Sti

Tjenestemænd

Hvad laver en tjenestemand?

Kommissionen er med sit enestående kompetenceområde og sit multikulturelle arbejdsmiljø forskellig fra alle andre organisationer i verden. Den beskæftiger sig med så mange ting, at det er højst tænkeligt, at du uanset profil kan finde et job, der passer til dig.

Kommissionens tjenestemænd varetager en lang række opgaver og inddeles i tre hovedkategorier: administratorer (AD), assistenter (AST) og sekretærer/kontorassistenter (AST/SC).

Som administrator kan du komme til at spille en nøglerolle i EU's lovgivnings- og budgetproces. Du kan f.eks. være med til at koordinere medlemslandenes generelle økonomiske politik, deltage i forhandlinger med lande uden for EU, forvalte den fælles landbrugspolitik eller sikre en ensartet fortolkning og effektiv anvendelse af EU-lovgivningen. Uanset hvad du laver, er det brede felt af EU-aktiviteter ensbetydende med, at du kan forvente at få et betydeligt ansvar allerede tidligt i din karriere.

Som assistent spiller du en vigtig rolle i Kommissionens interne forvaltning, bl.a. inden for budget- og finansområdet, personaleadministration, it eller bibliotekararbejde. Du kan også være med i implementeringen af politikken på de forskellige EU-aktivitetsområder.

Som sekretær/kontorassistent spiller du en vigtig rolle som ansvarlig for sekretær- og kontorarbejde og i forbindelse med at sikre, at en administrativ enhed fungerer effektivt.

Sådan bliver du tjenestemand

Tjenestemænd udvælges ved almindelige udvælgelsesprøver, der afholdes af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO). EPSO står for personaleudvælgelse ikke alene for Kommissionen, men også for de andre EU-institutioner. De almindelige udvælgelsesprøver bekendtgøres i Den Europæiske Unions Tidende og på EPSO's websted.

Almindelige udvælgelsesprøver består af prøver og bedømmelsesøvelser, der skal måle dine faglige kvalifikationer og en række grundlæggende færdigheder. Det tager normalt 5-9 måneder at gennemføre en udvælgelsesprocedure fra datoen for offentliggørelse af meddelelsen om udvælgelsesprøven. Du kan finde oversigten over igangværende og planlagte udvælgelsesprøver samt eksempler på prøver på EPSO's websted.

Der afholdes undertiden også særlige udvælgelsesprøver med henblik på besættelse af mellemleder- eller toplederstillinger. Læs mere...

For at bestå en udvælgelsesprøve skal du uanset prøvens niveau kunne vise, at du har de evner og den viden, der skal til, og at du er initiativrig og motiveret. For at deltage i prøven skal du naturligvis først og fremmest opfylde udvælgelseskriterierne (uddannelse, arbejdserfaring osv.) for den pågældende udvælgelsesprøve. Disse kriterier offentliggøres i EU-Tidende.

Kravene vil altid svare til eller være højere end de minimumsnormer for "assistenter", "administratorer" og "sekretærer/kontorassistenter", der er fastlagt i personalevedtægten (artikel 5, stk. 3 ). Under alle omstændigheder skal du være statsborger i et EU-land (selv om der kan gøres undtagelser i forbindelse med EU's udvidelser), have opfyldt eventuelle forpligtelser vedrørende militærtjeneste, være fysisk i stand til at udføre dit arbejde, kunne opfylde de relevante vandelskrav og have indgående kendskab til et af EU's officielle sprog og tilstrækkeligt kendskab til et andet.

Jobansøgning

Ansøgere, der består en udvælgelsesprøve, kommer på en reserveliste, som institutionerne kan ansætte personale fra efter behov. Listen offentliggøres i EU-Tidende. Når du er optaget på en reserveliste, kan du blive ansat i en ledig stilling i en hvilken som helst afdeling i Kommissionen.

Når en afdeling i Kommissionen skal finde den rette person til en ledig stilling, tager den først eventuelle interne kandidater i betragtning og kigger derefter på reservelisten. For at sikre, at dine oplysningerne altid er ajourførte, bør du uploade dit CV (og ajourføre det) ved hjælp af EU CV online.

Når du står på en reserveliste, kan du blive inviteret til en jobsamtale i en af EU-institutionerne (Kommissionen).

