Navigacijska pot

Redno zaposleni uradniki

Kakšno je delo redno zaposlenih uradnikov?

Komisija je zaradi značaja svojih dejavnosti in večkulturnega delovnega okolja edinstvena na svetu. Glede na število in različnost področij, na katerih deluje, lahko vsakdo najde delovno mesto, ki ustreza njegovi izobrazbi in izkušnjam.

Uradniki Komisije so glede na različne delovne naloge razdeljeni v tri kategorije: upravni uslužbenci (AD), strokovno-tehnični uslužbenci (AST) ter tajniki in referenti (AST/SC).

Uslužbenci AD imajo ključno vlogo v zakonodajnih in proračunskih postopkih EU. Usklajujejo širše ekonomske politike držav članic, sodelujejo pri pogajanjih z državami, ki niso članice EU, pomagajo pri izvajanju skupne kmetijske politike ter zagotavljajo, da se zakonodaja EU enotno razlaga in učinkovito uporablja. Na vsakem delovnem mestu lahko zaradi različnosti dejavnosti EU pričakujejo, da bodo že na začetku poklicne poti imeli veliko odgovornosti.

Uslužbenci AST imajo pomembno vlogo pri vsakdanjem delovanju Komisije, zlasti na področju proračunskih in finančnih zadev, kadrovskih vprašanj, računalništva in knjižničarstva. Sodelujejo tudi pri izvajanju politik na različnih področjih dejavnosti EU.

Uslužbenci AST/SC so odgovorni za tajniške oziroma pisarniške naloge in skrbijo za učinkovito delovanje svoje administrativne enote.

Kako do redne zaposlitve

Redno zaposleni uslužbenci so izbrani na javnih natečajih, ki jih organizira Evropski urad za izbor osebja (EPSO). EPSO izbira osebje za Komisijo in tudi vse ostale evropske institucije. Javne natečaje objavlja v Uradnem listu in na na svojem spletišču.

Na javnih natečajih se s testi in drugimi preskusi ocenijo poklicne spretnosti in nekatere ključne kompetence kandidatov. Od datuma razpisa do zaključka izbirnega postopka je običajno potrebnih pet do devet mesecev. Na spletišču EPSO je mogoče najti razpored tekočih in načrtovanih natečajev ter nekaj vzorčnih testov.

Za srednje in višje vodstvene položaje se lahko razpišejo posebni natečaji. Več o tem.

Za uspeh na javnem natečaju na kateri koli ravni morajo kandidati pokazati sposobnosti, znanje, samoiniciativnost in motiviranost. Seveda pa morajo za prijavo na posamezni natečaj najprej izpolnjevati obvezne pogoje (izobrazba, delovne izkušnje itd.), ki so objavljeni v Uradnem listu.

Zahteve so vedno enake ali strožje od minimalnih pogojev, kot so za kategorije uslužbencev AST, uslužbencev AD in uslužbencev AST/SC določeni v kadrovskih predpisih (člen 5(3) ). V vsakem primeru morajo kandidati izpolnjevati naslednje osnovne pogoje: biti morajo državljani države članice EU (posebne izjeme so možne med pripravami na širitev EU), imeti izpolnjene vse zakonske obveznosti glede služenja vojaškega roka, biti fizično sposobni za opravljanje nalog, predložiti ustrezna potrdila o primernosti za opravljanje dela ter imeti temeljito znanje enega od uradnih jezikov EU in zadovoljivo znanje še enega teh jezikov.

Prijava za redno zaposlitev

Uspešni kandidati so uvrščeni na rezervni seznam, s katerega jih institucije zaposlujejo glede na svoje potrebe. Taki seznami se objavijo v Uradnem listu. Kandidatu na rezervnem seznamu lahko zaposlitev ponudi katera koli zainteresirana služba Komisije.

Službe Komisije najprej preverijo, ali lahko prosto delovno mesto morda zapolnijo z notranjim kandidatom, šele nato zaposlitev ponudijo kandidatu s seznama. Kandidatom priporočamo, da svoj življenjepis objavijo in redno dopolnjujejo prek spletne aplikacije EU CV online, saj imajo tako službe Komisije vedno na voljo veljavne podatke o njih.

Kandidati s seznama so nato lahko povabljeni na razgovor za delovno mesto v eni od institucij EU (pri Komisiji).

Pred uradno zaposlitvijo morajo kandidati pri zdravstveni službi Komisije opraviti tudi zdravniški pregled.

