Navigatsioonitee

Riikide eksperdid

Kes on liikmesriigi ekspert ja millised on ta tööülesanded

Liikmesriikide ekspertidel on kaks ülesannet:nad toovad komisjoni oma kogemuse küsimustes, millega nad on harjunud tegelema, ning viivad oma koduriigi ametiasutusse ELi teemalisi teadmisi, mille nad lähetuse kestel on omandanud.

Liikmesriikide eksperte lähetatakse põhiliselt ELi liikmesriikide riigiasutustest ning seega on enamik neist riigiteenistujad riigi-, piirkonna või kohalikus ametiasutuses.

Lisaks riigiteenistujatele võivad saada lähetuse komisjoni ka eksperdid rahvusvahelistest organisatsioonidest, ülikoolidest, teaduskeskustest ja avaliku sektori asutustest, eriti valdkondades, mille puhul komisjon vajab nende erioskusi ning -teadmisi.

Riikide eksperdid töötavad koos komisjoni ametnikega, aidates neil saavutada peadirektoraadi seatud strateegilisi eesmärke või osutada teenuseid ELi kodanikele. Ekspert töötab lähetuse ajal vastavalt tööülesannete kirjeldusele ELi ametniku juhendamisel, kes jälgib, et ei tekiks huvide konflikti. Lisateave on saadaval riikide ekspertide komisjoni lähetamise eeskirjades.

Kuidas saada tööd liikmesriigi eksperdina

Enamik riikide eksperte on Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi kodanikud, kuid erijuhtudel võib komisjoni lähetada ka muu kodakondsusega eksperte. Eksperdil peab olema vähemalt kolm aastat vajalikul tasemel töökogemust ning tema tööandja peab komisjonile tõendama eksperdi eelmisel aastal tehtud tööülesandeid. Ekspert peab lisaks emakeelele valdama rahuldaval tasemel ka ühte ELi ametlikest keeltest. Lähetatud eksperdi vastuvõtmisel võtab komisjon arvesse geograafilist tasakaalu ning naiste ja meeste võrdset esindatust.

Komisjon võtab liikmesriikide lähetatud eksperte vastu ELi liikmesriikide ELi juures asuvate alaliste esinduste kaudu. Kui teid huvitab töö riikliku eksperdina, siis peaksite esitama taotluse kõigepealt oma liikmesriigi alalisse esindusse ELi juures. Esindus saadab teid teie riigi ekspertide töölevõtmise eest vastutava töötaja juurde, kes seejärel tegeleb teie avaldusega.

Teie lähetus muutub ametlikuks pärast komisjoni halduse peadirektoraadi ning teid lähetava asutuse või organisatsiooni kahepoolset kokkulepet.Tegelikkuses toimub see personalihalduse ja julgeoleku peadirektoraadi peadirektori ning asjaomase liikmesriigi alalise esinduse või teie töölevõtja kirjavahetuse kaudu.

Ametialane tegevus ja töötasu

Eksperdi lähetus kestab tavaliselt kuuest kuust kuni nelja aastani.Ekspert võib pärast lähetuse lõppu 6 aasta järel uue lähetuse saada.

Liikmesriigi eksperdile maksab palka tema liikmesriigis asuv tööandja ning komisjon maksab lisatasusid välismaal töötamise ja elamise eest. Lisatasuks on päevaraha ning ekspert võib saada ka igakuist hüvitist vastavalt oma päritoluriigi kaugusele.

Eksperdil on oma liikmesriigi tööandja poolt sotsiaalkindlustus, kuid komisjonis töötamise ajal on ta kaetud ka õnnetusjuhtumikindlustusega.

Lisateabe saamiseks eksperdi õiguste, töötingimuste ning tööaja pikkuse kohta lugege palun riikide ekspertide komisjoni lähetamise eeskirju pdf - 68 KB [68 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Commission civil service