Navigācijas ceļš

Pastāvīgie ierēdņi

Kas jādara pastāvīgajam ierēdnim

Komisija ar tās unikālajiem uzdevumiem un daudzkultūru darba vidi nav salīdzināma ne ar vienu citu organizāciju pasaulē. Lai kāds būtu jūsu profils, plašajā jomu klāstā, kurā darbojas Komisija, var atrasties īstā darbvieta tieši jums.

Komisijas ierēdņi veic plašu pienākumu klāstu, kas iedalāms trijās kategorijās: administratori (AD), asistenti (AST) un sekretāri/kalpotāji (organizatori) (AST/SC).

administratoram jums var būt nozīmīga loma ES likumdošanas un budžeta procesos, piemēram, dalībvalstu ekonomiskās politikas jautājumu koordinācija, piedalīšanās sarunās ar valstīm, kas nav ES dalībvalstis, palīdzība kopējās lauksaimniecības politikas attīstīšanā vai palīdzība saistībā ar Kopienas tiesību aktu vienveidīgu interpretāciju un efektīvu piemērošanu. Lai ko jūs darītu, ES darbību plašais spektrs nozīmē, ka jūs varat sagaidīt augstu atbildības līmeni jau agrīnā jūsu karjeras pakāpē.

asistentam jums var būt nozīmīga loma Komisijas iekšējā pārvaldībā, galvenokārt budžeta un finanšu jautājumos, personāla darbā, datorlietās un izdevējdarbībā. Jūs varat arī piedalīties politikas virzienu īstenošanā dažādās ES darbības jomās.

sekretārs/kalpotājs (organizators) jūs varat pildīt nozīmīgus uzdevumus, veicot sekretariāta un organizatoriskus pienākumus un nodrošinot efektīvu administratīvas vienības darbību.

Kā kļūt par pastāvīgo ierēdni

Pastāvīgie ierēdņi tiek atlasīti atklātajos konkursos, kurus rīko Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO). EPSO veic personāla atlasi ne vien Komisijai, bet arī visām pārējām Eiropas iestādēm. Paziņojumi par atklātajiem konkursiem tiek publicēti Oficiālajā Vēstnesī un izsludināti EPSO tīmekļa vietnē.

Atklātajos konkursos jāveic testi un uzdevumi, kas izstrādāti, lai novērtētu jūsu profesionālās spējas un virkni pamatprasmju. Kopumā atlases procedūra norisinās 5 līdz 9 mēnešus, sākot ar konkursa paziņojuma publikācijas dienu. Pašreiz notiekošo un paredzēto konkursu grafiks, kā arī daži testu paraugi ir pieejami EPSO tīmekļa vietnē.

Var tikt rīkoti arī īpaši konkursi uz vidējā un augstākā līmeņa vadītāju vietām. Uzziniet vairāk

Lai kļūtu par veiksmīgu kandidātu, jums ikvienā līmenī jāparāda spējas, zināšanas, iniciatīva un motivācija. Protams, lai jūs tiktu izraudzīts atlases procesam, pirmām kārtām jums jāatbilst atlases kritērijiem (izglītība, darba pieredze u. tml.), kas tiek prasīti attiecīgajā konkursā, kura paziņojums ir publicēts Oficiālajā Vēstnesī.

Prasības vienmēr atbilst vai ir augstākas nekā minimālie atlases kritēriji "asistentu" un "administratoru" un "sekretāru un kalpotāju (organizatoru)" grupām, kuri ir izklāstīti Civildienesta noteikumu (5. panta 3. punktā ). Visos gadījumos jums jābūt kādas ES dalībvalsts pilsonim (īpaši izņēmumi var būt saistībā ar gatavošanos ES paplašināšanās kārtai), jums jābūt izpildījušam militārā dienesta pienākumus, jābūt fiziski spējīgam veikt savus uzdevumus, jāpiemīt atbilstošām rakstura īpašībām un ļoti labi jāzina viena no ES oficiālajām valodām un apmierinoši jāzina kāda cita ES oficiālā valoda.

