Navigatsioonitee

Ajutised teenistujad

Ajutiste töötajate ülesanded komisjonis

Ajutised töötajad täidavad järgmiseid eri ülesandeid:

  • a) väga spetsiifilise eriala või ajutised ülesanded;
  • b) pärast reservnimekirjade ammendamist vabade töökohtade täitmine;
  • c) töö Euroopa Komisjoni voliniku meeskonnas (kabinetis);
  • d) teadusvaldkonna erinõuded.

Punktis d nimetatud ajutine töötaja võib töötada teadusuuringute keskustes, mis EL on asutanud teadusuuringute edendamiseks ning ühenduse teadus- ja arendustegevuse raamprogrammide haldamiseks. Punktis c nimetatud ajutisel töötajal on võimalik töötada voliniku ametiajal tema meeskonna ehk kabineti liikmena.

Punktides a ja b nimetatud ajutised töötajad võivad täita mitmeid ülesandeid – sageli neidsamu, mida komisjoni alalised ametnikud. See sõltub komisjoni hetkevajadustest ja vabade töökohtade täidetusest.

Kuidas saada tööd ajutise töötajana

Kust leida teavet ajutistele töötajatele pakutavate töökohtade kohta?

Kui peadirektoraat soovib võtta ajutisele või kitsa erialaga seotud ametikohale ajutist töötajat (punkt a), saadab ta liikmesriikide alalistele esindustele töökuulutuse koos otsitavale kandidaadile esitatavate nõudmistega ja avaldab selle samuti EPSO veebisaidil. Töökuulutus võidakse avaldada ka peadirektoraadi veebisaidil. Kui Teil on soov töötada konkreetses peadirektoraadis, on seega kasulik korrapäraselt külastada selle veebisaiti.

Kandideerimaks ajutise töötaja ametikohale, võite ka sisestada oma andmed veebisaidi EU CV online kaudu.

Karjäär ja töötasu

Karjäär

Kui olete ajutise töötajana tööle võetud, saate oma ametikohale ja eelnevale töökogemusele vastava palgaastme.

Lepingute pikkust ja nende pikendamist käsitlevad eeskirjad varieeruvad, kuid tavaliselt võetakse punktides a, b ja d nimetatud ajutisi töötajaid komisjoni tööle kuni kuueks aastaks ning voliniku kabinetis töötavate ajutiste töötajate leping kehtib kuni voliniku ametiaja lõpuni.

Ajutiste töötajate (nagu ka alaliste ametnike) tööd hinnatakse iga-aastase personali hindamise käigus.

Töötasu ja muud hüvitised

Ajutistele töötajatele laienevad alaliste ametnike töötasu, toetused ja töötingimused. See hõlmab peretoetuseid (k.a kodumaalt lahkumise toetus), sotsiaalkindlustuse raames ette nähtud ravi- ja pensionikindlustust (pensioniõigus koguneb samadel alustel kui alalistel ametnikel), maksustamist, perepuhkust ja tööaega. Lisateabe saamiseks tutvuge rubriigiga „Alalised ametnikud”.

Ajutistele töötajatele makstakse pärast lepingu lõppemist teatava aja jooksul töötu abiraha. Lisateabe saamiseks lugege II jaotist dokumendis „Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused” .

Commission civil service