Kruimelpad

Managers

Wat doen managers in de Commissie?

Middenkader

De eenheidshoofden zijn de ruggengraat van de Europese Commissie.Om eenheidshoofd te worden moet u niet alleen beschikken over specialistische vaardigheden en een goede algemene ontwikkeling, maar ook over de leidinggevende capaciteiten die nodig zijn om personeel te motiveren en te begeleiden en teamwerk aan te moedigen.U moet de doelstellingen voor uw medewerkers volgens de plannen en strategie van uw directoraat-generaal bepalen en bijstellen.U moet ook prioriteiten vaststellen voor uw eenheid en de vorderingen controleren en evalueren.Ook uitstekende sociale vaardigheden en het vermogen om te communiceren en te onderhandelen zijn onmisbaar.

Hoger kader

Directeurs-generaal, plaatsvervangende directeurs-generaal, directeurs en buitengewoon raadadviseurs vormen het hoger management van de Commissie.De directeurs-generaal zijn de topambtenaren van de EU, die rechtstreeks ressorteren onder de commissaris die verantwoordelijk is voor het werkgebied van het betrokken directoraat-generaal (DG).De directeurs, die onder een directeur-generaal ressorteren, zijn verantwoordelijk voor een heel directoraat, dat uit 3 tot 7 eenheden en gemiddeld rond de 100 ambtenaren bestaat.

Hoe word ik manager?

Middenkader

Vacatures voor middenkaderfuncties bij de Commissie worden meestal vervuld door personen die al als ambtenaar voor de Commissie werken.Af en toe benoemt de Commissie echter wel externe kandidaten tot eenheidshoofd, als daar een goede reden voor is.Voor de uitbreiding van de EU op 1 mei 2004 zijn bijvoorbeeld vergelijkende onderzoeken georganiseerd om externe kandidaten uit de nieuwe EU-landen te selecteren, zodat deze nationaliteiten op het middenkaderniveau van de Europese instellingen evenredig vertegenwoordigd zijn.

Om in aanmerking te komen voor de functie van eenheidshoofd, moet u voldoen aan de algemene eisen die gelden voor alle rangen van AD 9 tot AD 14, en bovendien specifieke expertise voor de desbetreffende functie bezitten.Deze eisen hangen af van de rang waarvoor de post is gepubliceerd, maar in elk geval moet u beschikken over kwalificaties op bepaalde vakgebieden en over voldoende beroepservaring – meestal tussen de 10 en 15 jaar – waardoor u een duidelijke expertise op een bepaald werk- of beleidsgebied van de Commissie hebt verworven.

Meer informatie over de specifieke eisen vindt u in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek, die verschijnt in het Publicatieblad.Hier kunt u zien of er vacatures zijn .

Hoger kader

Net als voor het middenkader geldt bij vacatures voor hogere kaderfuncties dat in de regel alleen interne kandidaten mogen solliciteren.Om de Commissie echter voldoende keuze aan kandidaten te bieden, worden vacatures soms extern gepubliceerd.

De criteria voor hogere managementfuncties bij de Commissie zijn vergelijkbaar met die voor het middenkader: hoge kwalificaties, ruime beroepservaring en aantoonbare expertise, maar er ligt meer nadruk op ervaring en anciënniteit in voorgaande functies. In uitzonderlijke omstandigheden kunnen managementfuncties door werving van een tijdelijke functionaris worden vervuld.Hier kunt u zien of er vacatures zijn .

Solliciteren

Zodra besloten is een vacature extern te publiceren, vindt u alle nodige informatie, waaronder een elektronisch sollicitatieformulier, op de volgende webpagina's:

De aankondigingen verschijnen ook in het Publicatieblad.

Om meer te weten te komen over het verloop van de wervingsprocedure en over de selectie en benoeming van hoger kader, kunt u de leidraad voor kandidaten lezen.

Find out more about the selection process for senior managers pdf - 240 KB [240 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Loopbaan en arbeidsvoorwaarden

Loopbaan

Eenheidshoofden worden in de loopbaanstructuur van de Europese instellingen in rang AD 9 tot AD 14 ingedeeld.Directeurs vallen in rang AD 14 en AD 15 en directeurs-generaal in AD 15 en AD 16.

De recente administratieve hervorming van de Commissie heeft ook gevolgen gehad voor de loopbaan van managers van het midden- en hogere kader.Leidinggevend personeel moet voortaan om de 5 jaar van functie wisselen (behalve in uitzonderlijke omstandigheden) en ook hoofden van een eenheid worden aangemoedigd om iedere vijf jaar naar een nieuwe baan bij de Commissie op zoek te gaan.Ook is duidelijk op papier gezet welke capaciteiten iedere manager moet hebben.Ook worden de prestaties van zowel het midden- als het hogere kader grondiger en vaker beoordeeld.Dankzij de veranderingen is het nu ook voor alle managers mogelijk om de carrièreladder te beklimmen. Ze kunnen doorgroeien tot directeur en zelfs directeur-generaal.

 

Salaris

Het basissalaris van het middenkader (in rang AD 9 tot AD 14) bedraagt tussen de 6.200 en 13.100 euro, afhankelijk van rang en anciënniteit, en dat van het hogere kader (AD 14 tot AD 16) ruwweg tussen de 11.500 en 14.800 euro.Voor meer informatie, zie article 66 van het Statuut.

De basissalarissen worden jaarlijks aangepast aan de inflatie en koopkracht in de EU-landen.Het salaris en de arbeidsvoorwaarden voor managers voldoen aan dezelfde regels als die voor andere ambtenaren in vaste dienst.Voor meer informatie zie onder Ambtenaren in vaste dienst.Commission civil service