Навигационна пътека

Договорно наети служители

Какво представляват договорно наетите служители и какво правят те?

Съществуват два вида договорно наети лица.Първият вид са лицата, наети на работа:

В качеството си на служител от този вид (договорно нает персонал „3а“) имате перспективи за по-дълга заетост с начален договор от максимум пет години, който може да бъде подновен за максимум още пет.Договорът може да бъде променен в договор с неопределен срок.

Вторият вид договорно наети служители са наети на работа в генералните дирекции на Комисията за изпълнение на различни от техническите задачи и задачите по административно обслужване (договорно нает персонал „3б“).Става въпрос за:

  • временно заместване на длъжностни лица, отсъстващи по болест, майчинство и т.н.;
  • попълване на остър недостиг на персонал в период на засилено напрежение;
  • поемане на временни задължения в специализирани области, в които не са налице длъжностни лица с необходимите умения.

В качеството си на договорно наето лице от този вид имате по-краткосрочни перспективи за заетост при договори от максимум три години.Минималната продължителност на договора е три месеца.

Как да станете договорно нает служител

Правилата за наемане на служители на договор в Комисията са установени с Решение на Комисията от 02/03/2011 г.

Процесът на подбор започва с попълване на онлайн кандидатури в отговор на покана за изразяване на интерес, публикувана на уебсайта на EPSO.Тези кандидатури се запазват в база данни.След това кандидатите, отговарящи на специализираните профили и имащи необходимите квалификации се явяват на тестове за оценяване на техните способности, владеене на езици, познания по европейска интеграция и професионална компетентност.Накрая службата за подбор кани на интервю онези от преминалите изпитите кандидати, които отговарят на специфичните ѝ изисквания.

Профилите на успелите кандидати се съхраняват в базата данни за договорно наети служители в продължение на три години.

За да подадете кандидатура за договорно наето лице, можете:

  • да проверите на уебсайта на EPSO дали има текущи покани за изразяване на интерес;
  • да изпратите запитване чрез „EU CV Online“: вашата европейска автобиография онлайн.

 

Кариера и привилегии

Кариера

Постовете за договорно наети служители обхващат широк кръг от работни места, изискващи различна степен на квалификация.Може да става дума за краткосрочни договори или за възможности за дългогодишна кариера.Ето защо договорно наетите лица са разделени на 18 степени, попадащи в една от четири функционални групи според вида длъжност и конкретните работни задължения.

Четирите функционални групи са дефинирани както следва:

  • IV (степени 13-18) – административни, консултантски, езикови и други подобни технически задачи;
  • III (степени 8-12) – изпълнителни функции, изготвяне на проекти, счетоводство и други подобни технически задачи;
  • II (степени 4-7) - деловодителски и секретарски функции и други подобни задачи;
  • I (степени 1-3) - технически задачи и задачи по административно обслужване.

Степента в рамките на функционалната група съответства на квалификациите и трудовия стаж.Ще бъдете наети на първа стъпка от съответната степен (всяка степен има 7 стъпки на заплатата) и след две години автоматично ще преминете към следващата стъпка. Още по темата...

Кариера и привилегии

Заплатите на договорно наетите служители варират от 1 600 до максимум 5 800 евро. Вижте таблицата на заплатите в Условията за работа на другите служители (член 93) [2 MB].

Ще имате право на семейни надбавки и на социално осигуряване по същите схеми като срочно наетите служители (обезщетение при безработица, пенсионна схема на Общностите и съвместна здравноосигурителна схема).

Като служител на договор имате достъп и до курсовете на обучение, които институциите на ЕС предлагат.

Commission civil service