Sökväg

Fast anställda tjänstemän

Vad gör en fast anställd tjänsteman?

Med sina unika ansvarsområden och sin mångkulturella arbetsmiljö skiljer sig EU-kommissionen från alla andra organisationer i världen. Vilken profil du än har finns det stora chanser att du hittar ditt drömjobb vid kommissionen.

Kommissionens tjänstemän har en mängd olika arbetsuppgifter och delas in i tre tjänstegrupper: handläggare (AD), assistenter (AST) och sekreterare/kontorspersonal (AST/SC).

Som handläggare kan du en dag bli en nyckelperson i EU:s lagstiftnings- och budgetprocess genom att t.ex. samordna de stora dragen i medlemsländernas ekonomiska politik, delta i förhandlingar med länder utanför EU, arbeta med den gemensamma jordbrukspolitiken eller se till att EU-lagstiftningen tolkas på samma sätt överallt och tillämpas effektivt. Eftersom EU:s verksamhet spänner över så många olika områden, kan du redan tidigt i karriären få ta mycket ansvar, oavsett vilka arbetsuppgifter du har.

Som assistent kan du spela en viktig roll i kommissionens interna förvaltning genom att t.ex. syssla med budget och ekonomi, personalfrågor, IT eller biblioteksuppgifter. Du kan också bidra till genomförandet av EU:s strategier på olika områden.

Som sekreterare/kontorspersonal kan du spela en viktig roll genom att ansvara för sekretariats- och kontorsarbete och se till att en administrativ enhet fungerar effektivt.

Hur blir man fast anställd tjänsteman?

För att få fast anställning måste du först bli godkänd i något av de allmänna uttagningsprov som anordnas av Europeiska byrån för uttagningsprov för rekrytering av personal (EPSO). EPSO ansvarar för uttagningsproven till alla EU:s institutioner. Information om de allmänna uttagningsproven finns i Europeiska unionens officiella tidning och på EPSO:s webbplats.

De allmänna uttagningsproven omfattar test och bedömningsövningar som utformats för att ge ett mått på din kompetens både professionellt och inom ett antal kärnområden. I allmänhet tar det 5–9 månader att slutföra urvalsprocessen, räknat från det datum då meddelandet om uttagningsprovet publiceras. Schemat med aktuella och planerade uttagningsprov, och även några exempeltest, finns på EPSO:s webbplats.

Särskilda uttagningsprov kan också hållas för chefsbefattningar på mellan- och ledningsnivå. Läs mer ...

För att lyckas måste du, oavsett vilken nivå det gäller, visa att du har den kapacitet som krävs, goda kunskaper och initiativförmåga. Dessutom måste du vara motiverad. För att kunna delta i ett uttagningsprov måste du först uppfylla de grundläggande kraven (utbildning, arbetslivserfarenhet osv.) för det prov du vill göra. Information om kraven finns i Europeiska unionens officiella tidning.

Kraven motsvarar eller är högre än de minimikrav för assistenter, handläggare och sekreterare/kontorspersonal som finns i tjänsteföreskrifterna (artikel 5.3 ). Du måste under alla omständigheter vara medborgare i ett EU-land (särskilda undantag kan göras inför utvidgningar av EU), ha fullgjort eventuell värnplikt, vara vid god hälsa så att du kan fullgöra arbetsuppgifterna, uppfylla skötsamhetskraven samt ha fördjupade kunskaper i ett av de officiella EU-språken och tillfredsställande kunskaper i ett annat.

Jobberbjudanden

Om du är en av dem som klarar ett uttagningsprov placeras du på en reservlista som institutionerna kan använda när de behöver rekrytera. Listan publiceras i Europeiska unionens officiella tidning. Om du finns på listan kan du rekryteras till en ledig tjänst vid vilken enhet som helst inom kommissionen.

När kommissionens avdelningar söker efter rätt person till en ledig tjänst konsulterar de reservlistan efter det att de har gått igenom de interna ansökningarna. För att se till att dina uppgifter hela tiden är aktuella bör du lägga in och vid behov uppdatera din meritförteckning i databasen EU CV online.

Om du står på reservlistan kan du väljas ut för en anställningsintervju på någon av EU-institutionerna (t.ex. kommissionen).

