Διαδρομή πλοήγησης

Έκτακτοι υπάλληλοι

Ποια είναι τα καθήκοντα των έκτακτων υπαλλήλων στην Επιτροπή;

Οι έκτακτοι υπάλληλοι προσλαμβάνονται για την εκτέλεση πολυποίκιλων καθηκόντων που εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

  • α) μη συνήθεις εργασίες (εργασίες υψηλής εξειδίκευσης) ή προσωρινές εργασίες
  • β) κάλυψη των ελλείψεων προσωπικού σε περίπτωση εξάντλησης των εφεδρικών πινάκων επιτυχόντων διαγωνισμού
  • γ) στελέχωση των ιδιαίτερων γραφείων των Επιτρόπων
  • δ) συγκεκριμένες απαιτήσεις στον επιστημονικό τομέα.

Ο έκτακτος υπάλληλος της κατηγορίας (δ) μπορεί να εργαστεί σε ένα από τα διάφορα ερευνητικά κέντρα που συστάθηκαν από την ΕΕ για την προώθηση της έρευνας και τη διαχείριση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων-πλαισίων για την έρευνα και την ανάπτυξη, ενώ ο έκτακτος υπάλληλος της κατηγορίας (γ) μπορεί να εργαστεί σε ιδιαίτερο γραφείο κάποιου Επιτρόπου για όσο διάστημα διαρκεί η θητεία του.

Οι έκτακτοι υπάλληλοι των κατηγοριών (α) και (β), που ουσιαστικά εκτελούν το ίδιο είδος εργασίας με τους μόνιμους υπαλλήλους, αναλαμβάνουν καθήκοντα που ποικίλλουν πολύ ανάλογα με τις προσωρινές ανάγκες της Επιτροπής και την κατάσταση όσον αφορά την πλήρωση των κενών θέσεων.

Πώς γίνεται κάποιος έκτακτος υπάλληλος

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για θέσεις έκτακτων υπαλλήλων;

Όταν μία Γενική Διεύθυνση επιθυμεί να προσλάβει έναν έκτακτο υπάλληλο για θέση υψηλής εξειδίκευσης ή προσωρινής εργασίας (τύπου α), διαβιβάζει την προκήρυξη και τα γενικά χαρακτηριστικά της θέσης στις Μόνιμες αντιπροσωπείες των κρατών μελών και προβαίνει σε σχετική δημοσίευση στον δικτυακό τόπο της EPSO. Μπορεί επίσης να δημοσιεύσει τη θέση αυτή στον δικό της δικτυακό τόπο και, για το λόγο αυτό, αξίζει τον κόπο να επισκέπτεστε τακτικά τους δικτυακούς τόπους των ΓΔ στις οποίες θα επιθυμούσατε να εργαστείτε.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση για θέση έκτακτου υπαλλήλου αποστέλλοντας το λεπτομερές βιογραφικό τους σημείωμα στη βάση δεδομένων EU CV online

Σταδιοδρομία και παροχές

Σταδιοδρομία

Μετά την πρόσληψή του, ο έκτακτος υπάλληλος κατατάσσεται ανάλογα με το είδος της θέσης που καλύπτει και την προηγούμενη επαγγελματική του πείρα.

Αν και η διάρκεια των αρχικών συμβάσεων και των επακόλουθων παρατάσεων των συμβάσεων ποικίλλει από μια κατηγορία σε άλλη, κατά κανόνα οι έκτακτοι υπάλληλοι των κατηγοριών (α), (β) και (δ) μπορούν να προσληφθούν από την Επιτροπή για μέγιστο διάστημα έξι ετών, ενώ οι έκτακτοι υπάλληλοι που εργάζονται στα ιδιαίτερα γραφεία των Επιτρόπων προσλαμβάνονται για το διάστημα που διαρκεί η θητεία του Επιτρόπου τους.

Οι έκτακτοι υπάλληλοι υπόκεινται στο ετήσιο σύστημα αξιολόγησης προσωπικού που εφαρμόζεται για τους μόνιμους υπαλλήλους.

Μισθός και άλλες παροχές

Ο μισθός, οι παροχές και οι όροι εργασίας του έκτακτου υπαλλήλου είναι ουσιαστικά ανάλογοι με αυτούς των μόνιμων υπαλλήλων. Αυτό ισχύει για όλη τη σειρά των οικογενειακών επιδομάτων (συμπεριλαμβανομένου του επιδόματος εκπατρισμού), τις παροχές κοινωνικής ασφάλισης, όπως η ασφάλιση έναντι των κινδύνων ασθενείας και η συνταξιοδότηση (τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα συσσωρεύονται στην ίδια βάση με τους μόνιμους υπαλλήλους), τους όρους φορολόγησης, τις άδειες που σχετίζονται με την οικογένεια, την ετήσια άδεια και το ωράριο εργασίας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. την ενότητα Μόνιμοι υπάλληλοι.

Με τη λήξη της σύμβασής τους, οι έκτακτοι υπάλληλοι δικαιούνται προσωρινό επίδομα ανεργίας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. τον Τίτλο 2 (Έκτακτοι υπάλληλοι) του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων .

Commission civil service