Ścieżka nawigacji

Urzędnicy zatrudnieni na stałe

Czym zajmuje się urzędnik?

Wyjątkowe kompetencje i wielokulturowe środowisko pracy sprawiają, że Komisja nie jest podobna do żadnej innej organizacji na świecie. Niezależnie od profilu zawodowego, wśród bardzo wielu dziedzin, w których działa Komisja, prawdopodobnie każdy może znaleźć odpowiednią dla siebie pracę.

Urzędnicy Komisji wykonują szeroki zakres zadań, które można podzielić na trzy kategorie: administratorzy (AD), asystenci (AST) i sekretarze/pracownicy biurowi (AST/SC).

Administrator odgrywa kluczową rolę w procesie legislacyjnym i budżetowym UE. Może on uczestniczyć w koordynowaniu ogólnej polityki gospodarczej państw członkowskich, uczestniczyć w negocjacjach z krajami niebędącymi członkami UE, pomagać we wdrażaniu wspólnej polityki rolnej lub zapewniać jednolitą interpretację i skuteczne stosowanie prawa wspólnotowego. Bez względu na charakter wykonywanej pracy szeroki zakres działalności UE oznacza znaczną odpowiedzialność pracownika już na wczesnym etapie kariery zawodowej w Komisji.

Asystent odgrywa ważną rolę w wewnętrznym zarządzaniu w Komisji, zwłaszcza w odniesieniu do spraw budżetowych i finansowych, zadań kadrowych, czynności informatycznych lub bibliotekarskich. Może on również pomagać we wdrażaniu polityki w różnych obszarach działalności UE.

Sekretarz/pracownik biurowy ma ważną rolę, odpowiadając za prace sekretarskie i biurowe oraz zapewniając efektywne funkcjonowanie danej jednostki administracyjnej.

Jak zostać urzędnikiem?

Urzędnicy są wybierani w drodze otwartych konkursów organizowanych przez Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO). EPSO zajmuje się doborem kadr nie tylko dla Komisji, lecz także dla wszystkich innych instytucji unijnych. Otwarte konkursy są publikowane w Dzienniku Urzędowym i ogłaszane na stronach internetowych EPSO.

W ramach otwartych konkursów przeprowadzane są testy i oceny pozwalające określić umiejętności zawodowe i szereg najważniejszych kompetencji kandydata. Na ogół proces selekcji trwa 5-9 miesięcy od publikacji ogłoszenia o konkursie. Harmonogram aktualnych i planowanych konkursów oraz kilka przykładowych testów można znaleźć na stronach internetowych EPSO.

Organizowane są również specjalne konkursy w celu obsadzenia stanowisk kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla. Więcej informacji na ten temat

Aby proces rekrutacji zakończył się powodzeniem, kandydat, niezależnie od poziomu stanowiska, o jakie się ubiega, musi wykazać się umiejętnościami, wiedzą, inicjatywą i motywacją. Oczywiście, aby być wziętym pod uwagę w procesie selekcji, należy najpierw spełnić wymagania kwalifikacyjne (kwalifikacje, doświadczenie zawodowe itd.) określone w danym ogłoszeniu o konkursie w Dzienniku Urzędowym.

Poziom wymagań musi być co najmniej równy minimalnym normom wymagań kwalifikacyjnych dla grup funkcyjnych „asystenci”, „administratorzy” oraz „sekretarze i pracownicy biurowi” określonym w regulaminie pracowniczym (art. 5 ust. 3). W każdym przypadku kandydat musi być obywatelem jednego z krajów UE (chociaż możliwe są szczególne wyjątki związane z przygotowaniami do rozszerzenia UE), musi mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej, być fizycznie zdolny do wykonywania swoich obowiązków i posiadać odpowiednie cechy charakteru, doskonale znać jeden z języków urzędowych UE i mieć zadowalający poziom znajomości drugiego języka.

Podania o pracę

Nazwiska kandydatów wyłonionych w konkursie umieszcza się na liście rezerwowej, z której instytucje wybierają potrzebnych im pracowników. Listy te są publikowane w Dzienniku Urzędowym. Kandydaci z listy rezerwowej mogą być przyjmowani na wolne stanowiska przez wszystkie zainteresowane służby Komisji.

Departamenty Komisji, po rozpatrzeniu kandydatur wewnętrznych przeglądają listy rezerwowe, gdy poszukują odpowiednich kandydatów do obsadzenia wolnych stanowisk. Warto zadbać o to, by udostępnione informacje były stale aktualne. W tym celu należy wprowadzić swój życiorys do bazy danych EU CV onlinei systematycznie go aktualizować.

Osoba z listy rezerwowej może zostać zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną w jednej z instytucji UE (np. Komisji).

Przed formalnym przyjęciem do pracy wybrany kandydat poddawany jest badaniom lekarskim w służbie medycznej Komisji.

