Ścieżka nawigacji

Oddelegowani eksperci krajowi

Kto to jest oddelegowany ekspert krajowy i czym się zajmuje?

Oddelegowani eksperci krajowi odgrywają podwójną rolę: wnoszą do Komisji swoje doświadczenie w dziedzinach, którymi się zajmują, a jednocześnie podczas oddelegowania do Komisji nabywają wiedzę na temat kwestii unijnych, którą mogą wykorzystać po powrocie do pracy w administracji własnego kraju.

Ekspertów deleguje zwykle administracja publiczna państw UE, tak więc ich większość stanowią urzędnicy służby cywilnej szczebla krajowego, regionalnego lub lokalnego. Poza urzędnikami mogą również zostać oddelegowani do Komisji eksperci wywodzący się z organizacji międzynarodowych, uczelni wyższych, ośrodków naukowo-badawczych i organów należących do sektora publicznego. Dotyczy to zwłaszcza dziedzin, w których ich wyjątkowe umiejętności i wiedza są szczególnie potrzebne Komisji.

Oddelegowani eksperci krajowi współpracują z urzędnikami Komisji, pomagając im osiągnąć cele strategiczne określone przez dyrekcje generalne lub służby Komisji dla dobra obywateli UE. W okresie oddelegowania ekspert krajowy wykonuje zadania powierzone mu przez urzędnika unijnego, któremu podlega, zgodnie ze szczegółowym zakresem obowiązków. Obowiązują go również zasady pozwalające uniknąć jakichkolwiek konfliktów interesów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w zasadach oddelegowania ekspertów krajowych do Komisji.

Jak zostać oddelegowanym ekspertem krajowym?

Większość ekspertów stanowią obywatele państw Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jednak w wyjątkowych wypadkach osoby, które nie posiadają obywatelstwa UE lub EOG, mogą również zostać oddelegowane do Komisji. Aby mieć taką możliwość, ekspert krajowy powinien posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe na odpowiednim stanowisku, a jego pracodawca musi przedłożyć Komisji oświadczenie dotyczące charakteru jego pracy w przeciągu ubiegłego roku. Oddelegowany ekspert krajowy poza swoim językiem ojczystym musi znać drugi język Wspólnoty w stopniu zadowalającym. Rozpatrując kandydatury, Komisja kieruje się zachowaniem równowagi pod względem geograficznym i pod względem płci.

Komisja prowadzi rekrutację oddelegowanych ekspertów krajowych z państw członkowskich UE poprzez ich stałe przedstawicielstwa przy UE. Jeśli są Państwo zainteresowani pracą w charakterze oddelegowanego eksperta krajowego, powinni Państwo w pierwszej kolejności zasięgnąć informacji w stałym przedstawicielstwie swojego kraju przy UE. Tam osoba odpowiedzialna za prowadzenie rekrutacji w danym państwie członkowskim rozpatrzy Państwa podanie.

Oddelegowanie odbywa się w ramach umowy dwustronnej między administracją Komisji a służbą cywilną lub organizacją, w której ekspert pracuje na stałe. W praktyce zawarcie takiej umowy wymaga wymiany pism między Dyrektorem Generalnym ds. Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa a urzędem stałego przedstawiciela danego państwa członkowskiego lub pracodawcą.

Kariera, wynagrodzenie oraz świadczenia

Okres oddelegowania wynosi z reguły co najmniej sześć miesięcy, jednak nie więcej niż cztery lata. Ponowne oddelegowanie może nastąpić nie wcześniej niż po upływie sześciu lat.

Oddelegowany ekspert krajowy nadal otrzymuje wynagrodzenie od swojego pracodawcy, jednak Komisja wypłaca mu kompensatę z tytułu dodatkowych kosztów utrzymania ponoszonych w trakcie pracy zagranicą w formie dziennej diety pobytowej. Oddelegowany pracownik może też mieć prawo do dodatkowej diety wypłacanej co miesiąc, która uzależniona jest od odległości od jego miejsca zamieszkania.

Oddelegowani eksperci krajowi nadal są objęci ubezpieczeniem społecznym swojego pracodawcy, jednak przez okres oddelegowania do pracy w Komisji są też dodatkowo uprawnieni do korzystania z systemu ubezpieczenia wypadkowego Komisji.

Więcej informacji, w tym szczegóły dotyczące uprawnień, warunków pracy i godzin pracy, można znaleźć w zasadach oddelegowania ekspertów krajowych. pdf - 219 KB [219 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Commission civil service