Pieteikšanās darbā

Pretendentus, kas izturējuši konkursu, iekļauj kandidātu rezerves sarakstā, ko iestādes izmanto atbilstoši savām vajadzībām. Šie saraksti tiek publicēti Oficiālajā Vēstnesī. Kandidāti, kuru vārdi ir ierakstīti rezerves sarakstā, var tikt pieņemti darbā vakantā darba vietā ikvienā ieinteresētā Komisijas dienestā.

Komisijas departamenti izskata rezerves sarakstus pēc tam, kad tie ir izskatījuši iespējas attiecībā uz iekšējiem kandidātiem, meklējot atbilstošus darbiniekus vakantajām darba vietām. Lai nodrošinātu to, ka pieejamā informācija pastāvīgi tiktu atjaunināta, lūdzam iesniegt jūsu CV (un regulāri to atjaunināt), izmantojot tiešsaistes formu EU CV online.

Ja jūsu vārds ir ierakstīts rezerves sarakstā, jūs var uzaicināt uz darba interviju kādā no ES iestādēm (Komisijā).

Jums ir arī jāveic medicīniskā pārbaude Komisijas medicīnas dienestā, pirms jūs tiekat oficiāli pieņemts darbā.

Visbeidzot, jūs saņemsiet oficiālu darba piedāvājumu no Cilvēkresursu (HR) ģenerāldirektorāta, kurā tiek apstiprināts, ka jūs esat pieņemts darbā Komisijā. Jūsu vārda iekļaušana rezerves sarakstā negarantē, ka jūs tiksiet pieņemts strādāt pastāvīgā ierēdņa amata vietā. Vispārējo konkursu rezerves sarakstu derīguma termiņš ir viens gads. Attiecībā uz citiem profiliem tas ir ilgāks.

Karjera un ieguvumi

Karjeras virzība

Karjeras sistēma Komisijā ietver vienotu atalgojuma skalu, kurā ir 16 pakāpes. Šajā atalgojuma skalā asistenti (AST) var ieņemt 1. līdz 11. pakāpi, sekretāri/kalpotāji (organizatori) var ieņemt 1. līdz 6. pakāpi un administratori var ieņemt 5. līdz 16. pakāpi.

Atklātos konkursus parasti rīko konkrētām pakāpēm no AD5 līdz AD8, AST/SC un AST 3. Stājoties amatā kā jaunpieņemtam ierēdnim, jums tiks piešķirta pakāpe, kas minēta tā konkursa paziņojumā, kuru jūs esat nokārtojis.

Katrai pakāpei ir pieci līmeņi: jūsu virzība uz augšu pa šiem līmeņiem norisināsies automātiski atbilstoši Komisijā nostrādātajam laikam. Ik pa diviem gadiem jūs pavirzīsieties par vienu līmeni, līdz tiksiet paaugstināts līdz nākamajai pakāpei vai sasniegsiet pēdējo attiecīgās pakāpes līmeni. Visaugstākajai pakāpei (AD 16) ir tikai trīs līmeņi.

Pirmo reizi pieņemot darbā, parasti piešķir pirmo līmeni tajā pakāpē, kurā jūs esat iecelts darbā. Tomēr, ja jūsu darba pieredze pārsniedz konkursa paziņojumā prasīto minimālo periodu, tā tiek ņemta vērā, un jums var piešķirt attiecīgās pakāpes otro līmeni. Sīkāku informāciju skatīt Civildienesta noteikumu 32. pantā .

Jūs uzsāksiet darbu Komisijā kā ierēdnis "uz pārbaudes laiku". Šā 9 mēnešu perioda beigās tiks uzrakstīts ziņojums par jūsu darbu. Ja jūs sekmīgi esat izturējis pārbaudes laiku, jūs tiekat apstiprināts ierēdņa amatā. Tāpat kā visiem ierēdņiem, jūsu pienākumu izpilde tiks regulāri vērtēta Komisijas ikgadējās personāla darba novērtēšanas gaitā, kam ir tieša ietekme uz jūsu karjeras virzību, tostarp paaugstināšanu nākamajā pakāpē Komisijas atalgojuma skalā.

