Διαδρομή πλοήγησης

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

Τι είναι οι συμβασιούχοι υπάλληλοι και ποια είναι τα καθήκοντά τους;

Υπάρχουν δύο υποκατηγορίες συμβασιούχων υπαλλήλων. Η πρώτηκαλύπτει αυτούς που προσλαμβάνονται για να εργαστούν:

Ως συμβασιούχος υπάλληλος αυτής της κατηγορίας (συμβασιούχοι υπάλληλοι «3α») θα έχετε μακροπρόθεσμες προοπτικές απασχόλησης, με αρχική σύμβαση μέγιστης διάρκειας πέντε ετών, ανανεώσιμη για πέντε χρόνια το πολύ. Η σύμβαση μπορεί να μετατραπεί σε σύμβαση αορίστου χρόνου.

Η δεύτερη υποκατηγορία καλύπτει τους συμβασιούχους υπαλλήλους που μπορούν να προσληφθούν για εργασία στις ΓΔ της Επιτροπής για την εκτέλεση εργασιών, εκτός των χειρωνακτικών,και την παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης (συμβασιούχοι υπάλληλοι «3β»). Δηλαδή, προσλαμβάνονται:

  • προσωρινά για να αντικαταστήσουν μόνιμους υπαλλήλους που απουσιάζουν λόγω ασθένειας, μητρότητας, κ.λπ.
  • για να καλύψουν τις μεγάλες ελλείψεις προσωπικού σε περίοδο έντονου φόρτου εργασίας
  • για να εργαστούν προσωρινά ως επιπλέον προσωπικό σε εξειδικευμένους τομείς στους οποίους υπάρχει έλλειψη μονίμων υπαλλήλων με τις απαιτούμενες δεξιότητες.

Ως συμβασιούχος υπάλληλος αυτής της κατηγορίας θα έχετε βραχυπρόθεσμες προοπτικές απασχόλησης, με συμβάσεις μέγιστης διάρκειας τριών ετών. Η ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης είναι τρεις μήνες.

Πώς θα γίνετε συμβασιούχος υπάλληλος;

Οι κανόνες που διέπουν την πρόσληψη  συμβασιούχων υπαλλήλων στην Επιτροπή θεσπίζονται με απόφαση της Επιτροπής της 02/03/2011 pdf - 76 KB [76 KB] English (en) français (fr) .

Σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής, οι υποψήφιοι συμπληρώνουν ηλεκτρονικά αιτήσεις ανταποκρινόμενοι στις προκηρύξεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της EPSO. Οι αιτήσεις αυτές αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων.Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι που πληρούν τις συγκεκριμένες απαιτούμενες προϋποθέσεις και διαθέτουν τα κατάλληλα τυπικά προσόντα συμμετέχουν σε δοκιμασίες αξιολόγησης των δεξιοτήτων τους, των γλωσσικών τους ικανοτήτων, των γνώσεών τους για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωσηκαι της επαγγελματικής τους ικανότητας. Εφόσον επιτύχουν στις δοκιμασίες αυτές, τα άτομα, που η ίδια η υπηρεσία πρόσληψης θεωρεί κατάλληλα σε σχέση με τις απαιτήσεις της, καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον επιτροπής επιλογής.

Τα στοιχεία των υποψηφίων που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τις δοκιμασίες διατηρούνται στη βάση δεδομένων για τρία χρόνια.

Για να υποβάλετε αίτηση για συμβασιούχος υπάλληλος

  • συμβουλευτείτε τον δικτυακό τόπο της EPSO για να δείτε εάν υπάρχουν προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος με προθεσμία που δεν έχει λήξει
  • στείλτε σχετική ερώτηση μέσω του δικτυακού τόπου EU CV online.

 

Σταδιοδρομία και παροχές

Σταδιοδρομία

Μετά την πρόσληψή του, ο έκτακτος υπάλληλος κατατάσσεται ανάλογα με το είδος της θέσης που κάλυψε και την προηγούμενη επαγγελματική του πείρα. 

Αν και η διάρκεια των αρχικών συμβάσεων και των ακόλουθων παρατάσεων των συμβάσεων ποικίλλει από μια κατηγορία σε άλλη, κατά κανόνα, οι έκτακτοι υπάλληλοι των κατηγοριών (α), (β) και (δ) μπορούν να προσληφθούν από την Επιτροπή για μέγιστο διάστημα έξι ετών, ενώ οι έκτακτοι υπάλληλοι που εργάζονται στα ιδιαίτερα γραφεία των Επιτρόπων προσλαμβάνονται για το διάστημα που διαρκεί η θητεία του Επιτρόπου τους.

Οι έκτακτοι υπάλληλοι υπόκεινται στο ετήσιο σύστημα αξιολόγησης προσωπικού που εφαρμόζεται για τους μόνιμους υπαλλήλους.

Μισθός και άλλες παροχές

Ο μισθός, οι παροχές και οι όροι εργασίας του έκτακτου υπαλλήλου είναι ουσιαστικά ανάλογοι με αυτούς των μόνιμων υπαλλήλων. Αυτό ισχύει για όλη τη σειρά των οικογενειακών επιδομάτων (συμπεριλαμβανομένου του επιδόματος εκπατρισμού), τις παροχές κοινωνικής ασφάλισης, όπως η ασφάλιση έναντι των κινδύνων ασθενείας και η συνταξιοδότηση (τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα συσσωρεύονται στην ίδια βάση με τους μόνιμους υπαλλήλους), τους φορολογικούς όρους, τις άδειες που συνδέονται με την οικογένεια, την ετήσια άδεια και το ωράριο εργασίας. Για περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευθείτε τοτμήμα για τους μόνιμους υπαλλήλους.

Οι έκτακτοι υπάλληλοι έχουν επίσης δικαίωμα σε προσωρινό επίδομα ανεργίας, με τη λήξη της σύμβασής τους. Περισσότερες λεπτομέρειες στον Τίτλο 2 (Έκτακτοι υπάλληλοι) του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Commission civil service