Navigacijska pot

Vodstveni delavci

Kakšno je delo vodstvenih delavcev Komisije?

Srednji vodstveni delavci

Vodje enot so pomembni za delo Evropske komisije.Pogoji za delovno mesto vodje enote so posebno znanje in spretnost, dobra splošna izobrazba ter voditeljske sposobnosti za motiviranje in vodenje osebja in spodbujanje skupinskega dela.Vodja enote določa in pregleduje cilje osebja v okviru delovnih načrtov in splošne strategije posameznega generalnega direktorata.Opredeliti mora tudi cilje svoje enote ter spremljati in oceniti napredek enote pri njihovem izpolnjevanju.Znati je treba tudi ravnati z ljudmi in imeti dobre komunikacijske in pogajalske spretnosti.

Višji vodstveni delavci

Višji vodstveni delavci Komisije so generalni direktorji, namestniki generalnih direktorjev, direktorji in glavni svetovalci.Generalni direktorji so najvišji javni uslužbenci, ki so odgovorni neposredno evropskim komisarjem, pristojnim za področje določenega generalnega direktorata.Direktorji so odgovorni generalnim direktorjem in vodijo celotne direktorate, ki imajo od 3 do 7 enot (približno 100 uradnikov).

Kako do zaposlitve na vodstvenem položaju?

Srednji vodstveni delavci

Prosta delovna mesta srednjega vodstva ponavadi zasedejo uradniki, ki že delajo kot javni uslužbenci Komisije.Komisija pa občasno za vodje enote imenuje zunanje kandidate, kadar meni, da je to primerno.Po širitvi EU 1. maja 2004 so evropske institucije organizirale natečaje za izbiro zunanjih kandidatov za mesta vodij enot, ker so želele, da so državljani novih držav članic pravično zastopani v vrstah srednjih vodstvenih delavcev.

Če se želite prijaviti za delovno mesto vodje enote, morate izpolnjevati osnovne pogoje za vse razrede od AD9 do AD14 in imeti posebno znanje, zahtevano za zadevno delovno mesto.Te zahteve se razlikujejo glede na razred, za katerega je razpisan natečaj, ponavadi pa vključujejo izobrazbo na določenem področju ter ponavadi od 10 do 15 let delovnih izkušenj, ki zagotavljajo poznavanje določenega področja politike ali delovanja Komisije.

Več informacij o posebnih zahtevah boste našli v obvestilu o javnem natečaju, objavljenem v Uradnem listu.Preverite razpisane natečaje.

Višji vodstveni delavci

Tudi delovna mesta za višje vodstvene delavce so ponavadi odprta le za notranje kandidate.Včasih pa Komisija javno objavi prosta delovna mesta, da zagotovi široko izbiro kandidatov.

Višji vodstveni delavci v Komisiji morajo imeti visoko raven izobrazbe, delovne izkušnje in dokazano strokovno znanje, močan poudarek pa je na strokovnih in vodstvenih izkušnjah.
V izjemnih primerih lahko vodstvene položaje zasedejo tudi začasni uslužbenci.Preverite razpisane natečaje

Prijava za zaposlitev

Vse informacije, vključno z elektronsko prijavnico, o prostih in javno objavljenih delovnih mestih so na voljo na spletu:

Razpisana delovna mesta so objavljena tudi v Uradnem listu.

Če vas zanima, kakšen je postopek izbire ter kako so izbrani in imenovani višji vodstveni delavci, preberite navodila za kandidate.

Find out more about the selection process for senior managers pdf - 240 KB [240 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Poklicna pot in ugodnosti

Poklicna pot

V poklicni strukturi evropskih institucij vodje enot spadajo v plačne razrede med AD9 in AD14.Direktorji spadajo v plačna razreda AD14 in AD15, generalni direktorji pa v razreda AD15 in AD16.

Nedavna upravna reforma Komisije je vplivala tudi na poklicne poti srednjih in višjih vodstvenih delavcev.Višji vodstveni delavci morajo zdaj znotraj Komisije zamenjati svoje delovno mesto vsakih pet let (razen v izjemnih primerih) in tudi vodje enot se spodbuja, da storijo enako.Jasno je bil opredeljen nabor spretnosti, ki jih potrebuje vsak vodstveni delavec.Uveden je bil boljši sistem rednega ocenjevanja dosežkov za višje in srednje vodstvene delavce.Zaradi teh sprememb je zdaj mogoče napredovati na poklicni lestvici tudi kot srednji ali višji vodstveni delavec, saj so omogočena napredovanja znotraj položaja direktorja in generalnega direktorja.

Osebni prejemki

Srednji vodstveni delavci (razredi med AD9 in AD14) imajo osnovno plačo med približno 6 200 EUR in 13 000 EUR na mesec, odvisno od razreda in stopnje, višji vodstveni delavci (AD14 do AD16) pa na mesec zaslužijo med približno 11 500 EUR in 14 800 EUR.Več informacij je v členu 66 Kadrovskih predpisov.

Vsako leto se osnovne plače prilagodijo v skladu z inflacijo in kupno močjo v državah EU.Prejemki in drugi dodatki za vodstvene delavce se izračunajo na podlagi enakih pravil, kot veljajo za druge javne uslužbence evropskih institucij.Več informacij najdete v razdelku o redno zaposlenih uradnikih.

Commission civil service