Ścieżka nawigacji

Kadra kierownicza

Czym zajmuje się kadra kierownicza w Komisji?

Kadra kierownicza średniego szczebla

Praca kierowników działów ma zasadnicze znaczenie w Komisji Europejskiej. Aby zostać kierownikiem działu, poza specjalistyczną wiedzą i umiejętnościami, a także dobrym wykształceniem ogólnym, należy jeszcze posiadać cechy przywódcze, potrzebne do kierowania ludźmi i zachęcania do pracy zespołowej. Kierownik działu musi również wyznaczać cele i zadania podlegającym mu pracownikom i dostosowywać je do aktualnych potrzeb, w ramach planów pracy i ogólnej strategii swojej dyrekcji generalnej. Powinien on ponadto wyznaczać cele dla swojego zespołu oraz monitorować i oceniać postępy w ich realizacji. Niezbędne są również doskonałe umiejętności współpracy z ludźmi, a także umiejętność komunikacji i prowadzenia negocjacji.

Kadra kierownicza wyższego szczebla

Dyrektorzy generalni, zastępcy dyrektorów generalnych, dyrektorzy i główni radcy to wyżsi urzędnicy Komisji. Dyrektorzy generalni stanowią najwyższych rangą urzędników UE i podlegają bezpośrednio komisarzom odpowiedzialnym za obszary polityki, którymi zajmuje się ich dyrekcja generalna (DG). Dyrektorzy podlegają dyrektorom generalnym i są odpowiedzialni za funkcjonowanie poszczególnych dyrekcji, na które składa się od 3 do 7 działów (około 100 urzędników).

Jak zostać kierownikiem?

Kadra kierownicza średniego szczebla

Na wolnych stanowiskach kierowniczych średniego szczebla są na ogół zatrudniane osoby już pracujące w Komisji w charakterze urzędników. Jednak czasem, jeśli zajdzie taka potrzeba, Komisja mianuje kandydatów spoza Komisji. Na przykład w związku z rozszerzeniem UE, jakie miało miejsce 1 maja 2004 r. zorganizowano konkursy na stanowiska kierowników działów, aby również obywatele z nowych krajów UE mogli piastować stanowiska kierownicze średniego stopnia w instytucjach europejskich.

Osoby ubiegające się o pracę w charakterze kierownika działu muszą spełniać minimalne wymagania dla grup zaszeregowania od AD 9 do AD 14 i posiadać specjalistyczne kwalifikacje dotyczące danego stanowiska. Wymagania te różnią się w zależności od grupy zaszeregowania, dla której ogłoszono konkurs, jednak zawsze wymagane są kwalifikacje w określonej dziedzinie i doświadczenie zawodowe, zwykle od 10 do 15 lat, które dają kandydatowi dostateczną wiedzę specjalistyczną w danej dziedzinie polityki czy też działalności Komisji.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące wymagań na dane stanowisko można znaleźć w ogłoszeniach o konkursach, które publikowane są w Dzienniku Urzędowym.   Informacje o wakatach

Kadra kierownicza wyższego szczebla

Tak jak w przypadku kadry kierowniczej średniego szczebla, wolne stanowiska dla wyższej kadry kierowniczej są na ogół obsadzane przez kandydatów wewnętrznych. Jednak czasem, dla zapewnienia większych możliwości wyboru, publikuje się również ogłoszenia o wakatach dla pracowników spoza Komisji.

Tak jak w przypadku kadry kierowniczej średniego szczebla, kandydaci na stanowiska kierownicze wyższego szczebla muszą posiadać wysoki poziom kwalifikacji, doświadczenie zawodowe i wiedzę specjalistyczną, jednak w tym wypadku kładzie się większy nacisk na doświadczenie i staż pracy zawodowej.
W wyjątkowych wypadkach, na stanowiska kierownicze przyjmuje się pracowników tymczasowych. .  Informacje o wakatach

Podania o pracę

Kiedy pojawia się wolne stanowisko i podjęta zostaje decyzja o zatrudnieniu pracownika spoza Komisji wszelkie informacje, w tym również formularz wniosku w formie elektronicznej, zamieszczane są na stronach internetowych:

Ogłoszenia są również publikowane w Dzienniku Urzędowym.

Aby dowiedzieć się, jak przebiega proces rekrutacji i w jaki sposób dokonuje się selekcji i mianowania osób na stanowiska kierownicze wyższego szczebla należy zapoznać się z wytycznymi dla kandydatów.

Find out more about the selection process for senior managers pdf - 240 KB [240 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Kariera, wynagrodzenie oraz świadczenia

Kariera zawodowa

W strukturze kariery zawodowej instytucji europejskich kierownik działu może być zaszeregowany w grupach od AD 9 do AD 14 . Dyrektorzy mogą być zaszeregowani w grupach AD 14 i AD 15, podczas gdy dyrektorzy generalni mogą być zaszeregowani w grupach AD 15 i AD16.

Niedawna reforma administracyjna Komisji wywarła wpływ na karierę zawodową średniej i wyższej kadry kierowniczej. Członkowie kadry kierowniczej wyższego stopnia muszą obecnie co pięć lat przenosić się na inne stanowisko (chyba że zachodzą wyjątkowe okoliczności). Do zmiany stanowiska co pięć lat również zachęcani są kierownicy działu. Wyraźnie określono umiejętności, jakie musi posiadać kadra kierownicza. Wprowadzono również lepsze i regularne procedury oceny. Zmiany te oznaczają, że średnia i wyższa kadra kierownicza ma obecnie możliwość awansu na szczebel dyrektora i dyrektora generalnego.

Wynagrodzenie

Kadra kierownicza średniego stopnia (grupy zaszeregowania AD 9 do AD 14) otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości od około 6 200 euro do około 13 100 euro, w zależności od grupy zaszeregowania oraz stopnia, podczas gdy kadra kierownicza wyższego stopnia (AD 14 to AD 16) zarabia w przybliżeniu od 11 500 euro do 14 800 euro. Więcej informacji można znaleźć w tabeli płac w art. 66 regulaminu pracowniczego.

Podstawowe wynagrodzenie jest corocznie waloryzowane z uwzględnieniem inflacji i siły nabywczej w krajach UE. W stosunku do wynagrodzenia i innych świadczeń, z których korzysta kadra kierownicza obowiązują te same zasady, co w przypadku innych urzędników unijnych. Więcej informacji na temat wynagrodzeń można znaleźć w sekcji urzędnicy zatrudnieni na stałe.Commission civil service