Generalni direktorat za človeške vire in varnost bo uspešnim kandidatom nazadnje poslal uradno ponudbo za zaposlitev, ki bo hkrati potrdilo, da jih je Komisija zaposlila. Nobenega zagotovila ni, da bodo kandidati z rezervnega seznama dobili ponudbo za redno zaposlitev. Seznami za splošne natečaje so veljavni eno leto, za druge profile pa dlje.

Poklicna pot in ugodnosti

Poklicna pot

Karierni sistem Komisije je sestavljen iz enotne plačne lestvice s 16 razredi.Znotraj te plačne lestvice lahko strokovni sodelavci (AST) zasedajo razrede od 1 do 11, medtem ko upravljavci (AD) spadajo v razrede od 5 do 16.

Javni natečaji so ponavadi organizirani za posamezne razrede med AD5 in AD8 ter med AST1 in AST4.Novi uradniki se zaposlijo v razred, ki je bil razpisan v obvestilu o javnem natečaju.

Vsak razred ima pet stopenj, po katerih samodejno napredujete glede na vašo delovno dobo.Vsaki dve leti uradniki napredujejo za eno stopnjo, dokler jih ne povišajo v naslednji razred ali dokler ne dosežejo zadnje stopnje v razredu.Najvišji razred (AD16) ima samo tri stopnje.

Ob prvi zaposlitvi uradnike načeloma razvrstijo v prvo stopnjo razreda, v katerega so bili imenovani.Lahko pa upoštevajo tudi vaše prejšnje delovne izkušnje, če presegajo najnižje zahtevane izkušnje iz obvestila o javnem natečaju, kar pomeni, da vas lahko uvrstijo v drugo stopnjo razreda.Več informacij je v členu 32 Kadrovskih predpisov.

Na začetku dela pri Komisiji ste uradnik na poskusnem delu.Ob koncu devetmesečnega poskusnega dela vaš nadrejeni pripravi poročilo o vaših dosežkih.Uspešno opravljeno poskusno delo je pogoj za imenovanje za uradnika.Za vse uradnike pa velja, da se njihovo delo redno ocenjuje v okviru vsakoletnega postopka ocenjevanja osebja Komisije (CDR), kar neposredno vpliva na njihovo poklicno pot, vključno z napredovanjem v naslednji plačni razred.

Komisija spodbuja vseživljenjsko učenje, zato uradniki v okviru postopka ocenjevanja v sodelovanju s predstojnikom pripravijo načrt usposabljanja, ki ustreza njihovim posebnim potrebam.

Uradniki, ki se Komisiji pridružijo kot strokovni sodelavci, lahko s ti. postopkom potrjevanja prestopijo v kategorijo upravljavcev. Postopek nekaterim članom osebja, ki so izkazali sposobnost za opravljanje nalog upravljavcev, omogoča sodelovanje v obveznih izobraževalnih modulih in končnih izpitih.Če so pri tem uspešni, se lahko prijavijo za delovna mesta v kategoriji upravljavcev.

Osebni prejemki in drugi dodatki

Spodaj je kratek opis dohodkov uradnikov.Natančnejši opis najdete v Kadrovskih predpisih.

Osebniprejemki
Osnovna mesečna plača uradnika Komisije znaša od približno 2 300 EUR na mesec za prvo stopnjo razreda AST1 do približno 16 000 EUR na mesec za najvišjo stopnjo razreda AD16.

Vsak razred je razdeljen v pet stopenj, ki predstavljajo ustrezen povišek osebnega prejemka.Vsako leto se osnovne plače prilagodijo v skladu z inflacijo in kupno močjo v državah EU.Celotna razpredelnica osebnih prejemkov je na voljo v Kadrovskih predpisih (člen 66).

Osnovna mesečna plača je le izhodiščna točka.Za izračun dejanskega osebnega prejemka morate osnovni plači prišteti dodatke, do katerih ste morda upravičeni, ter odšteti prispevke za socialno varnost (pokojninsko, zdravstveno in nezgodno zavarovanje) in druge dajatve (davek na osebni dohodek in posebna dajatev EU). Več o tem preberite v nadaljevanju.

Dodatki
Uradniki, ki zaradi zaposlitve pri Evropski komisiji zapustijo svojo domovino, so upravičeni do izselitvenega dodatka v višini 16 % osnovne plače.

