Διαδρομή πλοήγησης

Διευθυντικά στελέχη

Ποιά είναι τα καθήκοντα των διευθυντικών στελεχών στην Επιτροπή;

Μεσαία διευθυντικά στελέχη

Οι προϊστάμενοι μονάδας αποτελούν τη ραχοκοκκαλιά της Ευρωπαϊκής διοίκησης.Για να γίνει κανείς προϊστάμενος μονάδας, πέραν των ειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων και της καλής γενικής μόρφωσης θα πρέπει να διαθέτει επίσης τις ηγετικές ικανότητες που απαιτούνται για να μεταδίδει ενθουσιασμό στο προσωπικό, να το καθοδηγεί και να ενθαρρύνει την ομαδική εργασία.Οι προϊστάμενοι οφείλουν να καθορίζουν τους στόχους και τους σκοπούς του προσωπικού τους στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγονται αλλά και να ορίζουν επιμέρους στόχους για τη μονάδα τους και να καταγράφουν και να αξιολογούν την πρόοδο της μονάδας. Οι ικανότητες επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης καθώς και η ικανότητα διαπροσωπικών επαφών είναι επίσης σημαντικές.

Ανώτερα διευθυντικά στελέχη

Οι γενικοί διευθυντές, οι αναπληρωτές γενικοί διευθυντές, οι διευθυντές και οι κύριοι σύμβουλοι αποτελούν την ανώτερη διευθυντική βαθμίδα στην Επιτροπή.Οι γενικοί διευθυντές αποτελούν το ανώτατο επίπεδο υπαλλήλων της ΕΕ και αναφέρονται απευθείας στον εκάστοτε Επίτροπο που είναι αρμόδιος για τον τομέα πολιτικής της Γενικής τους Διεύθυνσης (ΓΔ). Οι διευθυντές αναφέρονται στους γενικούς διευθυντές και είναι υπεύθυνοι για ολόκληρες διευθύνσεις που αποτελούνται από 3-7 διοικητικές μονάδες (με 100 περίπου υπαλλήλους η κάθε μία).

Πώς γίνεται κανείς διευθυντικό στέλεχος;

Μεσαία διευθυντικά στελέχη

Οι κενές θέσεις μεσαίων στελεχών της Επιτροπής πληρούνται συνήθως από υποψηφίους που εργάζονται ήδη ως μόνιμοι υπάλληλοι της Επιτροπής.Ωστόσο, η Επιτροπή προσλαμβάνει κατά καιρούς εξωτερικούς υποψηφίους σε θέσεις προϊσταμένων μονάδων, εάν κρίνει απαραίτητο κάτι τέτοιο. Για παράδειγμα, για τη διεύρυνση της Ένωσης την 1η Μαΐου 2004, διοργανώθηκαν διαγωνισμοί για την επιλογή εξωτερικών υποψηφίων από τα νέα κράτη μέλη που θα πληρώσουν θέσεις προϊσταμένων διοικητικών μονάδων, ώστε να εξασφαλιστεί η ισότιμη εκπροσώπηση των εθνικοτήτων αυτών στο μεσαίο διευθυντικό επίπεδο στα ευρωπαϊκά όργανα.

Για να είναι κανείς επιλέξιμος για θέση προϊσταμένου μονάδας χρειάζεται να πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις για όλους τους βαθμούς από AD 9 έως AD 14 και να διαθέτει συγκεκριμένη πείρα σχετική με την εν λόγω θέση. Οι προϋποθέσεις αυτές ποικίλλουν ανάλογα με το βαθμό για τον οποίο δημοσιεύεται η θέση, αλλά ο υποψήφιος πρέπει οπωσδήποτε, εκτός των άλλων, να διαθέτει γνώσεις σε συγκεκριμένους τομείς αλλά και επαγγελματική πείρα, κατά κανόνα 10 - 15 ετών, ώστε να έχει ικανοποιητική ειδίκευση στον συγκεκριμένο τομέα πολιτικής ή δραστηριότητας της Επιτροπής.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις της εκάστοτε προκήρυξης διαγωνισμού στον οποίο ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα. Δείτε αν υπάρχει κάποια προκήρυξη κενής θέσης για την οποία δεν έχει λήξει η προθεσμία υποβολής αίτησης.

