Διαδρομή πλοήγησης

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

Τι είναι οι συμβασιούχοι υπάλληλοι και ποια είναι τα καθήκοντά τους;

Υπάρχουν δύο υποκατηγορίες συμβασιούχων υπαλλήλων. Η πρώτη καλύπτει αυτούς που προσλαμβάνονται για να εργαστούν:

Ως συμβασιούχος υπάλληλος αυτής της κατηγορίας (συμβασιούχοι υπάλληλοι κατηγορίας «3α») θα έχετε μακροπρόθεσμες προοπτικές απασχόλησης, με αρχική σύμβαση μέγιστης διάρκειας πέντε ετών, ανανεώσιμη για πέντε χρόνια το πολύ. Η σύμβαση μπορεί να μετατραπεί σε σύμβαση αορίστου χρόνου.

Η δεύτερη υποκατηγορία καλύπτει τους συμβασιούχους υπαλλήλους που μπορούν να προσληφθούν για εργασία στις ΓΔ της Επιτροπής για την εκτέλεση άλλων εργασιών, εκτός των χειρωνακτικών και την παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης (συμβασιούχοι υπάλληλοι κατηγορίας «3β»). Συγκεκριμένα, προσλαμβάνονται:

  • προσωρινά για να αντικαταστήσουν μόνιμους υπαλλήλους που απουσιάζουν λόγω ασθένειας, μητρότητας, κ.λπ.
  • για να καλύψουν τις μεγάλες ελλείψεις προσωπικού σε περίοδο έντονου φόρτου εργασίας
  • για να εργαστούν προσωρινά ως επιπλέον προσωπικό σε εξειδικευμένους τομείς στους οποίους υπάρχει έλλειψη μονίμων υπαλλήλων με τις απαιτούμενες δεξιότητες.

Ως συμβασιούχος υπάλληλος αυτής της κατηγορίας θα έχετε βραχυπρόθεσμες προοπτικές απασχόλησης, με συμβάσεις μέγιστης διάρκειας έξι ετών. Η ελάχιστη διάρκεια αυτών των συμβάσεων είναι τρεις μήνες.

Πώς γίνεται κάποιος συμβασιούχος υπάλληλος;

Οι κανόνες που διέπουν την πρόσληψη  συμβασιούχων υπαλλήλων στην Επιτροπή θεσπίζονται με απόφαση της Επιτροπής pdf - 76 KB [76 KB] English (en) français (fr) .

Σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής, οι υποψήφιοι συμπληρώνουν ηλεκτρονικά αιτήσεις ανταποκρινόμενοι στις προκηρύξεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της EPSO. Οι αιτήσεις αυτές αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων.Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι που πληρούν τις συγκεκριμένες απαιτούμενες προϋποθέσεις και διαθέτουν τα κατάλληλα τυπικά προσόντα συμμετέχουν σε δοκιμασίες αξιολόγησης των δεξιοτήτων τους, των γλωσσικών τους ικανοτήτων, των γνώσεών τους για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωσηκαι της επαγγελματικής τους ικανότητας. Εφόσον επιτύχουν στις δοκιμασίες αυτές, τα άτομα, που η ίδια η υπηρεσία πρόσληψης θεωρεί κατάλληλα σε σχέση με τις απαιτήσεις της, καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον επιτροπής επιλογής.

Τα στοιχεία των υποψηφίων που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τις δοκιμασίες διατηρούνται στη βάση δεδομένων για τρία χρόνια.

Για να υποβάλετε αίτηση για συμβασιούχος υπάλληλος

  • συμβουλευτείτε τον δικτυακό τόπο της EPSO για να δείτε εάν υπάρχουν προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος με προθεσμία που δεν έχει λήξει
  • στείλτε σχετική ερώτηση μέσω του δικτυακού τόπου EU CV online.

 

Σταδιοδρομία και παροχές

Σταδιοδρομία

Οι θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα καθηκόντων για τα οποία απαιτούνται διαφορετικά επίπεδα ικανοτήτων. Οι υποψήφιοι μπορούν να προσλαμβάνονται με συμβάσεις των οποίων η διάρκεια μπορεί να είναι από βραχυπρόθεσμη έως και απεριόριστη. Κατά συνέπεια, η συγκεκριμένη κατηγορία υπαλλήλων υποδιαιρείται σε δεκαοκτώ βαθμούς, οι οποίοι κατανέμονται μεταξύ τεσσάρων ομάδων καθηκόντων, ανάλογα με τις προς εκτέλεση εργασίες και βάσει πολύ συγκεκριμένης περιγραφής θέσεων.

Οι τέσσερεις ομάδες καθηκόντων έχουν ως εξής:

  • IV (βαθμοί 13 έως 18): διοικητικές, συμβουλευτικές, γλωσσικές και ισοδύναμες τεχνικές εργασίες
  • III (βαθμοί 8 έως 12): εργασίες εκτέλεσης, σύνταξης κειμένων, λογιστηρίου και άλλες ισοδύναμες τεχνικές εργασίες
  • II (βαθμοί 4 έως 7): εργασίες γραφείου και γραμματείας, διεύθυνση γραφείου και άλλες ισοδύναμες εργασίες
  • I (βαθμοί 1 έως 3): εργασίες χειρωνακτικές και διοικητικής υποστήριξης.

Οι νεοπροσλαμβανόμενοι συμβασιούχοι υπάλληλοι κατατάσσονται στην ομάδα καθηκόντων που αντιστοιχεί στα προσόντα και στην προηγούμενη εμπειρία τους. Ξεκινούν από το πρώτο κλιμάκιο του σχετικού βαθμού (κάθε βαθμός περιλαμβάνει επτά μισθολογικά κλιμάκια) και προάγονται αυτομάτως στο επόμενο κλιμάκιο κάθε δύο χρόνια.

Μισθόςκαιάλλεςπαροχές

Οι μισθοί κυμαίνονται από 1.600 έως 5.800 ευρώ μηνιαίως. Ο πλήρης μισθολογικός πίνακας περιέχεται στο καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού (άρθρο 93).

Στους συμβασιούχους υπαλλήλους παρέχονται επίσης οικογενειακά επιδόματα και κάλυψη από τα ίδια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης με εκείνα των έκτακτων υπαλλήλων (επιδόματα ανεργίας, συνταξιοδότηση και σύστημα ασφάλισης ασθενείας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων).

Οι συμβασιούχοι υπάλληλοι μπορούν επίσης να συμμετέχουν στα προγράμματα κατάρτισης που προσφέρονται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

 

Commission civil service