Sti

Ledere

Hvilke opgaver har lederne i Kommissionen?

Mellemledere

Kontorcheferne udgør rygraden i Kommissionen.Som kontorchef skal du ud over at være i besiddelse af specialviden, særlige færdigheder og bred almenviden også have de lederevner, der er nødvendige for at motivere og lede medarbejderne og for at fremme teamwork.Du opstiller og følger op på målene for dine medarbejdere inden for rammerne af generaldirektoratets arbejdsplaner og strategiske planlægning.Du skal også opstille mål for dit kontor og evaluere, hvordan det går med at nå dem.Det er også vigtigt at have menneskelige kvaliteter og evnen til at kommunikere og forhandle.

Topledere

Med topledere menes generaldirektører, vicegeneraldirektører, direktører og ledende rådgivere.Generaldirektørerne, som er de højst placerede tjenestemænd i EU-hierarkiet, er placeret direkte under kommissærerne med ansvar for de pågældende generaldirektoraters politiske område.Direktørerne er placeret under generaldirektørerne og har ansvaret for et direktorat, der består af 3-7 kontorer (ca. 100 tjenestemænd).

Hvordan bliver man leder?

Mellemledere

Kommissionens mellemlederstillinger besættes normalt med interne kandidater.Kommissionen kan imidlertid besætte kontorchefstillinger med eksterne ansøgere, når det er hensigtsmæssigt. I forbindelse med udvidelsen af EU den 1. maj 2004 blev der f.eks. afholdt prøver med henblik på at udvælge eksterne kandidater fra de nye medlemslande for at sikre disse lande en rimelig repræsentation på mellemlederniveau i EU-institutionerne.

Hvis du vil ansøge om en stilling som kontorchef, skal du opfylde minimumskravene for lønklasserne fra AD 9 til AD 14 og være i besiddelse af specialviden med relevans for det pågældende job.Disse krav varierer, alt efter hvilken lønklasse udvælgelsesprøven vedrører, men der kræves en række særlige kvalifikationer og normalt mellem 10 og 15 års relevant erhvervserfaring på et område, som er omfattet af Kommissionens politikker eller aktiviteter.

I den meddelelse om udvælgelsesprøven, der offentliggøres i EU-Tidende, vil du kunne finde flere oplysninger om de særlige krav. Se, om der er ledige stillinger .

Topledere

Som det er tilfældet med mellemlederstillingerne, besættes stillingerne som topleder sædvanligvis kun med interne kandidater.Nogle gange offentliggøres den ledige stilling dog også uden for Kommissionen, så man sikre et bredt udvalg af kandidater.

Ligesom mellemlederne skal toplederne i Kommissionen også have gode kvalifikationer, erhvervserfaring og dokumenterede fagkundskaber, men for toplederne lægges der større vægt på erfaring og anciennitet fra tidligere job.
I særlige tilfælde kan lederstillingerne besættes med midlertidigt ansatte. Se, om der er ledige stillinger .

Jobansøgning

Når en stilling bliver ledig, og det besluttes at slå den op eksternt, kan alle oplysninger og de elektroniske ansøgningsformularer findes på følgende websteder:

De ledige stillinger opslås også i Official Journal.

I vejledningen for ansøgere kan du læse om, hvordan det foregår i praksis, når topledere udvælges og udnævnes.

Find out more about the selection process for senior managers pdf - 240 KB [240 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Karriere og løn

Karriere

En kontorchef er indplaceret i lønklasse AD 9 til AD 14 inden for EU-institutionernes karrierestruktur, en direktør i lønklasse AD 14 til AD 15 og en generaldirektør i lønklasse AD 15 til AD 16.

Den administrative reform, der blev gennemført i Kommissionen for nylig, har ændret på mellem- og topledernes karriereforløb.Toplederne skal nu skifte job hvert femte år (undtagen i særlige tilfælde), og kontorcheferne opfordres også til at se sig om efter en ny stilling i Kommissionen hvert femte år.Det blev også tydeligt fastsat, hvilke færdigheder man skal have som leder, og arbejdsindsatsen bedømmes nu med jævne mellemrum.Efter disse ændringer kan du som mellem- eller topleder fortsætte med at klatre op ad karrierestigen, for nu kan direktører og generaldirektører også forfremmes.

Løn

Grundlønnen for mellemledere (AD 9 til AD 14) ligger på mellem ca. 6 200 EUR og 13 100 EUR afhængigt af lønklasse og løntrin, mens topledere (AD 14 til AD 16) kan tjene mellem ca. 11 500 EUR og 14 800 EUR. Du kan finde flere oplysninger i løntabellen i artikel 66 i personalevedtægten.

Grundlønnen justeres årligt under hensyn til inflation og købekraft i EU-landene.Løn og andre ydelser for lederne er omfattet af de samme regler som for andre EU-tjenestemænd. Læs mere herom i afsnittet om tjenestemænd.Commission civil service