Navigacijska pot

Pogodbeni uslužbenci

Kdo so pogodbeni uslužbenci in kakšno delo opravljajo?

Pogodbeno osebje je razdeljeno v dve kategoriji.V prvi kategoriji so pogodbeni uslužbenci, ki so zaposleni:

 • v generalnih direktoratih Komisije za fizične in upravno-administrativne naloge podpornih storitev;
 • v uradih Komisije, ki so del generalnega direktorata, kot sta urada za infrastrukturo in logistiko v Bruslju in Luxembourgu ter Urad za upravljanje in izplačevanje posameznih dajatev;
 • v agencijah;
 • v predstavništvih in delegacijah Komisije.

Pogodbeni uslužbenci te vrste („uslužbenci iz člena 3a“) so lahko zaposleni za dalj časa.Prva pogodba se lahko sklene za največ pet let in se lahko obnovi še za največ toliko.Pogodba se lahko spremeni v pogodbo za nedoločen čas.

Druga kategorija zajema pogodbene uslužbence, ki so zaposleni za delo v generalnih direktoratih Komisije in opravljajo druge naloge kot fizične in upravno-administrativne naloge podpornih storitev („uslužbenci iz člena 3b“).Zaposlijo se:

 • začasno za nadomeščanje uradnikov, ki so odsotni zaradi bolezni, porodniškega dopusta itd.;
 • zaradi resnega pomanjkanja osebja v obdobjih velike delovne obremenitve;
 • za začasno delo kot dodatna zmogljivost na specializiranih področjih, kjer ni na voljo uradnikov z ustreznim znanjem.

Pogodbeni uslužbenci te vrste se zaposlijo za kratek čas s pogodbami za največ tri leta.Pogodba se sklene za najmanj tri mesece.

Kako do pogodbene zaposlitve

Zaposlovanje pogodbenih uslužbencev Komisije urejajo pravila iz Odločbe Komisije z dne 02/03/2011 .

Izbirni postopek se začne z objavo poziva k izražanju interesa na spletišču EPSO.Nato kandidati izpolnijo spletno prijavnico.Prijavnice se shranijo v podatkovni zbirki.Prijavitelji, ki izpolnjujejo določene zahteve in imajo ustrezno izobrazbo, nato opravijo preizkus sposobnosti, jezikovnega znanja, poznavanja evropskega povezovanja in strokovne usposobljenosti.Kandidati, ki uspešno opravijo preizkus in za katere določena služba meni, da ustrezajo njenim zahtevam, so povabljeni na razgovor.

Podatki o kandidatih, ki so uspešno opravili preizkuse za pogodbene uslužbence, se v podatkovni zbirki ohranijo tri leta.

Za prijavo za pogodbene uslužbence:

Poklicna pot in ugodnosti

Poklicna pot

Delovna mesta za pogodbene uslužbence so na voljo za različne naloge, za katere so potrebne različne stopnje izobrazbe.Pogodbe so lahko kratkoročne ali pa vodijo do zaposlitve za celo življenje.Zato so pogodbeni uslužbenci razdeljeni v 18 razredov in štiri funkcionalne skupine glede na vrste delovnih nalog in strokovnih zahtev.

Štiri funkcionalne skupine so:

 • IV (razredi 13–18) – upravno-administrativne, svetovalne, jezikovne in enakovredne tehnične naloge;
 • III (razredi 8–12) – izvedbene naloge, naloge pri pripravi osnutkov, računovodske in druge enakovredne tehnične naloge;
 • II (razredi 4–7) – pisarniške in tajniške naloge, naloge pisarniškega poslovanja in druge enakovredne naloge;
 • I (razredi 1–3) – fizične in upravno-administrativne naloge podpornih storitev.

Uvrstitev pogodbenih uslužbencev v razred znotraj funkcionalne skupine je odvisna od izobrazbe in ustreznih delovnih izkušenj.Ob zaposlitvi so pogodbeni uslužbenci uvrščeni v prvo stopnjo zadevnega razreda (vsak razred ima 7 plačnih stopenj), vsaki dve leti pa samodejno napredujejo v naslednjo stopnjo.Več o tem.

Osebni prejemki in dodatki

Osebni prejemki pogodbenih uslužbencev znašajo med 1 600 EUR in 5 800 EUR.Razpredelnica osebnih prejemkov je v členu 93 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnost i [2 MB].

Pogodbeni uslužbenci so lahko upravičeni do družinskih dodatkov in kritja iz istih sistemov socialne varnosti kot začasni uslužbenci (zavarovanje za primer brezposelnosti, pokojninski sistem Skupnosti in skupni sistem zdravstvenega zavarovanja).

Pogodbeni uslužbenci se lahko udeležujejo tudi programov usposabljanja institucij EU.

Commission civil service