Navigatsioonitee

Alalised ametnikud

Alalise ametniku ülesanded

Euroopa Komisjon on erakordselt laia ülesannete ringiga paljukultuuriline asutus, mis pakub ainulaadset töökeskkonda kogu maailmas. Komisjoni tegevusvaldkondade mitmekesisus võimaldab Teil leida erialast sõltumata endale sobiva töökoha.

Komisjoni ametnikud on jaotatud kolme kategooriasse: administraatorid (AD), assistendid (AST) ning sekretärid ja kantseleitöötajad (AST/SC).

Administraatorina võite täita olulisi ülesandeid ELi seadusandliku ja eelarvemenetluse raames, koordineerida liikmesriikide üldmajanduspoliitikat, osaleda läbirääkimistes ELi mittekuuluvate riikidega, aidata ellu viia ühist põllumajanduspoliitikat või aidata tagada ühenduse õigusaktide ühtset tõlgendamist ning tõhusat kohaldamist. Sõltumata oma erialast võite täita tänu ELi laiale tegevusvaldkonnale varakult vastutusrikkaid ülesandeid.

Assistendina võib Teil olla oluline roll komisjoni sisehaldussüsteemis, täites eri ülesandeid eelarve, finants-, personali- ja IT valdkonnas või raamatukogus. Võite osaleda ka ELi eri tegevusvaldkondade poliitika elluviimises.

Sekretäri või kantseleitöötajana võib Teil olla oluline roll haldusüksuse tõhusa toimimise tagamises.

Kuidas saada tööd alalise ametnikuna

Alalised ametnikud valitakse välja Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) korraldatud avalike konkursside kaudu. EPSO tegeleb peale komisjoni ka muude ELi institutsioonide personalivalikuga. Teave avalike konkursside kohta avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ning EPSO veebisaidil.

Avalikud konkursid koosnevad testidest ja harjutustest, millega hinnatakse Teie ametialaseid oskusi ja võimeid mitmes olulises valdkonnas. Üldjuhul kulub valikumenetluse läbiviimiseks 5–9 kuud alates konkursikutse avaldamisest. Käimasolevate ja kavandatavate konkursside ajakava ning näidistestidega saab tutvuda EPSO veebisaidil.

Kesk- ja kõrgema astme juhtide leidmiseks võidakse korraldada erikonkursse. Lisateavet...

Mis tahes konkursi edukaks läbimiseks tuleb demonstreerida oma võimeid, teadmisi, algatusoskust ning motiveeritust. Loomulikult peate enne konkursil osalemist vastama kehtestatud valikukriteeriumidele (kvalifikatsioon, töökogemus jne), mis avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Esitatavad nõuded vastavad personalieeskirjades (artikli 5 lõige 3 ) avaldatud administraatori, assistendi või sekretäri ja kantseleitöötaja kategooria miinimumnõuetele või ületavad neid. Te peate tingimata olema ELi liikmesriigi kodanik (laienemise puhul võib teha erandeid), olema läbinud sõjaväeteenistuse (kui olete sõjaväekohuslane), olema ülesannete täitmiseks hea füüsilise tervise juures, esitama sobivad iseloomustused ning valdama täielikult üht ELi ametlikku keelt ning rahuldavalt veel mõnda ELi ametlikku keelt.

Tööleasumine

Konkursi edukalt läbinud kandidaadid kantakse reservnimekirja, mille põhjal institutsioonid võtavad vajaduse korral tööle uusi töötajaid. Nimekirjad avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas. Kui Teid on kantud reservnimekirja, võivad komisjoni huvitatud talitused Teid palgata vabale ametikohale.

Komisjoni talitused uurivad reservnimekirju vabade ametikohtade täitmiseks pärast seda, kui sisekonkurss on lõppenud. Selleks et Teid käsitlev teave püsiks värske, palutakse Teil veebisaidi EU CV onlinekaudu sisestada oma CV ja seda regulaarselt ajakohastada.

Kui Te olete sobiv kandidaat vabale ametikohale, kutsutakse Teid komisjoni vestlusele.

Enne töölevõtmist tuleb Teil läbida ka tervisekontroll komisjoni meditsiinitalituses.

