Navigačný riadok

Zmluvní zamestnanci

Čo to znamená byť zmluvným zamestnancom a čo je náplňou jeho práce?

Existujú dve podkategórie zmluvných zamestnancov.Do prvej spadajú tí, ktorí sú prijatí, aby:

 • na generálnych riaditeľstvách Komisie vykonávali manuálne alebo administratívne podporno-servisné úlohy;
 • pracovali v úradoch Komisie popri generálnych riaditeľstvách, ako napríklad dva úrady pre infraštruktúru a logistiku v Bruseli a Luxemburgu a úrad pre správu a úhradu individuálnych nárokov;
 • pracovali v agentúrach;
 • pracovali na zastúpeniach a delegáciách Komisie.

Ako zmluvní zamestnanci toho druhu (zmluvní zamestnanci „3a“) môžete počítať s dlhodobými vyhliadkami zamestnania s počiatočnou zmluvou s trvaním maximálne päť rokov, obnoviteľnou na maximálne päť rokov.Zmluva sa môže zmeniť na zmluvu s neobmedzeným trvaním.

Druhá podkategória zahŕňa zmluvných zamestnancov, ktorí môžu byť prijatí na prácu pre GR Komisie na iné úlohy ako manuálne a administratívne podporné úlohy (zmluvní zamestnanci „3b“).To znamená, že sú prijímaní:

 • na dočasné zastupovanie za úradníkov neprítomných z dôvodu choroby, materskej dovolenky atď.;
 • v rámci opatrení reagujúcich na akútny nedostatok pracovníkov v časoch zvýšeného objemu práce;
 • za účelom výkonu pracovných úloh na dočasné obdobie, poskytujúc dodatočné kapacity v špecializovaných oblastiach, v ktorých je nedostatok úradníkov s požadovanými schopnosťami.

Ako zmluvní zamestnanci toho druhu budete mať vyhliadky krátkodobého zamestnania na základe zmluvy s trvaním maximálne do troch rokov.Minimálna dĺžka trvania zmluvy je tri mesiace.

Ako sa stať zmluvným zamestnancom

Pravidlá upravujúce nábor zmluvných zamestnancov v Komisii sú ustanovené rozhodnutím Komisie zo 02/03/2011 .

Proces výberu sa začína po výzve na prejavenie záujmu uverejnenej na internetovej stránke EPSO prekladaním on-line prihlášok uchádzačmi.Prihlášky sa potom ukladajú do databázy.Uchádzači, ktorých profil spĺňa požiadavky na osobitné schopnosti a ktorí majú príslušnú kvalifikáciu, sa následne zúčastnia testov zameraných na preverenie ich schopností, jazykových znalostí, vedomostí o európskej integrácii a odbornej spôsobilosti.Po úspešnom zvládnutí testu budú uchádzači, ktorí podľa názoru náborovej služby vyhovujú príslušným osobitným požiadavkám, pozvaní na pohovor pred výberovou komisiou.

Profily uchádzačov, ktorí úspešne prešli testami pre zmluvných zamestnancov, sa v databáze uchovávajú počas troch rokov.

V prípade, že sa chcete uchádzať o pozíciu zmluvného zamestnanca:

Kariéra a výhody

Kariéra

Pozície zmluvných zamestnancov existujú pre širokú škálu pracovných miest, pre ktoré sa vyžadujú rôzne úrovne kvalifikácie.Môže ísť o krátkodobé zmluvy, ale takisto prípadne celoživotné zamestnanie.Z tohto dôvodu sa zmluvní zamestnanci delia na 18 tried rozdelených medzi štyri funkčné skupiny v závislosti od druhu vykonávaných pracovných povinností a pokrývajúcich pracovné miesta veľmi osobitnými predpokladmi.

Štyri funkčné skupiny sú určené takto:

 • IV (triedy 13-18) - správne, poradné, jazykové a porovnateľné technické úlohy;
 • III (triedy 8-12) – výkonné, prípravné, účtovnícke a ďalšie porovnateľné technické úlohy;
 • II (triedy 4-7) – kancelárske alebo sekretárske úlohy, správa kancelárie a ďalšie porovnateľné úlohy;
 • I (triedy 1-3) – manuálne a administratívne podporno-servisné úlohy.

Vašu triedu v rámci funkčnej skupiny určia v závislosti od vašej kvalifikácie a vhodnej predošlej pracovnej praxe.Pri prijatí budete zaradení na prvý stupeň príslušnej triedy (každá trieda má 7 platových stupňov) a na ďalší stupeň postúpite automaticky po dvoch rokoch.Ďalšie informácie.

Plat a výhody

Plat zmluvných zamestnancov začína na 1 600 eurách a stúpa do maximálnej výšky 5 800 eur.Pre informácie o platovej tabuľke pozri Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov (článok 93) [2 MB].

Budete požívať aj výhody príspevkov súvisiacich s rodinou a budete krytí zhodným systémom sociálneho zabezpečenia ako dočasní zamestnanci (poistenie pre prípad nezamestnanosti, dôchodkový systém Spoločenstiev a spoločný systém zdravotného poistenia).

Ako zmluvní zamestnanci budete mať prístup aj k vzdelávacím programom ponúkaným inštitúciami EÚ.

Commission civil service