Kruimelpad

Arbeidscontractanten

Wat zijn arbeidscontractanten en wat doen zij?

Er zijn twee soorten arbeidscontractanten. Bij de eerste soort gaat het om arbeidscontractanten die zijn aangesteld:

 • bij directoraten-generaal van de Commissie om handenarbeid of administratieve ondersteunende diensten te verrichten
 • bij de Bureaus van de Commissie die verbonden zijn aan een directoraat-generaal, zoals de twee Bureaus voor infrastructuur en logistiek in Brussel en Luxemburg en het Uitbetalingsbureau
 • bij agentschappen
 • bij een vertegenwoordiging of een delegatie van de Commissie

Als arbeidscontractant van dit type (arbeidscontractant "3a") hebt u uitzicht op werk op langere termijn: een eerste contract voor een periode van maximaal vijf jaar, dat met maximaal vijf jaar kan worden verlengd. Het contract kan daarna worden omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.

De tweede soort zijn arbeidscontractanten die worden aangesteld bij directoraten-generaal van de Commissie om andere taken dan handenarbeid of administratieve ondersteunende diensten te verrichten (arbeidscontractanten "3b"). Dat wil zeggen dat zij zijn aangesteld:

 • om ambtenaren die afwezig zijn wegens ziekte, zwangerschapsverlof enz. tijdelijk te vervangen
 • om een acuut personeelstekort aan te vullen in tijden van extreem hoge werkdruk
 • om tijdelijk taken te verrichten waarvoor aanvullende capaciteit nodig is op specialistische gebieden waarvoor geen ambtenaren met de nodige vaardigheden beschikbaar zijn

Als arbeidscontractant van dit type hebt u uitzicht op werk voor korte termijn: u werkt op basis van een contract met een duur van maximaal zes jaar. De minimumduur van een contract is drie maanden.

Hoe word ik arbeidscontractant?

De regels voor de indienstneming van arbeidscontractanten bij de Commissie zijn vastgelegd in een besluit van de Commissie van 02/03/2011 , gewijzigd bij C(2013) 8967 final pdf - 76 KB [76 KB] English (en) français (fr) .

De selectieprocedure houdt in dat kandidaten om te beginnen een onlinesollicitatieformulier invullen naar aanleiding van een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling, die op de website van EPSO wordt gepubliceerd. Deze sollicitaties worden opgeslagen in een database. De sollicitanten die beantwoorden aan een specifiek profiel wat bekwaamheden en kwalificaties betreft, leggen vervolgens een examen af waarin hun vaardigheden, talenkennis, kennis van de Europese eenwording en beroepsmatige capaciteiten worden beoordeeld. Als zij dit examen met goed gevolg hebben afgelegd, en voldoen aan de eisen van een dienst die vacatures heeft, nodigt een jury hen uit voor een gesprek.

Om te solliciteren als arbeidscontractant kunt u:

 • de EPSO-website raadplegen om te zien of er oproepen tot het indienen van blijken van belangstelling lopen

Loopbaan en arbeidsvoorwaarden

Loopbaan

Arbeidscontractanten kunnen worden aangesteld voor allerlei taken op verschillende kwalificatieniveaus. Het kan daarbij gaan om een contract van korte duur, maar in beginsel ook om een baan voor het leven. Er zijn dan ook 18 rangen, die in vier functiegroepen zijn onderverdeeld, naargelang van de aard van de taken en de zeer specifieke functieomschrijvingen.

De vier functiegroepen zijn als volgt gedefinieerd:

 • IV (rang 13-18): administratieve, adviserende, taalkundige en gelijkwaardige technische werkzaamheden
 • III (rang 8-12): uitvoerende, redactionele, boekhoudkundige en gelijkwaardige technische werkzaamheden
 • II (rang 4-7): kantoor- en secretariaatswerkzaamheden, kantoorleiding en gelijkwaardige werkzaamheden
 • I (rang 1-3): handenarbeid en administratieve ondersteunende diensten

Binnen de functiegroep wordt bij de indeling in een rang rekening gehouden met kwalificaties en werkervaring. Bij uw indiensttreding wordt u normaliter ingedeeld in de eerste trap van de betrokken rang (iedere rang heeft 7 salaristrappen) en u gaat elke twee jaar automatisch een trap omhoog.

Loopbaan en arbeidsvoorwaarden

Het salaris voor een arbeidscontractant begint bij 1 600 euro en kan oplopen tot 5 800 euro. De salaristabel vindt u in de arbeidsvoorwaarden voor andere personeelsleden (artikel 93).

U heeft ook recht op gezinstoelagen en socialezekerheidsdekking volgens dezelfde regelingen als tijdelijke functionarissen (de werkloosheidsverzekering, de pensioenregeling en het ziektekostenverzekeringstelsel van de Gemeenschappen).

Als arbeidscontractant kunt u bovendien deelnemen aan de opleidingsprogramma’s van de EU-instellingen.

Commission civil service