Du måste också genomgå en läkarundersökning vid kommissionen innan du kan formellt kan rekryteras.

Slutligen får du ett formellt erbjudande om anställning från generaldirektoratet för personal och säkerhet som bekräftar att du har rekryterats för arbete vid kommissionen. Att stå på reservlistan utgör ingen garanti för att du kommer att få en tjänst som fast anställd tjänsteman. Reservlistor från uttagningsprov för generalistprofiler gäller under ett år. För andra profiler är de giltiga under en längre tid.

Karriär och förmåner

Karriärutsikter

Kommissionens karriärsystem består av en enda löneskala med 16 lönegrader. Inom denna löneskala kan assistenter (AST) ha lönegraderna 1–11, sekreterare/kontorspersonal (AST/SC) lönegraderna 1–6 och handläggare (AD) lönegraderna 5–16.

Allmänna uttagningsprov anordnas vanligen för specifika lönegrader mellan AD 5 och AD 8, för AST/SC och för AST 3. Som nyrekryterad tjänsteman kommer du att få den lönegrad som anges i meddelandet om det uttagningsprov som du klarat.

Varje lönegrad har fem löneklasser. Du flyttas automatiskt uppåt mellan dessa klasser i förhållande till hur många tjänsteår du har inom kommissionen. Du flyttas till nästa klass efter varje period om två tjänsteår tills du befordras till nästa lönegrad eller tills du når den högsta klassen i lönegraden. Den högsta lönegraden (AD 16) har endast tre löneklasser.

När du rekryteras placeras du vanligen först i den lägsta löneklassen i din lönegrad. Dock tas hänsyn till din yrkeserfarenhet, och om den sträcker sig bortom den minimitid som angavs som krav i meddelandet om uttagningsprovet kan detta medföra att du istället placeras i lönegradens andra löneklass. För mer information, se artikel 32 i tjänsteföreskrifterna .

Du börjar vid kommissionen som provanställd tjänsteman. I slutet av provanställningen på nio månader skrivs en rapport om hur du klarat dina arbetsuppgifter. Om du klarar provanställningen med bra resultat blir du fast anställd. Liksom alla andra tjänstemän kommer ditt arbete även fortsättningsvis att bedömas regelbundet genom kommissionens årliga bedömning av personalen. Bedömningen har en direkt inverkan på din karriärutveckling och befordran till en högre lönegrad i löneskalan.

Tjänstemän som börjar vid kommissionen som assistenter (AST) kan byta till att vara handläggare (AD) genom att genomgå en certifiering. Detta innebär att viss personal som har visat förmåga att utföra arbetsuppgifter som handläggare får genomgå ett antal obligatoriska utbildningsmoduler och sedan avlägga slutprov. Om de lyckas med det detta får de söka handläggartjänster.

Löner och förmåner

Nedan ser du en sammanfattning av våra huvudsakliga förmåner. Mer information finns i våra tjänsteföreskrifter.

Lön
Grundlönen vid kommissionen varierar från cirka 2 300 euro i månaden för en nyrekryterad tjänsteman i lönegrad AST/SC 1 till cirka 16 000 euro i månaden för en tjänsteman på ledningsnivå i lönegrad AD 16 och med längre tjänstgöringstid än fyra år.
Varje lönegrad är indelad i fem löneklasser med motsvarande löneökningar. Grundlönen justeras varje år i förhållande till inflation och köpkraft i EU-länderna. En fullständig lönetabell finns i artikel 66 i tjänsteföreskrifterna .

Grundlönen per månad är bara en utgångspunkt. För att veta hur mycket du får ut måste du lägga till eventuella tillägg som du kan ha rätt till, och dra ifrån socialförsäkringsavgifter (för pension, sjukvård och olycksfall) och andra skatter (inkomstskatt och en särskild EU-avgift). Du hittar mer information nedan.

Tillägg
Om du har lämnat ditt hemland för att flytta och arbeta för Europeiska kommissionen har du rätt till ett utlandstillägg som motsvarar 16 % av din grundlön.

Vissa familjetillägg finns för kommissionens tjänstemän beroende på deras familjesituation. Här ingår hushållstillägg, barntillägg, utbildningstillägg och förskoletillägg. Dessa tillägg kan bidra till att täcka kostnaderna för att ta hand om familjen när man arbetar för en internationell organisation. För mer information, se tjänsteföreskrifterna (artiklarna 62–71 och bilaga VII ).