Ανώτερα διευθυντικά στελέχη

Οι κενές θέσεις για ανώτερα διευθυντικά στελέχη είναι γενικά ανοιχτές μόνο σε εσωτερικούς υποψηφίους.Ορισμένες φορές όμως, για να δοθεί στην Επιτροπή μία ευρύτερη δυνατότητα επιλογής υποψηφίων, η θέση προκηρύσσεται και για εξωτερικούς υποψηφίους.

Όπως και τα μεσαία διευθυντικά στελέχη, τα ανώτερα στελέχη της  Επιτροπής πρέπει να διαθέτουν υψηλό επίπεδο επαγγελματικών προσόντων, επαγγελματική πείρα και δυνάμενη να αποδειχθεί ειδίκευση, αλλά με αντίστοιχα μεγαλύτερη έμφαση στην πείρα και την αρχαιότητα στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.Σε εξαιρετικές περιστάσεις, θέσεις διευθυντικών στελεχών μπορούν να καλυφθούν μέσω πρόσληψης έκτακτου υπαλλήλου. Δείτε αν υπάρχει κάποια προκήρυξη κενής θέσης για την οποία δεν έχει λήξει η προθεσμία υποβολής αίτησης.

Υποψηφιότητα για κάλυψη κενής θέσης

Στον δικτυακό τόπο που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες, καθώς και τα ηλεκτρονικά έντυπα αίτησης, για όλες τις κενές θέσεις για τις οποίες αποφασίζεται εξωτερική δημοσίευση:

Οι ανακοινώσεις δημοσιεύονται επίσης στην Επίσημη Εφημερίδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης αλλά και τη διαδικασία επιλογής και διορισμού των ανώτερων διευθυντικών στελεχών, μπορείτε να βρείτε στις οδηγίες προς υποψηφίους.

Find out more about the selection process for senior managers pdf - 240 KB [240 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Σταδιοδρομία και παροχές

Σταδιοδρομία

Οι προϊστάμενοι μονάδας μπορούν να έχουν βαθμό από AD 9 έως AD 14 της δομής σταδιοδρομίας στα Ευρωπαϊκά Όργανα. Οι διευθυντές μπορούν να έχουν βαθμό AD 14 ή AD 15, ενώ οι γενικοί διευθυντές  AD 15 ή AD16.

Η πρόσφατη διοικητική μεταρρύθμιση της Επιτροπής επέφερε ορισμένες αλλαγές στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας των μεσαίων και των ανώτερων διευθυντικών στελεχών. Έτσι, τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη υποχρεούνται πλέον να αλλάζουν θέση κάθε πενταετία (εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις) ενώ και οι προϊστάμενοι μονάδας ενθαρρύνονται να ψάχνουν για νέα θέση εντός της Επιτροπής κάθε πέντε χρόνια. Καθορίστηκαν επίσης επακριβώς τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν όλα τα στελέχη.Παράλληλα, καθιερώθηκε η τακτική και βελτιωμένη αξιολόγηση των επιδόσεων των μεσαίων και ανώτερων διευθυντικών στελεχών.Οι αλλαγές αυτές σημαίνουν ότι για τα μεσαία  και ανώτερα διευθυντικά στελέχη είναι πλέον δυνατή η συνέχιση της σταδιοδρομίας τους με προαγωγή σε επίπεδο διευθυντή και γενικού διευθυντή.

Μισθός

Ο βασικός μισθός των μεσαίων διευθυντικών στελεχών (βαθμοί AD 9 έως AD 14) κυμαίνεται μεταξύ € 6.200 και 13.100 ευρώ, ανάλογα με τον βαθμό και το κλιμάκιο αρχαιότητας, ενώ των ανώτερων διευθυντικών στελεχών (AD 14 έως AD 16) κυμαίνεται μεταξύ 11.500 και 14.800 ευρώ. Περισσότερες λεπτομέρειες στον μισθολογικό πίνακα στο άρθρο 66 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης.

Οι βασικοί μισθοί προσαρμόζονται ετησίως σύμφωνα με τον τιμάριθμο και την αγοραστική δύναμη στα κράτη μέλη της ΕΕ.Ο μισθός και λοιπές παροχές των στελεχών υπόκεινται στους ίδιους κανόνες με αυτούς που ισχύουν για τους λοιπούς Ευρωπαίους δημόσιους υπαλλήλους. Περισσότερες πληροφορίες στο τμήμα Μόνιμοι υπάλληλοι.Commission civil service