Na zakończenie procesu rekrutacji Dyrekcja Generalna ds. Zasobów Ludzkich przesyła formalną ofertę pracy potwierdzającą przyjęcie do pracy w Komisji. Umieszczenie nazwiska danej osoby na liście rezerwowej nie gwarantuje zatrudnienia jej na stanowisku urzędnika zatrudnionego na stałe. Listy rezerwowe powstałe w wyniku konkursów ogólnych są ważne przez jeden rok. Listy rezerwowe dotyczące innych profili są ważne przez dłuższy okres.

Kariera zawodowa, wynagrodzenie i świadczenia

Ścieżka kariery

System kariery zawodowej w Komisji opiera się na jednolitej tabeli płac z 16 grupami zaszeregowania. Zgodnie z tą tabelą płac asystenci (AST) mogą być zaszeregowani w grupach 1–11, sekretarze/pracownicy biurowi (AST/SC) mogą być zaszeregowani w grupach 1–6, a administratorzy (AD) mogą być zaszeregowani w grupach 5–16.

Otwarte konkursy są zwykle organizowane dla określonych grup zaszeregowania, AD 5 i AD 8, AST/SC i AST 3. Nowo zatrudniani urzędnicy przyjmowani są do pracy w grupie zaszeregowania określonej w ogłoszeniu o konkursie, w którym uczestniczyli.

Każda grupa zaszeregowania składa się z pięciu stopni według stażu pracy. Awans na wyższy stopień w danej grupie zaszeregowania odbywa się automatycznie i wiąże się ze stażem pracy w Komisji. Co dwa lata awansuje się na wyższy stopień, aż do momentu przejścia do następnej grupy zaszeregowania lub osiągnięcia najwyższego stopnia w danej grupie zaszeregowania. Najwyższa grupa zaszeregowania (AD 16) ma tylko trzy stopnie stażu pracy.

Nowo zatrudnionej osobie przyznaje się zwykle pierwszy stopień w jej grupie zaszeregowania. Jeżeli jednak doświadczenie zawodowe danej osoby jest dłuższe niż okres minimalny określony w ogłoszeniu o konkursie, może ona zostać zaklasyfikowana do drugiego stopnia w ramach danej grupy zaszeregowania. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w art. 32 regulaminu pracowniczego.

Osoba rozpoczynająca pracę w Komisji jest zatrudniana na okres próbny. Na koniec tego dziewięciomiesięcznego okresu sporządza się sprawozdanie dotyczące wyników jej pracy. Osoba, która z powodzeniem przechodzi okres próbny, zostaje mianowana na urzędnika. Podobnie jak w przypadku wszystkich innych urzędników, wyniki pracy takiej nowej osoby nadal będą regularnie oceniane w ramach procedury corocznej oceny personelu Komisji, która ma bezpośredni wpływ na przebieg kariery zawodowej, w tym na awans do wyższej grupy zaszeregowania w tabeli płac Komisji.

Urzędnicy rozpoczynający pracę w Komisji w kategorii „asystentów” mogą zostać przeniesieni do kategorii „administratorów” poprzez przejście „procedury certyfikacji”. Procedura ta umożliwia wybranym pracownikom, którzy wykazali, że są zdolni do wykonywania zadań „administratora”, udział w szkoleniu obejmującym zestaw obowiązkowych modułów oraz przystąpienie do egzaminów końcowych. Jeśli wyniki egzaminu są pozytywne, mogą oni ubiegać się o powołanie na stanowisko „administratora”.

Wynagrodzenie i inne świadczenia

Poniżej przedstawiono podsumowanie głównych świadczeń przysługujących pracownikom Komisji. Aby uzyskać dokładne informacje, należy zapoznać się z regulaminem pracowniczym.

Wynagrodzenie
Podstawowe wynagrodzenie miesięczne w Komisji wynosi od około 2 300 euro miesięcznie dla nowo przyjętych pracowników AST/SC 1 do około 16 000 euro dla najwyższych rangą pracowników AD 16 z ponad czteroletnim stażem pracy.
Każda grupa zaszeregowania podzielona jest na pięć stopni według stażu pracy w Komisji z odpowiednimi podwyżkami wynagrodzenia. Wynagrodzenie podstawowe jest corocznie waloryzowane z uwzględnieniem stopy inflacji i siły nabywczej w krajach UE. Kompletna tabela płac jest dostępna w regulaminie pracowniczym (art. 66).

Podstawowe wynagrodzenie miesięczne jest jedynie punktem wyjścia. Aby ustalić kwotę, którą pracownik otrzyma, należy dodać świadczenia, do jakich jest uprawniony, odjąć składki na ubezpieczenie społeczne (składki emerytalne, ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie wypadkowe) oraz inne podatki (podatek dochodowy i tzw. składka solidarnościowa). Więcej informacji na ten temat można znaleźć poniżej.

Świadczenia
Jeśli w celu podjęcia pracy w Komisji Europejskiej dana osoba opuściła swój kraj ojczysty, jest ona uprawniona do specjalnego dodatku zagranicznego równego 16% jej wynagrodzenia podstawowego.

Urzędnicy Komisji mają również prawo do świadczeń rodzinnych zależnie od ich sytuacji rodzinnej. Należy do nich dodatek na gospodarstwo domowe, dodatek na dziecko pozostające na utrzymaniu, dodatek edukacyjny i dodatek na przedszkole dla dziecka. Świadczenia te mogą pomóc w pokryciu kosztów utrzymania rodziny podczas pracy dla organizacji międzynarodowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w regulaminie pracowniczym (art. 62–71 i załącznik VII).

