Διαδρομή πλοήγησης

Μόνιμοι υπάλληλοι

Ποια είναι τα καθήκοντα ενός μόνιμου υπαλλήλου;

Με τις μοναδικές της αρμοδιότητες και το πολυπολιτισμικό εργασιακό περιβάλλον, η Επιτροπή δεν μοιάζει με κανέναν άλλο οργανισμό στον κόσμο. Οποιαδήποτε κι αν είναι τα επαγγελματικά σας προσόντα, το ευρύτατο φάσμα τομέων στους οποίους δραστηριοποιείται η Επιτροπή μπορεί κάλλιστα να σας επιτρέψει να βρείτε ακριβώς την εργασία που σας ταιριάζει.

Οι υπάλληλοι της Επιτροπής ασκούν πολυποίκιλα καθήκοντα τα οποία διαιρούνται σε τρεις κατηγορίες: υπάλληλοι διοίκησης (AD), βοηθοί (AST) και γραμματείς/υπάλληλοι γραφείου (AST/SC).

Ως υπάλληλος διοίκησης μπορείτε να διαδραματίσετε κύριο ρόλο στις νομοθετικές και δημοσιονομικές διαδικασίες της ΕΕ, όπως στο συντονισμό των γενικών οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών, τη συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις με χώρες εκτός ΕΕ, τη διαχείριση της κοινής γεωργικής πολιτικής, ή τη διασφάλιση της ομοιόμορφης ερμηνείας και της αποτελεσματικής εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση, το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων της ΕΕ συνεπάγεται υψηλό βαθμό ευθυνών ήδη από την αρχή της σταδιοδρομίας σας.

Ως βοηθός μπορείτε να διαδραματίσετε σημαντικό ρόλο στην εσωτερική διοίκηση της Επιτροπής, ιδίως σε οικονομικές υποθέσεις και υποθέσεις προϋπολογισμού, και στους τομείς του προσωπικού, της πληροφορικής ή της τεκμηρίωσης. Μπορείτε επίσης να εργάζεστε για την εφαρμογή των πολιτικών σε ποικίλους τομείς δραστηριοτήτων της ΕΕ.

Ως γραμματέας/υπάλληλος γραφείου μπορείτε να διαδραματίσετε σημαντικό ρόλο όντας υπεύθυνοι για γραμματειακή και γραφειακή εργασία και για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας μιας διοικητικής μονάδας.

Πώς γίνεται κάποιος μόνιμος υπάλληλος;

Οι μόνιμοι υπάλληλοι επιλέγονται μετά από επιτυχή συμμετοχή σε γενικούς διαγωνισμούς που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO). Η EPSO είναι αυτή που πραγματοποιεί την επιλογή του προσωπικού όχι μόνο για την Επιτροπή αλλά και για όλα τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Οι γενικοί διαγωνισμοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα και ανακοινώνονται στον δικτυακό τόπο της EPSO.

Οι γενικοί διαγωνισμοί περιλαμβάνουν δοκιμασίες και ασκήσεις αξιολόγησης μέσω των οποίων εκτιμούνται οι επαγγελματικές δεξιότητες και ορισμένες από τις βασικές σας ικανότητες. Κατά κανόνα, η διαδικασία επιλογής ολοκληρώνεται σε διάστημα 5-9 μηνών, ξεκινώντας από τη δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού. Στον δικτυακό τόπο της EPSO θα βρείτε το πρόγραμμα των διαγωνισμών που έχουν ήδη προκηρυχθεί ή που έχουν προγραμματιστεί για το μέλλον, καθώς και παραδείγματα των δοκιμασιών.

Σημειωτέον ότι μπορούν επίσης να προκηρυχθούν ειδικοί διαγωνισμοί για θέσεις μεσαίων και ανώτερων διευθυντικών στελεχών. Περισσότερα...

Για να επιτύχετε την πρόσληψη σε οποιοδήποτε επίπεδο θα χρειαστεί να δείξετε ότι διαθέτετε ικανότητες, γνώσεις, πρωτοβουλία και κίνητρο. Φυσικά, για να επιτραπεί η συμμετοχή σας στη διαδικασία επιλογής, θα πρέπει πρώτα-πρώτα να ικανοποιείτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας (προσόντα, επαγγελματική πείρα, κτλ) ενός συγκεκριμένου διαγωνισμού, όπως δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα.