Seejärel saate personali- ja turvalisusküsimuste peadirektoraadilt ametliku tööpakkumise, milles kinnitatakse, et Euroopa Komisjon võtab Teid tööle. Reservnimekirja kandmine ei taga veel töölevõttu alalise ametnikuna. Üldkonkursside nimekirjad kehtivad 1 aasta. Muude konkursside nimekirjad võivad kehtida kauem.

Karjäär ja töötasu

Karjäär

Komisjoni palgaastmestik koosneb 16 palgaastmest. Assistendid saavad töötada palgaastmetel AST 1–11, sekretärid ja kantseleitöötajad palgaastmetel AST/SC 1–6 ning administraatorid palgaastmetel AD 5–16.

Avalikke konkursse korraldatakse tavaliselt kindlatele palgaastmetele: AD 5–8, AST/SC 3 ja AST 3. Äsja töölevõetud alalisele ametnikule antakse palgaaste, mis oli kindlaks määratud tema läbitud konkursi teates.

Iga palgaaste koosneb viiest järgust: vastavalt komisjonis töötatud ajale läbite need järgud automaatselt. Iga kahe aasta järel saate uue järgu, kuni Teid edutatakse uuele palgaastmele või jõuate palgaastme viimasesse järku. Kõige kõrgemal palgaastmel AD 16 on ainult kolm järku.

Töölevõtmisel saate tavaliselt esimese järgu sellest palgaastmest, mis Teile määratakse. Kui Teie töökogemus ületab konkursiteates nõutud minimaalset töökogemuse pikkust, võetakse seda arvesse ning selle tulemusena võidakse Teile määrata palgaastmel teine järk. Lisateabe saamiseks lugege personalieeskirjade artiklit 32 .

Komisjonis alustatakse tööd katseajal oleva ametnikuna. 9-kuulise katseaja lõpul koostatakse Teie töö kohta aruanne. Kui lõpetate katseaja edukalt, määratakse Teid tööle ametnikuna. Kõigi ametnike tööd hinnatakse regulaarselt iga-aastase personali hindamise käigus, mis mõjutab otseselt Teie karjääri ja edutamist järgmisele palgaastmele.

Assistendina komisjonis tööd alustanud ametnikud saavad sertifitseerimismenetluse teel minna üle administraatori kategooriasse. Menetlus võimaldab töötajatel, kes on näidanud üles potentsiaali administraatori ülesannete täitmiseks, minna erikoolitusele ja pärast seda eksamitele. Eksamid edukalt sooritanud töötajad saavad kandideerida administraatori ametikohtadele.

Töötasu ja muud hüvitised

Hüvitisi on selles punktis käsitletud kokkuvõtlikult. Üksikasjadega saab tutvuda personalieeskirjadest.

Töötasu
Euroopa Komisjoni äsja tööle võetud ametniku kuupalk algab 2300 eurost kuus AST/SC 1 kategooria puhul ning lõpeb 16 000 euroga kuus AD 16 juhtivametniku puhul, kui tal on rohkem kui 4 aastat töökogemust.
Iga palgaaste on jagatud 5 palgajärku, millele vastab kindlaksmääratud töötasu. Põhipalka reguleeritakse iga aasta vastavalt ELi riikide inflatsioonile ning ostujõule. Palgaastmestiku tabeliga saab tutvuda personalieeskirjade artiklist 66.

Igakuine põhipalk on makstava summa alus. Selleks et saada teada täpne töötasu suurus, tuleb põhipalgale lisada saadavad toetused ning arvata maha sotsiaalkindlustushüvitised (pension, ravi- ja õnnetusjuhtumikindlustus) ja muud maksud (tulumaks ning ELi erimaks). Üksikasjadega saate tutvuda allpool.

Toetused
Kui olete Euroopa Komisjoni tööle tulemiseks lahkunud oma kodumaalt, siis makstakse Teile kodumaalt lahkumise toetust (16% Teie põhipalgast).

Komisjoni ametnikele makstakse sõltuvalt perekondlikust olukorrast peretoetuseid: majapidamistoetust, ülalpeetava lapse toetust, kooli- ning koolieelset toetust. Nende toetuste abil saab tasuda pere eest hoolitsemise kulud rahvusvahelises organisatsioonis töötamise ajal. Lisateabe saamiseks lugege personalieeskirju (artiklid 62–71 ja VII lisa ).

