pre stálych úradníkov.Vzťahuje sa to na škálu rodinných príspevkov (vrátane príspevku na expatriáciu), výhody sociálneho zabezpečenia ako zdravotné poistenie a dôchodky (dôchodkové práva sa zhromažďujú rovnako ako u stálych úradníkov), podmienky zdaňovania, dovolenky z rodinných dôvodov, dovolenku za kalendárny rok a pracovný čas.Viac informácií v časti Stáli úradníci.

Ako dočasný zamestnanec môžte mať po ukončení zmluvy aj nárok na dočasný príspevok v nezamestnanosti.Ďalšie informácie možno nájsť v hlave 2 (Dočasní zamestnanci ) Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev.

Commission civil service