Naršymo kelias

Nuolatiniai pareigūnai

Kokį darbą dirba nuolatiniai pareigūnai?

Dėl unikalių įgaliojimų ir daugiakultūrės darbo aplinkos Komisija nepanaši į jokią kitą pasaulio organizaciją. Kad ir koks jūsų profilis, vien dėl Komisijos veiklos sričių įvairovės joje tikrai galite rasti tinkamą darbą.

Komisijos pareigūnai atlieka įvairiausias užduotis ir skirstomi į tris kategorijas: administratorius (AD), padėjėjus (AST) ir sekretorius bei raštinės darbuotojus (AST/SC).

Kaip administratorius galite atlikti svarbų vaidmenį ES teisės aktų ir biudžeto procesuose: koordinuoti valstybių narių bendrąsias ekonominės politikos kryptis, dalyvauti derybose su ES nepriklausančiomis šalimis, padėti vykdyti bendrąją žemės ūkio politiką, užtikrinti, kad būtų vienodai aiškinama ir veiksmingai taikoma Bendrijos teisė ir kt. Kad ir ką dirbtumėte, dėl ES veiklos sričių įvairovės nuo pat karjeros pradžios jūsų pareigos gali būti labai atsakingos.

Kaip padėjėjas galite atlikti svarbų vaidmenį vidiniame Komisijos valdyme, ypač biudžeto ir finansų reikalų, personalo, kompiuterių ir bibliotekininkystės srityse. Be to, galite padėti įgyvendinti įvairių ES veiklos sričių politiką.

Galite atlikti svarbų vaidmenį ir būdamas atsakingas už sekretoriaus arba raštinės darbą bei užtikrindamas, kad efektyviai veiktų administracijos skyrius.

Kaip tapti nuolatiniu pareigūnu?

 Nuolatiniai pareigūnai atrenkami per Europos personalo atrankos tarnybos (EPSO) rengiamus viešus konkursus. EPSO atrenka darbuotojus ne tik Komisijai, bet ir visoms kitoms ES institucijoms. Apie viešus konkursus skelbiama Oficialiajame leidinyje ir EPSO svetainėje.

Vieši konkursai sudaryti iš testų ir vertinimo užduočių, skirtų įvertinti jūsų profesinius gebėjimus ir įvairią pagrindinę kompetenciją. Paprastai atrankos procedūra trunka 5–9 mėnesius nuo pranešimo apie konkursą paskelbimo. Vykstančių ir planuojamų konkursų tvarkaraštis bei testų pavyzdžiai skelbiami EPSO svetainėje.

Taip pat gali būti rengiami konkursai viduriniosios ir aukščiausiosios grandies vadovų pareigoms eiti.

Gali būti rengiami ir specialūs konkursai vidurinės grandies ir vyresniųjų vadovų pareigoms. Daugiau informacijos...

Norint laimėti bet kurio lygmens konkursą reikia pademonstruoti gebėjimus, žinias, iniciatyvą ir motyvaciją. Žinoma, kad būtumėte pakviestas į atranką, pirmiausia turite atitikti konkurso tinkamumo kriterijus (kvalifikacijos, profesinės patirties ir kt.), kurie skelbiami Oficialiajame leidinyje.

Reikalavimai visada atitinka Tarnybos nuostatuose (5 straipsnio 3 dalyje ) nurodytus minimalius padėjėjų, administratorių ir sekretorių bei raštinės darbuotojų grupių tinkamumo reikalavimus arba yra už juos griežtesni. Bet kokiu atveju privalote būti kurios nors ES šalies pilietis (nors rengiantis ES plėtros etapams gali būti daroma tam tikrų išimčių), privalote būti atlikęs visas karo tarnybos prievoles, būti fiziškai pajėgus vykdyti savo pareigas, pateikti atitinkamas rekomendacijas, labai gerai mokėti vieną iš ES oficialiųjų kalbų ir pakankamai gerai mokėti kitą ES kalbą.

Kreipimasis dėl darbo

 

Konkursą laimėję kandidatai įtraukiami į rezervo sąrašą, iš kurio naujus darbuotojus institucijos renkasi pagal savo poreikius. Šie sąrašai skelbiami Oficialiajame leidinyje. Kandidatus iš rezervo sąrašo į laisvą darbo vietą gali įdarbinti bet kuri suinteresuota Komisijos tarnyba.

Ieškodami tinkamų asmenų į laisvas darbo vietas Komisijos padaliniai kandidatus iš rezervo sąrašo renkasi pirma apsvarstę vidaus darbuotojų kandidatūras. Kad jūsų nurodyta informacija visuomet būtų naujausia, pateikite savo gyvenimo aprašymą (ir nuolat jį atnaujinkite) duomenų bazėje"EU CV online".

Jei esate rezervo sąraše, galite būti pakviestas į darbo pokalbį vienoje iš ES institucijų (Komisijoje).

Be to, prieš jus įdarbinant oficialiai Komisijos medicinos tarnyba turės patikrinti jūsų sveikatą.