Οι απαιτήσεις είναι πάντα ίσες ή ανώτερες από τα ελάχιστα απαιτούμενα πρότυπα επιλεξιμότητας για τις ομάδες των «βοηθών», των «διοικητικών υπαλλήλων» και των «γραμματέων και υπαλλήλων γραφείου», τα οποία ορίζονται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης (άρθρο 5 παράγραφος 3 ). Σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχετε την ιθαγένεια ενός κράτους μέλους της ΕΕ (αν και μπορεί να υπάρξουν ειδικές εξαιρέσεις για τις προπαρασκευαστικές εργασίες της διεύρυνσης της ΕΕ), να είστε εντάξει από στρατολογική άποψη, να είστε σωματικά ικανός για την εκτέλεση των καθηκόντων σας, να υποβάλετε κατάλληλες συστάσεις για το χαρακτήρα σας και να γνωρίζετε άριστα μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και ικανοποιητικά μία δεύτερη.

Διαδικασία πρόσληψης

Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν σε έναν διαγωνισμό περιλαμβάνονται σε πίνακα επιτυχόντων από τον οποίο τα θεσμικά όργανα μπορούν να αντλούν προσωπικό, όταν και όποτε το χρειάζονται. Από τη στιγμή που περιληφθούν στον πίνακα επιτυχόντων, οι υποψήφιοι μπορούν να προσληφθούν για την κάλυψη κενής θέσης σε οποιαδήποτε ενδιαφερόμενη υπηρεσία της Επιτροπής.

Όταν αναζητούν τα κατάλληλα άτομα για την πλήρωση κενών θέσεων, και αφού έχουν εξετάσει τους εσωτερικούς υποψηφίους, οι υπηρεσίες της Επιτροπής συμβουλεύονται αυτόν τον πίνακα επιτυχόντων. Για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης επικαιροποίησης των διαθέσιμων πληροφοριών, καλείστε να ενημερώνετε ηλεκτρονικά το βιογραφικό σας σημείωμα (κάθε φορά που χρειάζεται) μέσω της ιστοσελίδας  EU CV online.

Εφόσον περιλαμβάνεστε στον πίνακα επιτυχόντων, ενδέχεται να κληθείτε σε συνέντευξη σε ένα από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ (Επιτροπή).

Πριν από την επίσημη πρόσληψή σας θα χρειαστεί επίσης να υποβληθείτε σε ιατρικές εξετάσεις από την ιατρική υπηρεσία της Επιτροπής,

Τέλος, θα λάβετε μία επίσημη προσφορά εργασίας από τη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας η οποία θα επιβεβαιώνει ότι έχετε προσληφθεί για να εργαστείτε στην Επιτροπή. Το γεγονός ότι έχετε περιληφθεί σε πίνακα επιτυχόντων δεν εγγυάται την πρόσληψή σας σε θέση μόνιμου υπαλλήλου. Οι πίνακες επιτυχόντων για τους γενικούς διαγωνισμούς ισχύουν για ένα έτος. Για τις υπόλοιπες θέσεις η ισχύς τους είναι μεγαλύτερη.

Σταδιοδρομία και παροχές

Εξέλιξη σταδιοδρομίας

Το σύστημα σταδιοδρομίας της Επιτροπής αποτελείται από ενιαία μισθολογική κλίμακα 16 βαθμών. Εντός αυτής της μισθολογικής κλίμακας, οι βοηθοί (AST) μπορούν να έχουν βαθμό από 1 έως 11, οι γραμματείς/υπάλληλοι γραφείου (AST/SC) από 1 έως 6 και οι υπάλληλοι διοίκησης (AD) από 5 έως 16.

Οι γενικοί διαγωνισμοί διοργανώνονται κατά κανόνα για συγκεκριμένους βαθμούς μεταξύ AD 5 και AD 8, AST/SC και AST 3. Όλοι οι νεοπροσλαμβανόμενοι υπάλληλοι διορίζονται στο βαθμό που ορίζεται στη προκήρυξη του διαγωνισμού στον οποίο έλαβαν μέρος.

Κάθε βαθμός περιλαμβάνει πέντε «κλιμάκια αρχαιότητας»: οι υπάλληλοι περνούν αυτόματα από όλα αυτά τα κλιμάκια, ανάλογα με την αρχαιότητά τους στην Επιτροπή. Κάθε δύο χρόνια λαμβάνουν ένα κλιμάκιο, μέχρις ότου προαχθούν στον επόμενο βαθμό ή μέχρις ότου φθάσουν το τελευταίο κλιμάκιο του βαθμού τους. Ο ανώτατος βαθμός (AD 16) έχει μόνο τρία κλιμάκια αρχαιότητας.

Όταν προσληφθείτε για πρώτη φορά κατατάσσεστε κατά κανόνα στο πρώτο κλιμάκιο του βαθμού στον οποίο διοριστήκατε. Ωστόσο, λαμβάνεται υπόψη η επαγγελματική σας πείρα, αν υπερβαίνει την ελάχιστη περίοδο που απαιτείται στην προκήρυξη του διαγωνισμού, κάτι το οποίο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την κατάταξή σας στο δεύτερο κλιμάκιο του βαθμού. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. το άρθρο 32 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης .

