Navigatsioonitee

Juhtivametnikud

Juhtivametnike ülesanded komisjonis

Keskastme juhid

Üksuse juhatajatel on Euroopa Komisjonis eriti olulised ülesanded.Üksuse juhina tööle asumiseks on vaja lisaks eriteadmistele ja -oskustele ning heale üldisele haridusele vaja ka juhiomadusi, et motiveerida ja juhtida inimesi ning edendada meeskonnatööd.Teil tuleb asjaomase peadirektoraadi töökava ning üldstrateegia raames koostada ja vaadata üle teie meeskonna eemärgid.Te peate seadma üksusele eesmärgid ning kontrollima ja hindama üksuse edusamme, seda samal ajal toetades.Samuti on äärmiselt vajalik, et oleksite suurepärane suhtleja ja läbirääkija.

Kõrgema astme juhid

Euroopa Komisjoni kõrgema astme juhid on peadirektorid, asepeadirektorid ning peanõunikud.Peadirektor on ELi tippametnik, kes annab aru sellele volinikule, kelle pädevusvaldkonda asjaomane peadirektoraat kuulub.Direktorid annavad aru peadirektorile ning vastutavad direktoraatide töö eest. Ühte direktoraati kuulub tavaliselt 3–7 üksust (umbes 100 ametnikku).

Kuidas saada tööd juhtivametnikuna

Keskastme juhid

Komisjoni keskastme juhtideks võetakse tavaliselt juba komisjonis töötavaid ametnikke.Vajaduse korral määratakse üksuse juhiks ka väljastpoolt tulevaid kandidaate.Näiteks 1. mail 2004 toimunud ELi laienemise puhul korraldati konkursse uutest riikidest pärit üksuse juhtide valimiseks, et tagada nimetatud riikide esindatus Euroopa Liidu institutsioonide keskastme juhtide seas.

Kui soovite kandideerida üksuse juhi kohale, siis peate vastama palgaastmete AD 9–14 miinimumnõuetele ning omama vastavat töökogemust.Nõuded on konkursside puhul erinevad, aga te peate alati omama vastavat kvalifikatsiooni ning töökogemust 10–15 aastat, mis tagab teie pädevuse komisjonis vastavas poliitikavaldkonnas töötamiseks.

Lisateave erinõuete kohta avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas selle konkursi teates, milles osaleda soovite.Tutvu vabade töökohtadega .

Kõrgema astme juhid

Nagu keskastme juhtide ametikohtade puhul, saab ka kõrgema astme juhi kohale kandideerida enamasti sisekonkursi raames.Et anda komisjonile rohkem valikuvõimalusi, korraldatakse ka nende ametikohtade täitmiseks mõnikord väliskonkurss.

Ka kõrgema astme juhid peavad olema kõrge kvalifikatsiooniga ning tõendama oma tööoskusi, kuid nende puhul on suurem rõhk eelneva karjääri pikkusel ning kogemustel.
Erandjuhul võib juhi kohal töötada ka ajutine ametnik.Tutvu vabade töökohtadega .

Kandidatuuri esitamine

Kui mõni ametikoht vabaneb ja selle koha täitmiseks otsustatakse avaldada väliskonkurss, siis saab sellekohast teavet, k.a elektronvormid kandideerimiseks, järgmistelt veebisaitidelt:

Teated avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Töölevõtmismenetluse ja kandidaatide hulgast juhtivametnike valimise ja tööle nimetamise kohta lisateabe saamiseks tutvuge kandidaatide suunistega.

Find out more about the selection process for senior managers pdf - 240 KB [240 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Ametialane tegevus ja töötasu

Ametialane tegevus

Üksuse juhid saavad töötada ELi institutsioonide palgaastmetel AD 9–14.Direktorid saavad töötada palgaastmetel AD 14 ja AD 15, peadirektorid palgaastmetel AD 15 ja AD 16.

Hiljutine haldusreform komisjonis on mõjutanud kesk- ja kõrgema astme juhtide karjääri.Kõrgema astme juhid peavad iga viie aasta järel uuele ametikohale asuma (v.a erandjuhtudel) ning üksuse juhtidel soovitatakse samuti iga viie aasta järel komisjoni uus ametikoht otsida.Kindlaks on määratud juhtidelt nõutavad oskused.Kasutusele on võetud tõhusam ja korrapärane kesk- ja kõrgema astme juhtide hindamissüsteem.Tänu kõnealustele muutustele on kesk- ja kõrgema astme juhtidel võimalik nüüd karjääriredelil edasi liikuda, kuna direktorite ja peadirektorite astmestikul on nüüd võimalik töötajaid edutada.

Palk

Keskastme juhi (AD 9–14) põhipalk on 6 200–13 100 eurot, sõltudes palgaastmest. Kõrgema astme juhi (AD 14–16) palk on umbes 11 500–14 800 eurot.Lisateabe saamiseks tutvuge personalieeskirjade artiklis 66.

Põhipalka reguleeritakse iga aasta vastavalt ELi riikide inflatsioonile ning ostujõule.Juhi palga ja töötasu suhtes kohaldatakse samu eeskirju, mida kohaldatakse ka muude ELi ametnike puhul.Lisateabe saamiseks tutvuge palun rubriigiga Alalised ametnikud.Commission civil service