Kruimelpad

Ambtenaren in vaste dienst

Wat doet een ambtenaar in vaste dienst?

Door haar uniek takenpakket en de multiculturele werkomgeving is de Commissie een organisatie zoals u die nergens anders tegenkomt! Wat uw profiel ook is, de Commissie is op zoveel gebieden actief dat de kans groot is dat zij ook een passende baan voor u heeft.

De taken van Commissiemedewerkers lopen sterk uiteen en daarom zijn er drie categorieën ambtenaren: administrateurs (AD), assistenten (AST) en secretariaatsmedewerkers/kantoormedewerkers (AST/SC).

Als administrateur speelt u vaak een sleutelrol bij de totstandkoming van de wetgeving en de begroting van de EU. U coördineert bijvoorbeeld het algemene economische beleid van de lidstaten, onderhandelt met niet-EU-landen, helpt bij de ontwikkeling van het gemeenschappelijke landbouwbeleid of ziet erop toe dat de EU-wetgeving uniform wordt geïnterpreteerd en correct wordt toegepast. Op welk gebied u ook werkt, dankzij de uiteenlopende activiteiten van de EU kunt u al vroeg in uw loopbaan een grote verantwoordelijkheid verwachten.

Als assistent speelt u een belangrijke rol in het interne management van de EU-instellingen, bijvoorbeeld bij begrotings- en financiële zaken, personeelszaken, automatisering of bibliotheekbeheer. U kunt ook assisteren bij de uitvoering van beleid op diverse gebieden waarop de EU actief is.

Als secretariaatsmedewerker of kantoormedewerker bent u verantwoordelijk voor het soepel functioneren van een administratieve eenheid.

Hoe word ik ambtenaar in vaste dienst?

Ambtenaren in vaste dienst worden geselecteerd via een algemeen vergelijkend onderzoek, georganiseerd door het Bureau voor Personeelsselectie van de Europese Gemeenschappen (EPSO). EPSO werkt niet alleen voor de Europese Commissie, maar voor alle Europese instellingen. De vergelijkende onderzoeken worden gepubliceerd in het Publicatieblad en aangekondigd op de EPSO-website.

Bij zo'n vergelijkend onderzoek wordt uw beroepsbekwaamheid en een aantal basisvaardigheden getest. In het algemeen duurt de hele selectieprocedure, vanaf de aankondiging, 5 tot 9 maanden. Op de website van EPSO vindt u een overzicht van lopende en geplande vergelijkende onderzoeken en bovendien, als voorproefje, diverse voorbeeldvragen.

Er zijn ook specifieke selectieprocedures/vergelijkende onderzoeken voor management- en topfuncties. Meer hierover...

Om voor het vergelijkend onderzoek te slagen moet u blijk geven van talent, kennis, initiatief en motivatie. Vanzelfsprekend moet u in de eerste plaats voldoen aan de toelatingscriteria (kwalificaties, werkervaring enz.) om aan het selectieproces te mogen deelnemen. Die criteria staan in het Publicatieblad.

De eisen zijn altijd gelijk aan of hoger dan de minimale toelatingseisen voor assistenten en administrateurs, die in artikel 5, lid 3, van het Statuut  staan vermeld. In elk geval moet u onderdaan zijn van een EU-land (specifieke uitzonderingen zijn mogelijk als het gaat om toetredende landen), moet u uw eventuele militaire dienstplicht hebben vervuld, lichamelijk in staat zijn uw functie uit te oefenen, de nodige referenties overleggen en een grondige kennis hebben van een van de talen van de Gemeenschap en voldoende kennis van een tweede.

Solliciteren

 

Geslaagde kandidaten worden op een reservelijst geplaatst, waaruit de instellingen kunnen putten naargelang van hun behoeften. Deze lijsten verschijnen ook in het Publicatieblad. Als u eenmaal op een reservelijst staat, kan een eenheid binnen de Commissie u een baan aanbieden.

De afdelingen van de Commissie raadplegen deze lijst, nadat ze eventueel ook intern kandidaten hebben gezicht,  als zij op zoek zijn naar geschikte kandidaten voor een vacature. Om ervoor te zorgen dat uw gegevens voortdurend up-to-date zijn, vragen wij u uw cv in te vullen en bij te houden via EU CV online.

Als u op de reservelijst staat, kunt u worden opgeroepen voor een sollicitatiegesprek bij een van de EU-instellingen (de Commissie).

U moet tevens een medisch onderzoek bij de medische dienst van de Commissie ondergaan voordat u officieel in dienst kunt treden.