Pension

Enne 1. jaanuari 2014 tööle võetud ELi ametnikud jäävad pensionile 65-aastaselt ja hiljem tööle võetud ametnikud 66-aastaselt. Alates 58. eluaastast on siiski võimalik jääda vähendatud pensioniga eelpensionile. Töötamist on võimalik pikendada kuni 67. eluaastani või erandkorras 70. eluaastani.

Makstav pension moodustab teatava protsendi viimasest põhipalgast. Ametniku pensioniõigus kasvab iga aasta 1,8% ning pensioni maksimaalne suurus on 70% viimasest põhipalgast. Lisateabe saamiseks lugege personalieeskirju (artiklid 77–84 ja VIII lisa ).

Töötajatel on õigus kanda üle oma eelmise töökoha või füüsilise isiku pensioniõigus. Samuti võite Euroopa Komisjonis töötamise ajal omandatava pensioniõiguse kanda üle muusse pensionifondi. Lisateabe saamiseks lugege personalieeskirju (artiklid 11 ja 12 ning VIII lisa ).

Töötamise ajal maksate pensioniskeemi 10,1% oma põhipalgast.

Ravikindlustus
Euroopa Komisjoni ametnikuna olete koos oma perekonnaga kaetud Euroopa ühenduste ühise ravikindlustusskeemiga, mille kaudu hüvitatakse 80% enamikest tervisekuludest (mis jäävad alla ülempiiri). Samuti on Teil õnnetusjuhtumikindlustus ning kutsehaiguskindlustus.

Iga Euroopa Komisjoni ametnik maksab ühisesse ravikindlustusskeemi umbes 2% igakuisest põhipalgast.

Samuti tuleb ametnikul iga aasta läbida profülaktiline tervisekontroll. Lisateabe saamiseks lugege personalieeskirju (artiklid 72–76 ).

Maksud
ELi institutsiooni ametnikuna ei pea Te tasuma riiklikku tulumaksu. Komisjoni ametniku palgast arvatakse selle asemel maha ELi erimaks, mis läheb tagasi ELi eelarve tuludesse. Maksustatavast palgast mahaarvatav maksumäär on progresseeruv: 8–45%. Alates aastast 2012 kohaldatakse lisaks erimaksu (personalieeskirjade artikkel 66 ).

Puhkus ja töölt puudumine
Euroopa Komisjoni töötaja saab puhkust 24 tööpäeva aastas. Veel on Teil õigus saada lisapäevi koduriigi ja töökohariigi vahel sõitmiseks. Puhkusele lisaks on Teil õigus saada eripuhkust abiellumise, kolimise, lähedaste surma või tõsise haiguse, lapse sünni ja muu korral. Erandjuhul võite saada ka palgata puhkust mõjuvatel isiklikel põhjustel. Lisateabe saamiseks lugege personalieeskirju (artiklid 57–61 ja V lisa ).

Töö- ja eraelu ühendamine
Komisjonis kohaldatakse mitmeid meetmeid, et töötamine soodustaks tervislikku töö-, isiklikku ja pereelu. Eelkõige pakutakse vanemapuhkust ja puhkust perekondlikel põhjustel, tugevat lastehoiu- ja koolisüsteemi ning nüüdisaegset töökorraldust.

Paljud meetmed võeti kasutusele või neid täiendati mais 2004 jõustunud personalieeskirjadega. Emad saavad põhipalgaga emapuhkust 20 nädalat ning isad saavad põhipalgaga 10 päeva isapuhkust: Kuise hüvitisega võib võtta ka kuni 6 kuud lapsehoolduspuhkust.

Lisateabe saamiseks lugege personalieeskirju (artiklid 57–61 ning IVa ja V lisa ).

Komisjon läheneb tervisliku töökorralduse kõigile aspektidele terviklikult. Komisjoni töötajate ja nende perekondade kasutada on mitmed vabaaja-, spordi- ning kultuuriklubid (kehakultuur, tants, teater, kunst ning keelevahetusprogrammid).

 

 

Commission civil service