Sökväg

Chefer

Vad har cheferna för arbetsuppgifter?

Mellanchefer

Enhetscheferna är EU-kommissionens ryggrad.Som enhetschef måste du utöver fackkunskaper och god allmänbildning också ha de ledaregenskaper som krävs för att motivera och vägleda personalen och uppmuntra till lagarbete.Du fastställer och uppdaterar målen för din personal inom ramen för generaldirektoratets övergripande planering.Det är också du som fastställer målen för din enhet, följer upp dem och bedömer hur väl enheten lyckas uppnå dem.Din sociala kompetens och din förmåga att kommunicera och förhandla är också viktiga.

Högre chefer

Med högre chefer menas generaldirektörer, biträdande generaldirektörer, direktörer och chefsrådgivare.Generaldirektörerna är EU-tjänstemän på högsta nivå och direkt underställda den kommissionär som ansvarar för respektive generaldirektorats ansvarsområde.Direktörerna, som är direkt underställda generaldirektörerna, har ansvaret för ett direktorat som i sin tur består av 3 till 7 enheter med i genomsnitt 100 anställda.

Hur blir man chef?

Mellanchefer

Lediga chefstjänster på mellannivå tillsätts vanligen internt.Kommissionen får dock utnämna externa sökande till enhetschefer när det bedöms lämpligt.Utvidgningen av EU den 1 maj 2004 var ett exempel på detta.Inför utvidgningen anordnades uttagningsprov för att välja ut externa sökande från de nya EU-länderna för att se till att de blev rättvist representerade på mellanchefsnivå inom EU-institutionerna.

För att kunna söka en enhetschefstjänst måste du uppfylla minimikraven för lönegraderna AD 9–AD 14 och ha de särskilda fackkunskaper som behövs för tjänsten.Kraven varierar beroende på vilken lönegrad uttagningsprovet avser, men du måste vara utbildad på särskilda områden och ha yrkeserfarenhet (normalt mellan 10 och 15 år) så att du har sakkunskaper på ett visst politik- eller verksamhetsområde inom kommissionen.

Du hittar mer information om särskilda krav i meddelandet om det uttagningsprov som du vill söka till. Meddelandena finns i Europeiska unionens officiella tidning.Här kan du se om det finns lediga chefstjänster på mellannivå.

Högre chefer

Lediga chefstjänster på högre nivå kan i allmänhet bara sökas internt.Tjänsterna kan dock ibland utlysas externt för att ge kommissionen ett bredare urval av sökande.

Kraven för högre chefer är i stort sett desamma som för mellanchefer, dvs. att de sökande ska ha mycket goda kvalifikationer, yrkeserfarenhet och dokumenterade fackkunskaper.Det läggs dock större vikt vid erfarenhet och antal år på tidigare befattningar. I undantagsfall kan tjänster på högre nivå tillsättas genom rekrytering av en tillfälligt anställd.Här kan du se om det finns lediga chefstjänster på högre nivå.

Att söka arbete

När en tjänst blir ledig och det har bestämts att den ska utlysas externt, hittar du all information, inklusive den elektroniska ansökningsblanketten, på följande webbplatser:

De publiceras också i Europeiska unionens officiella tidning.

I riktlinjerna för sökande kan du läsa om hur det praktiskt går till när högre chefer utses och tillsätts.

Find out more about the selection process for senior managers pdf - 240 KB [240 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Karriär och förmåner

Karriärutsikter

Enhetschefer placeras i lönegraderna AD 9–AD 14 i EU-institutionernas karriärsystem.Direktörer placeras i lönegraderna AD 14–AD 15 och generaldirektörer i AD 15–AD 16.

Den administrativa reformen som nyligen genomfördes inom kommissionen påverkar mellanchefernas och de högre chefernas karriärutveckling.De högre cheferna måste nu byta jobb vart femte år utom i undantagsfall, och enhetscheferna uppmuntras också att inte stanna längre än fem år på samma tjänst.Man tydliggjorde också vilken kompetens alla chefer ska ha och deras arbetsinsatser bedöms nu mer ingående och med jämna mellanrum.Förändringarna innebär att att du som chef kan fortsätta längre i din karriär än tidigare.

Lön

Grundlönen för mellanchefer (AD 9–AD 14) ligger på mellan omkring 6 200 och 13 100 euro beroende på grad och tjänsteår, medan högre chefer (AD 14–AD 16) tjänar mellan11 500 och 14 800 euro. Du hittar mer information i lönetabellen i artikel 66 i tjänsteföreskrifterna.

Grundlönen justeras varje år i förhållande till inflation och köpkraft i EU-länderna.Chefernas löner och förmåner omfattas av samma regler som lönerna för övriga fast anställda EU-tjänstemän.Du kan läsa mer i avsnittet om fast anställda tjänstemän.

Commission civil service