Navigačný riadok

Stáli úradníci

Čo je náplňou práce stáleho úradníka?

Komisia sa svojou jedinečnou pôsobnosťou a multikultúrnym pracovným prostredím líši od všetkých ostatných organizácií na svete. Nech už je váš profil akýkoľvek, vďaka pestrej škále oblastí, v ktorých Komisia pôsobí, sa v nej môže nájsť zamestnanie práve pre vás.

Úradníci Komisie vykonávajú širokú škálu úloh a delia sa na tri kategórie: administrátori (AD), asistenti (AST) a sekretári/administratívni pracovníci (AST/SC).

Na pozícii administrátora môžete zohrávať kľúčovú úlohu v rámci legislatívneho či rozpočtového procesu EÚ: od koordinácie hlavných hospodárskych politík členských štátov cez účasť na rokovaniach s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ, až po podporovanie fungovania spoločnej poľnohospodárskej politiky alebo zabezpečovanie toho, aby sa právne predpisy Spoločenstva jednotne vykladali a efektívne uplatňovali. Široký záber činností EÚ je zárukou toho, že bez ohľadu na vaše úlohy môžete veľmi skoro po nástupe očakávať vysokú mieru zodpovednosti.

Na pozícii asistenta môžete zohrávať dôležitú úlohu pri vnútornom riadení Komisie, najmä v rámci rozpočtových a finančných záležitostí, v personálnej oblasti, v oblasti výpočtovej techniky alebo knihovníctva. Môžete pomáhať aj pri vykonávaní politík z rôznych oblastí činností EÚ.

Na pozícii sekretára/administratívneho pracovníka môžete zohrávať dôležitú úlohu v oblasti sekretárskej a administratívnej práce a zabezpečovania efektívneho chodu administratívnej jednotky.

Ako sa uchádzať o prácu?

Výber stálych úradníkov sa uskutočňuje prostredníctvom verejných výberových konaní, ktoré organizuje Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO). Úrad EPSO zabezpečuje nábor zamestnancov nielen pre Komisiu, ale aj pre všetky ostatné európske inštitúcie. Oznámenia o verejných výberových konaniach sa uverejňujú v úradnom vestníku a na webovej stránke úradu EPSO.

Verejné výberové konania pozostávajú z testov a hodnotiacich cvičení, ktoré majú posúdiť vaše odborné zručnosti a niekoľko kľúčových schopností. Celý výberový proces odo dňa uverejnenia oznámenia o výberovom konaní trvá zvyčajne 5 až 9 mesiacov. Harmonogram aktuálnych a plánovaných výberových konaní spolu s niekoľkými vzorovými testami je k dispozícii na webovej stránke úradu EPSO.

Niekedy sa môžu organizovať aj osobitné výberové konania na pozície stredného a vyššieho manažmentu. Ďalšie informácie...

Úspešný uchádzač na ktorejkoľvek úrovni musí preukázať schopnosti, vedomosti, iniciatívnosť a motiváciu. Na to, aby ste sa mohli zúčastniť výberového konania, musíte samozrejme spĺňať kritériá spôsobilosti (pokiaľ ide o vzdelanie, odbornú prax atď.) pre príslušné výberové konanie, ktoré sú uverejnené v úradnom vestníku.

Tieto požiadavky budú vždy na rovnakej alebo vyššej úrovni ako minimálne kritériá spôsobilosti pre skupiny „asistentov“, „administrátorov“ a „sekretárov/administratívnych pracovníkov“, ktoré sú stanovené v služobnom poriadku (článku 5 ods. 3 ). V každom prípade musíte byť štátnym príslušníkom niektorej z krajín EÚ (aj keď sú prípustné osobitné výnimky pri príprave na rozširovanie EÚ), musíte mať splnené všetky povinnosti týkajúce sa základnej vojenskej služby, byť fyzicky spôsobilý na výkon svojich úloh, predložiť príslušné referencie o povahových vlastnostiach, plynule ovládať jeden z úradných jazykov EÚ a mať uspokojivú znalosť ďalšieho z týchto jazykov.

Ako sa uchádzať o prácu?

Uchádzači, ktorí uspejú vo výberovom konaní, sú zapísaní do rezervného zoznamu, z ktorého si ich inštitúcie vyberajú na základe svojich potrieb. Tieto zoznamy sa uverejňujú v úradnom vestníku. Uchádzačov z rezervného zoznamu môže prijať na voľné pracovné miesto každý útvar Komisie, ktorý o nich prejaví záujem.

Pri hľadaní vhodných kandidátov na obsadenie voľných pracovných miest si jednotlivé oddelenia Komisie prezerajú rezervné zoznamy až po tom, čo zvážia interných uchádzačov. Aby sme o vás mali stále aktuálne informácie, odporúčame vám zaregistrovať svoj životopis (a neustále ho aktualizovať) prostredníctvom aplikácie EU CV on-line.

Ak sa nachádzate na rezervnom zozname, môžete dostať pozvanie na pracovný pohovor do niektorej z inštitúcií EÚ (napr. do Komisie).

