Навигационна пътека

Постоянни служители

Какво правят постоянните служители?

С уникалните си компетенции и многокултурна работна среда Комисията не прилича на никоя друга организация по света. Сферите на действие са много разнообразни и затова можете да намерите подходяща работа в Комисията независимо от професионалната ви ориентация.

Длъжностните лица в Комисията изпълняват най-различни задачи, разделени в три категории: администратори (AD), асистенти (AST) и секретари/деловодители (AST/SC).

Администраторите играят важна роля в законодателните и бюджетните процеси в ЕС – те координират икономическите политики на държавите членки в широк план, участват в преговори с държави извън ЕС, помагат за ръководене на общата селскостопанска политика или се грижат за еднаквото тълкуване и ефективното прилагане на законите на Общността. Каквото и да правите, широкият кръг от дейности на ЕС ви гарантират висока степен на отговорност на ранен етап от кариерата Ви.

Асистентите играят важна роля във вътрешното управление на Комисията и по-конкретно в бюджетните и финансовите дела, политиката за персонала, компютърните системи или библиотеките. Те могат също така да сътрудничат за изпълнение на политиките в различни сфери на действие на ЕС.

Секретарите/деловодителите играят важна роля, като отговарят за изпълнението на секретарска и канцеларска работа и се грижат за ефективното функциониране на дадено административно звено.

Как да станете постоянен служител

Постоянните служители се подбират чрез открити конкурси, организирани от Европейската служба за подбор на персонала (EPSO). Тази служба извършва подбор на персонала не само за Комисията, но и за всички останали европейски институции. Откритите конкурси се публикуват в Официален вестник и на уебсайта на EPSO.

Откритите конкурси включват тестове и упражнения за оценка, чиято цел е определяне на професионалните умения и на редица основни компетенции на кандидатите. Обикновено процесът на подбор продължава от 5 до 9 месеца и започва от деня на публикуване на известието за конкурса. Списъкът с текущите и планираните конкурси, както и примерни тестове, можете да намерите на уебсайта на EPSO.

За ръководните постове на средно и високо ниво могат да бъдат провеждани специални конкурси. Още по темата...

За да преминете успешно през всяко едно ниво, трябва да демонстрирате способности, знания, инициатива и мотивация. Разбира се, за да бъде взета предвид кандидатурата Ви, трябва да отговаряте на условията за допустимост (квалификация, трудов стаж и т.н.) за съответния конкурс, публикуван в Официален вестник.

Изискванията винаги са по-високи или равни на минималните стандарти за допустимост за „асистенти“, „администратори“ и „секретари/деловодители“, установени в Правилника за длъжностните лица (Член 5, параграф 3) ) При всички случаи трябва да сте гражданин на една от държавите членки на ЕС (въпреки че понякога се правят специални изключения при подготовката за разширяване на Съюза), трябва да сте изпълнили задълженията си във връзка с военната служба, трябва да сте в добро физическо здраве за изпълнение на задълженията си, да предоставите подобаваща личностна характеристика, да владеете задълбочено един от официалните езици на ЕС и задоволително втори такъв.

Кандидатстване за работа

Ако сте един от успешно преминалите конкурса кандидати, ще бъдете включен в списък, от който институциите избират бъдещите длъжностни лица, когато имат нужда. Тези списъци се публикуват в Официален вестник. Веднъж включени в списък с успешно преминалите конкурса кандидати, кандидатите могат да бъдат наети на работа от всяка заинтересована служба в Комисията.

Когато търсят подходящи хора за свободните работни места, отделите на Комисията разглеждат първо вътрешните кандидатури, а след това списъците с успешно преминалите конкурса кандидати. За да бъде предоставената от Вас информация постоянно актуална, можете да попълните Вашата автобиография (и да я актуализирате редовно) чрез приложението EU CV online.

Ако бъдете включени в списъка с успешно преминалите конкурса кандидати, можете да бъдете поканени на интервю за наемане на работа в една от институциите на ЕС (Комисията).

Преди да бъдете наети на работа официално, е необходимо да преминете също така медицински преглед, извършен от медицинската служба на Комисията.