Uiteindelijk krijgt u een formeel aanbod van het directoraat-generaal HR om te bevestigen dat u door de Commissie in dienst bent genomen. Als u op een reservelijst staat, is dat geen garantie dat u ook een baan als ambtenaar in vaste dienst zult krijgen. De reservelijst voor een algemeen vergelijkend onderzoek is één jaar geldig. Voor andere profielen is de lijst langer geldig.

Loopbaan en arbeidsvoorwaarden

Loopbaanontwikkeling

De loopbaanstructuur van de Commissie bestaat uit één salarisschaal met 16 rangen. In deze salarisschaal worden assistenten ingedeeld in rang 1–11, secretariaats- en kantoormedewerkers (AST/SC) in rang 1-6 en administrateurs in rang 5-16.

De vergelijkende onderzoeken worden meestal georganiseerd voor specifieke rangen tussen AD 5 en 8, AST/SC en AST 3. Als pas aangeworven ambtenaar wordt u benoemd in de rang die in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek is vermeld.

Elke rang heeft vijf salaristrappen: u doorloopt deze automatisch naargelang van uw anciënniteit bij de Commissie. U gaat om de twee jaar een trap omhoog tot u tot de volgende rang wordt bevorderd of tot u de laatste trap in de rang hebt bereikt. De allerhoogste rang (AD 16) heeft slechts drie salaristrappen.

Bij uw indiensttreding wordt u normaliter ingedeeld in de eerste trap van de rang waarin u bent benoemd. Wel wordt rekening gehouden met uw beroepservaring als deze langer is dan de minimumperiode die in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek is aangegeven; in dat geval kunt u in de tweede trap van de desbetreffende rang worden ingedeeld. Meer informatie vindt u in artikel 32 van het Statuut .

U begint bij de Commissie als ambtenaar "op proef". Dit duurt 9 maanden en daarna wordt een rapport over uw prestaties opgesteld. Als u de proefperiode met succes doorkomt, wordt u benoemd tot ambtenaar. Net als bij alle andere ambtenaren worden uw prestaties regelmatig geëvalueerd in de jaarlijkse beoordelingsprocedure, die een directe invloed heeft op uw loopbaanontwikkeling, inclusief bevorderingen tot de volgende rang in de salarisschaal van de Commissie.

Daarnaast kunnen ambtenaren die door de Commissie in de categorie "assistenten" worden aangenomen, via de zogeheten certificeringsprocedure doorstromen naar de categorie "administrateurs". Zo krijgen personeelsleden die bewezen potentieel hebben om de taken van een administrateur uit te oefenen, de gelegenheid een reeks verplichte opleidingsmodules te volgen en afsluitende examens af te leggen Als zij daarvoor slagen, mogen ze solliciteren op administrateursposten.

Salaris en andere arbeidsvoorwaarden

Hieronder vindt u in het kort de belangrijkste arbeidsvoorwaarden. Nadere informatie vindt u in het Statuut.

Salaris
Het basissalaris bij de Commissie varieert van circa 2 300 euro per maand voor een pas aangeworven AST/SC 1-ambtenaar tot zo’n 16 000 euro per maand voor een topambtenaar in rang AD 16 met meer dan vier jaar anciënniteit.
Elke rang wordt onderverdeeld in vijf salaristrappen, elk met een bijbehorende salarisverhoging. De basissalarissen worden jaarlijks aangepast aan de inflatie en koopkracht in de EU-landen. De volledige salaristabel vindt u in artikel 66 van het Statuut .

Dit basissalaris is niet uw nettosalaris. Om te weten hoeveel u uiteindelijk in handen krijgt, moet u er de toelagen waar u recht op heeft, bij optellen en de socialezekerheidsbijdragen (pensioen, ziektekostenverzekering en ongevallenverzekering) en belastingen (inkomensbelasting en een speciale EU-heffing) van aftrekken. Meer informatie vindt u hieronder.

Toelagen
Als u uw vaderland heeft moeten verlaten om voor de Europese Commissie te komen werken, heeft u recht op een ontheemdingstoelage van 16% van uw basissalaris.

De Commissie biedt een aantal gezinstoelagen, die afhankelijk zijn van de gezinssituatie van de ambtenaar. Het gaat hierbij onder andere om een kostwinnerstoelage, een kindertoelage, een schooltoelage en een toelage voor nog niet leerplichtige kinderen. Deze vergoedingen komen tegemoet in de kosten van gezinsonderhoud wanneer men voor een internationale organisatie werkt. Meer informatie vindt u in de artikelen 62 tot en met 71 en bijlage VII van het Statuut .

