Ścieżka nawigacji

Pracownicy tymczasowi

Czym zajmują się pracownicy tymczasowi Komisji?

Pracownicy tymczasowi mogą być zatrudniani w celu wykonywania bardzo różnorodnych zadań w ramach jednej z poniższych kategorii:

  • a) zadań nietypowych (prac wysoce specjalistycznych) lub tymczasowych;
  • b) mających na celu uzupełnienie braków kadrowych, po wyczerpaniu list rezerwowych ustalonych w wyniku konkursów;
  • c) w osobistych biurach komisarzy („gabinetach”);
  • d) związanych ze szczególnymi wymaganiami w sektorze naukowo-badawczym.

Pracownik tymczasowy typu d) może pracować w jednym z wielu centrów badawczych utworzonych przez UE w celu promowania działalności badawczej i zarządzania europejskimi programami ramowymi w zakresie badań i rozwoju. Pracownik tymczasowy typu c) może pracować w gabinecie komisarza przez okres trwania jego kadencji.

Pracownicy tymczasowi typu a) i b) mogą być zatrudniani do różnorodnych prac i wykonywać zasadniczo takie same zadania jak urzędnicy Komisji zatrudnieni na stałe. Zależy to jednak od czynników takich jak czasowe zapotrzebowanie Komisji i sytuacja związana z obsadzaniem wolnych stanowisk.

Jak zostać pracownikiem tymczasowym?

Gdzie można znaleźć informację o stanowiskach dostępnych dla pracowników tymczasowych?

Jeśli dana dyrekcja generalna zamierza zatrudnić pracownika tymczasowego do wykonywania pracy wysoce specjalistycznej lub zadania tymczasowego (typ a), wysyła ogłoszenie o wakacie o określonym profilu do stałych przedstawicielstw państw członkowskich, a także publikuje je na stronach internetowych EPSO. Może również opublikować ogłoszenie na własnych stronach internetowych. Osoby zainteresowane w sposób szczególny pracą w konkretnej dyrekcji generalnej powinny zatem regularnie sprawdzać jej strony internetowe.

Można również ubiegać się o pracę w charakterze pracownika tymczasowego, wprowadzając informacje na swój temat do bazy danych EU CV online.

Kariera zawodowa, wynagrodzenie i świadczenia

Kariera zawodowa

Pracownicy tymczasowi są zaszeregowani zgodnie z rodzajem zajmowanego stanowiska oraz z ich dotychczasowym doświadczeniem zawodowym.

Chociaż obowiązują różne zasady dotyczące okresu trwania pierwszej umowy o pracę oraz jej kolejnych przedłużeń, zasadniczo pracownicy tymczasowi typu a), b) i d) mogą być zatrudniani przez Komisję na maksymalny okres sześciu lat, natomiast pracownicy tymczasowi pracujący w gabinetach komisarzy są zatrudniani na okres odpowiadający mandatowi danego komisarza.

Pracownicy tymczasowi uczestniczą w systemie corocznej oceny pracowników na takich samych zasadach jak urzędnicy zatrudnieni na stałe.

Wynagrodzenie i inne świadczenia

Wynagrodzenie, świadczenia i warunki pracy pracownika tymczasowego są w zasadzie takie same jak w przypadku urzędników zatrudnionych na stałe. Obejmują one szeroki zakres świadczeń rodzinnych (w tym dodatek zagraniczny), świadczenia z tytułu zabezpieczenia społecznego, takie jak ubezpieczenie zdrowotne i emerytury (uprawnienia emerytalne są naliczane na tych samych zasadach jak w przypadku urzędników zatrudnionych na stałe), zasady opodatkowania, urlopy ze względów rodzinnych, urlop coroczny i godziny pracy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji dotyczącej urzędników zatrudnionych na stałe.

Pracownicy tymczasowi mają również prawo do czasowego zasiłku dla bezrobotnych po zakończeniu umowy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć Warunkach zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej (Tytuł II ­– Personel tymczasowy)

Commission civil service