Kruimelpad

Privacyverklaring voor EU CV online

Waarom verzamelen we gegevens?

Met EU CV online kunt u de belangrijkste gegevens over uw beroepsloopbaan op een database van de Europese Commissie zetten, online solliciteren voor bepaalde banen of ingaan op oproepen tot het indienen van blijken van belangstelling die op deze portaalsite worden gepubliceerd.Dankzij het registratiesysteem kunt u makkelijker zoeken naar vacatures die met uw profiel overeenstemmen en kunnen onze diensten geschikte kandidaten vinden voor openstaande betrekkingen.

U kunt:

  • uw elektronisch cv (e-cv) invoeren, wijzigen en wissen;
  • zoeken naar geschikte vacatures;
  • de toegang van de Europese instellingen tot uw e-cv beheren;
  • online solliciteren voor vacatures die op deze portaalsite bekend worden gemaakt;
  • uw sollicitaties beheren en op de voet volgen.

Wat voor persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen de gegevens van het standaard-cv van EUROPASS.Het gaat daarbij om uw identiteit, uw huidige en vroegere banen, uw opleiding, ervaring, kennis, vaardigheden, talenten en talenkennis.

Met welke technische middelen verwerken we de gegevens?

Alle gegevens worden opgeslagen in een database op een centrale server met individuele toegangsrechten via een browser.Er kunnen anonieme zoekopdrachten geprogrammeerd worden om na te gaan of er profielen zijn die overeenstemmen met de vereisten voor bepaalde betrekkingen binnen de Europese instellingen.Invoer, raadpleging en aanpassing van gegevens is enkel mogelijk via een beveiligd internetprotocol (SSL/https).

Wie heeft toegang tot de informatie van uw e-cv?

Indien u de Europese instellingen toegang verleent tot uw e-cv, kunnen de volgende personen uw gegevens inkijken, tenzij u daar anders over beslist:

  • medewerkers van onze personeelsdiensten;
  • managers;
  • andere personeelsleden van de instellingen, die daartoe uitdrukkelijk gemachtigd zijn door iemand van de twee vorige groepen.

Zij zullen uw profiel kunnen opzoeken en raadplegen, maar niet wijzigen ("read-only").

Als u geen enkele instelling toegang tot uw e-cv geeft, kan niemand buiten uzelf het inkijken.Er zal dan geen contact met u worden opgenomen voor vacatures, tenzij u zelf formeel online reageert op een vacature of een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling.

Ook wanneer u de instellingen geen toegang verleent, worden de gegevens van uw profiel verwerkt bij anonieme zoekopdrachten, maar de resultaten bestaan dan slechts uit een statistische analyse van de profielen in de database.Uw persoonsgegevens worden dan niet bekendgemaakt en u zult niet worden herkend als de bron van deze gegevens.Dergelijke statistische analyses helpen de Europese instellingen om hun aanwervingsbeleid te beoordelen en te verbeteren.Door anonieme zoekopdrachten op grond van criteria van uw cv kunt u de vacatures waarvoor u in aanmerking komt, selecteren.

U bent de enige die uw e-cv kan invoeren of wijzigen en die kan beslissen wie er toegang toe heeft.

Hoe lang bewaren wij de gegevens van uw e-cv?

Uw gegevens blijven 6 (zes) maanden actief, tenzij u uw e-cv eerder wist.Na afloop van die periode kan u uw gegevens reactiveren als u wilt dat uw profiel in de database blijft.Na 12 maanden inactiviteit worden uw gegevens volledig verwijderd van de database.Een inactief profiel kan niet worden opgezocht en wordt niet opgenomen in de resultaten van anonieme zoekopdrachten. Het is uitsluitend toegankelijk voor uzelf, indien u het wilt reactiveren.

Wie heeft toegang tot uw sollicitatie voor een bepaalde vacature of uw blijk van belangstelling?

Uw sollicitatie is specifiek gericht aan de aanwervende instelling.In de aankondiging van de vacature of de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling staat aangegeven wie toegang krijgt tot uw sollicitatie of blijk van belangstelling.Meestal zijn dit de personeelsdienst van de aanwervende instelling, de manager of managers van de aanwervende dienst en de personen waaraan zij toegangsrechten voor dit specifieke dossier hebben gegeven in verband met de administratie of de deelname aan de selectieprocedure.Niemand anders wordt medegedeeld dat u gesolliciteerd hebt, en niemand anders heeft toegang tot uw sollicitatiedossier.

U kunt uw sollicitatie of blijk van belangstelling inkijken en wijzigen tot de termijn voor de indiening ervan verstrijkt.  Nadien hebt u er nog wel toegang toe, maar u kunt geen wijzigingen meer aanbrengen.U wordt via de database op de hoogte gehouden van de vordering van de selectieprocedure.Al uw formele communicatie met de aanwervende dienst verloopt via EU CV online.

Hoe lang bewaren wij uw sollicitatiegegevens?

Tot 12 maanden na de aanwerving van de geselecteerde kandidaat worden alle sollicitaties in het dossier bewaard met het oog op raadpleging en controle.Nadien worden zij gewist; er wordt wel nog een vollledig anonieme samenvatting van de sollicitaties bewaard voor statistische doeleinden.Individuele sollicitaties worden niet bijgehouden.

U hebt toegang tot uw vorige sollicitaties zolang deze in de database worden bewaard.

Welke beveiliging is er tegen misbruik of toegang van onbevoegden?

De database is beschermd tegen onbevoegden.Uitsluitend geïdentificeerde toegelaten gebruikers hebben toegang met een login en een wachtwoord, via een beveiligde internet- of intranetverbinding.Gebruikers binnen de instellingen krijgen slechts toegang tot bepaalde gegevens indien en voorzover dat nodig is voor hun werk.De directeur personeelszaken en loopbaanontwikkeling binnen het directoraat-generaal Personele middelen en veiligheid is bevoegd voor de algemene controle van de gegevens in de e-cv's.Voor iedere afzonderlijke selectieprocedure wordt een controleur aangewezen.

Met wie kunt u contact opnemen?

Voor vragen over gegevensbescherming:

U hebt altijd het recht de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming om hulp te verzoeken: edps@edps.europa.eu

Commission civil service