Κατά το πρώτο εννεάμηνο εργασίας στην Επιτροπή θα είστε «υπάλληλος υπό δοκιμή». Στο τέλος της περιόδου αυτής θα συνταχθεί έκθεση σχετικά με τις επιδόσεις σας. Αν ολοκληρώσετε με επιτυχία τη δοκιμαστική περίοδο, θα ονομαστείτε μόνιμος υπάλληλος. Όπως και για κάθε άλλο υπάλληλο, οι επιδόσεις σας θα αξιολογούνται σε τακτική βάση μέσω της ετήσιας διαδικασίας αξιολόγησης προσωπικού της Επιτροπής, πράγμα που έχει άμεση επίδραση στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας σας και στην προαγωγή σας στον επόμενο βαθμό της μισθολογικής κλίμακας της Επιτροπής.

Επιπλέον, οι υπάλληλοι που εισέρχονται στην Επιτροπή στην κατηγορία των βοηθών μπορούν να μεταπηδήσουν στην κατηγορία των υπαλλήλων διοίκησης μέσω της «διαδικασίας πιστοποίησης», η οποία επιτρέπει σε επιλεγμένους υπαλλήλους, που αποδεδειγμένα διαθέτουν την ικανότητα να αναλάβουν διοικητικά καθήκοντα, να παρακολουθήσουν ένα σύνολο υποχρεωτικών ενοτήτων επιμόρφωσης και να συμμετάσχουν στις τελικές εξετάσεις. Αν επιτύχουν, μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για θέση διοικητικού υπαλλήλου.

Μισθός και άλλες παροχές

Στη συνέχεια παρατίθενται συνοπτικά οι κύριες παροχές. Για περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευτείτε τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης.

Μισθός
Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί της Επιτροπής κυμαίνονται από 2.300 ευρώ το μήνα για ένα νεοπροσλαμβανόμενο υπάλληλο AST/SC 1 έως 16.000 ευρώ το μήνα για έναν ανώτατου επιπέδου υπάλληλο AD 16 με πάνω από 4 έτη αρχαιότητας.
Κάθε βαθμός υποδιαιρείται σε πέντε κλιμάκια αρχαιότητας με αντίστοιχες μισθολογικές αυξήσεις. Οι βασικοί μισθοί αναπροσαρμόζονται σε ετήσια βάση ανάλογα με τον πληθωρισμό και την αγοραστική δύναμη στα κράτη μέλη της ΕΕ. Ο πλήρης μισθολογικός πίνακας περιέχεται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης (άρθρο 66).

Ο βασικός μηνιαίος μισθός είναι απλώς η βάση εκκίνησης. Για να δείτε πόσο ακριβώς θα κερδίζετε, πρέπει να προσθέσετε στο βασικό μισθό και τα επιδόματα που δικαιούστε, και ταυτόχρονα να αφαιρέσετε τις εισφορές που πρέπει να καταβάλλετε (ταμείο σύνταξης, ασφάλιση ασθένειας και κάλυψη ατυχήματος) και άλλους φόρους (φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά ΕΕ). Περισσότερες λεπτομέρειες παρατίθενται στη συνέχεια.

Επιδόματα
Οι υπάλληλοι που εγκαταλείπουν την πατρίδα τους για να εργαστούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δικαιούνται επιδόματος εκπατρισμού ισοδύναμου προς το 16% του βασικού τους μισθού.

Επίσης, στους υπαλλήλους της Επιτροπής παρέχονται ορισμένα οικογενειακά επιδόματα ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση. Σε αυτά περιλαμβάνονται το οικογενειακό επίδομα, το επίδομα προστατευόμενου τέκνου, το εκπαιδευτικό επίδομα και το προσχολικό επίδομα. Όλα αυτά αποτελούν σημαντικό μέσο αντιστάθμισης του κόστους της οικογενειακής μέριμνας κατά την εργασία σε έναν διεθνή οργανισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης (άρθρα 62 έως 71 και παράρτημα VII ).

Σύνταξη

Όσοι εργάζονταν ως υπάλληλοι της ΕΕ πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014 θα συνταξιοδοτηθούν στην ηλικία των 65 ετών, ενώ όσοι έχουν προσληφθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2014 θα πρέπει να φτάσουν στην ηλικία των 66, μπορούν όμως να συνταξιοδοτηθούν πρόωρα με μειωμένη σύνταξη από την ηλικία των 58 ή να συνεχίσουν να εργάζονται μέχρι την ηλικία των 67, ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις, των 70 ετών.

Οι συντάξεις καταβάλλονται ως ποσοστό του τελικού βασικού μισθού. Οι υπάλληλοι σωρεύουν 1,8% συνταξιοδοτικά δικαιώματα ανά έτος και δικαιούνται ανώτατη σύνταξη ίση με το 70% του τελευταίου βασικού τους μισθού. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης (άρθρα 77 έως 84 και παράρτημα VIII ).

