Ścieżka nawigacji

Pracownicy kontraktowi

Kim jest pracownik kontraktowy i czym się zajmuje?

dwie kategorie pracowników kontraktowych. Pierwsza obejmuje pracowników, których zatrudniono:

Pracownicy kontraktowi tego typu (pracownik kontraktowy „3a") mają perspektywę dłuższego zatrudnienia, z początkową umową o pracę obowiązującą przez okres maksimum pięciu lat, odnawialną najwyżej na następne pięć lat. Tego rodzaju umowa może zostać zastąpiona umową na czas nieokreślony.

Druga kategoria obejmuje pracowników kontraktowych zaangażowanych do pracy w dyrekcjach generalnych Komisji przy wykonywaniu innych zadań niż prace fizyczne lub pomoc w zadaniach administracyjnych (pracownicy kontraktowi „3b”). Oznacza to, że są oni zatrudniani:

  • tymczasowo, aby zastąpić urzędników nieobecnych np. z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego itd.;
  • w odpowiedzi na poważne braki kadrowe w okresie dużego obciążenia pracą;
  • celem podjęcia pracy na okres tymczasowy ze względu na to, że mają do zaoferowania dodatkowe umiejętności w dziedzinach wymagających wiedzy specjalistycznej, w przypadku gdy brakuje urzędników z tego rodzaju kwalifikacjami.

Pracownicy kontraktowi tego typu mają perspektywę zatrudnienia na krótki czas, na podstawie umów zawieranych na maksymalny okres trzech lat. Minimalny okres obowiązywania umowy wynosi trzy miesiące.

Jak zostać pracownikiem kontraktowym?

Zasady dotyczące zatrudniania pracowników kontraktowych w Komisji zostały określone w decyzji Komisji z 02/03/2011 r.

Proces selekcji rozpoczyna się od wypełnienia przez kandydata formularza aplikacyjnego on-line, w odpowiedzi na zaproszenie do wyrażenia zainteresowania ogłoszone na stronie internetowej EPSO. Formularze te są następnie przechowywane w bazie danych. Kandydaci, którzy mogą wykazać się odpowiednimi umiejętnościami i kwalifikacjami, przystępują do testów, które sprawdzają ich umiejętności, znajomość języków, wiedzę z dziedziny integracji europejskiej i kompetencje zawodowe. W przypadku pozytywnych wyników testów kandydaci, których dział poszukujący pracowników uzna za odpowiadających określonym wymogom, są zapraszani przez komisję konkursową na rozmowę kwalifikacyjną.

Dane dotyczące kandydatów, którzy pomyślnie przeszli testy na pracownika kontraktowego, są przechowywane w bazie danych przez okres trzech lat.

Osoby zamierzające ubiegać się o pracę w charakterze pracownika kontraktowego powinny

Kariera zawodowa, wynagrodzenie oraz świadczenia

Kariera zawodowa

Stanowiska dostępne dla pracowników kontraktowych obejmują szeroki zakres obowiązków, wymagających różnorodnych kwalifikacji. Mogą wiązać się z umowami na krótki czas lub nawet prowadzić do zatrudnienia na całe życie. W związku z tym pracowników kontraktowych dzieli się na 18 grup zaszeregowania, z czterema grupami funkcyjnymi w każdej grupie zaszeregowania w zależności od rodzaju wykonywanej pracy i dokładnego zakresu obowiązków.

Te cztery grupy funkcyjne określa się w sposób następujący:

  • IV (grupy zaszeregowania 13–18) – zadania administracyjne, doradcze, językowe oraz równoważne zadania techniczne;
  • III (grupy zaszeregowania 8–12) – zadania wykonawcze, redakcyjne, księgowe oraz inne równoważne zadania techniczne;
  • II (grupy zaszeregowania 4–7) – zadania biurowe i prace sekretarskie, prowadzenie biura oraz inne równoważne zadania;
  • I (grupy zaszeregowania 1–3) – prace fizyczne i pomoc w zadaniach administracyjnych.

Grupa zaszeregowania w ramach grupy funkcyjnej będzie zależała od kwalifikacji i odpowiedniego doświadczenia zawodowego. Pracownik kontraktowy zostaje zatrudniony na pierwszym stopniu w ramach odpowiedniej grupy zaszeregowania (każda grupa ma 7 stopni płacowych) i automatycznie przesuwany na następny stopień po upływie dwóch lat. Więcej informacji na ten temat.

Wynagrodzenie oraz świadczenia

Wynagrodzenie pracownika kontraktowego wynosi od 1 600 euro do maksymalnej wysokości 5 800 euro. Aby zapoznać się z tabelą płac, należy sprawdzić Warunki zatrudnienia innych pracowników (art. 93) [2 MB] Deutsch (de) français (fr) .

Pracownicy kontraktowi są również uprawnieni do dodatków rodzinnych i objęci takim samym systemem ubezpieczeń społecznych, jak pracownicy tymczasowi (ubezpieczenie od skutków bezrobocia, wspólnotowy system emerytalny i wspólny system ubezpieczenia chorobowego).

Pracownicy kontraktowi mają również dostęp do programów szkoleniowych oferowanych przez instytucje unijne.

Commission civil service