Glede na svoje družinske razmere so uradniki Komisije upravičeni tudi do nekaterih družinskih dodatkov. Med njimi so gospodinjski dodatek, otroški dodatek, dodatek za šolanje in dodatek za predšolske otroke. Dodatki so namenjeni pokrivanju dodatnih stroškov družine zaradi dela za mednarodno organizacijo. Več informacij je v členih 62 do 71 in Prilogi VII Kadrovskih predpisov.

Pokojnina

Uradniki se ponavadi upokojijo, ko izpolnijo 63 let, vendar se lahko predčasno upokojijo (z znižano pokojnino) od izpolnjenih 58 let, lahko pa tudi delajo do izpolnjenih 67 let. Vprašanja in odgovori

Izplačana pokojnina predstavlja določen odstotek zadnje osnovne plače uradnika. Uradniki vsako leto pridobijo 1,8 % pokojninskih pravic in so upravičeni do pokojnine, ki predstavlja največ 70 % njihove zadnje osnovne plače. Več informacij je v členih 77 do 84 in Prilogi VIII Kadrovskih predpisov.

Osebje lahko zaprosi za prenos pokojninskih pravic, pridobljenih v prejšnji zaposlitvi ali v samozaposlitvi. Prav tako lahko pokojninske pravice, ki ste jih pridobili z delom pri Evropski komisiji, prenesete v svoj pokojninski sklad.Več informacij je v členih 11 in 12 Priloge VIII Kadrovskih predpisov.

V času aktivne zaposlitve uradniki v pokojninski sistem mesečno prispevajo 10,1 % osnovne plače.

Zdravstveno zavarovanje

Uradniki Evropske komisije in njihovi družinski člani so vključeni v sistem skupnega zdravstvenega zavarovanja Evropskih skupnosti, ki za večino zdravstvenih storitev zagotavlja nadomestilo stroškov v višini 80 % (ob upoštevanju najvišjega dovoljenega zneska). Uradniki so zavarovani tudi za primer nesreče in poklicnih bolezni.

Skupni sistem zdravstvenega zavarovanja se financira iz prispevkov uradnikov v višini 2 % osnovne mesečne plače posameznika.

Vsako leto morate opraviti tudi preventivni zdravniški pregled. Več informacij je v členih 72 do 76 Kadrovskih predpisov.

Dajatve

Uradniki evropskih institucij ne plačujejo nacionalnega davka na osebni dohodek. Namesto tega od svoje plače plačujejo davek Skupnosti neposredno v proračun Evropske unije. Davek se obračuna po progresivni lestvici med 8 % in 45 % obdavčljivega dela osebnega prejemka. Do leta 2012 uradniki plačujejo tudi posebno dajatev (glej člen 66 Kadrovskih predpisov.

Dopust

Uradniki Komisije so upravičeni do 24 delovnih dni letnega dopusta.Poleg tega se uradnikom lahko k dopustu prišteje tudi čas, ki ga porabijo za potovanje med domovino in krajem zaposlitve.Posebna pravila urejajo izredni dopust za poroko, selitev, smrt ali hudo bolezen družinskega člana, rojstvo otroka itd.V izjemnih primerih lahko uradniki zaprosijo tudi za neplačan dopust zaradi osebnih razlogov.Več informacij je v členih 57 do 61 in Prilogi V Kadrovskih predpisov.

Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja

Niz ukrepov je namenjen zagotavljanju, da je delo pri Komisiji združljivo z zdravim poklicnim, osebnim in družinskim življenjem. Ukrepi so povezani s starševskim in družinskim dopustom, skrbjo za otroško varstvo in šolanje ter sodobnimi oblikami dela.

Številni ukrepi so bili uvedeni ali izboljšani z novimi Kadrovskimi predpisi, ki so začeli veljati maja 2004.Matere so upravičene do 20 tednov porodniškega dopusta in očetje do 10 dni očetovskega dopusta s polno plačo, medtem ko so starši upravičeni do 6 mesecev starševskega dopusta na otroka z mesečnim nadomestilom.

Več informacij je v členih 57 do 61 in Prilogah IVa in V Kadrovskih predpisov.

Komisija ima celosten pristop do vseh vidikov dobrega počutja na delovnem mestu:osebje Komisije in njihovi družinski člani se lahko včlanijo v številna prostočasna, športna in kulturna društva, ki se ukvarjajo z atletiko, plesom, gledališčem, umetnostjo in učenjem jezikov.

Commission civil service