Navigatsioonitee

Ajutised teenistujad

Ajutiste teenistujate ülesanded komisjonis

Ajutised teenistujad täidavad eri ülesandeid järgmistes kategooriates:

  • (a) eri- (väga spetsiifiline eriala) või ajutised ülesanded;
  • (b) pärast reservnimekirjade ammendamist vabade töökohtade täitmine
  • (c) Euroopa Komisjoni voliniku meeskonnas (kabinetid);
  • (d) teadusvaldkonna erinõuete täitmine

Kategooriasse (d) kuuluv ajutine teenistuja võib töötada teadusuurimiskeskustes, mille EL on asutanud uurimistegevuse edendamiseks ning ühenduse teadus- ja arendustegevuse raamprogrammide haldamiseks.Kategooriasse (c) kuuluva ajutise teenistujana on teil võimalik töötada voliniku kabinetis voliniku meeskonna liikmena.

Kategooriasse (a) ja (b) kuuluva ajutise teenistujana võite täita mitmeid ülesandeid, sageli neidsamu, mida komisjoni alalised ametnikudki täidavad.See sõltub komisjoni hetkevajadustest ning olukorrast seoses vabade töökohtadega.

Kuidas saada tööd ajutise teenistujana

Kust leida teavet ajutiste teenistujate töökohtade kohta?

Kui peadirektoraat soovib võtta kitsa erialaga ametikohale või ajutise ülesandega seoses tööle ajutist teenistujat (kategooria a), siis saadab ta teatise otsitava kandidaadi profiili kohta liikmesriikide alalistesse esindustesse ning avaldab teatise ka Permanent Representations of the Member States and also publish it on the EPSO veebisaidil. Teatis võidakse avaldada ka peadirektoraadi veebisaidil.Seega on neid veebisaite kasulik korrapäraselt külastada, kui teil on soov töötada mõnes kindlas peadirektoraadis.

Ajutise teenistujana töötamiseks teadusuuringute valdkonnas võite ka sisestada oma eluloo veebisaitide EU CV online või ELSA database andmebaasi

Ametialane tegevus ja töötasu

Ametialane tegevus

Kui olete juba ajutise teenistujana tööle võetud, siis saate oma ametikohale ja eelnevale töökogemusele vastava palgaastme.

Lepingute pikkuste puhul kohaldatakse eri eeskirju, kuid tavaliselt võetakse kategooriate (a), (b) ja (d) ajutisi teenistujaid komisjoni tööle kuni kuueks aastaks, ning volinike kabinetis töötavate ajutiste teenistujate leping kehtib kuni asjaomase voliniku mandaadi lõpuni.

Ajutiste teenistujate (nagu ka alaliste ametnike) tööd hinnatakse samuti iga aastase hindamissüsteemi raames.

Töötasu ja hüvitised

Ajutistele teenistujatele laienevad alaliste ametnike õigused: töötasu, toetused ja töötingimused.Ajutised teenistujad saavad peretoetuseid (k.a kodumaalt eemalviibimise toetus), neil on sotsiaalkindlustus ja neile makstakse pensioni (pensioniõigus kasvab samal alusel kui alaliste ametnike puhul), nad maksavad ELi maksu, nad saavad puhkust ja eripuhkust ning võtta tagasi ületöötunde.Lisateave on saadaval rubriigis Alalised ametnikud.

Ajutisele teenistujale makstakse pärast lepingu lõppemist teatava ajavahemiku jooksul töötu abiraha.Lisateabe saamiseks loe I jaotist dokumendis „Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused “.

Commission civil service