Ierēdņi, kas sāk darbu Komisijā "asistentu" kategorijā, var pāriet "administratoru" kategorijā", veicot "sertifikācijas procedūru". Tas ļauj atlasītajam personālam, kas parādījis spējas veikt "administratora" pienākumus, izpildīt virkni obligātu mācību moduļu un nokārtot beigu eksāmenus. Ja viņi to veiksmīgi paveic, viņi var pieteikties "administratora" amatam.

Atalgojums un citi ieguvumi

Turpmāk jūs varat atrast mūsu galveno ieguvumu kopsavilkumu. Sīkākai informācijai jūs varat skatīt Civildienesta noteikumus.

Atalgojums
Komisijas ikmēneša pamatalga ir no aptuveni 2300 euro mēnesī jaunpieņemtam ierēdnim AST/SC 1 pakāpē līdz aptuveni 16 000 euro mēnesī augstākā AD 16 līmeņa ierēdnim ar vairāk nekā 4 gadu stāžu.
Katra pakāpe ir iedalīta piecos stāža līmeņos ar atbilstošu algas palielinājumu. Pamatalgas ik gadu tiek pielāgotas saskaņā ar inflāciju un pirktspēju ES valstīs. Pilnīga atalgojuma tabula ir pieejama Civildienesta noteikumos (66. pants).

Mēneša pamatalga ir tikai sākumpunkts. Lai uzzinātu, cik daudz jūs saņemsiet, jums vēl jāpieskaita pabalsti, kas jums pienākas, un jāatrēķina sociālā nodrošinājuma iemaksas (pensija, veselības un negadījumu apdrošināšana) un citi nodokļi (ienākumu nodoklis un īpašā ES nodeva). Sīkāka informācija atrodama turpmāk.

Pabalsti
Ja jūs esat atstājis savu izcelsmes valsti un ieradies strādāt Eiropas Komisijā, jums pienākas ekspatriācijas pabalsts 16 % apmērā no jūsu pamatalgas.

Komisijas ierēdņiem pienākas daži ģimenes pabalsti atbilstoši viņu ģimenes situācijai. Tas ietver mājsaimniecības pabalstu, pabalstu par apgādībā esošu bērnu, izglītības pabalstu un pirmsskolas pabalstu. Šie pabalsti var palīdzēt segt ģimenes aprūpes izdevumus, strādājot starptautiskā organizācijā. Vairāk informācijas skatīt Civildienesta noteikumos (62. līdz 71. pants un VII pielikums ).

Pensija

ES ierēdņu, kuri uzsākuši dienestu pirms 2014. gada 1. janvāra, pensionēšanās vecums ir 65 gadi, ES ierēdņu, kuri pieņemti darbā pēc 2014. gada 1. janvāra, pensionēšanās vecums ir 66 gadi, bet ir iespējama pirmstermiņa pensionēšanās ar samazinātu pensiju no 58 gadu vecuma vai arī darbs līdz 67 gadu vecumam, vai izņēmuma gadījumos – līdz 70 gadu vecumam.

Pensijas lielumu nosaka procentos no pēdējās pamatalgas. Ierēdņi uzkrāj tiesības uz pensiju 1,8 % apmērā katru gadu un viņiem pienākas maksimālā pensija 70 % apmērā no pēdējās pamatalgas. Vairāk informācijas skatīt Civildienesta noteikumos (77. līdz 84. pants un VIII pielikums ).

Personāls var pieteikties to pensijas tiesību pārvedumam, kas viņiem jau ir no iepriekšējās darbavietas vai kā pašnodarbinātām personām. Līdzīgi jūs varat arī pārvest pensijas tiesības, ko jūs iegūstat, strādājot Eiropas Komisijā, uz citu pensiju fondu. Vairāk informācijas skatīt Civildienesta noteikumos (11. līdz 12. pants un VIII pielikums ).

