Cesta

Vedoucí pracovníci

Co dělají vedoucí pracovníci v Komisi?

Střední vedoucí pracovníci

Vedoucí oddělení jsou páteří Evropské komise. Chcete-li se stát vedoucím oddělení, musíte mít kromě odborných znalostí a dovedností a dobrého všeobecného vzdělání také schopnost vést a motivovat lidi a podporovat týmovou práci. Budete muset stanovovat a revidovat záměry a cíle svých podřízených v rámci pracovních plánů a celkové strategie vašeho generálního ředitelství. Budete také muset stanovovat cíle svého oddělení a sledovat a hodnotit pokrok při jejich plnění. Nezbytný je také smysl pro mezilidské vztahy a schopnost komunikovat a vyjednávat.

Vyšší vedoucí pracovníci

Vyššími vedoucími pracovníky v Komisi jsou generální ředitelé, náměstci generálních ředitelů, ředitelé a hlavní poradci. Generální ředitelé jsou vrcholní úředníci EU, kteří jsou podřízeni přímo komisaři odpovědnému za oblast společné politiky, jíž se zabývá jejich generální ředitelství (GŘ). Ředitelé jsou podřízeni generálním ředitelům a odpovídají za celá ředitelství, která sestávají ze 3 až 7 oddělení (asi 100 úředníků).

Jak se stát vedoucím pracovníkem?

Střední vedoucí pracovníci

Volná pracovní místa pro střední vedoucí pracovníky v Komisi jsou obvykle obsazována lidmi, kteří již pracují jako úředníci Komise. V případě potřeby však Komise jmenuje vedoucími oddělení i externí uchazeče. Například před rozšířením EU ke dni 1. května 2004 byla uspořádána výběrová řízení pro výběr uchazečů z nových zemí EU do funkcí vedoucích oddělení, aby se zajistilo spravedlivé zastoupení občanů těchto států na střední vedoucí úrovni v evropských orgánech.

Chcete-li se ucházet o funkci vedoucího oddělení, budete muset splnit minimální požadavky pro danou platovou třídu (AD 9 až AD 14) a mít odborné znalosti v dané oblasti. Tyto požadavky se liší podle platové třídy, pro kterou je výběrové řízení vyhlášeno, ale zahrnují např. kvalifikaci ve specializovaných oborech a odbornou praxi, obvykle v délce 10 až 15 let, která zřetelně prokazuje odborné znalosti v dané oblasti politiky nebo činnosti Komise.

Více podrobností o konkrétních požadavcích naleznete v oznámení o výběrovém řízení, které se zveřejňuje v Úředním věstníku. Podívejte se, jestli jsou k dispozici volná pracovní místa pro externí uchazeče.

Vyšší vedoucí pracovníci

Stejně jako střední vedoucí funkce jsou i volná pracovní místa vyšších vedoucích pracovníků obvykle vyhrazena pro interní uchazeče. Aby však Komise měla široký výběr z uchazečů, jsou volná pracovní místa někdy otevřená i pro externí zájemce.

Stejně jako střední vedoucí pracovníci měli by mít vyšší vedoucí pracovníci v Komisi vysoký stupeň kvalifikace, odbornou praxi a prokazatelné odborné znalosti, ale větší důraz se klade na zkušenosti a hodnostní zařazení ve vaší pracovní kariéře.
Za výjimečných okolností lze vedoucí funkci obsadit dočasným zaměstnancem. Podívejte se, jestli jsou k dispozici volná pracovní místa pro externí uchazeče.

Jak se ucházet o práci

Kdykoli se uvolní místo a bylo rozhodnuto zveřejnit tuto skutečnost externě, lze veškeré informace, včetně elektronických formulářů přihlášky, nalézt na těchto internetových stránkách:

Oznámení jsou také zveřejněna v Úředním věstníku.

Chcete-li zjistit, jak funguje přijímací proces a jak jsou vybíráni a jmenováni vyšší vedoucí pracovníci, podívejte se na pokyny pro uchazeče.

Find out more about the selection process for senior managers pdf - 240 KB [240 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Služební postup a výhody

Služební postup

Vedoucí oddělení mohou být ve struktuře pracovních míst evropských orgánů zařazeni do platových tříd AD 9 až AD 14. Ředitelé mohou být zařazeni do platových tříd AD 14 a AD 15 a generální ředitelé mohou být zařazeni do platových tříd AD 15 a AD 16.

Nedávná správní reforma Komise měla dopad na služební postup středních a vyšších vedoucích pracovníků. Vyšší vedoucí pracovníci nyní musí změnit zaměstnání každých pět let (kromě výjimečných případů) a vedoucí oddělení jsou také podporováni, aby si hledali nové pracovní místo v Komisi každých pět let. Byl stanoven soubor dovedností, které by měli mít všichni vedoucí pracovníci. Také bylo zavedeno lepší a pravidelné hodnocení výkonnosti středních a vyšších vedoucích pracovníků. Tyto změny znamenají, že nyní je možné dále stoupat po žebříčku služebního postupu i jako střední nebo vyšší vedoucí pracovník, protože jsou nyní možná povýšení i na úrovni ředitele nebo generálního ředitele.

Plat

Střední vedoucí pracovníci (platové třídy AD 9 až AD 14) mohou mít základní plat přibližně 6 200 až 13 100 eur v závislosti na jejich platové třídě a stupni, zatímco vyšší vedoucí pracovníci (AD 14 až AD 16) mohou vydělávat zhruba mezi 11 500 a 14 800 eur. Více podrobností viz platová tabulka v článku 66 služebního řádu.

Základní platy se každoročně upravují v souladu s inflací a kupní silou v zemích EU. Pro plat a jiné výhody vedoucích pracovníků platí tatáž pravidla jako pro jiné evropské úředníky. Více informací viz sekce stálí zaměstnanci.

Commission civil service