Emerytury

Urzędnicy UE, którzy rozpoczęli służbę przed dniem 1 stycznia 2014 r., przechodzą na emeryturę w wieku 65 lat, urzędnicy UE zatrudnieni po dniu 1 stycznia 2014 r. przechodzą na emeryturę w wieku 66 lat, jednak możliwe jest też wcześniejsze przejście na emeryturę już w wieku 58 lat, przy obniżonych płatnościach emerytalnych, a także praca do ukończenia 67 roku życia lub w wyjątkowych przypadkach do ukończenia 70 roku życia.

Wysokość emerytury odpowiada określonemu odsetkowi ostatniego wynagrodzenia podstawowego. Urzędnicy corocznie uzyskują 1,8% uprawnień emerytalnych i są uprawnieni do emerytury wynoszącej maksymalnie 70% ich ostatniego wynagrodzenia podstawowego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w regulaminie pracowniczym (art. 77–84 i załącznik VIII).

Pracownicy mogą złożyć wniosek o przekazanie swoich uprawnień emerytalnych nabytych z tytułu poprzedniego zatrudnienia lub prowadzenia działalności na własny rachunek. Podobnie, uprawnienia emerytalne nabyte z tytułu pracy w Komisji Europejskiej można przenieść do innego funduszu emerytalnego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w regulaminie pracowniczym (art. 11 i 12 załącznik VIII).

W okresie zatrudnienia składki wpłacane przez pracowników do systemu emerytalno-rentowego wynoszą 10,1% wynagrodzenia podstawowego.

Ubezpieczenie zdrowotne
Urzędnicy Komisji Europejskiej i ich rodziny są uprawnieni do świadczeń ze wspólnego programu ubezpieczeń zdrowotnych Unii Europejskiej, z którego dokonywane są zwroty kosztów większości rodzajów leczenia według stawki 80% (do wysokości określonego maksymalnego pułapu). Ubezpieczenie obejmuje również wypadki i choroby zawodowe.

Środki finansowe ze wspólnego programu ubezpieczeń zdrowotnych pochodzą ze składek wynoszących około 2% miesięcznego wynagrodzenia podstawowego wszystkich urzędników Komisji.

Co roku pracownicy przechodzą obowiązkowe okresowe badania lekarskie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w regulaminie pracowniczym (art. 72–76).

Podatki
Urzędnicy unijni nie płacą we własnym kraju podatku dochodowego od swojego wynagrodzenia. Zamiast tego wynagrodzenie wypłacane przez Komisję podlega opodatkowaniu podatkiem wspólnotowym trafiającym bezpośrednio do budżetu UE. Jest to podatek progresywny obliczany według stawki 8–45% części wynagrodzenia podlegającej opodatkowaniu. W latach 2014–2023 będzie stosowana dodatkowa składka solidarnościowa (zob. art. 66 regulaminu pracowniczego).

Urlopy i nieobecności
Urzędnicy Komisji uprawnieni są do urlopu corocznego w wymiarze 24 dni roboczych. Mogą również otrzymać dodatkowe dni wolne na podróż między ich krajem rodzinnym a miejscem zatrudnienia. Poza urlopem corocznym istnieją przepisy dotyczące urlopów okolicznościowych z tytułu zawarcia małżeństwa, przeprowadzki, śmierci najbliższych lub poważnej choroby, narodzin itd. W szczególnych przypadkach można również ubiegać się o bezpłatny urlop z przyczyn osobistych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w regulaminie pracowniczym (art. 57–61 i załącznik V).

Godzenie życia zawodowego i osobistego
Komisja wprowadziła szereg rozwiązań sprzyjających godzeniu życia zawodowego, osobistego i rodzinnego. Do tych rozwiązań należą urlopy rodzicielskie lub ze względów rodzinnych i urlopy okolicznościowe, rozbudowana infrastruktura opieki nad dziećmi oraz szkoły, a także nowoczesna organizacja pracy.

Wiele z tych rozwiązań wprowadzono lub udoskonalono, kiedy w maju 2004 r. wszedł w życie nowy regulamin pracowniczy. Zaliczyć do nich należy szczególnie prawo matek do 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, a ojców do 10 dni urlopu ojcowskiego, z zachowaniem normalnego wynagrodzenia. Dodatkowo można skorzystać z 6-miesięcznego urlopu rodzicielskiego na dziecko, w czasie którego wypłacane jest podstawowe świadczenie miesięczne.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w regulaminie pracowniczym (art. 57–61 i załączniki IVa i V).

Komisja przyjmuje całościowe podejście do wszelkich aspektów dobrego samopoczucia w pracy. Istnieje wiele ośrodków wypoczynkowych, sportowych i kulturalnych otwartych dla pracowników Komisji i ich rodzin, w tym dla osób zainteresowanych lekkoatletyką, tańcem, teatrem, sztuką i językami.

Commission civil service