Навигационна пътека

Договорно наети служители

Кои са договорно наетите служители и какво правят те?

Съществуват два вида договорно наети служители. Първият вид са лицата, наети на работа:

 • в генерални дирекции на Комисията за изпълнение на технически задачи и задачи по административно обслужване;
 • в служби на Комисията, прикрепени към дадена генерална дирекция, като например службите за инфраструктура и логистика в Брюксел и Люксембург и PMO (Служба за управление и плащане по индивидуални права);
 • в агенции;
 • в представителства и делегации на Комисията.

В качеството си на служител от този вид (договорно нает персонал „3а“) имате перспективи за по-дълга заетост. Началният договор е с продължителност пет години и може да бъде удължен с още максимум пет години. Договорът може да се превърне в постоянен договор.

Вторият вид договорно наети служители са наети на работа в генералните дирекции на Комисията за изпълнение на различни от техническите задачи и задачите по административно обслужване (договорно нает персонал „3б“). По-конкретно техните задачи са следните:

 • временно заместване на длъжностни лица, отсъстващи по болест, майчинство и т.н.; 
 • попълване при остър недостиг на персонал в период на силна натовареност;
 • временно поемане на задължения и подсилване на капацитета в специализирани области, в които липсва персонал с необходимите умения.

В качеството си на договорно нает служител от този вид имате по-краткосрочни перспективи за заетост, като продължителността на договора е максимум шест години. Минималната продължителност на сключените договори е три месеца.

Как да станете договорно нает служител?

Правилата за наемане на служители на договор в Комисията са установени с Решение на Комисията. pdf - 76 KB [76 KB] English (en) français (fr)

Процесът на подбор започва с попълване на онлайн кандидатури в отговор на покана за изразяване на интерес, публикувана на уебсайта на EPSO.Тези кандидатури се запазват в база данни.След това кандидатите, отговарящи на специализираните профили и имащи необходимите квалификации се явяват на тестове за оценяване на техните способности, владеене на езици, познания по европейска интеграция и професионална компетентност.Накрая службата за подбор кани на интервю онези от преминалите изпитите кандидати, които отговарят на специфичните ѝ изисквания.

Профилите на успелите кандидати се съхраняват в базата данни за договорно наети служители в продължение на три години.

За да подадете кандидатура за договорно наето лице, можете:

 • да проверите на уебсайта на EPSO дали има текущи покани за изразяване на интерес;
 • да изпратите запитване чрез „EU CV Online“: вашата европейска автобиография онлайн.

 

Как да станете договорно нает служител?

Кариера

Постовете за договорно наети служители обхващат широк набор от задачи, изискващи различна степен на квалификация. Кандидатите може да бъдат назначени на договори, чиято продължителност може да бъде краткосрочна или постоянна. Ето защо тази категория служители е разделена на 18 степени, разпределени в четири функционални групи според вида на изпълняваните задължения и конкретните длъжностни характеристики.

Четирите функционални групи са определени, както следва:

 • IV (степени 13-18) – административни, консултантски, езикови и други подобни технически задачи;
 • III (степени 8-12) – задачи по изпълнение, съставяне на текстове, счетоводство и други подобни задачи от техническо естество;
 • II (степени 4-7) – деловодителски и секретарски функции и други подобни задачи;
 • I (степени 1-3) - технически задачи и задачи по административно обслужване.

При наемане на работа степента в рамките на функционалната група съответства на квалификациите и трудовия стаж на новопостъпилия служител. Новопостъпилите договорно наети служители са наети на първа стъпка от съответната степен (всяка степен има 7 нива на заплатата) и след две години автоматично преминават към следващата стъпка.

Кариера и социално осигуряване

Заплатите на договорно наетите служители варират от 1 600 до максимум 5 800 евро. Вижте таблицата на заплатите в Условията за работа на другите служители .

Те имат право на семейни надбавки и на социално осигуряване по същите схеми като срочно наетите служители (обезщетение при безработица, пенсионна схема и съвместна здравноосигурителна схема на Европейските общности).

Като договорно нает служител имате също така достъп и до курсовете за обучение, които предлагат европейските институции.

 

Commission civil service