Navigačný riadok

Manažéri

Čo je náplňou práce manažéra v Komisii?

Stredný manažment

Vedúci oddelení sú nosným prvkom Európskej komisie.Aby ste sa stali vedúcim oddelenia, musíte mať popri osobitných znalostiach a schopnostiach a výbornom všeobecnom prehľade ešte aj schopnosť viesť ľudí, motivovať a usmerňovať ich a podporovať tímovú prácu.V medziach plánu práce a celkovej stratégie vášho generálneho riaditeľstva budete musieť stanovovať a prehodnocovať ciele vašich pracovníkov.Takisto budete musieť určiť ciele pre vaše oddelenie a monitorovať a hodnotiť ich plnenie oddelením.Dôležité sú aj vynikajúce medziľudské schopnosti a zdatnosť pri komunikácii a vedení rokovaní.

Vyšší manažment

Medzi vyšší manažment Komisie patria generálny riaditeľ, zástupca generálneho riaditeľa, riaditelia a hlavní poradcovia.Generálni riaditelia sú zamestnanci verejnej správy najvyššej úrovne, ktorí podávajú správy priamo komisárovi zodpovednému za oblasť politiky, ktorá spadá do pôsobnosti ich generálneho riaditeľstva (GR).Riaditelia podávajú správy generálnym riaditeľom a zodpovedajú za chod celého riaditeľstva zloženého z 3 až 7 oddelení (okolo 100 úradníkov).

Ako sa stať manažérom?

Stredný manažment

Voľné pracovné miesta na úrovni stredného manažmentu Komisie sa zvyčajne obsadzujú ľuďmi, ktorí už sú zamestnancami verejnej správy Komisie.V prípade potreby však Komisia v ojedinelých prípadoch vymenuje na pozíciu vedúceho oddelenia aj externého žiadateľa.Napríklad pri rozšírení EÚ 1. mája 2004 sa zorganizovali výberové konania s cieľom vybrať externých uchádzačov z nových členských štátov EÚ na pozície vedúcich oddelení, aby bol na úrovni stredného manažmentu v Európskych inštitúciách zachovaný spravodlivý pomer podľa štátnych príslušností.

Ak by ste sa chceli uchádzať o pozíciu vedúceho oddelenia, musíte splniť minimálne požiadavky pre všetky triedy od AD9 až po AD 14 a musíte mať osobitné odborné poznatky súvisiace s predmetnou pozíciou. Tieto požiadavky sa líšia v závislosti od triedy, pre ktorú sa uverejnilo výberové konanie, ale zahŕňajú potrebu dosiahnuť kvalifikáciu v určitej oblasti a mať pracovnú prax, zvyčajne od 10 do 15 rokov, ktorá jednoznačne preukazuje vaše odborné poznatky v danej oblasti politiky alebo činnosti Komisie.

Viac podrobností o osobitných požiadavkách nájdete v príslušnom oznámení o výberovom konaní, o ktoré sa zaujímate, tak, ako je uverejnené v Úradnom vestníku.Pozrite si dostupné verejné výberové konania.

Vyšší manažment

Tak ako v prípade stredného manažmentu sú voľné pracovné miesta na úrovni vyššieho manažmentu vo všeobecnosti určené pre interných uchádzačov.S cieľom umožniť Komisii vybrať si zo širšej ponuky uchádzačov sa však ponuky voľných miest občas uverejnia aj mimo Komisie.

Podobne ako stredný manažment aj vyšší manažéri v Komisii by mali mať kvalifikáciu na vysokej úrovni, pracovnú prax a preukázateľné odborné poznatky, ale väčší dôraz sa kladie na prax a služobný vek v rámci vašej pracovnej kariéry.
V osobitných prípadoch sa manažérske pozície môžu obsadiť prijatím dočasného zamestnanca.Pozrite si dostupné verejné výberové konania.

Žiadať o prijatie

Vždy keď sa uvoľní pracovné miesto a rozhodne sa o jeho uverejnení na verejnosti, všetky informácie vrátane elektronických prihlasovacích formulárov nájdete na týchto internetových stránkach:

Tieto oznámenia sa uverejňujú aj v Úradnom vestníku.

Viac informácií o tom, ako prebieha proces prijímania a ako sú vyberaní a menovaní vyšší manažéri, nájdete v pokynoch pre uchádzačov.

Find out more about the selection process for senior managers pdf - 240 KB [240 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Kariéra a výhody

Kariéra

V kariérnej štruktúre Európskych inštitúcií môžu byť vedúci oddelení zaradení do tried AD 9 až AD 14.Riaditelia môžu byť zaradení v triedach AD 14 a AD 15, kým generálni riaditelia v triedach AD 15 a AD 16.

Nedávna administratívna reforma Komisie mala dopad na kariéry stredných a vyšších manažérov.Vyšší manažéri musia v súčasnosti zmeniť zamestnanie každých päť rokov (s výnimkou výnimočných prípadov) a vedúci oddelení sú podporovaní v tom, aby sa o nové pozície v Komisii zaujímali každých päť rokov.Jasne sa určil súbor schopností, ktoré by mali mať všetci manažéri.Zaviedlo sa aj lepšie a pravidelné hodnotenie výkonov stredných a vyšších manažérov.Vďaka týmto zmenám, ak ste strední alebo vyšší manažéri, môžte postupovať po kariérnom rebríčku, keďže v súčasnosti je možné povýšenie aj v rámci úrovne riaditeľov a generálnych riaditeľov.

Plat

Strední manažéri (triedy AD 9 až AD 14) môžu mať základný plat približne medzi 6 200 eur a 13 100 eur v závislosti od ich triedy a stupňa služobného veku, kým vyšší manažéri (AD 14 až AD 16) môžu zarábať v hrubom medzi 11 500 eur a 14 800 eur. Ďalšie informácie možno nájsť v platovej tabuľke v článku 66 služobného poriadku.

Základné platy sa každoročne upravujú v súlade s infláciou a kúpnou silou štátov EÚ.Na platy a ostatné výhody dostupné pre manažérov sa použijú rovnaké pravidlá ako pre ostatných európskych zamestnancov verejnej správy.Ďalšie informácie možno nájsť v časti Stáli úradníci.

Commission civil service