Το προσωπικό μπορεί να ζητήσει τη μεταφορά των θεμελιωμένων συνταξιοδοτικών του δικαιωμάτων που προέρχονται από προηγούμενη μισθωτή ή ανεξάρτητη εργασία. Κατά τον ίδιο τρόπο, τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα που έχουν αποκτηθεί κατά την εργασία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο συνταξιοδοτικό ταμείο. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης (άρθρα 11 και 12 του παραρτήματος VIII ).

Ως εργαζόμενος, συνεισφέρετε στο ταμείο συνταξιοδότησης το 10,1% του βασικού σας μισθού.

Ασφάλιση ασθενείας
Οι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι οικογένειές τους δικαιούνται παροχές από το Κοινό Σύστημα Ασφάλισης Ασθενείας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το οποίο επιστρέφει τις ιατρικές δαπάνες σε ποσοστό 80% για τα περισσότερα είδη θεραπευτικής αγωγής (εντός συγκεκριμένων ανώτατων ορίων). Επίσης, καλύπτονται για ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες.

Το Κοινό Σύστημα Ασφάλισης Ασθένειας χρηματοδοτείται από εισφορά ύψους 2% περίπου του ακαθάριστου μισθού που παρακρατείται κάθε μήνα από τον μισθό κάθε υπαλλήλου.

Οι υπάλληλοι καλούνται επίσης να υποβάλλονται κάθε χρόνο σε προληπτικό ιατρικό έλεγχο. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης (άρθρα 72 έως 76 ).

Φόροι
Οι μισθοί των υπαλλήλων της ΕΕ απαλλάσσονται του εθνικού φόρου εισοδήματος. Υπόκεινται, ωστόσο, απευθείας σε κοινοτικό φόρο ο οποίος επιστρέφεται στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Ο φόρος αυτός εφαρμόζεται στο φορολογητέο τμήμα του μισθού, με αυξανόμενο ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 8% και 45%. Ειδική «εισφορά αλληλεγγύης» ισχύει από το 2014 έως το 2023 (βλ. άρθρο 66 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης ).

Άδεια και απουσίες
Οι υπάλληλοι της Επιτροπής δικαιούνται ετήσια άδεια 24 εργάσιμων ημερών. Πέραν αυτής χορηγείται οδοιπορική άδεια βάσει της απόστασης μεταξύ του τόπου καταγωγής και του τόπου απασχόλησης. Επιπλέον της ετήσιας άδειας υπάρχουν κανόνες χορήγησης ειδικής άδειας για γάμο, μετακόμιση, θάνατο συγγενών ή σοβαρές ασθένειες, γέννηση κ.λπ. Σε εξαιρετικές περιστάσεις οι υπάλληλοι μπορούν επίσης να ζητήσουν άδεια για προσωπικούς λόγους άνευ αποδοχών. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης (άρθρα 57 έως 61 και παράρτημα V ).

Συμφιλίωση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
Έχει θεσπιστεί δέσμη μέτρων προκειμένου οι εργασιακές συνθήκες στην Επιτροπή να εξασφαλίζουν μια υγιή επαγγελματική, προσωπική και οικογενειακή ζωή. Τα μέτρα αυτά συνίστανται, για παράδειγμα, στη χορήγηση γονικής άδειας και άδειας συμπαράστασης, στη δημιουργία μιας στέρεας υποδομής για τη φροντίδα των παιδιών προσχολικής ηλικίας και για τη μετέπειτα φοίτησή τους στο σχολείο, καθώς και σε ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις.

Πολλά από τα μέτρα αυτά θεσπίστηκαν ή βελτιώθηκαν όταν άρχισε να ισχύει ο νέος κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης τον Μάιο του 2004. Πιο συγκεκριμένα, οι μητέρες δικαιούνται 20 εβδομάδες άδεια μητρότητας και οι πατέρες 10 ημέρες άδεια πατρότητας με κανονικό μισθό, ενώ μπορούν να ληφθούν 6 μήνες γονικής άδειας ανά παιδί με ένα βασικό μηνιαίο επίδομα.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης (άρθρα 57 έως 61 και παραρτήματα IV α και V ).

Η Επιτροπή προσεγγίζει ολιστικά το θέμα της ικανοποίησης κατά την εργασία: γι΄ αυτό, διάφοροι όμιλοι ψυχαγωγικού, αθλητικού και πολιτιστικού χαρακτήρα είναι ανοικτοί στο προσωπικό της και στις οικογένειές του, με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τον χορό, το θέατρο, τις καλές τέχνες και τις γλωσσικές ανταλλαγές.

Commission civil service