Galiausiai iš Žmogiškųjų išteklių generalinio direktorato gausite oficialų darbo pasiūlymą, kuriame bus patvirtinta, kad esate įdarbintas Komisijoje. Įtraukimas į rezervo sąrašą nėra garantija, kad būsite įdarbintas nuolatiniu pareigūnu. Bendro profilio konkursų rezervo sąrašai galioja vienus metus, o kitų profilių konkursų – ilgiau

Karjera ir darbo sąlygos

Karjera

Komisijos karjeros sistemą sudaro 16 kategorijų bendra atlyginimų skalė. Pagal šią atlyginimų skalę padėjėjai (AST) gali būti priskirti 1–11 kategorijoms, sekretoriai ir raštinės darbuotojai (AST/SC) – 1–6 kategorijoms, o administratoriai (AD) – 5–16 kategorijoms.

Vieši konkursai paprastai rengiami konkrečių kategorijų pareigoms eiti: nuo AD 5 iki AD 8, AST/SC ir AST 3. Įsidarbinus pareigūnu būsite priskirti kategorijai, nurodytai pranešime apie konkursą, kurį laimėjote.

Kiekvieną kategoriją sudaro penkios pakopos. Į aukštesnę pakopą pakylate automatiškai pagal savo darbo stažą Komisijoje. Kas dvejus metus pakylate po vieną pakopą, kol esate paaukštinamas ir esate priskiriamas aukštesnei kategorijai arba kol pasiekiate paskutinę kategorijos pakopą. Pačią aukščiausią kategoriją (AD 16) sudaro tik trys pakopos.

Naujiems darbuotojams paprastai skiriama pirma atitinkamos kategorijos pakopa. Vis dėlto, jei jūsų profesinė patirtis yra didesnė negu pranešime apie konkursą reikalaujamas minimalus laikotarpis, į ją atsižvelgiama ir jums gali būti skirta antra kategorijos pakopa. Daugiau informacijos pateikiama Tarnybos nuostatų 32 straipsnyje .

Pradėjus dirbti Komisijoje jums bus nustatytas bandomasis laikotarpis. Šio 9 mėnesių laikotarpio pabaigoje bus parengta jūsų darbo rezultatų ataskaita. Jei per bandomąjį laikotarpį pasirodysite gerai, tapsite pareigūnu. Komisija ir toliau reguliariai kasmet vertins jūsų, kaip ir visų kitų pareigūnų, darbo rezultatus. Tai turės tiesioginės įtakos jūsų karjeros raidai, įskaitant aukštesnės kategorijos Komisijos atlyginimų skalėje suteikimą.

Komisijoje padėjėjais įsidarbinę pareigūnai naudodamiesi atestacijos procedūra gali pereiti į administratorių kategoriją. Taip atrinktiems darbuotojams, kurie įrodė, kad gali atlikti administratorių kategorijos užduotis, sudaromos sąlygos lankyti privalomus mokymus ir laikyti galutinius egzaminus. Juos išlaikę, jie gali teikti paraiškas užimti administratorių kategorijos darbo vietas.

Atlyginimas ir darbo sąlygos

Toliau apžvelgiamos pagrindinės darbo sąlygos. Išsami informacija pateikiama Tarnybos nuostatuose.

Atlyginimas
Baziniai mėnesiniai Komisijos atlyginimai yra apytiksliai nuo 2 300 eurų (tiek uždirba naujas AST/SC 1 kategorijos darbuotojas) iki 16 000 eurų (tiek uždirba daugiau kaip 4 metų darbo stažą turintis aukščiausio AD 16 kategorijos lygmens pareigūnas).
Kiekvieną kategoriją sudaro penkios pakopos, pagal kurias atitinkamai didėja atlyginimas. Baziniai atlyginimai kasmet koreguojami atsižvelgiant į infliaciją ir perkamąją galią ES šalyse. Visų atlyginimų lentelė pateikta Tarnybos nuostatuose (66 straipsnyje).

Tačiau bazinis mėnesinis atlyginimas yra tik pirmas žingsnis. Jei norite sužinoti, kiek uždirbsite, turite pridėti išmokas, į kurias galite turėti teisę, atimti socialinio draudimo įmokas (pensijų, sveikatos ir draudimo nuo nelaimingų atsitikimų) ir kitus mokesčius (pajamų mokestį ir specialų ES solidarumo mokestį). Daugiau informacijos pateikiama toliau.

Išmokos
Jeigu dėl darbo Europos Komisijoje jums teko išvykti iš savo šalies, turite teisę gauti ekspatriacijos išmoką, kuri lygi 16 % jūsų bazinio atlyginimo.

Komisijos pareigūnai gali gauti su šeima susijusių išmokų – jos priklauso nuo jų šeimos padėties. Tai išmoka šeimai, išmoka vaikui išlaikyti, mokymosi ir ikimokyklinio amžiaus vaikų išlaikymo pašalpos. Šiomis išmokomis gali būti iš dalies padengiamos šeimos priežiūros išlaidos dirbant tarptautinėje organizacijoje. Išsamesnės informacijos pateikiama Tarnybos nuostatuose (62–71 straipsniuose ir VII priede ).

