Διαδρομή πλοήγησης

Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

Τι είναι οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες (SNE) και ποια είναι τα καθήκοντά τους;

Οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες (SNE) έχουν διττό ρόλο: ερχόμενοι να εργαστούν στην Επιτροπή μεταφέρουν την πείρα τους σε θέματα που άπτονται της αρμοδιότητάς τους και όταν επιστρέφουν στη χώρα τους μεταφέρουν τις γνώσεις επί ευρωπαϊκών θεμάτων που απόκτησαν κατά την απόσπασή τους.

Οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες συνήθως αποσπώνται από τις δημόσιες υπηρεσίες των κρατών μελών της ΕΕ, και ως εκ τούτου στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι δημόσιοι υπάλληλοι σε κρατικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Eκτός από τους δημόσιους υπαλλήλους, μπορούν επίσης να αποσπαστούν στην Επιτροπή και εμπειρογνώμονες από διεθνείς οργανισμούς, από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα καθώς και από οργανισμούς που υπάγονται στον δημόσιο τομέα, ειδικότερα όταν οι δεξιότητες και οι γνώσεις που διαθέτουν αυτοί είναι απαραίτητες.

Οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες εργάζονται μαζί με μόνιμους υπαλλήλους της Επιτροπής και τους βοηθούν στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων που καθορίζει η συγκεκριμένη Γενική Διεύθυνση ή υπηρεσία προς το συμφέρον των πολιτών της Ένωσης.Ο αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας εργάζεται υπό την καθοδήγηση μονίμου υπαλλήλου της ΕΕ, σύμφωνα με λεπτομερή περιγραφή εργασίας και τους κανόνες για την αποφυγή οιασδήποτε σύγκρουσης συμφερόντων. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στους κανόνες για την απόσπαση εθνικών εμπειρογνωμόνων στην Επιτροπή.

Πώς μπορείτε να αποσπαστείτε ως εθνικός εμπειρογνώμων;

Οι περισσότεροι SNE είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, αλλά σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατή η απόσπαση υπηκόων κρατών εκτός της ΕΕ ή του ΕΟΧ. Για να αποσπαστείτε ως εθνικός εμπειρογνώμων πρέπει να διαθέτετε τουλάχιστον  τριετή προϋπηρεσία σε θέση ανάλογου επιπέδου, ενώ, παράλληλα, η Επιτροπή πρέπει να λάβει από τον εργοδότη σας δήλωση για τη φύση της απασχόλησής σας κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δώδεκα μηνών.Απαιτείται ικανοποιητική γνώση μιας δεύτερης κοινοτικής γλώσσας, εκτός της μητρικής.Κατά την επιλογή υπαλλήλων για απόσπαση, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τη ισόρροπη γεωγραφική εκπροσώπηση και την ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων.

Η Επιτροπή συνήθως προσλαμβάνει αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη της ΕΕ μέσω των μόνιμων αντιπροσωπειών στην ΕΕ. Εάν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε ως SNE, αρχικά πρέπει να απευθυνθείτε στη μόνιμη αντιπροσωπεία της χώρας σας στην ΕΕ. Μέσω αυτής, θα έλθετε σε επαφή με τον αρμόδιο των προσλήψεων SNE από τη χώρα σας, ο οποίος και θα εξετάσει το αίτημά σας.

Η απόσπαση επισημοποιείται μέσω διμερούς συμφωνίας μεταξύ της διοίκησης της Επιτροπής και της δημόσιας υπηρεσίας ή του οργανισμού προέλευσης του υπαλλήλου.Στην πράξη, αυτό συνεπάγεται ανταλλαγή επιστολών μεταξύ του Γενικού Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας και του Γραφείου του Μονίμου Αντιπροσώπου του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ή του εργοδότη, κατά περίπτωση.

Σταδιοδρομία και παροχές

Οι αποσπάσεις διαρκούν από έξι μήνες έως τέσσερα έτη. Οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες δεν μπορούν να είναι επιλέξιμοι για δεύτερη περίοδο απόσπασης εάν δεν μεσολαβήσει διάστημα τουλάχιστον 6 ετών από τη λήξη της πρώτης τους απόσπασης.

Οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες εξακολουθούν να αμείβονται από τον εργοδότη τους. Η  Επιτροπή καταβάλλει, ως αποζημίωση για τις πρόσθετες δαπάνες και την εργασία στο εξωτερικό, ημερήσια αποζημίωση διαμονής και μηνιαίο επίδομα, κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόστασή τους από τον τόπο προέλευσής τους.

Καλύπτονται από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης του εργοδότη, αλλά κατά τη διάρκεια της απόσπασής τους στην Επιτροπή καλύπτονται επίσης από το σύστημα ασφάλισης ατυχήματος της Επιτροπής.

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και λεπτομέρειες για τα δικαιώματά σας, τις συνθήκες και τις ώρες εργασίας θα βρείτε στους Κανόνες για την απόσπαση εθνικών εμπειρογνωμόνων pdf - 261 KB [261 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Commission civil service