Cesta

Stálí zaměstnanci

Pracovní náplň stálého zaměstnance?

Celospolečenský dosah aktivit Komise i multikulturní charakter jejího pracovního prostředí jsou v celosvětovém měřítka zcela jedinečné. Protože Komise působí v tak široké řadě oblastí, najde se tam zřejmě i vhodná práce pro vás, ať už jste absolvovali jakýkoli studijní obor.

Úředníci Komise plní řadu úkolů, které spadají do tří kategorií: úkoly administrátorů (AD), asistentů (AST) a administrativních pracovníků (AST/SC).

Jako administrátor budete zastávat klíčovou úlohu v legislativních a rozpočtových procesech EU, od koordinace hlavních směrů hospodářské politiky členských států, účasti na jednáních se zeměmi, které nejsou členy EU, přes podíl na řízení společné zemědělské politiky až po zajištění jednotného výkladu a účinného používání práva Společenství. V důsledku širokého rozpětí činností EU můžete očekávat, že již krátce po zahájení kariéry budete mít vysoký stupeň odpovědnosti, ať již se budete zabývat kterýmkoli oborem.

Jako asistent můžete hrát významnou úlohu ve vnitřním řízení Komise, zejména v oblasti rozpočtových a finančních záležitostí, personalistiky, programování nebo knihovnictví. Můžete také pomáhat s prováděním společné politiky v různých oblastech činností EU.

Jako administrativní pracovník můžete hrát významnou roli v sekretářské a administrativní práci a zajišťovat hladké fungování administrativního oddělení.

Jak se stát stálým zaměstnancem

Stálí zaměstnanci jsou vybíráni v otevřených výběrových řízeních pořádaných Evropským úřadem pro výběr zaměstnanců (EPSO). EPSO se zabývá výběrem zaměstnanců nejen pro Komisi, ale také pro všechny ostatní evropské orgány. Otevřená výběrová řízení jsou zveřejňována v Úředním věstníku a oznamována na internetových stránkách úřadu EPSO.

Výběrová řízení se skládají z písemné zkoušky a hodnoticích testů. Zjišťují se u nich příslušné profesní dovednosti a míra schopností, klíčových pro vykonávání daného postu. Celé výběrové řízení, které začne zveřejněním oznámení, obvykle trvá 5–9 měsíců. Rozpis současných a plánovaných výběrových řízení i několik vzorových testů je k dispozici na internetových stránkách úřadu EPSO.

Pro obsazení středních a vyšších vedoucích funkcí lze také uspořádat zvláštní výběrová řízení. Další informace...

Chcete-li být úspěšným uchazečem na jakékoli úrovni, budete muset prokázat schopnosti, znalosti, iniciativu a motivaci. Samozřejmě pokud máte být zařazeni do výběrového procesu, budete muset nejdříve splnit kritéria způsobilosti (kvalifikace, odborná praxe atd.) daného výběrového řízení (jsou uvedena v příslušném oznámení zveřejněném v Úředním věstníku).

Požadavky budou vždy stejné nebo vyšší než minimální způsobilost u „asistentů“, resp. „administrátorů“ nebo „administrativních pracovníků“ stanovené ve služebním řádu (čl. 5 odst. 3) ). V každém případě musíte být státním příslušníkem jedné ze zemí EU (i když lze učinit zvláštní výjimky při přípravě na rozšíření EU), musíte mít splněny veškeré povinnosti v souvislosti s vojenskou službou, být fyzicky způsobilí k výkonu svých povinností, předložit záruky bezúhonnosti a prokázat důkladnou znalost jednoho z úředních jazyků EU a uspokojivou znalost dalšího.

Výběrové řízení

Budete-li jedním z uchazečů, kteří projdou výběrovým řízením, budete zařazeni na rezervní seznam, který bude využit při příštím přijímání zaměstnanců. Tyto seznamy se zveřejňují v Úředním věstníku. Jakmile jsou uchazeči na rezervním seznamu, mohou být přijati na volné pracovní místo jakýmkoli útvarem Komise, který o ně má zájem.

Dodržuje se však postup, že oddělení Komise hledají na uvolněné místo odpovídajícího zaměstnance mezi interními uchazeči a teprve potom vybírají z rezervního seznamu. Doporučujeme vám prostřednictvím aplikace EU CV online doplnit svůj životopis a průběžně jej aktualizovat, aby o vás byly k dispozici odpovídající informace.