Pensijos

Iki 2014 m. sausio 1 d. tarnybą pradėję ES pareigūnai į pensiją išeis būdami 65 metų, o po 2014 m. sausio 1 d. tarnybą pradėję ES pareigūnai – 66 metų. Į pensiją išeiti galima ir anksčiau – 58 metų (tuomet pensija bus mažesnė), tačiau galima dirbti ir iki 67 metų ar, išimties tvarka, iki 70 metų.

Pensiją sudaro tam tikra paskutinio bazinio atlyginimo procentinė dalis. Kiekvienais metais pareigūnai sukaupia 1,8 % teisių į pensiją. Jie turi teisę gauti ne didesnę pensiją kaip 70 % jų paskutinio bazinio atlyginimo. Išsamesnės informacijos pateikiama Tarnybos nuostatuose (77–84 straipsniuose ir VIII priede ).

Darbuotojai gali pervesti teises į pensiją, jau įgytas ankstesnėje darbovietėje arba dirbant savarankiškai. Atitinkamai Europos Komisijoje sukauptas teises į pensiją galite pervesti ir į kitą pensijų fondą. Išsamesnės informacijos pateikiama Tarnybos nuostatuose (VIII priedo 11–12 straipsniuose ).

Pensijų fondo įmokoms bus skiriama 10,1 % jūsų bazinio atlyginimo.

Sveikatos draudimas
Jei esate Europos Komisijos pareigūnas, jūs ir jūsų šeima turite teisę naudotis Europos Bendrijų bendrąja sveikatos draudimo sistema. Pagal ją už daugumos rūšių gydymo paslaugas kompensuojama 80 % medicininių išlaidų (nustatytos viršutinės ribos). Jūs taip pat būsite apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų ir nuo profesinių ligų.

Bendroji sveikatos draudimo sistema finansuojama iš įmokų: apie 2 % kiekvieno Komisijos pareigūno bazinio mėnesinio atlyginimo.

Be to, reikalaujama kasmet profilaktiškai tikrintis sveikatą. Daugiau informacijos pateikiama Tarnybos nuostatuose (72–76 straipsniuose ).

Mokesčiai
Kadangi esate ES tarnautojas, iš savo atlyginimo neturite mokėti nacionalinio pajamų mokesčio. Iš Komisijos pareigūnams mokamo atlyginimo tiesiogiai nuskaičiuojamas Bendrijos mokestis, kuris vėl sumokamas tiesiai į ES biudžetą. Šio progresinio mokesčio tarifas siekia 8–45 % jūsų atlyginimo apmokestinamos dalies. 2014–2023 m. taikomas papildomas solidarumo mokestis (žr. Tarnybos nuostatų 66 straipsnį ).

Atostogos ir nebuvimas darbe
Komisijos pareigūnai turi teisę į 24 darbo dienų kasmetines atostogas. Dar galite gauti atostogų padengti kelionės iš savo šalies į šalį, kurioje dirbate, ir atgal laikui. Be kasmetinių atostogų, numatytos specialiųjų atostogų taisyklės vestuvių, persikraustymo į kitą būstą, giminaičių mirties arba rimtos ligos, gimdymo ir kitais atvejais. Išimtinėmis aplinkybėmis galite prašyti ir nemokamų atostogų dėl asmeninių priežasčių. Daugiau informacijos pateikiama Tarnybos nuostatuose (57–61 straipsniuose ir V priede ).

Profesinio ir asmeninio gyvenimo derinimas
Numatyta įvairių priemonių, skirtų užtikrinti, kad dirbant Komisijoje būtų galima išlaikyti profesinio, asmeninio ir šeimos gyvenimo pusiausvyrą. Tai vaiko priežiūros atostogos, atostogos dėl artimųjų ligos ar laidotuvių, tvirta vaikų priežiūros ir mokyklinio lavinimo infrastruktūra bei šiuolaikinė darbo tvarka.

Daugelis iš šių priemonių buvo įdiegtos arba patobulintos 2004 m. gegužę įsigaliojus naujiems Tarnybos nuostatams. Visų pirma motinos turi teisę į 20 savaičių nėštumo ir gimdymo atostogas, o tėvai – į 10 dienų tėvystės atostogas, per kurias gauna įprastą atlyginimą. Per kiekvienam vaikui numatytas 6 mėnesių vaiko priežiūros atostogas mokama bazinė mėnesinė išmoka.

Išsamesnės informacijos pateikiama Tarnybos nuostatuose (57–61 straipsniuose ir IVa bei V prieduose ).

Komisija siekia užtikrinti gerovę darbo vietoje visapusiškai: darbuotojams ir jų šeimoms siūloma daugybė laisvalaikio, sporto ir kultūros klubų, kuriuose galima, pavyzdžiui, sportuoti, šokti, vaidinti teatre, užsiimti menu ar tobulinti užsienio kalbų žinias.

Commission civil service