Накрая, ще получите официално предложение за работа от Генерална дирекция „Човешки ресурси“, потвърждаващо встъпването ви в длъжност в Комисията. Включването в списъка с успешно преминалите конкурса кандидати не е гаранция, че ще бъдете назначени като длъжностно лице на постоянен договор. Списъците с успешно преминалите конкурса кандидати за общите конкурси са валидни за период от една година. За други профили те са валидни по-дълго.

Кариера и социални придобивки

Кариера

Системата на Комисията за професионално развитие представлява единна скала за заплащане, състояща се от 16 степени. В рамките на тази скала за заплащане асистентите (AST) могат да заемат позиции в степени от 1 до 11, секретарите/деловодителите (AST/SC) степени от 1 до 6, а администраторите (AD) степени от 5 до 16.

Обикновено се организират открити конкурси за конкретни степени между AD 5 и AD 8, AST/SC и AST 3. При встъпването Ви в длъжност ще бъдете назначени на степен, посочена в известието за конкурса, който сте преминали успешно.

Всяка степен се състои от „стъпки за старшинство“: с натрупването на трудов стаж в Комисията преминаването от една стъпка към друга става автоматично. На всеки две години преминавате към по-висока стъпка, докато не бъдете повишен в следващата степен или докато не достигнете последната стъпка в рамките на степента. В най-високата степен (AD 16) са включени само три стъпки за старшинство.

По принцип при встъпване в длъжност ще бъдете разпределени в първата стъпка на степента, на която сте били назначени. Трудовият ви стаж може да бъде взет предвид обаче, ако превишава изискванията за минимален трудов стаж, посочени в известието за конкурса. В такъв случай можете да бъдете разпределени във втората стъпка от степента. За повече подробности, вж. член 32 от Правилника за длъжностните лица .

В Комисията започвате работа като длъжностно лице, назначено с изпитателен срок. В края на деветмесечния изпитателен срок се съставя доклад относно работата Ви. Ако преминете успешно изпитателния срок, ще бъдете назначени на постоянен договор. Като всички други длъжностни лица Вашата работа ще продължи да бъде оценявана редовно в рамките на годишната процедура на Комисията за оценка на персонала, която оказва пряко влияние върху професионалното Ви развитие, включително преминаването в следващата степен от скалата за заплащане на Комисията.

Длъжностните лица, назначени в Комисията в категорията асистенти, могат да преминат в категорията администратори, като преминат през процедурата за сертифициране. Процедурата позволява на подбрани членове на персонала, които са доказали способността си да изпълняват задачи на администратори, да преминат през набор от задължителни обучения и да се явят на изпити. Ако ги преминат успешно, те могат да кандидатстват за длъжности на администратори.

Заплати и други придобивки

По-нататък са обобщени основните придобивки. По-подробна информация можете да намерите в Правилника за длъжностните лица.

Заплата
Основната месечна заплата в Комисията варира от около 2 300 евро за новоназначени служители AST 1 до около 16 000 евро за висши служители AD 16 с над 4 години трудов стаж.
Всяка степен се разделя на пет стъпки за старшинство със съответстващи разлики в заплатата. Основните заплати се коригират всяка година в съответствие с инфлацията и покупателната способност в държавите от ЕС. Цялата таблица със заплатите, можете да намерите в член 66 от Правилника за длъжностните лица .

Основната месечна заплата служи само за отправна точка. За да сметнете колко точно ще получавате, трябва да прибавите надбавките, на които имате право, и да извадите социалните осигуровки (пенсия, здравна осигуровка и осигуровка против злополуки) и другите данъци (данък общ доход и специален налог на ЕС). Следват подробности.

Надбавки
Ако сте напуснали своята страна, за да дойдете да работите за Европейската комисия, имате право на надбавка за експатриране в размер на 16 % от основната Ви заплата.

