Navigačný riadok

Zmluvní zamestnanci

Čo to znamená byť zmluvným zamestnancom a čo je náplňou jeho práce?

Existujú dve podkategórie zmluvných zamestnancov. Do prvej patria tí, ktorí boli prijatí, aby:

 • na generálnych riaditeľstvách Komisie vykonávali manuálne alebo podporné administratívne úlohy,
 • pracovali v úradoch Komisie pridružených k nejakému generálnemu riaditeľstvu, ako napríklad jeden Úrad pre infraštruktúru a logistiku v Bruseli a druhý v Luxemburgu a PMO (Úrad pre správu a úhradu individuálnych nárokov),
 • pracovali v agentúrach,
 • pracovali na zastúpeniach a delegáciách Komisie.

Títo zmluvní zamestnanci (zamestnanci so zmluvou typu 3a) môžu využiť dlhodobejšie zamestnanie. Maximálna dĺžka trvania počiatočnej zmluvy je päť rokov, pričom zmluva môže byť predĺžená o ďalších maximálne päť rokov. Tento typ zmluvy môže byť navyše zmenený na zmluvu na dobu neurčitú.

Do druhej podkategórie patria zmluvní zamestnanci, ktorí môžu byť prijatí na prácu pre GR Komisie na iné úlohy ako manuálne a podporné administratívne úlohy (zamestnanci so zmluvou typu 3b). To znamená, že sú prijímaní:

 • na dočasné zastupovanie za úradníkov neprítomných z dôvodu choroby, materskej dovolenky atď.,
 • na kompenzáciu akútneho nedostatku zamestnancov v čase zvýšeného objemu práce,
 • na účely vykonávania dočasných úloh a poskytovania kapacity v špecializovaných oblastiach, v ktorých je nedostatok úradníkov s požadovanými schopnosťami.

Zmluvní zamestnanci so zmluvou tohto typu sa zamestnávajú na krátke obdobia: maximálne na šesť rokov. Zmluvy sa uzatvárajú minimálne na tri mesiace.

Ako sa stať zmluvným zamestnancom?

Ustanovenia, ktorými sa riadi nábor zmluvných zamestnancov v Komisii, sú stanovené v rozhodnutí Komisie z 2. 3. 2011, zmenenom dokumentom C(2013) 8967 final pdf - 76 KB [76 KB] English (en) français (fr) .

Prvou fázou výberového konania je vyplnenie prihlášky online po výzve na prejavenie záujmu uverejnenej na webovej stránke úradu EPSO. Prihlášky sa uchovávajú v databáze. Uchádzači, ktorých konkrétne schopnosti, profil a vzdelanie spĺňajú požadované požiadavky, sú pozvaní na testy zamerané na preverenie ich zručností, jazykových znalostí, vedomostí o európskej integrácii a odbornej spôsobilosti. Uchádzači, ktorí uspeli na testoch a spĺňajú osobitné požiadavky útvaru, ktorý hľadá zamestnancov, sú pozvaní na pohovor pred výberovou komisiou.

V prípade, že sa chcete uchádzať o pozíciu zmluvného zamestnanca:

 • takisto môžete zaslať spontánnu prihlášku prostredníctvom aplikácie EÚ cv-online.

Kariéra a výhody

Kariéra

Pozície zmluvných zamestnancov existujú pre širokú škálu pracovných miest, pre ktoré sa vyžadujú rôzne úrovne schopností. Uchádzači môžu byť prijatí na krátkodobé až celoživotné zmluvy. Z tohto dôvodu sa táto kategória zamestnancov delí na 18 platových tried rozdelených na štyri funkčné skupiny, ktoré zodpovedajú druhu vykonávaných úloh a veľmi presným opisom pozícií.

Štyri funkčné skupiny sú určené takto:

 • IV (triedy 13 až 18): administratívne, poradné, jazykové a porovnateľné technické úlohy,
 • III (triedy 8 až 12): vykonávacie, prípravné, účtovnícke a ďalšie porovnateľné technické úlohy,
 • II (triedy 4 až 7): kancelárske alebo sekretárske úlohy, správa kancelárie a ďalšie porovnateľné úlohy,
 • I (triedy 1 až 3): manuálne a podporné administratívne úlohy.

Platová trieda, do ktorej budete zaradení v čase nástupu do zamestnania, zohľadňuje vzdelanie a odbornú prax novo prijatých zamestnancov. Noví zmluvní zamestnanci sú prijímaní do prvého stupňa príslušnej platovej triedy (každá trieda má sedem platových stupňov) a do ďalšieho stupňa postupujú automaticky každé dva roky.

Kariéra a výhody

Plat sa pohybuje v rozmedzí minimálne od 1 600 EUR maximálne do 5 800 EUR. Platovú tabuľku možno nájsť v podmienkach zamestnávania ostatných zamestnancov (článku 93).

Zmluvní zamestnanci môžu mať takisto nárok na rodinné príspevky a poistenie v rovnakom systéme sociálneho zabezpečenia ako dočasní zamestnanci (poistenie v nezamestnanosti, dôchodkový systém a systém zdravotného poistenia Európskych spoločenstiev).

Ako zmluvný zamestnanec máte takisto prístup k programom odbornej prípravy, ktoré ponúkajú európske inštitúcie.

 

Commission civil service