Inden ansættelsen finder sted, skal du i øvrigt også til en lægeundersøgelse i Kommissionens lægetjeneste.

Til sidst får du et officielt ansættelsestilbud fra Generaldirektoratet for menneskelige ressourcer og sikkerhed, der bekræfter, at du er blevet tilbudt ansættelse i Kommissionen. Du skal være klar over, at du ikke er garanteret en fast stilling i Kommissionen, når du står på reservelisten. Reservelister for generalistprofiler er gyldige i 1 år. For andre profiler er de gyldige i længere tid.

Karriere og løn

Karriereforløb

Kommissionens karrieresystem består af en enkelt lønskala med 16 lønklasser. Assistenter (AST) kan indplaceres i lønklasserne 1 – 11, sekretærer/kontorassistenter (AST/SC) i lønklasserne 1-6 og administratorer (AD) i lønklasserne 5-16.

Almindelige udvælgelsesprøver afholdes normalt for specifikke lønklasser mellem AD 5 og AD 8, AST/SC og AST 3. Som nyansat tjenestemand udnævnes du i den lønklasse, der er anført i meddelelsen om den udvælgelsesprøve, du har bestået.

Hver lønklasse omfatter fem “løntrin”: du rykker automatisk op i disse trin efter anciennitet i Kommissionen. Du rykker et trin op hvert andet år, indtil du forfremmes til den næste lønklasse, eller indtil du når det sidste trin i lønklassen. Den højeste lønklasse (AD 16) har kun tre løntrin.

Ved ansættelsen vil du normalt blive indplaceret på første løntrin i den lønklasse, du er udnævnt i. Der tages dog hensyn til din erhvervserfaring. Hvis den er af længere varighed end den minimumsperiode, der kræves ifølge meddelelsen om udvælgelsesprøven, er det muligt, at du indplaceres på det andet løntrin i lønklassen. Læs mere i personalevedtægtens artikel 32 .

Du starter med at være ansat i Kommissionen som "tjenestemand på prøve". Når prøvetiden udløber efter ni måneder, udarbejdes der en rapport om, hvordan du har klaret dig. Hvis resultatet er godt, bekræftes din ansættelse som tjenestemand. Som for alle andre tjenestemænd vil din indsats derefter regelmæssigt blive vurderet ved Kommissionens årlige personalebedømmelse, som har direkte indflydelse på, hvordan din karriere forløber, herunder hvornår du forfremmes til næste lønklasse i Kommissionens lønskala.

Tjenestemænd, der ansættes i Kommissionen som assistenter, kan avancere til kategorien administratorer efter en certificeringsprocedure. Det giver udvalgte ansatte, som har bevist, at de har potentiale til at løse administratoropgaver, mulighed for at deltage i nogle obligatoriske kurser og gå op til de afsluttende prøver. Hvis de består, kan de søge en stilling som administrator.

Løn og andre ydelser

Her har du en kort beskrivelse af de vigtigste ydelser. Du kan finde flere oplysninger i vores personalevedtægt.

Løn
Grundlønnen i Kommissionen svinger fra ca. 2 300 EUR pr. måned for en nyansat AST/SC 1-tjenestemand til ca. 16 000 EUR pr. måned for en AD 16-tjenestemand på højeste niveau med over fire års anciennitet.
Hver lønklasse er inddelt i fem anciennitetstrin med tilsvarende lønstigninger. Grundlønnen justeres årligt under hensyn til inflation og købekraft i EU-landene. Du kan se hele løntabellen i personalevedtægten (artikel 66) .

Den månedlige grundløn er bare et udgangspunkt. For at regne ud, hvor meget du vil få, skal du dertil lægge de eventuelle bidrag, du har ret til, og fratrække socialsikringsbidrag (pensions-, syge- og ulykkesforsikring) og andre afgifter (indkomstskat og en særlig EU-afgift). Du kan finde flere oplysninger nedenfor.

Tillæg
Hvis du har været nødt til at forlade dit hjemland for at arbejde for Kommissionen, er du berettiget til et udlandstillæg svarende til 16 % af din grundløn.