В зависимост от семейното Ви положение имате право на различни семейни надбавки. Те включват надбавка за домакинство, надбавка за дете на издръжка, надбавка за образование и надбавка за предучилищни детски грижи. Тези надбавки помагат за покриване на разходите по грижата за семейството, свързани с работата за международна организация. За повече информация, вж. Правилника за длъжностните лица (членове 62-71 и приложение VII ).

Пенсия

Пенсионната възраст за длъжностните лица на ЕС, назначени преди 1 януари 2014 г., е 65 години, а за тези, назначени след това, е 66 години. Съществува възможност за ранно пенсиониране с по-ниска пенсия за длъжностните лица на 58 години, както и възможност да работят до 67 години, или по изключение до 70 годишна възраст.

Пенсиите се изплащат като процент от последната основна заплата. Служителите натрупват пенсионни права от 1,8 % годишно и имат право на максимална пенсия от 70 % от своята последна основна заплата. За повече информация, вж. Правилника за длъжностните лица (членове 77—84 и приложение VIII ).

Служителите могат също да кандидатстват за прехвърляне на пенсионните права, които са натрупали по време на предишна работа или като самостоятелно наето лице. Възможно е и прехвърляне на правата, натрупани при работата в Европейската комисия, към друг пенсионен фонд. За повече информация, вж. Правилника за длъжностните лица (членове 11 и 12 и приложение VIII ).

Докато работите, вноската Ви в пенсионната схема възлиза на 10,1 % от основната ви заплата.

Здравно осигуряване
Като длъжностно лице в Европейската комисия Вие и Вашето семейство имате право да ползвате съвместната социалноосигурителна схема на Европейските общности, която покрива 80 % от медицинските разходи за голяма част от видовете лечение (при спазване на максимални тавани). Осигурени сте също така в случай на злополуки и професионални заболявания.

Съвместната социалноосигурителна схема се финансира чрез вноски от около 2 % от основната месечна заплата на всеки служител на Комисията.

От вас се изисква също така да се явите на превантивен медицински преглед всяка година. За повече информация, вж. Правилника за длъжностните лица (членове 72—76 ).

Данъци
Вашата заплата като служител на европейската публична администрация не се облага с национален данък общ доход. В замяна на това заплатите, изплащани от Комисията на нейните служители, се облагат с пряк общностен данък, вливащ се директно обратно в бюджета на ЕС. Този данък се събира прогресивно при ставки между 8 и 45 % от облагаемата част от заплатата ви. В периода между 2014 и 2023 г. е в сила допълнителен специален налог (вж. член 66 от Правилника за длъжностните лица ).

Отпуск и отсъствия
Служителите на Комисията имат право на годишен отпуск от 24 работни дни. Освен него може да ви бъде отпуснат отпуск за времето, прекарано в път между Вашата държава и мястото, където работите. Освен годишния отпуск имате право на специален отпуск при сключване на брак, преместване, смърт на роднини или сериозни болести, раждания и т.н. При изключителни обстоятелства можете също така да поискате неплатен отпуск по лични причини. За повече информация, вж. Правилника за длъжностните лица (членове 57—61 и приложение V ).

Баланс между професионалния и личния живот
Съществуват най-разнообразни мерки, гарантиращи поддържането на здравословен баланс между работата в Комисията и личния и семейния живот. Тези мерки включват отпуск по майчинство и бащинство и по семейни причини, солидна инфраструктура за детски грижи и образование и модерни условия на труд.

Много от тези мерки са въведени или подобрени през май 2004 г., когато влиза в сила новият Правилник за длъжностните лица. По-конкретно майките имат право на 20 седмици отпуск по майчинство, а бащите на 10 дни отпуск по бащинство, платен по обичайната заплата. Освен това родителите имат право на 6 месеца отпуск за всяко дете, платен по основната месечна тарифа.

За повече информация, вж. Правилника за длъжностните лица (членове 57—61 и приложения IV bis и V ).

Комисията има цялостен подход към всички аспекти на добруването на работното място: служителите и техните семейства могат също така да участват в голям брой спортни и културни клубове и клубове за отдих, включващи такива по атлетика, танци, театър, изкуства и езиков обмен.

 

 

Commission civil service