Navigointipolku

Väliaikaiset toimihenkilöt

Mitä väliaikaiset toimihenkilöt tekevät komissiossa

Väliaikaisia toimihenkilöitä voidaan palkata monenlaisiin tehtäviin seuraavia tarkoituksia varten:

  • a) määräaikaiset tai erittäin erikoisluonteiset tehtävät;
  • b) henkilöstövajeen helpottaminen, jos kilpailujen perusteella laadituissa varallaololuetteloissa ei enää ole sopivia hakijoita;
  • c) komissaarien kabinetit;
  • d) tiedealan erityistehtävät.

Kohdassa d tarkoitetut väliaikaiset toimihenkilöt työskentelevät esimerkiksi EU:n tutkimuskeskuksissa, joissa heidän tehtävänään on edistää tutkimusta ja hallinnoida eurooppalaisia tutkimuksen ja kehittämisen puiteohjelmia. Kohdassa c mainitut väliaikaiset toimihenkilöt puolestaan työskentelevät komission jäsenten kabineteissa heidän toimikautensa ajan.

Kohdissa a ja b tarkoitettuja väliaikaisia toimihenkilöitä voidaan ottaa palvelukseen suorittamaan hyvin monenlaisia tehtäviä, jotka ovat olennaisilta osin samoja kuin komission vakituisten virkamiesten tehtävät. Väliaikaisten toimihenkilöiden palkkaaminen kuitenkin riippuu monista tekijöistä kuten komission tilapäisistä tarpeista ja vapaiden virkojen täyttötilanteesta.

Miten väliaikaiseksi toimihenkilöksi pääsee

Mistä löytyy tietoa väliaikaisten toimihenkilöiden paikoista?

Jos jokin komission pääosasto haluaa rekrytoida väliaikaisen toimihenkilön erittäin erikoisluonteiseen tai väliaikaiseen tehtävään (kohta a), se toimittaa ilmoituksen avoimesta tehtävästä ja hakemansa henkilön profiilin jäsenvaltioiden pysyville edustustoilleja julkaisee sen myös EPSOn verkkosivustolla. Pääosasto voi ilmoittaa avoimesta paikasta myös omalla verkkosivustollaan, joten väliaikaisia tehtäviä hakevien kannattaa seurata heitä kiinnostavien pääosastojen verkkosivustoja säännöllisesti.

Väliaikaiseksi toimihenkilöksi voi hakea myös toimittamalla ansioluettelonsa EU:cv-online.

Työsuhde ja etuudet

Työsuhde

Palvelukseen otetut väliaikaiset toimihenkilöt luokitellaan palkkaluokkiin sen mukaan, millaisia työtehtäviä he hoitavat ja millaista aiempaa työkokemusta heillä on.

Vaikka ensimmäisen sopimuksen ja myöhempien jatkosopimusten kestoa koskevat säännöt vaihtelevat, pääsääntöisesti komissio voi ottaa kohdissa a, b ja d tarkoitettuja väliaikaisia toimihenkilöitä palvelukseensa enintään kuudeksi vuodeksi. Kabinetteihin palkattujen (kohta c) väliaikaisten toimihenkilöiden työsopimuksen pituus puolestaan riippuu yleensä komissaarin toimikauden kestosta.

Väliaikaiset toimihenkilöt osallistuvat vuotuiseen henkilöstöarviointiin vakinaisten virkamiesten tavoin.

Palkka ja muut etuudet

Väliaikaisen toimihenkilön palkka, etuudet ja työehdot ovat pääosin samat kuin vakinaisilla virkamiehillä. Tämä koskee kaikkia perhelisiä (mm. ulkomaankorvausta), sosiaaliturvaetuuksia, kuten sairausvakuutusta ja eläkettä (eläkeoikeus karttuu samojen perusteiden mukaisesti kuin vakinaisilla virkamiehillä), verotusta, perhevapaita, vuosilomaa ja työaikaa. Ks. tarkemmat tiedot sivulta "Vakituiset virkamiehet".

Väliaikainen toimihenkilö voi myös olla oikeutettu tilapäiseen työttömyyskorvaukseen sopimuksen päätyttyä. Ks. tarkemmat tiedot Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen osassa 2 (Väliaikaiset toimihenkilöt).

Commission civil service