Навигационна пътека

Срочно наети служители

Какво правят срочно наетите служители в Комисията?

Служителите на временна длъжност могат да бъдат наемани да извършват най-различни задачи от една от следните категории:

  • а) нестандартни (тясно специализирани) или временни задачи;
  • б) за да попълнят недостига на персонал, когато списъците с резерви са изчерпани;
  • в) за „кабинетите“ на комисарите;
  • г) за специфични изисквания в научния сектор.

Като срочно нает служител по точка г) можете да работите в един от изследователските центрове, създадени от ЕС за насърчаване на научните изследвания и управляване на европейските рамкови програми за научноизследователска и развойна дейност.Като срочно наето лице по точка в) можете да работите в екипа на един от комисарите по време на техния мандат.

Срочно наетите служители от категория а) и б) могат да бъдат наемани на най-различни длъжности, които като цяло не се различават от работата на постоянните служители на Комисията.Това обаче зависи от фактори като временните нужди на Комисията и степента на запълване на свободните работни места.

Как да станете срочно нает служител

Къде мога да намеря обяви за работа за срочно наети лица?

Ако дадена генерална дирекция желае да наеме такъв служител на тясно специализирана работа или за временна задача (тип а), тя изпраща обявата за работа и търсения профил на постоянните представителства на държавите-членки и я публикува на уебсайта на EPSO.Понякога тези обяви се публикуват и на уебсайта на дирекцията, така че ако силно желаете да работите за определена дирекция, проверявайте редовно нейния сайт.

Можете също да кандидатствате за такъв пост, като попълните своята европейска онлайн автобиография (или използвате базата данни ELSA, ако се интересувате от изследователска дейност).

Кариера и привилегии

Кариера

След като бъдете назначени за срочни служители, ще получите степен в зависимост от поста, който заемате, и от трудовия ви стаж.

Въпреки че правилата за продължителността на първоначалния договор и неговите продължения варират, срочните служители от вид а), б) и г) по принцип могат да бъдат наети от Комисията за максимум шест години, а срочните служители в кабинетите на комисарите – за срок, съответстващ на мандата на комисаря.

Срочно наетите служители участват в системата за годишна оценка, която важи за постоянните служители.

Заплата и други привилегии

Заплатата, привилегиите и условията ви на работа като срочно наето лице не се различават съществено от тези на постоянните служители.Това важи за различните семейни надбавки (включително надбавката за експатриране), социалното осигуряване (здравната осигуровка) и пенсиите (пенсионните права се натрупват по същия начин като за постоянните служители), данъчните условия, отпуска по семейни причини, годишния отпуск и работното време.За подробности разгледайте раздел „Постоянни служители“.

Като срочно нает служител може също така да имате право на временно обезщетение за безработица след края на договора ви.За повече информация вижте Дял 2 (Срочно нает персонал) от Условията за работа на другите служители на Европейските общности.

Commission civil service