Navigacijska pot

Učinkovitost

Prednostne naloge in sredstva

Da bi lahko odgovorili na sedanje in prihodnje izzive, moramo postaviti jasne prednostne naloge in zagotoviti potrebna sredstva.Kako to dejansko naredimo?
Uvedli smo cikel strateškega načrtovanja, oblikovanja programov in poročanja, ki se začne z uvodno razpravo kolegija komisarjev in nadaljuje z odločitvijo o letni politični strategiji, s katero Evropska komisija določi prednostne politične naloge za eno leto, glavne pobude in usmeritve za dodelitev sredstev ter operativni program služb.
Temeljni koncepti so enostavni:postaviti je treba prednostne naloge, jih pregledati z Evropskim parlamentom in Svetom, načrtovati delo v generalnih direktoratih, predstaviti delovni program, ga izvesti in nato poročati o rezultatih.
V skladu s tem se vedno več drugih nalog daje izvajalskim agencijam in upravnim pisarnam, da bi se lahko osebje Evropske komisije ukvarjalo s pomembnimi nalogami.
Več o tem :

 

Moderno kadrovanje

Naše osebje je največja prednost Evropske komisije.Za večjo učinkovitost Evropske komisije je potrebna učinkovita kadrovska politika.
1. maja 2004 so začeli veljati novi Kadrovski predpisi, najpomembnejše zakonodajno besedilo o pravicah in obveznostih osebja.S tem je Evropska komisija zaključila daljnosežno modernizacijo svojega kadrovanja.Med glavnimi spremembami so:

 

Decentralizacija finančnega poslovodenja

Poenostavitev, decentralizacija in odgovornost oddelkov so vodilna načela, na katerih temelji modernizacija sistema finančnega poslovodenja Evropske komisije.
Zlasti je pomembna „decentralizacija“, saj je morala po starem sistemu finančnega nadzora vsako transakcijo odobriti centralna služba finančnega nadzora, ki je bila pogosto zelo oddaljena od službe, ki je upravljala zadevno dejavnost. 
Torej ni več nadzora nad porabo denarja davkoplačevalcev?Nič ni bolj neresničnega:

  • vsakdo, ki odobri izdatke in plačila, je zdaj osebno odgovoren za svoja dejanja;
  • Centralna finančna služba daje strokovno podporo in svetuje vsakomur, ki se ukvarja z vodenjem proračuna in finančnim poslovodenjem;
  • posebna služba za notranjo revizijo zagotavlja pravilen nadzor nad finančnimi posli Evropske komisije;
  • 1. januarja 2005 smo prešli na računovodstvo na podlagi „nastanka novih poslovnih dogodkov“ in se tako uskladili z mednarodnimi računovodskimi standardi za javni sektor, ki jih je pripravilo Mednarodno združenje računovodskih strokovnjakov (IFAC).

 

Poenostavitev orodij in postopkov

Za poenostavitev notranjih postopkov je bil večinoma uporabljen pristop „od spodaj navzgor“.  Uporabili smo ga za osebje v vseh oddelkih.Pregledali smo več notranjih postopkov (npr. postopek prenosa, medresorska posvetovanja, jezikovni vidiki pri postopkih odločanja), kar je pomenilo tudi obsežno predelavo priročnika o postopkih delovanja Komisije iz leta 2003.
Proces poenostavitve so spremljale tudi številne pobude za izvedbo rešitev na podlagi spletne tehnologije na področju kadrovanja in finančnega nadzora.
Digitalne tehnologije omogočajo učinkovitejšo izmenjavo informacij in so temeljito spremenile način komuniciranja med službami ter s partnerskimi institucijami, državljani in skupinami civilne družbe.

Več o e-Komisiji.

Commission civil service