Навигационна пътека

Ръководители

Какво правят ръководителите в Комисията?

Средни ръководители

Ръководителите на звена са гръбначният стълб на Европейската комисия.Освен специални познания и умения и добро общо образование, ръководителите на звена трябва да имат лидерски качества, необходими за мотивиране и ръководене на хората и за насърчаване на работата в екип.Те трябва да поставят и преразглеждат целите на персонала в рамките на работните планове и цялостната стратегия на тяхната генерална дирекция.Те трябва също така да определят цели за своето звено и да следят и оценяват постигнатия напредък в тази посока.Изключително важни са и междуличностните умения и способността за общуване и преговаряне.

Висши ръководители

Генералните директори, заместник-генералните директори, директорите и главните съветници са висшите длъжностни лица в Комисията.Генералните директори са служителите на ЕС на най-високо ниво, които докладват лично на комисаря, отговарящ за областта от политиката, по която работи тяхната генерална дирекция (ГД).Директорите са пряко подчинени на генералните директори и ръководят отделните дирекции, включващи от 3 до 7 звена (около 100 длъжностни лица).

Как да станете ръководител?

Средни ръководители

Свободните места за ръководители на средно ниво обикновено се запълват от хора, вече работещи като служители на Комисията.Въпреки това тя понякога назначава външни кандидати за ръководители на звена, когато това е уместно.За разширяването на ЕС на 1 май 2004 г. например бяха организирани конкурси за външни кандидати от новите страни за ръководители на звена, за да се гарантира справедливо представяне на тези националности сред средните ръководители в европейските институции.

Ако желаете да се кандидатирате за такъв пост, трябва да покриете минималните изисквания за всички степени от AD 9 до AD 14 и да имате специален професионален опит, свързан с въпросната работа.Тези изисквания варират в зависимост от степента, за която е публикуван конкурсът, но включват необходимостта от квалификации и между 10 и 15 професионален опит, осигуряващи ви специализация в съответната област на дейност на Комисията.

Повече подробности за конкретните изисквания ще намерите в известието за съответния конкурс, публикувано в Официален вестник.Проверете дали има вакантни постове.

Висши ръководители

Подобно на местата за средни ръководители, постовете за висши ръководители са достъпни само за вътрешни кандидати.Въпреки това, с цел разширяване на избора от налични кандидати, обяви за тези постове понякога се публикуват и извън Комисията.

Като своите колеги на средно ниво, висшите ръководители в Комисията трябва да са високо квалифицирани, опитни и експерти в своята област, но акцентът се поставя върху стажа и старшинството в професионалната кариера.
При изключителни обстоятелства на ръководен пост може да бъде назначено срочно наето лице.Проверете дали има вакантни постове.

Кандидатстване за работа

Когато дадено място се освободи и се вземе решение за публикуването му извън Комисията, всички сведения, включително електронните формуляри за кандидатстване, ще намерите на следните сайтове:

Тези обяви се публикуват и в Официален вестник.

За да научите как протича процесът на набиране на кадри и как се подбират и назначават висшите ръководители, разгледайте насоките за кандидати.

Find out more about the selection process for senior managers pdf - 240 KB [240 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Кариера и привилегии

Кариера

Ръководителите на звено имат степени между AD 9 и AD 14 в йерархичната структура на европейските институции.Директорите са със степени AD 14 и AD 15, а генералните директори - AD 15 и AD 16.

Неотдавнашната административна реформа на Комисията внесе промени в професионалното развитие на средните и висши ръководители.Висшите ръководители вече трябва да сменят работата си на всеки пет години (освен в изключителни случаи), а за ръководителите на звена това е препоръчително.Изяснен е наборът от умения, които всички ръководители трябва да притежават.Въведени са също така по-добри и редовни оценки на ефективността на средните и висши ръководители.Тези промени означават, че вече е възможно да продължите професионалния си растеж, ако сте среден или висш ръководител, тъй като повишенията са възможни дори в рамките на ранга директор или генерален директор.

Заплата

Средните ръководители (степени AD 9 – AD 14) могат да имат основна заплата от 6 200 евро до 13 100 евро в зависимост от степента и стъпката си, докато висшите ръководители (AD 14 – AD 16) могат да печелят между 11 500 и 14 800 евро.За повече подробности, вижте таблицата със заплати в член 66 от Правилника за длъжностните лица

Основните заплати се коригират всяка години в съответствие с инфлацията и покупателната способност в страните от ЕС.Заплатата и другите привилегии на ръководителите са подчинени на същите правила като тези на останалите европейски служители.За повече информация вижте раздел „Постоянни служители“.

Commission civil service