Strādājot jūsu iemaksas pensijas shēmā atbilst 10,1 % no pamatalgas.

Slimības apdrošināšana
Kā Eiropas Komisijas ierēdnim jums un jūsu ģimenei ir tiesības izmantot Eiropas Kopienu kopīgo veselības apdrošināšanas shēmu, kas sedz medicīnas izdevumus 80 % apmērā attiecībā uz lielāko daļu ārstniecības izdevumu (ievērojot maksimālās robežas). Jums ir arī negadījumu apdrošināšana un apdrošināšana arodslimību gadījumiem.

Kopīgās veselības apdrošināšanas shēmas pamatā ir iemaksas 2 % apmērā no ikviena Komisijas ierēdņa pamatalgas.

Jums ir arī ik gadu jāpārbauda veselība profilaktiskajā medicīniskajā pārbaudē. Vairāk informācijas skatīt Civildienesta noteikumos (72. līdz 76. pants ).

Nodokļi
Kā Eiropas civildienesta ierēdnim jums nav jāmaksā valsts ienākuma nodoklis no jūsu algas. Taču no Komisijas izmaksātajām algām tieši tiek iekasēts Kopienu nodoklis, kuru tieši iemaksā atpakaļ ES budžetā. Šo nodokli progresīvi piemēro ar nodokli apliekamajai algas daļai 8 % līdz 45 % apmērā no ar nodokli apliekamās algas daļas. Papildu "solidaritātes nodoklis" ir ieviests laikposmam no 2014. līdz 2023. gadam (sk. Civildienesta noteikumu 66. pantu ).

Atvaļinājums un prombūtne
Komisijas ierēdņiem ir tiesības uz ikgadējo atvaļinājumu, kas ir 24 darba dienas. Papildus šim atvaļinājumam jūs varat izmantot arī atvaļinājumu par dienām, kas pavadītas ceļā starp jūsu izcelsmes valsti un vietu, kurā jūs strādājat. Papildus ikgadējam atvaļinājumam ir spēkā noteikumi par īpašo atvaļinājumu laulību gadījumā, mainot dzīvesvietu, radinieku nāves vai smagas slimības gadījumā, bērnu dzimšanas gadījumā u. tml. Izņēmuma gadījumos jūs varat arī pieprasīt bezalgas atvaļinājumu personisku iemeslu dēļ. Vairāk informācijas skatīt Civildienesta noteikumos (57. līdz 61. pants un V pielikums ).

Profesionālās un privātās dzīves līdzsvarošana
Ir veikti vairāki pasākumi, kas palīdz nodrošināt to, ka darbs Komisijā veicina veselīgu profesionālo, personisko un ģimenes dzīvi. Šie pasākumi lielākoties vērsti uz vecāku atvaļinājumu, sēru atvaļinājumu un spēcīgu bērnu aprūpes un skolu infrastruktūru, kā arī modernu darba laika organizāciju.

Daudzi no šiem pasākumiem tika ieviesti vai uzlaboti, kad 2004. gada maijā stājās spēkā jaunie Civildienesta noteikumi. Konkrētāk, mātes ieguva tiesības uz 20 nedēļu ilgu dzemdību atvaļinājumu un tēvi – uz 10 dienu ilgu tēva atvaļinājumu, saglabājot parasto darba algu, savukārt par katru bērnu ir tiesības saņemt 6 mēnešus ilgu vecāku atvaļinājumu, saņemot ikmēneša pamata pabalstu.

Vairāk informācijas skatīt Civildienesta noteikumos (57. līdz 61. pants un IV.a un V pielikums ).

Komisija īsteno vienotu pieeju visiem labklājības aspektiem darbā: Komisijas darbiniekiem un viņu ģimenēm ir pieejami arī daudzi brīvā laika pavadīšanas veidi, sporta un kultūras klubi, tostarp atlētikas, deju, teātra, mākslas un valodu jomā.

Commission civil service