Navigatsioonitee

Lepingulised töötajad

Lepinguliste töötajate ülesanded

Lepingulised töötajad jagunevad kahte kategooriasse. Esimesse kategooriasse kuuluvad lepingulised töötajad töötavad:

 • komisjoni peadirektoraatides füüsilist tööd tehes või andes haldusabi;
 • komisjoni peadirektoraatide juurde kuuluvates ametites, nagu infrastruktuuri- ja logistikaametid Brüsselis ja Luxembourgis ning individuaalsete maksete haldamise ja maksmise amet;
 • Euroopa Liidu ametites;
 • komisjoni esindustes ja delegatsioonides.

Selle kategooria lepingulistel töötajatel (artiklis 3a nimetatud lepingulised töötajad) on kuni viie aasta pikkused töölepingud, mida võib pikendada veel kuni viis aastat. Lisaks võib nende lepingu muuta tähtajatuks.

Teise kategooriasse kuuluvad need lepingulised töötajad, keda võib tööle võtta komisjoni peadirektoraatidesse muude ülesannete sooritamiseks kui füüsilise töö tegemine või haldusabi andmine (artiklis 3b nimetatud lepingulised töötajad). Neid võetakse tööle:

 • ajutiselt haigus- või rasedus- ja sünnituspuhkusel olevate ametnike asendamiseks;
 • suure töökoormuse ajal töötajaskonna olulise vähenemise korral;
 • erandjuhul kõrget spetsialiseeritust nõudvale ametikohale, kui parajasti ei ole vastava erialaga töötajaid.

Selle kategooria lepingulised töötajad töötavad lühiajaliste lepingutega, mis sõlmitakse kuni kuueks aastaks. Lepingu lühim võimalik pikkus on kolm kuud.

Kuidas saada tööd lepingulise töötajana

Lepingulisi töötajaid võetakse tööle vastavalt komisjoni 2. märtsi 2011. aasta otsusele, mida on muudetud komisjoni otsusega C(2013) 8967 (final). pdf - 76 KB [76 KB] English (en) français (fr)

Valikumenetluse esimeses etapis tuleb pärast seda, kui EPSO veebisaidil on avaldatud osalemiskutse, täita elektrooniline kandideerimisavaldus. Avaldused salvestatakse andmebaasi. Sobivate erioskuste ja kvalifikatsiooniga kandidaadid kutsutakse seejärel osalema testidel, kus hinnatakse nende võimeid, keelteoskust, teadmisi Euroopa integratsiooni kohta ning ametialast pädevust. Testid edukalt läbinud kandidaadid, kes vastavad kõige paremini konkreetse talituse vajadustele, kutsutakse valikukomisjoni vestlusele.

Lepingulise töötaja kohale kandideerimiseks:

 • saatke omal algatusel avaldus veebisaidi EU CV online kaudu.

Karjäär ja töötasu

Lepingulised töötajad võivad töötada mitmesugustel eri kvalifikatsioonitasemega ametikohtadel. Lepingu võib sõlmida lühikeseks ajavahemikuks, kuid ka tähtajatult. Seega on lepingulised töötajad vastavalt nende ametikohale ja ülesannetele jaotunud nelja tegevusüksusesse ja 18 palgaastmele.

Neli tegevusüksust on määratletud järgmiselt:

 • IV (palgaastmed 13–18) – administratiivsed, nõuandvad, keelelised ja muud tehnilised ülesanded;
 • III (palgaastmed 8–12) – täidesaatvad, kavandavad, raamatupidamisega seotud ja muud tehnilised ülesanded;
 • II (palgaastmed 4–7) – abistavad ja sekretäride ülesanded, ameti toimimisega seotud ja muud taolised ülesanded;
 • I (palgaastmed 1–3) – füüsiline töö või haldusabi andmine.

Tegevusüksuse raames võetakse töötaja palgaastme kindlaksmääramisel arvesse kvalifikatsiooni ning eelnevat töökogemust. Töötaja võetakse tööle eelnevalt kindlaksmääratud palgaastme esimesele järgule (igal palgaastmel on seitse palgajärku) ning järgmisele järgule viiakse töötaja üle automaatselt kahe aasta pärast.

Karjäär ja töötasu

Lepinguliste töötajate töötasu on 1600–5800 eurot. Lisateabe saamiseks tutvuge muude teenistujate teenistustingimuste artiklis 93 esitatud palgatabeliga.

Lepingulised töötajad saavad ka peretoetusi ning neil on samasugune sotsiaalkindlustusskeem nagu ajutistel töötajatel (töötuskindlustus, ühenduste pensioniskeem ning ühine ravikindlustusskeem).

Lepingulistel töötajatel on õigus osaleda ELi institutsioonide korraldatud koolitustel.

Commission civil service