Pred formálnym prijatím budete musieť absolvovať aj lekársku prehliadku u lekárskej služby Komisie.

Na záver dostanete od Generálneho riaditeľstva pre ľudské zdroje formálnu pracovnú ponuku, ktorá potvrdzuje vaše prijatie do Komisie. Zaradenie do rezervného zoznamu nepredstavuje záruku prijatia na pozíciu stáleho úradníka. Rezervné zoznamy z výberových konaní na všeobecné pozície sú platné jeden rok. V prípade iných profilov je ich platnosť dlhšia.

Kariéra a výhody

Kariérny postup

Kariérny systém Komisie sa skladá z jednotnej mzdovej škály so 16 platovými triedami. V rámci tejto škály môžu asistenti (AST) patriť do tried 1 – 11, sekretári/administratívni pracovníci (AST/SC) do tried 1 – 6 a administrátori (AD) do tried 5 – 16.

Verejné výberové konania sa vo všeobecnosti organizujú pre konkrétne triedy medzi AD 5 až AD 8, AST/SC až AST 3. Ako novoprijatý úradník budete patriť do triedy uvedenej v oznámení o výberovom konaní, ktorým ste prešli.

Každá trieda má päť platových stupňov v závislosti od počtu odpracovaných rokov: v rámci týchto stupňov postupujete automaticky na základe dĺžky vášho pôsobenia v Komisii. Postupuje sa o jeden stupeň nahor každé dva roky, až kým vás nepovýšia do ďalšej triedy alebo kým nedosiahnete najvyšší stupeň v danej triede. Najvyššia trieda (AD 16) má len tri platové stupne.

Pri prvom nástupe do zamestnania vás zvyčajne zaradia do prvého stupňa triedy, do ktorej vás vymenovali. Ak však vaša odborná prax presahuje minimálnu dĺžku požadovanú v oznámení o výberovom konaní, vezme sa to do úvahy a môžu vás zaradiť do druhého stupňa príslušnej triedy. Podrobnejšie informácie si môžete prečítať v článku 32 služobného poriadku .

V Komisii začnete ako úradník „v skúšobnej lehote“. Na konci tejto 9-mesačnej lehoty sa spíše správa o vašich výsledkoch. Ak úspešne ukončíte skúšobnú lehotu, stanete sa úradníkom. Tak ako v prípade všetkých ostatných úradníkov, vaše výsledky sa budú pravidelne posudzovať prostredníctvom ročného procesu hodnotenia pracovníkov Komisie, ktorý má priamy vplyv na postup vo vašej kariére vrátane povýšenia do ďalšej triedy v rámci mzdovej škály Komisie.

Úradníci, ktorí nastúpili do Komisie ako „asistenti“, môžu postúpiť do kategórie „administrátori“ po absolvovaní „certifikačného postupu“. Uvedeným postupom sa vybraným pracovníkom, ktorí preukázali potenciál plniť úlohy administrátora, umožňuje absolvovať súbor modulov povinnej odbornej prípravy a zúčastniť sa na záverečných skúškach. Ak uspejú, môžu sa prihlásiť na pozíciu administrátora.

Plat a ďalšie výhody

Ďalej v texte nájdete zhrnutie hlavných zamestnaneckých výhod. Ak sa zaujímate o presné podrobnosti, môžete si prečítať náš služobný poriadok.

Plat
Základný mesačný plat v Komisii sa pohybuje v rozmedzí približne od 2 300 EUR mesačne u novoprijatého úradníka triedy AST/SC 1 až približne po 16 000 EUR mesačne v prípade úradníka, ktorý v rámci najvyššej triedy AD 16 odpracoval viac ako 4 roky.
Každá trieda je rozdelená na päť platových stupňov s príslušným platovým rastom. Základné platy sa každoročne upravujú v súlade s infláciou a kúpnou silou krajín EÚ. Úplnú platovú tabuľku nájdete v služobnom poriadku (článku 66).

Základný mesačný plat je však len východiskovým bodom na výpočet konkrétnej odmeny. Aby ste zistili jej sumu, musíte k nemu pripočítať príspevky, na ktoré môžete mať nárok, a odpočítať od neho príspevky na sociálne zabezpečenie (dôchodkové, zdravotné a úrazové poistenie) a dane (daň z príjmu a osobitný odvod do rozpočtu EÚ). Podrobnosti nájdete ďalej v texte.

Príspevky
Ak ste kvôli práci pre Európsku komisiu opustili svoju domovskú krajinu, máte nárok na príspevok na expatriáciu vo výške 16 % z vášho základného platu.

Úradníci Komisie majú nárok aj na príspevky súvisiace s rodinou v závislosti od ich rodinnej situácie. Patrí sem príspevok na domácnosť, príspevok na nezaopatrené dieťa, príspevok na vzdelávanie a predškolský príspevok. Tieto príspevky môžu pomôcť pokryť výdavky na starostlivosť o rodinu počas práce pre medzinárodnú organizáciu. Ďalšie informácie možno nájsť v služobnom poriadku (článkoch 62 až 71 a prílohe VII ).

