Navigatsioonitee

Isikuandmete kaitse veebisaidil EU CV online

Andmekogumise eesmärk

Veebisait EU CV online võimaldab teil sisestada Euroopa Komisjoni elektroonilisse CV vormi oma ametialase tegevuse üksikasju ning esitada ametikohataotlusi või oma kandidatuur osalemiskonkursile, mis on avaldatud kõnealusel veebisaidil.Elektroonilise CV registreerimissüsteem aitab teil leida teile sobivaid vabu ametikohti ning lihtsustab ka personaliosakonna kandidaadiotsinguid.

Süsteem võimaldab teil:

  • luua, viimistleda, muuta ning tühistada Euroopa elektroonilist CV-d;
  • otsida teie profiiliga sobivaid vabu töökohti;
  • hallata institutsioonide juurdepääsuõiguseid teie CV-le;
  • kandideerida veebisaidi kaudu seal avaldatud vabadele ametikohtadele;
  • hallata oma kandidatuuri ning jälgida selle staatust.

Milliseid isikuandmeid me kogume?

Me kogume andmeid, mis sisestatakse EUROPASSi standardile vastavasse Euroopa CV-sse.Andmed hõlmavad teie isikut, praegust tööd ja eelmisi ametikohti, teie haridust, kogemusi, oskusi, andeid ning keelteoskusi.

Milliseid tehnilisi vahendeid me andmetöötlusel kasutame?

Kõiki andmeid säilitatakse keskserveri andmebaasis, millele pääseb salasõnaga brauseri kaudu juurde.Institutsioonis pakutava ametikoha profiili võrdlemiseks kandidaadi omaga saab spetsiaalse programmi abil teha ka anonüümseid otsinguid.
Juurdepääs andmetele, nende sisestamine, uurimine ning ajakohastamine toimub ainult turvalist Interneti-protokolli kasutades (SSL/https).

Kellel on juurdepääs elektroonilisele CV-le?

Kui annate institutsioonidele loa pääseda oma CV-le juurde, siis saavad sellega tutvuda järgmised töötajakategooriad:

  • personaliosakondade juhtivtöötajad;
  • juhid;
  • muud institutsiooni töötajad, kellele on eespool nimetatud kategooriate antud asjakohane luba.

Seejärel on neil võimalik teha otsinguid ning tutvuda teie CV-ga.

Kui te institutsioonidele asjakohast luba ei anna, siis pääsete CV-le juurde ainult teie.Teile pakutakse vaba töökohta ainult juhul, kui te sellele eelnevalt veebisaidi kaudu kandideerinud olete.

Sõltumata teie antud loast teie profiiliga tutvuda, uuritakse seda anonüümselt (ilma teie nimeta), kuid tulemuseks saadakse ainult süsteemi sisestatud profiilide statistiline analüüs.Sellistel otsingutel teie isikuandmeid ei edastata ning teie isikut ei ole võimalik kindlaks määrata.Seda liiki statistilised otsingud võimaldavad ELi institutsioonidel hinnata ja parandada personaliturundust.Teatavatele kriteeriumidele tuginevad anonüümsed otsingud on vajalikud ka selleks, et leiaksite teavet teile sobivate vabade ametikohtade kohta.

Ainult teie saate CV-d sisestada, muuta selle andmeid ning anda juurdepääsuõigusi.

Kui kaua CV andmeid säilitatakse?

Andmeid säilitatakse 6 kuud. Kui te enne seda oma CV tühistate, siis andmed kustutatakse.Pärast 6-kuulist ajavahemikku peate oma CV säilitamiseks selle aktiveerima.Kui CV-d ei ole 12 kuu jooksul aktiveeritud, kustutatakse andmed täielikult.Aktiveerimata CV-d ei ole võimalik otsingutulemusena näha, see muutub juurdepääsetavaks ainult pärast teiepoolset aktiveerimist.

Kes saab lugeda teie esitatud taotlust konkreetsele ametikohale või vastust osalemiskutsele?

Teie taotlus esitatakse ainult töölevõtvale institutsioonile.Vaba ametikoha teates või konkursil osalemise kutses avaldatakse isikud või nende kategooriad, kellel on juurdepääs teie kandidatuurile.Tavaliselt on selline õigus töölevõtva institutsiooni personaliosakonnal, uut töötajat otsiva osakonna juhatajal ning nimetatud isikutelt sellise õiguse saanud või töötajate valimisega tegeleval töötajatel.Muid töötajaid teie kandideerimisest ei teavitata ning juurdepääsu ei ole ka ühelgi muul isikul.

Oma taotlust saate muuta või ajakohastada kuni taotlusavalduste esitamise tähtajani.Pärast seda kuupäeva võite taotlusele juurde pääseda, kuid seda muuta ei ole enam võimalik.Teavet valikumenetluse kohta saate taotluste haldusprogrammi kaudu.Teie ja töölevõtva üksuse vaheline kommunikatsioon toimub süsteemi EU CV online kaudu.

Kui kaua teie kandideerimisandmeid säilitatakse?

Kandideerimisandmeid säilitatakse konsulteerimise ja ülevaatamise eesmärgil 12 kuu jooksul pärast väljavalitud töötaja ametissenimetamist.Seejärel kustutatakse andmebaasist taotlus ning alles jääb ainult anonüümne kokkuvõte statistika tegemiseks.Koopiaid ei säilitata.

Oma eelmistele taotlustele pääsete juurde ainult selle aja jooksul, mil neid andmeid säilitatakse andmebaasis.

Millised turvameetmed kaitsevad andmete ebaõige kasutamise ja neile lubamatu juurdepääsu eest?

Infosüsteem on lubamatu kasutamise eest kaitstud.Juurdepääsuvõimalus on turvalise Interneti-ühenduse või sisevõrgu kaudu ainult kindlaksmääratud isikutel kasutajanime ja salasõna abil.Institutsioonidest pärit kasutajate õigused vastavad nende tööülesannete nõuetele ning nad pääsevad juurde ainult vajalikule teabele.Elektrooniliste CV-de andmete eest vastutab Euroopa Komisjoni Personalihalduse ja julgeoleku peadirektoraadi inimressursside ja ametikäigu direktor.Töölevõtmise menetluse puhul kasutatavate andmete eest vastutavad asjaomase valikumenetlusega tegelevad isikud.

Kellega ühendust võtta?

Andmetekaitsega seoses saate pöörduda järgmiste isikute poole:

Teil on õigus pöörduda igal ajal abi saamiseks Euroopa andmekaitseinspektori poole: edps@edps.europa.eu

Commission civil service