Pensioen

De pensioenleeftijd voor EU-ambtenaren die vóór 1 januari 2014 in dienst zijn getreden, is 65 jaar. Voor wie na 1 januari 2014 is aangeworven, is dat 66 jaar. Het is mogelijk om vanaf 58 jaar vervroegd met pensioen te gaan of om door te werken tot 67 jaar (in uitzonderlijke gevallen tot 70 jaar).

Het pensioen wordt als percentage van het laatste basissalaris uitbetaald. Een ambtenaar bouwt 1,8 % pensioenrechten per jaar op en heeft recht op een maximumpensioen van 70% van het laatste basissalaris. Meer informatie vindt u in de artikelen 77 tot en met 84 en bijlage VIII van het Statuut .

U kunt vragen om de overdracht van pensioenrechten die u in loondienst of als zelfstandige heeft opgebouwd. Ook kunt u de bij de Europese Commissie opgebouwde pensioenrechten laten overdragen naar een ander pensioenfonds. Meer informatie vindt u in de artikelen 11 en 12 van bijlage VIII van het Statuut .

Zolang u werkt, draagt u 10,1 % van uw basissalaris bij aan de pensioenregeling.

Ziektekostenverzekering
Als ambtenaar van de Europese Commissie heeft u, samen met uw gezinsleden, recht op deelname aan het Gemeenschappelijk stelsel van ziektekostenverzekering van de Europese Gemeenschappen, dat de medische kosten van de meeste behandelingen voor 80% vergoedt, tot een bepaalde bovengrens. U wordt ook gedekt door een ongevallen- en beroepsziektenverzekering.

Deze ziektekostenverzekering wordt bekostigd uit een bijdrage van circa 2% van het basissalaris, die iedere maand wordt ingehouden op het salaris van iedere ambtenaar.

Verder worden ambtenaren jaarlijks opgeroepen voor een preventief medisch onderzoek. Meer hierover vindt u in artikel 72 tot en met 76 van het Statuut .

Belastingen
Als Europees ambtenaar betaalt u geen inkomstenbelasting aan het land waar u werkt of waar u vandaan komt. In plaats daarvan is het salaris dat de Europese Commissie uitbetaalt, onderworpen aan een EU-belasting die rechtstreeks in de EU-begroting terugvloeit. Deze belasting wordt geheven over het belastbare deel van het salaris volgens een progressief tarief oplopend van 8% tot 45%. Van 2014 tot 2023 betaalt u bovendien een extra solidariteitsheffing (artikel 66 van het Statuut ).

Verlof en afwezigheid
Ambtenaren van de Commissie hebben recht op 24 dagen vakantieverlof per jaar. Daar bovenop kunt u verlof krijgen ter compensatie van de reistijd tussen uw vaderland en de plaats waar u werkt. Bovendien kunt u in bepaalde gevallen bijzonder verlof krijgen, zoals bij huwelijk, verhuizing, overlijden of ernstige ziekte van naaste familieleden, geboorte enz. In uitzonderlijke gevallen kunt u onbetaald verlof om redenen van persoonlijke aard aanvragen. Meer informatie vindt u in de artikelen 57 tot en met 61 en bijlage V van het Statuut .

Combineren van werk en privéleven
Er zijn diverse voorzieningen om ambtenaren in staat te stellen hun werk bij de Commissie en hun privéleven zo goed mogelijk te combineren. Zo biedt de Commissie de mogelijkheid van ouderschaps- en calamiteitenverlof, een degelijke infrastructuur voor kinderopvang en onderwijs, en moderne arbeidsvormen.

Veel regelingen zijn tot stand gebracht of verbeterd bij de invoering van het nieuwe Statuut in mei 2004. Zo hebben moeders recht op 20 weken moederschapsverlof en vaders op tien dagen vaderschapsverlof, beide volledig doorbetaald, en per kind mag zes maanden ouderschapsverlof worden opgenomen met een maandelijkse basistoelage.

Meer informatie vindt u in de artikelen 57 tot en met 61 en bijlagen IV bis en V van het Statuut .

De Commissie wil op alle mogelijke manieren bijdragen tot het welzijn op het werk: zo hebben personeelsleden van de Commissie en hun gezinsleden toegang tot vrijetijds-, sport- en culturele verenigingen die op uiteenlopende gebieden actief zijn, zoals atletiek, dans, toneel, kunst en taaluitwisseling.

Commission civil service