Dôchodok

Úradníci EÚ, ktorí nastúpili do služby pred 1. januárom 2014, by mali odísť do dôchodku vo veku 65 rokov, a tí, ktorí nastúpili po 1. januári 2014, pravdepodobne vo veku 66 rokov. Existuje však aj možnosť odísť na predčasný dôchodok (od veku 58 rokov) a poberať znížený dôchodok alebo pracovať až do veku 67 rokov a vo výnimočných prípadoch až do veku 70 rokov.

Dôchodky sa vyplácajú ako percentuálny podiel záverečného základného platu. Úradníkom sa za každý odpracovaný rok navyšujú dôchodkové práva o 1,8 %, pričom majú nárok na dôchodok vo výške maximálne 70 % z ich záverečného základného platu. Ďalšie informácie možno nájsť v služobnom poriadku (článkoch 77 až 84 a prílohe VIII ).

Zamestnanci môžu požiadať o prevod dôchodkových práv, ktoré nadobudli v predchádzajúcich zamestnaniach alebo ako samostatne zárobkovo činné osoby. Podobne si môžete previesť aj dôchodkové práva, ktoré ste získali počas práce pre Európsku komisiu, do iného dôchodkového fondu. Ďalšie informácie možno nájsť v služobnom poriadku (článkoch 11 a 12 prílohe VIII ).

Počas trvania pracovného pomeru bude váš príspevok na dôchodkové zabezpečenie predstavovať 10,1 % vášho základného platu.

Zdravotné poistenie
Ako úradník Európskej komisie máte vy a vaša rodina nárok využívať výhody spoločného systému zdravotného poistenia Európskych spoločenstiev, ktorý pokrýva zdravotné výdavky do výšky 80 % v prípade väčšiny úkonov (uplatňujú sa maximálne stropy). Okrem toho sa na vás vzťahuje aj úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania.

Spoločný systém zdravotného poistenia je financovaný z príspevkov vo výške približne 2 % základného platu každého úradníka Komisie.

Taktiež sa od vás vyžaduje, aby ste každý rok absolvovali preventívnu lekársku prehliadku. Ďalšie informácie možno nájsť v služobnom poriadku (článkoch 72 až 76 ).

Dane
Keďže ste zamestnanec európskej verejnej správy, váš plat nepodlieha vnútroštátnej dani z príjmu. Platy, ktoré vypláca Komisia svojim úradníkom, namiesto toho priamo podliehajú dani Spoločenstva. Táto daň sa odvádza späť do rozpočtu EÚ, a to vo výške medzi 8 % až 45 % zo zdaniteľnej časti vášho platu. Od roku 2014 do roku 2023 sa bude uplatňovať aj doplnková solidárna daň (pozri článok 66 služobného poriadku ).

Dovolenka a neprítomnosť na pracovisku
Úradníci Komisie majú za každý kalendárny rok nárok na dovolenku v trvaní 24 pracovných dní. K tomuto nároku vám môže byť navyše priznaná dovolenka za čas strávený cestovaním medzi vašou domovskou krajinou a miestom vášho zamestnania. Popri dovolenke za kalendárny rok existujú pravidlá pre osobitnú dovolenku z dôvodu svadby, sťahovania, úmrtia príbuzných alebo závažnej choroby, pôrodu atď. Vo výnimočných prípadoch môžete požiadať aj o neplatené pracovné voľno z osobných dôvodov. Ďalšie informácie možno nájsť v služobnom poriadku (článkoch 57 až 61 a prílohe V ).

Zosúladenie rodinného a pracovného života
V platnosti je množstvo opatrení, ktoré majú pomáhať zabezpečiť, aby práca pre Komisiu prispievala k zdravému pracovnému, osobnému a rodinnému životu. Tieto opatrenia sú zamerané na rodičovskú dovolenku a dovolenku na osobitnú starostlivosť, rozvinutú infraštruktúru starostlivosti o deti a školskú dochádzku, ako aj na moderné pracovné podmienky.

Veľa týchto opatrení sa zaviedlo alebo vylepšilo, keď v máji 2004 vstúpil do platnosti nový služobný poriadok. Ide konkrétne o nárok matiek na 20 týždňov materskej dovolenky a nárok otcov na 10 dní otcovskej dovolenky pri plnom plate, zatiaľ čo počas 6 mesiacov rodičovskej dovolenky sa na každé dieťa poskytuje základný mesačný príspevok.

Ďalšie informácie možno nájsť v služobnom poriadku (článkoch 57 až 61 a prílohách IVa a V ).

Komisia sa snaží zabezpečovať dobré pracovné podmienky po všetkých stránkach: pre úradníkov Komisie a ich rodinných príslušníkov je k dispozícii mnoho oddychových, športových a kultúrnych klubov vrátane atletiky, tanca, divadla, umenia a jazykových výmen.

Commission civil service