Ścieżka nawigacji

Pracownicy kontraktowi

Kim jest pracownik kontraktowy i czym się zajmuje?

dwie podkategorie pracowników kontraktowych. Pierwsza obejmuje pracowników, których zatrudniono:

 • w dyrekcjach generalnych Komisji do wykonywania prac fizycznych lub do pomocy w zadaniach administracyjnych;
 • w biurach Komisji współpracujących z dyrekcjami generalnymi, takimi jak np. dwa Urzędy Infrastruktury i Logistyki w Brukseli i Luksemburgu oraz PMO (Urząd Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych);
 • w agencjach;
 • w przedstawicielstwach i delegaturach Komisji.

Czas zatrudnienia tych pracowników kontraktowych (personel kontraktowy „3a") jest dłuższy. Maksymalny czas trwania pierwszej umowy wynosi bowiem pięć lat i może zostać przedłużony maksymalnie o dodatkowe pięć lat. Ponadto umowa taka może zostać zamieniona na umowę na czas nieokreślony.

Druga podkategoria obejmuje pracowników kontraktowych, których można zatrudniać w dyrekcjach generalnych Komisji do wykonywania zadań innych niż prace fizyczne lub pomocnicze zadania administracyjne (personel kontraktowy „3b”). Są oni zatrudniani:

 • tymczasowo, aby zastąpić urzędników nieobecnych np. z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego itd.;
 • w celu uzupełnienia poważnych braków kadrowych w okresie bardzo dużego obciążenia pracą;
 • w celu wykonywania zadań na zasadach tymczasowych i w celu zapewnienia wsparcia w dziedzinach wymagających wiedzy specjalistycznej w przypadku braku pracowników posiadających niezbędne kompetencje.

Pracownicy zatrudniani na tego rodzaju umowy zatrudniani są na krótki czas określony: maksymalnie na okres sześciu lat. Minimalny okres, na jaki zawierane są takie umowy, wynosi trzy miesiące.

Jak zostać pracownikiem kontraktowym?

Zasady dotyczące zatrudniania pracowników kontraktowych w Komisji zostały określone w decyzji Komisji z dnia 2 marca 2011 r., zmienionej decyzją C(2013)8967 final pdf - 76 KB [76 KB] English (en) français (fr) .

Pierwszy etap procesu selekcji polega na wypełnieniu przez kandydata formularza aplikacyjnego online w odpowiedzi na zaproszenie do wyrażenia zainteresowania ogłoszone na stronach internetowych EPSO. Dokumentacja aplikacyjna jest następnie przechowywana w bazie danych. Kandydaci, którzy mogą wykazać się określonymi wymaganymi kompetencjami, profilami i kwalifikacjami, przystępują do testów mających na celu sprawdzenie ich umiejętności, kompetencji językowych, wiedzy z dziedziny integracji europejskiej i kompetencji zawodowych. Kandydaci, którzy przeszli test z powodzeniem i spełniają określone wymagania służby prowadzącej rekrutację, zostają zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną z komisją konkursową.

W celu przedstawienia swojej kandydatury do pracy w charakterze pracownika kontraktowego można

 • przedstawić swoją kandydaturę z własnej inicjatywy poprzez formularz aplikacyjny EU CV online.

riera zawodowa, wynagrodzenie i świadczenia

Kariera zawodowa

Stanowiska dostępne dla pracowników kontraktowych obejmują szeroki zakres zadań wymagających różnych poziomów kompetencji. Kandydatów zatrudnia się na podstawie umów, które pod względem czasu trwania mogą obejmować zakres od umów krótkoterminowych na czas określony aż po zatrudnienie na całe życie. W związku z tym w ramach tej kategorii pracowników wyróżnia się 18 grup zaszeregowania podzielonych na cztery grupy funkcyjne, które odpowiadają rodzajom wykonywanych zadań z bardzo dokładnie opisanym zakresem obowiązków.

Cztery grupy funkcyjne określa się w następujący sposób:

 • IV (grupy zaszeregowania 13–18): zadania administracyjne, doradcze, językowe i równoważne zadania techniczne;
 • III (grupy zaszeregowania 8–12): zadania wykonawcze, redakcyjne, księgowe i inne równoważne zadania techniczne;
 • II (grupy zaszeregowania 4–7): zadania biurowe i prace sekretarskie, prowadzenie biura oraz inne zadania równoważne;
 • I (grupy zaszeregowania 1–3): prace fizyczne i pomoc w zadaniach administracyjnych.

Grupę zaszeregowania przydziela się nowym osobom w momencie rozpoczęcia wykonywania przez nie obowiązków służbowych z uwzględnieniem ich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Nowi pracownicy kontraktowi zatrudniani są na pierwszym stopniu w ramach odpowiedniej grupy zaszeregowania (każda grupa ma siedem stopni płacowych) i awansują automatycznie na kolejny stopień co dwa lata.

Wynagrodzenie i świadczenia

Płace pracowników kontraktowych wynoszą od 1 600 do 5 800 euro. Aby zapoznać się z tabelą płac, zob. Warunki zatrudnienia innych pracowników (art. 93) .

Pracownicy kontraktowi mogą również korzystać ze świadczeń rodzinnych i takiego samego systemu zabezpieczenia społecznego jak pracownicy tymczasowi (ubezpieczenie od utraty pracy, system emerytalny i program ubezpieczeń zdrowotnych Unii Europejskiej).

Pracownicy kontraktowi mają również dostęp do programów szkoleniowych oferowanych przez instytucje europejskie.

 

Commission civil service