Afhængigt af deres familiesituation er Kommissionens tjenestemænd berettigede til forskellige former for familietillæg: bl.a. husstandstillæg, børnetillæg, uddannelsestillæg og førskoletillæg. De kan være med til at dække de udgifter, der for en familie er forbundet med at arbejde for en international organisation. Du kan finde yderligere oplysninger i personalevedtægten (artikel 62 til 71 og bilag VIII ).

Pension

EU-tjenestemænd ansat før den 1. januar 2014 kan gå på pension, når de er 65, EU-tjenestemænd ansat efter den 1. januar 2014 kan gå på pension, når de er 66. Det er dog muligt at gå på førtidspension fra det 58. år med reduceret ydelse eller at arbejde, indtil man er 67 år, eller under særlige omstændigheder til man er 70.

Pensionen beregnes som en procentdel af den sidste grundløn. Der erhverves 1,8 % pensionsrettigheder hvert år, og tjenestemænd er berettiget til højst 70 % af deres sidste grundløn. Du kan finde yderligere oplysninger i personalevedtægten (artikel 77 til 84 og bilag VIII ).

Ansatte kan anmode om at få overført pensionsrettigheder fra tidligere beskæftigelse eller selvstændig virksomhed. På samme måde kan man overføre pensionsrettigheder, der er erhvervet ved at arbejde i Kommissionen, til en anden pensionsfond. Du kan finde yderligere oplysninger i personalevedtægten (artikel 11 og 12 i bilag VIII ).

Under din ansættelse går 10,1 % af din grundløn til pensionsordningen.

Sygeforsikring
Som tjenestemand i Kommissionen er du og din familie omfattet af EU's fælles sygeforsikringsordning, som op til visse fastsatte grænser godtgør 80 % af udgifterne til de fleste former for lægebehandling. Du er også dækket af en ulykkesforsikring og en forsikring mod erhvervssygdomme.

Sygeforsikringsordningen finansieres via et bidrag på ca. 2 % af grundlønnen, som fratrækkes din månedsløn.

Du skal også gennemgå en årlig forebyggende lægeundersøgelse. Du kan finde yderligere oplysninger i personalevedtægten (artikel 72 til 76 ).

Beskatning
EU-tjenestemænd er fritaget for national indkomstbeskatning. De lønninger, som Kommissionen udbetaler til sine ansatte, er i stedet omfattet af en fællesskabsskat, som går direkte tilbage til EU's budget. Den beregnes på grundlag af den skattepligtige del af lønnen med en sats på mellem 8 % og 45 %. Fra 2014 til 2023 skal der desuden betales en yderligere "solidaritetsafgift" (se personalevedtægtens artikel 66 ).

Ferie og fravær
Som tjenestemand i Kommissionen har du ret til 24 fridage om året. Desuden kan du få ekstra rejsedage til at rejse mellem dit ansættelsessted og dit hjemland. Ud over årlig ferie er der særlige regler for tjenestefrihed ved indgåelse af ægteskab, flytning, dødsfald eller alvorlig sygdom i familien, fødsel osv. I visse situationer kan du også anmode om tjenestefrihed uden løn af personlige årsager. Du kan finde yderligere oplysninger i personalevedtægten (artikel 57 til 61 og bilag V ).

Forening af arbejdsliv og familieliv
En række foranstaltninger skal sikre, at du har mulighed for at forene dit arbejds- og familieliv, når du arbejder for Kommissionen. Disse foranstaltninger omfatter forældreorlov og tjenestefrihed i forbindelse med alvorlig sygdom og dødsfald, en velfungerende børnepasnings- og skoleinfrastruktur og fleksible arbejdsordninger.

Mange af foranstaltningerne blev indført eller forbedret, da den nye personalevedtægt trådte i kraft i maj 2004. Bl.a. har mødre ret til 20 ugers barselsorlov og fædre til 10 dages orlov ved fødsel med fuld løn, mens der er mulighed for 6 måneders forældreorlov pr. barn med en månedlig minimumsgodtgørelse.

Du kan finde yderligere oplysninger i personalevedtægten (artikel 57 til 61 og bilag IVa og V ).

Kommissionen har et helhedssyn på alle aspekter af trivsel på arbejdspladsen. Vi har således også mange fritidsklubber og idræts- og kulturforeninger for Kommissionens personale og deres familier, hvor man bl.a. kan hellige sig atletik, dans, teater, kunst og sprog.

 

 

Commission civil service