Navigointipolku

Väliaikaiset toimihenkilöt

Mitä väliaikaiset toimihenkilöt tekevät komissiossa

Väliaikaisia toimihenkilöitä voidaan ottaa palvelukseen:

(a) määräaikaisiin tai erittäin erikoisluonteisiin tehtäviin;

(b) henkilöstövajeen helpottamiseksi, jos kilpailujen perusteella laadituissa varallaololuetteloissa ei enää ole sopivia hakijoita- ;

(c) komissaarien kabinetteihin;

(d) tiedealan erityistehtäviin.

Kohdassa d tarkoitetut väliaikaiset toimihenkilöt työskentelevät esimerkiksi EU:n tutkimuskeskuksissa, joissa heidän tehtävänään on edistää tutkimusta ja hallinnoida eurooppalaisia tutkimuksen ja kehittämisen puiteohjelmia.Kohdassa c mainitut väliaikaiset toimihenkilöt puolestaan työskentelevät komission jäsenten kabineteissa heidän toimikautensa ajan.

Kohdissa a ja b tarkoitettuja väliaikaisia toimihenkilöitä voidaan ottaa palvelukseen suorittamaan hyvin erilaisia tehtäviä, jotka ovat olennaisilta osin samoja kuin komission vakituisten virkamiesten tehtävät.Väliaikaisten toimihenkilöiden palkkaaminen kuitenkin riippuu monista tekijöistä kuten komission tilapäisistä tarpeista ja vapaiden virkojen täyttötilanteesta.

Miten väliaikaiseksi toimihenkilöksi pääsee

Mistä löytyy tietoa väliaikaisten toimihenkilöiden paikoista?

Jos jokin komission pääosasto haluaa rekrytoida väliaikaisen toimihenkilön erittäin erikoisluonteiseen tai väliaikaiseen tehtävään (kohta a), se toimittaa ilmoituksen avoimesta tehtävästä ja hakemansa henkilön profiilin jäsenvaltioiden pysyville edustustoilleja julkaisee sen myös EPSOn verkkosivustolla.

Pääosasto voi ilmoittaa avoimesta paikasta myös omalla verkkosivustollaan,joten väliaikaisia tehtäviä hakevien kannattaa seurata heitä kiinnostavien pääosastojen verkkosivustoja säännöllisesti.

Väliaikaiseksi toimihenkilöksi voi hakea myös toimittamalla ansioluettelonsa EU:n sähköiseen  tietokantaan (tai ELSA-tietokantaan,  jos on kiinnostunut tutkimusalan tehtävistä).

Työsuhde ja etuudet

 

Työsuhde

Palvelukseen otetut väliaikaiset toimihenkilöt luokitellaan palkkaluokkiin sen mukaan, millaisia työtehtäviä he hoitavat ja millaista aiempaa työkokemusta heillä on.

Vaikka ensimmäisen sopimuksen ja myöhempien jatkosopimusten kestoa koskevat säännöt vaihtelevat, pääsääntöisesti komissio voi ottaa kohdissa a, b ja d tarkoitetut väliaikaiset toimihenkilöt palvelukseen enintään kuudeksi vuodeksi. Kabinetteihin palkattujen (kohta c) väliaikaisten toimihenkilöiden työsopimuksen pituus puolestaan riippuu yleensä komissaarin toimikauden kestosta.

Väliaikaiset toimihenkilöt osallistuvat vuotuiseen henkilöstöarviointiin vakinaisten virkamiesten tavoin.

Palkka ja muut etuudet

Väliaikaisen toimihenkilön palkka, etuudet ja työehdot ovat pääosin samat kuin vakinaisilla virkamiehillä.Tämä koskee monenlaisia perhelisiä (mm. ulkomaankorvausta), sosiaaliturvaetuuksia, kuten sairausvakuutusta ja eläkettä (eläkeoikeus karttuu samojen perusteiden mukaisesti kuin vakinaisilla virkamiehillä), verotusta, perhevapaita, vuosilomaa ja työaikaa.Lisätietoa on vakituisia virkamiehiä käsittelevässä osassa..

 

Väliaikainen toimihenkilö voi myös olla oikeutettu tilapäiseen työttömyyskorvaukseen sopimuksen päätyttyä.Lisätietoa on Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavissa palvelussuhteen ehtojen osassa 2 (Väliaikaiset toimihenkilöt ).

Commission civil service