Navigačný riadok

Efektivita

Vytýčenie priorít a pridelenie zdrojov

Aby sme si boli istí tým, že dokážeme splniť súčasné a budúce nároky, potrebujeme stanoviť jasné priority a zabezpečiť potrebné zdroje.Ako to prebieha v praxi?
Zaviedli sme cyklus strategického plánovania, programovania a podávania správ, ktorý sa začína diskusiou o smerovaní v „kolégiu“ komisárov, potom nasleduje rozhodnutie o ročnej politickej stratégii, v ktorej Komisia prijíma svoje politické priority na príslušný rok, kľúčové iniciatívy a usmernenia pre postup prerozdeľovania zdrojov a operačné plánovanie útvarmi.
Základná osnova je jednoduchá:stanoviť priority, prerokovať ich s Parlamentom a Radou, na generálnych riaditeľstvách naplánovať a predstaviť pracovný program, uskutočniť ho a potom podať správu o výsledkoch.
V súlade s týmto prístupom a cieľom umožniť pracovníkom Komisie sústrediť sa na ťažiskové úlohy, presunul výkon vedľajších úloh na výkonné agentúry a administratívne úrady.
Viac o:

 

Zvyšovanie profesionality ľudských zdrojov

Naši pracovníci sú najväčším prínosom Komisie.Z tohto dôvodu si efektívna Komisia vyžaduje efektívne riadenie ľudských zdrojov.
Prvého mája 2004 nadobudol účinnosť nový služobný poriadok, ktorý je nosným právnym dokumentom upravujúcim práva a povinností pracovníkov, čím sa zavŕšila ďalekosiahla modernizácia politiky ľudských zdrojov Komisie.Okrem iných sú hlavné zmeny:

 

Decentralizácia finančného riadenia

Zásady, ktorých sa Komisia pridŕžala pri modernizácii svojho systému finančného riadenia, boli zjednodušenie, decentralizácia a zverenie zodpovedností odborom.
Veľmi dôležitá bola „decentralizácia“, keďže podľa starého systému finančnej kontroly, každá operácia musela byť odsúhlasená centrálou finančnej kontroly, ktorá bola často vzdialená od útvaru, ktorý riadil dotknutú činnosť.
Takže už neexistuje „kontrola“ toho, ako používame peniaze daňových poplatníkov?To v žiadnom prípade nie je pravda:

  • Osoby odsúhlasujúce výdavky a platby v súčasnostiosobne zodpovedajú za svoje úkony ;
  • Ústredný finančný útvar centrálneposkytuje profesionálnu podporu a poradenstvo každému, kto prichádza do styku s rozpočtovým a finančným riadením;
  • Nezávislý interný audit poskytuje na úrovni Komisie záruku vo vzťahu spoľahlivému fungovaniu kontroly finančných operácií;
  • Od 1. januára 2005 sme prešli na účtovníctvo založené na časovom rozlíšení, a týmto sme sa prispôsobili medzinárodným účtovným štandardom pre verejný sektor, ktoré vyvinula Medzinárodná federácia účtovníkov (IFAC).

 

Zjednodušenie nástrojov a postupov

Zjednodušenie vnútorných postupov sa väčšinou uskutočnilo zdola-nahor a týkalo sa pracovníkov z rôznych odborov.V dôsledku toho sme prepracovali viaceré vnútorné postupy (napr. postupy pre delegovanie, konzultácie medzi útvarmi, jazykové aspekty rozhodovacích postupov), čo viedlo v roku 2003 k najväčšiemu prehodnoteniu Príručky prevádzkových postupov Komisie.
Tento proces sprevádzali viaceré iniciatívy zamerané na zavedenie počiatočných internetových riešení v oblastiach ľudských zdrojov a finančnej kontroly.
Digitálne technológie nám umožňujú efektívnejšiu výmenu informácií a radikálne menia spôsob vzájomnej komunikácie medzi našimi útvarmi a s našimi partnerskými inštitúciami, občanmi a skupinami občianskej spoločnosti.

Podrobnejšie informácie o e-Komisii.

Commission civil service