Pension

EU-tjänstemän som trätt i tjänst före den 1 januari 2014 pensioneras vid 65 års ålder. EU-tjänstemän som rekryterats efter den 1 januari 2014 pensioneras vid 66 års ålder, men har möjlighet att pensioneras tidigare och med lägre pension från 58 års ålder, eller att arbeta till 67 års ålder eller undantagsvis till 70 års ålder.

Pensionen betalas som en procentandel av den slutliga grundlönen. Tjänstemän samlar 1,8 % pensionsrätter per år och har rätt till en högsta pension som är 70 % av den slutliga grundlönen. För mer information, se tjänsteföreskrifterna (artiklarna 77–84 och bilaga VIII ).

Personal kan ansöka om att överföra redan intjänade pensionsrätter från en tidigare anställning eller näringsverksamhet. På liknande sätt kan du också överföra de pensionsrätter du tjänar in genom arbetet vid Europeiska kommissionen till en annan pensionsfond. För mer information, se tjänsteföreskrifterna (artiklarna 11 och 12 och bilaga VIII ).

Så länge du arbetar går 10,1 % av din grundlön till pensionssystemet.

Sjukförsäkring
Som tjänsteman vid Europeiska kommissionen har du och din familj rätt att utnyttja de europeiska gemenskapernas gemensamma sjukförsäkringssystem (JSIS), vilket innebär att 80 % av sjukvårdsutgifterna återbetalas för de flesta typer av behandling (upp till vissa maximibelopp). Du omfattas också av en olycksfallsförsäkring och en försäkring mot yrkessjukdomar.

Det gemensamma sjukförsäkringssystemet finansieras genom en avgift på cirka 2 % av grundlönen från alla kommissionens tjänstemän.

Du måste också genomgå en förebyggande läkarundersökning varje år. För mer information, se tjänsteföreskrifterna (artiklarna 72–76 ).

Skatt
Som EU-tjänsteman är du befriad från statlig inkomstskatt på din lön. Istället beskattas lönen som betalas av kommissionen till dess tjänstemän via en gemenskapsskatt som går direkt tillbaka in i EU:s budget. Denna skatt tas ut progressivt från 8 till 45 % av den beskattningsbara delen av din lön. En extra ”solidaritetsavgift” tas ut mellan 2014 och 2023 (se artikel 66 i tjänsteföreskrifterna ).

Ledighet och frånvaro
Kommissionens tjänstemän har rätt till en årlig ledighet motsvarande 24 arbetsdagar. Utöver denna rätt kan du också beviljas ledighet för restid mellan ditt hemland och din arbetsplats. Utöver den årliga ledigheten finns det regler för särskild ledighet för bröllop, flyttning, dödsfall eller allvarlig sjukdom i familjen, graviditet och förlossning osv. I undantagsfall kan du också ansöka om obetald tjänstledighet av personliga skäl. För mer information, se tjänsteföreskrifterna (artiklarna 57–61 och bilaga V ).

Att förena yrkesliv och privatliv
En rad bestämmelser har införts för att se till att arbetet för kommissionen bidrar till en sund balans mellan yrkes-, privat- och familjeliv. Dessa bestämmelser är inriktade mot föräldraledighet och ledighet av personliga skäl, en stabil infrastruktur för barnomsorg och skola samt moderna arbetsformer.

Många av dessa åtgärder infördes eller förbättrades när de nya tjänsteföreskrifterna trädde i kraft i maj 2004. Särskilt kan nämnas att kvinnor har rätt till 20 veckors mammaledighet och män rätt till 10 dagars pappaledighet med bibehållen lön. Dessutom erbjuds sex månaders föräldraledighet per barn, men med ett månatligt grundbidrag.

För mer information, se tjänsteföreskrifterna (artiklarna 57–61 och bilagorna IV bis och V ).

Kommissionen har en helhetssyn på alla aspekter av välbefinnande i arbetet. Det finns också många fritids-, idrotts- och kulturföreningar för kommissionens tjänstemän och deras familjer, där man kan ägna sig åt t.ex. idrott, dans, teater, konst och språkligt utbyte.

Commission civil service