Budete-li vybráni na rezervní seznam, můžete být pozváni k pohovoru s příslušným útvarem daného orgánu EU (Komise).

Před oficiálním přijetím budete také muset projít lékařskou prohlídkou u lékařské služby Komise.

Nakonec obdržíte formální nabídku od generálního ředitelství pro lidské zdroje s potvrzením, že jste byli přijati pro práci v Komisi. Skutečnost, že jste na rezervním seznamu, tedy nezaručuje, že budete přijati na místo stálého zaměstnance. Rezervní seznamy u výběrových řízení všeobecných profilů jsou v platnosti 1 rok. U ostatních profilů mají platnost delší.

Služební postup a zaměstnanecké výhody

Profesní dráha

Kariérní systém Komise se skládá z jednotné platové stupnice s 16 platovými třídami. V této platové stupnici mohou být asistenti (AST) zařazeni do platových tříd 1–11, administrativní pracovníci do tříd 1–6 a administrátoři (AD) do platových tříd 5–16.

Otevřená výběrová řízení se obvykle pořádají pro konkrétní platové třídy v rozmezí AD 5–8, AST/SC a AST 3. Jako nově přijatý zaměstnanec budete zařazeni do platové třídy stanovené v oznámení o výběrovém řízení, kterým jste prošli.

Každá třída má pět stupňů. Těmito stupni automaticky postupujete podle délky své praxe v Komisi. Každé dva roky postoupíte o jeden stupeň, dokud nejste povýšeni do další platové třídy nebo dokud nedosáhnete posledního stupně v platové třídě. Nejvyšší platová třída (AD16) má pouze tři stupně.

Při nástupu do Komise budete obvykle zařazeni do prvního stupně platové třídy, do které jste byli jmenováni. Pokud je však vaše odborná praxe delší než minimální období požadované v oznámení o výběrovém řízení, je tato skutečnost vzata v úvahu a můžete být zařazeni do druhého stupně dané platové třídy. Více podrobností viz článek 32 služebního řádu .

V Komisi začnete jako úředník ve zkušební době. Na konci 9měsíční zkušební doby budou výsledky vaší práce vyhodnoceny ve zprávě. Jestliže zkušební dobu úspěšně dokončíte, stanete se úředníkem. Jako u všech ostatních úředníků bude váš výkon nadále pravidelně posuzován v rámci každoročního hodnocení zaměstnanců Komise, které má přímý vliv na váš služební postup, včetně povýšení do další platové třídy v platové stupnici Komise.

Úředníci, kteří v Komisi nastoupí v kategorii „asistenti“, mohou přejít do kategorie „administrátoři“ po absolvování „osvědčovacího postupu“. Ten umožňuje vybraným zaměstnancům, kteří prokázali potenciál plnit úkoly „administrátorů“, absolvovat soubor povinných vzdělávacích modulů a složit závěrečné zkoušky. Pokud uspějí, mohou se ucházet o místa na pozici „administrátora“.

Plat a zaměstnanecké výhody

Níže naleznete shrnutí našich hlavních výhod. Podrobné informace získáte v našem služebním řádu.

Plat
Základní měsíční plat v Komisi se pohybuje přibližně od 2 300 eur měsíčně pro nově přijaté úředníky AST/SC 1 po asi 16 000 eur měsíčně pro úředníky vrcholového managementu AD 16 s více než 4 lety služby.
Každá platová třída je rozdělena na pět stupňů s odpovídajícím navýšením platu. Základní platy se každoročně upravují v souladu s inflací a kupní silou v zemích EU. Úplná platová tabulka je k dispozici ve služebním řádu (článek 66).

Základní měsíční plat však nepředstavuje váš konečný příjem. Abyste se dozvěděli, kolik bude činit, musíte připočítat přídavky, na které máte nárok, a naopak odečíst příspěvky na sociální zabezpečení (penzijní, zdravotní a úrazové pojištění) a daně (daň z příjmu a zvláštní odvod EU). Více podrobností naleznete níže.

Příspěvky
Pokud jste kvůli práci pro Evropskou komisi opustili svou vlast, máte nárok na příspěvek za práci v zahraničí, který se rovná 16 % vašeho základního platu.

Pro úředníky Komise existují dále rodinné přídavky podle jejich rodinné situace. Patří sem příspěvek na domácnost, příspěvek na vyživované dítě, příspěvek na vzdělání a příspěvek na předškolní zařízení. Tyto příspěvky mohou pomoci pokrýt náklady na péči o rodinu při práci pro mezinárodní organizaci. Další informace viz služební řád (článek 62 až 71 a příloha VII ).

Důchody

Věková hranice pro odchod do důchodu je u úředníků EU, kteří byli ve službě již před 1. lednem 2014 65 let. Existuje nicméně možnost odejít do předčasného důchodu a pobírat snížený důchod od 58 let nebo pracovat do 67, výjimečně 70 let.

Důchody se vyplácejí jako procento z konečného základního platu. Úředníci získávají za každý rok nárok na starobní důchod ve výši 1,8 % a mají nárok na maximální důchod ve výši 70 % svého konečného základního platu. Další podrobnosti viz služební řád (článek 77 až 84 a příloha VIII ).

Zaměstnanci mohou požádat o převedení nároků na starobní důchod z předchozího zaměstnání nebo z období samostatné výdělečné činnosti. Podobně můžete také převést nároky na starobní důchod, které vám vzniknou při práci v Evropské komisi, do jiného penzijního fondu. Další informace viz služební řád (článek 11 a 12 příloha VIII ).

Příspěvek do důchodového systému činí 10,1 % základního platu.

Zdravotní a nemocenské pojištění
Úředníci Evropské komise a jejich rodinní příslušníci jsou oprávněni využívat systém společného zdravotního pojištění Evropských společenství, které hradí 80 % léčebných výloh u většiny druhů ošetření (do výše maximálního limitu). Jste také pojištěni proti pracovním úrazům a nemocem z povolání.

Do systému společného zdravotního pojištění přispívá každý úředník Komise přibližně 2 % ze základního měsíčního platu.

Každý rok se také musíte podrobit preventivní lékařské prohlídce. Další podrobnosti viz služební řád (článek 72 až 76 ).

Daně
Jste-li evropským úředníkem, nepodléhá váš plat vnitrostátní dani z příjmu. Místo toho platy vyplácené Komisí úředníkům přímo podléhají dani Společenství, která se odvádí přímo zpět do rozpočtu EU. Tato daň se odvádí progresivně a její sazba činí 8 % až 45 % zdanitelné částky vašeho platu. V letech 2014 až 2023 se kromě toho uplatňuje existuje další zvláštní odvod (viz článek 66 služebního řádu ).

Dovolená a nepřítomnost
Úředníci Komise mají nárok na řádnou dovolenou v délce 24 pracovních dnů za rok. Kromě tohoto nároku vám také může být poskytnuta dovolená na dobu strávenou na cestě mezi vaší vlastí a místem, kde pracujete. Kromě řádné dovolené existují pravidla pro pobírání mimořádného volna z důvodu svatby, stěhování, úmrtí nebo závažného onemocnění rodinných příslušníků, narození dítěte atd. Za výjimečných okolností můžete také požádat o neplacené pracovní volno z osobních důvodů. Více informací naleznete v služebním řádu (článek 57 až 61 a příloha V ).

Sladění pracovního a soukromého života
Existuje řada opatření, která pomáhají zajistit, aby práce pro Komisi podporovala zdravý pracovní, osobní a rodinný život. Tato opatření se zaměřují na rodičovskou dovolenou nebo ošetřovatelské volno, na pevnou infrastrukturu péče o děti a školní docházky a na moderní pracovní režimy.

Mnohá tato opatření byla zavedena nebo zlepšena, když v květnu 2004 nabyl účinnosti nový služební řád. Zejména se jedná o nárok matek na 20 týdnů mateřské dovolené a nárok otců na 10 dnů otcovské dovolené s plným platem. Kromě toho je k dispozici 6měsíční rodičovská dovolená se základním měsíčním příspěvkem.

Další informace viz služební řád (článek 57 až 61 a přílohy IVa a V ).

Komise se snaží zajistit dobré pracovní podmínky ve všech aspektech, zaměstnanci a jejich rodina mohou např. navštěvovat zájmové, sportovní a kulturní kluby (atletika, tanec, divadlo, výtvarné umění, jazyky atd.).

 

 

Commission civil service